Quyết định số 5882/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 5882/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5882/QĐ-UB-QLĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5882/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5882/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH B SUNG NĂM 1996 V XÂY D NG CƠ B N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994; - Căn c Quy t nh s 863/TTg ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph và quy t nh s 34/BKH-TH ngày 31/12/1995 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch nhà nư c năm 1996; - Căn c Ngh quy t s 01/NQ-H ngày 30/01/1996 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V kỳ h p th 5; - Căn c quy t nh s 5310/Q -UB-QL T ngày 15/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu i u ch nh v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 897/TT-KH T-XD ngày 12 tháng 12 năm 1996 ; QUY T NNH i u 1 .- Giao cho y ban nhân dân Qu n 11 ch tiêu k ho ch b sung năm 1996 v xây d ng cơ b n (theo bi u ính kèm). T ng v n b sung : 70 tri u ng. Ngu n v n: Ngân sách thành ph . i u 2 .- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c các S , Th trư ng các các cơ ngang S , Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Vũ Hùng Vi t QU N 11 CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5887/Q -UB-QL T ngày 18/12/1996 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v : tri u ng Danh m c công a i m Th i Năng K ho ch b sung H sơ Năng Ghi trình xây d ng gian l c 1996 pháp l c chú kh i thi t lý, Q m i T ng Trong ó công k duy t huy s hoàn Xây Thi t s , ng thành l p b ngày, trong tháng, năm năm T NG S 70 * Công trình chuNn b u tư - Vòng xoay Qu n 11 1996 50 Ông Ích Khiêm - ư ng Thái Qu n 11 1996 20 Phiên – Lê Th B ch Cát Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản