Quyết định số 59/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 59/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 59/2002/Q -UB Hà N i, ngày 22 tháng 04 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG DNCH V NG - PHÚ M - C U DI N, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý qui ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 43/1999/Q -UB ngày 29 tháng 5 năm 1999 c a U ban nhân dân thành ph phê duy t Qui ho ch chi ti t qu n C u Gi y, t l 1/2000; Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 c a U ban nhân dân thành ph phê duy t Qui ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1/5000; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i công văn s 157/KTST-QH, ngày 28 tháng 3 năm 2002, QUY T NNH i u1: Phê duy t h sơ ch gi i ư ng tuy n ư ng D ch V ng - Phú M - C u Di n, t l 1/500 (có b n v kèm theo) do Vi n Qui ho ch xây d ng Hà N i l p tháng 11 năm 2001 ư c KTST thành ph ch p thu n ngày 25 tháng 3 năm 2001, v i các n i dung chính như sau : 1. a i m: Tuy n ư ng i qua phư ng Yên Hòa qu n C u Gi y, các xã M ình, Xuân Phương, huy n T Liêm. 2. C p h ng, tuy n : 2.1. C p h ng : ư ng khu v c. 2.2. Tuy n : Chi u dài tuy n kho ng 3.703m.
  2. + i m u : Tuy n giao v i ư ng Nguy n Phong S c kéo dài t i phư ng Yên Hòa qu n C u Gi y. + i m cu i : Tuy n giao v i ư ng qui ho ch Xuân La - C Nhu - Phú Di n - Xuân Phương t i xã Xuân Phương, huy n T Liêm. 2.3. Qui mô : a. Tuy n ư ng có b r ng m t c t ngang B = 40,0m bao g m : 2 lòng ư ng xe cơ gi i : 2 x 11,25m = 22,5m V a hè 2 bên : 2 x 7,25m = 14,5m D i phân cách trung tâm = 3,0m 2.4. Các nút giao thông : - Các i m giao v i các ư ng ngang trên tuy n t ch c giao b ng. Riêng i m giao v i ư ng vành ai 3 t ch c giao b ng v i ph n ư ng a phương c a vành ai 3, ph n ư ng cao t c c a vành ai 3 vư t trên. i u2: - Giao Ki n trúc sư trư ng thành ph t ch c c m m c ch gi i ư ng theo h sơ ư c duy t, bàn giao h sơ và m c ch gi i cho UBND qu n C u Gi y, UBND huy n T Liêm, UBND phư ng Yên Hòa, UBND các xã M ình, Xuân Phương t ch c công b công khai cho các cơ quan t ch c và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND qu n C u Gi y và ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c ch gi i ư c bàn giao sau khi c m, qu n lý vi c xây d ng theo úng ch gi i ư ng và qui ho ch ư c duy t; ki m tra, x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u3: - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh văn phòng H ND và U ban nhân dân thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Giao thông Công chính, a chính - Nhà t, Tài chính - V t giá; Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Ch t ch UBND huy n T Liêm; Ch t ch UBND phư ng Yên Hòa, Ch t ch UBND các xã M ình, Xuân Phương, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  3. Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản