Quyết định số 59/2001/CT-UB

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 59/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2001/CT-UB về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2001/CT-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 59/2001/CT-UB Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HÀ NỘI " UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Căn cứ Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Căn cứ Công văn số 5035-CV/VPTW ngày 10/11/2000 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000. - Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và Môi trường. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: 1- Thành lập Ban Chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội gồm: 1. Đ/c Hoàng Văn Nghiên - Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban 2. Đ/c Nguyễn Quốc Triệu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng Ban 3. Đ/c Lê Trần Lâm - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường - Uỷ viên Thường trực 4. Đ/c Lê Quang Vượng - Phó Văn phòng HĐND & UBND Thành phố - Uỷ viên 5. Đ/c Trần Đình Thụ - Giám đốc Sở Tài chính Vật giá - Uỷ viên 6. Đ/c Nghiêm Xuân Đạt - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế Hà Nội - Uỷ viên 7. Đ/c Nguyễn Đỗ Khê - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên
  2. 8. Đ/c Nguyễn Văn Ngọ - Chuyên viên Văn phòng UBND Thành phố - Uỷ viên 9. Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường - Uỷ viên 10. Đ/c Mai Anh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Uỷ viên 11. Đ/c Trần Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu- Ban Khoa giáo Trung ương - Trưởng Ban Thư ký Ban chỉ đạo công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng - Uỷ viên 12. Đ/c Đỗ Văn Lộc - Chánh Văn phòng Chương trình công nghệ thông tin - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Uỷ viên 13. Đ/c Hoàng Văn Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Uỷ viên 14. Đ/c Nguyễn Thúc Hải - Trưởng khoa Công nghệ thông tin - Đại học Bách Khoa Hà Nội - Uỷ viên 15. Đ/c Vũ Đức Thi - Trưởng phòng Phần mềm Viện Công nghệ thông tin - Uỷ viên 16. Đ/c Hà Quang Thuỵ - Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà nội - Uỷ viên 17. Đ/c Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu phần mềm- Tổng công ty FPT - Uỷ viên 2- Mời các ông có tên dưới đây làm cố vấn Ban Chỉ đạo: 1/ GS. TS Vũ Đình Cự- Phó Chủ tịch Quốc Hội 2/ Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Đình Ngọc 3/ GS. TS Bạch Hưng Khang- Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin. 3- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo: Do Ngân sách Nhà nước cấp. Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin: 1- Ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội: - Là tổ chức phối hợp liên ngành, có sự tham gia của các cán bộ khoa học chuyên ngành, nhằm thực thi chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Thành phố và chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  3. - Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định hiện hành. - Ban chỉ đạo có Văn phòng thường trực để giúp Ban chỉ đạo các công việc về giao dịch, tổng hợp và phục vụ hoạt động thường xuyên khác theo quy định của Ban chỉ đạo. - Văn phòng Ban chỉ đạo trước mắt được bổ sung 03 biên chế chuyên trách ngoài biên chế của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường. - Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường là cơ quan thường trực của “Ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin Thành phố Hà nội ”. - Trụ sở của Ban trước mắt đặt tại Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường. 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: - Xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác của Ban chỉ đạo để chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố. - Nghiên cứu, đề xuất với UBND Thành phố ban hành các chính sách, chế độ để quản lý, triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Hà Nội. - Chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Hà Nội. - Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài... về công nghệ thông tin và đưa các kết quả đó vào sử dụng. - Nghiên cứu, đề xuất với UBND Thành phố để chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng các tổ chức, nhân lực phục vụ sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Hà Nội. - Nghiên cứu khoa học về Công nghệ thông tin. Điều 3: Tại các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện được triển khai chương trình công nghệ thông tin, dự án đầu tư, mua sắm thiết bị, phần mềm tin học và nhập thông tin dữ liệu vào hệ thống máy tính phải thường xuyên phối hợp và chịu sự chỉ đạo của “Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội” và thành lập tổ chức ( Ban quản lý hoặc bộ phận quản lý) tại đơn vị mình để quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư, bàn giao, tiếp nhận và vận hành hệ thống thông tin của đơn vị mình. Điều 4: Quyết định này thay thế các quyết định số 2151/QĐ-UB ngày 03/06/1997 của UBND Thành phố Hà Nội; quyết định số 4145/QĐ-UB ngày 09/10/1998 của UBND Thành phố về Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội và có hiệu lực từ ngày ký.
  4. Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố. Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các đồng chí có tên trong Điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. T/M.UỶ BAN NHÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản