Quyết định số 59/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
6
download

Quyết định số 59/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2000/QĐ-UB về việc ban hành qui định cấp phát và quản lý khoản hỗ trơ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Hà nội năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 59/2000/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 06 năm 2000 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUI NNH C P PHÁT VÀ QU N LÝ KHO N H TRƠ M T PH N LÃI SU T TI N VAY CHO CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C THÀNH PH HÀ N I NĂM 2000 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ban hành ngày 20/03/1996 và Lu t s a i b xung m t s i u c a Lu t ngân sách Nhà nư c ư c Qu c h i thông qua ngày 20/06/1998; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/07/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 04/2000/NQ-H ngày 25/01/2000 (Khoá XII- kỳ h p th 2) c a H i ng nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Liên ngành tài chính v t giá- k ho ch và u tư t i t trình s 1133/TTr ngày 05 tháng 5 năm 2000. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này b n qui nh v c p phát và qu n lý kho n h tr m t ph n lãi su t ti n vay cho các doanh nghi p Nhà nư c thu c thành ph Hà n i năm 2000. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng U ban nhân dân thành ph , Giám c S tài chính v t giá, S k ho ch và u tư, Kho b c Nhà nư c thành ph Hà n i, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan và Giám c các doanh nghi p Nhà nư c thu c Thành ph ư c hư ng kho n h tr m t ph n lãi su t ti n vay ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Phan Văn Vư ng Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Hà N i, ngày 12 tháng 06 năm 2000 QUY NNH V C P PHÁT VÀ QU N LÝ KHO N H TR M T PH N LÃI SU T TI N VAY CHO CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C THÀNH PH HÀ N I NĂM 2000 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59/2000/Q -UB ngày 12 tháng 6 năm 2000 c a UBND thành ph Hà N i) i u 1: M c ích c a vi c h tr m t ph n lãi ti n vay : khuy n khích các doanh nghi p Nhà nư c do UBND Thành ph thành l p, tích c c vay v n c a các t ch c tín d ng, các Ngân hàng thương m i và các quĩ u tư th c hi n các d án u tư m i, u tư chi u sâu, m r ng s n xu t, i m i công ngh thu hút thêm lao ng và t o à cho các doanh nghi p th c hi n ti n trình h i nh p v i các nư c trong khu v c và qu c t , Thành ph ch trương h tr m t ph n lãi ti n vay ngân hàng thương m i, các t ch c tín d ng và các quĩ u tư cho các doanh nghi p Nhà nư c nh m giúp các doanh nghi p Nhà nư c gi m chi phí u tư xây d ng, h giá thành s n phNm, d ch v , tăng thêm s c c nh tranh trên th trư ng nh t là i v i hàng hoá nh p ngo i. i u 2: i tư ng ư c hư ng kho n h tr m t ph n lãi ti n vay i tư ng ư c Thành ph xem xét h tr m t ph n lãi ti n vay là Doanh nghi p nhà nư c ư c thành l p theo quy t nh c a UBND thành ph (DNNN thu c thành ph ) có s d ng ngu n v n vay theo lãi su t tho thu n th c hi n d án u tư ( u tư m i, u tư chi u sâu, m r ng) Trong ó ưu tiên cho nh ng doanh nghi p có d án u tư thu c các ngành, các lĩnh v c then ch t c a Thành ph như: + Ngành cơ kim khí; D t- may; Da- gi y; i n- i n t ; Ch bi n lương th c th c phNm; s n xu t v t li u xây d ng. + S n xu t s n phNm xu t khNu ho c thay th hàng nh p khNu
  3. + S n xu t và ph c v s n xu t nông nghi p + u tư xây d ng h t ng khu công nghi p v a và nh , các d án xây d ng nhà cho ngư i thu nh p th p ho c cho công tác di dân gi i phóng m t b ng. C th như sau : - Các d án u tư ư c thành ph phê duy t trong năm 1999 và năm 2000, mà trong quy t nh u tư UBND Thành ph ã có quy t nh h tr m t ph n lãi ti n vay. - Các d án u tư b t u vay v n t các năm 1996, 1997, 1998, 1999 ã ư c h tr m t ph n lãi su t ti n vay trong năm 1999, k t qu u tư có hi u qu , m b o tr n theo h p ng tín d ng, thì ư c xem xét ti p t c h tr lãi su t ti n vay (n u có dư n ti n vay) trong năm 2000. - Các d án u tư b ng ngu n v n vay theo k ho ch tín d ng u tư ưu ãi c a nhà nư c t các năm trư c còn dư n ph i tr trong năm 2000, nay doanh nghi p ph i tr lãi vay tương ương ho c cao hơn lãi su t vay ngân hàng thương m i. i u 3 : i u ki n d Doanh nghi p Nhà nư c thu c Thành ph ư c h tr m t ph n lãi ti n vay. Doanh nghi p dư c h tr m t ph n lãi ti n vay v n u tư trung, dài h n ph i có các i u ki n sau : 1- Là DNNN thu c các i tư ng ã ư c quy nh t i i u 2 2- D án u tư ho c báo cáo u tư c a các DNNN thu c Thành ph (ch u tư) ư c các t ch c cho vay thNm nh và ch p nh n cho vay. 3- DNNN ư c xét h tr lãi su t ti n vay ph i m b o: có tình hình s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính n nh và có m c tăng trư ng, kinh doanh có hi u qu , m b o có lãi, th trư ng tiêu th s n phNm ư c m r ng, tăng cư ng xu t khNu. 4- Trư ng h p c bi t, m t s doanh nghi p do các nguyên nhân khách quan như: Th c hi n vi c sáp nh p, t ch c l i mà nh ng t n t i v m t tài chính chưa ư c gi i quy t ho c do Nhà nư c thay i t giá, doanh nghi p ang trong quá trình u tư ph i kh u hao nhanh làm gi m l i nhu n . . . d n n không h t các i u ki n như qui nh t i i u 3, kho n 2-3 trên ây n u xét c n thi t h tr t o à phát tri n; Liên ngành ph i báo cáo, l p danh m c riêng U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: M c h tr m t ph n lãi su t ti n vay 4.1- M c h tr i v i ph n vay b ng n i t ư c tính như sau: M c h tr Dư n th c t Chênh l ch m t ph n = ti n vay X lãi su t
  4. lãi ti n vay theo kh ư c ti n vay Chênh l ch Lãi su t ti n vay Lãi su t c nh lãi su t = theo kh - xét h tr m t ph n lãi ti n vay ư c vay/tháng ti n vay ( O,5%/tháng) 4.2- M c h tr m t ph n lãi ti n vay ngo i t : Phương pháp tính gi ng như phương pháp xác nh m c h tr m t ph n lãi ti n vay n i t , nhưng lãi su t c nh tính h tr m t ph n lãi ti n-vay là 0,4%/tháng. T giá qui i ng ngo i t ra ng Vi t nam m c h tr ư c áp d ng theo t giá liên ngân hàng công b ngày 02/01/2000. i u 5: Trình t xét duy t, h tr m t ph n lãi ti n vay 1- Các Doanh nghi p Nhà nư c thu c Thành ph i chi u v i các quy nh ghi t i i u 2 và i u 3 c a Quy nh này l p h xin Thành ph h tr m t ph n lãi ti n vay, ng g i t i S k ho ch và u tư và S Tài chính- v t giá (Chi c c Tài chính doanh nghi p) hai S thNm nh trình UBND Thành ph . H sơ bao g m: - Công văn c a doanh nghi p ngh UBND Thành ph h tr m t ph n lãi ti n vay, có ý ki n ngh c a cơ quan qu n lý tr c ti p. - Quy t nh phê duy t d án u tư c a c p có thNm quy n theo qui nh t i Ngh nh 12/2000/ N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph - Báo cáo tài chính c a 2 năm g n nh t. - Kh ư c vay ngân hàng, h p ng tín d ng kèm theo phi u nh n n , b ng kê t ng h p tính lãi ph i tr trong th i h n vay. 2- Khi nh n h sơ theo kho n 1 trên ây, S Tài chính v t giá ph i h p v i S k ho ch và u tư cùng xem xét, th ng nh t nh ng doanh nghi p úng i tư ng, i u ki n ư c h tr và m c h tr m t ph n lãi ti n vay trình UBND Thành ph quy t nh. i u 6: Qu n lý, c p phát kho n h tr m t ph n lãi ti n vay 6.1- Khi c6 Quy t nh phê duy t c a U ban nhân dân Thành ph v kho n h tr lãi su t cho t ng doanh nghi p, S Tài chính v t giá ph i h p v i Kho b c Nhà nư c Hà n i th c hi n vi c c p phát ho c t m ng kho n h tr lãi ti n vay cho doanh nghi p. Các Doanh nghi p ư c nh n kho n ti n h tr m t ph n lãi ti n vay ph i s d ng úng m c ích và xác nh rõ hi u qu trong quá trình s d ng kho n ti n này.
  5. 6.2- S Tài chính v t giá t ch c ki m tra, hư ng d n Doanh nghi p h ch toán kho n nh n h tr m t ph n lãi ti n vay úng ch k toán- th ng kê; ch tài chính DNNN hi n hành và hư ng d n t i i u 6 c a quy nh này. Trư ng h p ki m tra phát hi n Doanh nghi p có vi ph m các qui nh v i tư ng, i u ki n và s d ng sai m c ích vay thì S Tài chính v t giá báo cáo UBND Thành ph và dư c quy n ng ng vi c c p phát kho n h tr m t ph n lãi ti n vay cho Doanh nghi p. Doanh nghi p ph i hoàn tr l i kho n ti n ã ư c c p n p vào Ngân sách Thành ph . i u 7: H ch toán và quy t toán kho n ti n h tr m t ph n lãi ti n vay 7.1/ i v i nh ng d án u tư xong, công trình ã hoàn thành và ư c quy t toán ưa vào s d ng thì s ti n h tr m t ph n lãi ti n vay, doanh nghi p ư c h ch toán tăng v n Nhà nư c ho c h ch toán gi m chi phí s n xu t s n phNm 7.2/ i v i nh ng d án ang trong quá trình u tư ho c ã u tư xong nhưng chưa quy t toán thì s ti n h tr m t ph n lãi ti n vay, doanh nghi p ư c h ch toán gi m chi phí u tư h giá thành công trình ho c tăng v n Nhà nư c. 7.3/ K t thúc niên quy t toán năm, Doanh nghi p ph i h ch toán toàn b s ti n ư c h tr lãi ti n vay theo úng i tư ng và ph n ánh vào báo cáo quy t toán c a doanh nghi p. Doanh nghi p t ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v chính xác trong báo cáo quy t toán. 7.4/ S Tài chính v t giá có trách nhi m ki m tra th c hi n h ch toán c a doanh nghi p trên s sách k toán và báo cáo tài chính c a doanh nghi p. i u 8: Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các ơn v c n ph n ánh k p th i v S tài chính v t giá S ph i h p v i các S Ngành c6 liên quan t ng h p và xu t phương án trình UBND Thành ph xem xét, gi i quy t k p th i i u 9: B n qui nh này có giá tr làm căn c t ch c th c hi n vi c h tr m t ph n lãi ti n vay cho các DNNN thu c Thành ph cho c năm 2000. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản