Quyết định số 59/2003/QĐ-BCVT

Chia sẻ: Quyen Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 59/2003/QĐ-BCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2003/QĐ-BCVT về việc thành lập Hội đồng Lịch sử- Truyền thống Bộ Bưu chính, Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2003/QĐ-BCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 59/2003/QĐ-BCVT Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LỊCH SỬ- TRUYỀN THỐNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG - Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Hội đồng Lịch sử- Truyền thống Bộ Bưu chính, Viễn thông gồm các thành viên: 1- Ông Đỗ Trung Tá- Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng; 2- Ông Mai Liêm Trực- Thứ trưởng Thường trực, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng; 3- Ông Vũ Văn Luân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; 4- Ông Phan Hoàng Đức - Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; 5- Ông Nguyễn Minh Hồng - Chánh Văn phòng, Uỷ viên Thường trực ; 6- Ông Trần Đức Lai - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ viên; 7- Ông Nguyễn Tiến Hiếu - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Uỷ viên; 8- Ông Nguyễn Văn Thu, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội, Uỷ viên; 9- Ông Lê Ngọc Trác- Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Giám đốc Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên;
  2. 10- Ông Hồ Thế- Giám đốc Bưu điện thành phố Đà Nẵng, Uỷ viên; 11- Ông Nguyễn Quốc Thịnh- Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ- Lao động Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt Nam, Uỷ viên; 12- Ông Vũ Tuấn Hùng- Chánh Văn phòng Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt Nam, Uỷ viên; 13- Ông Đào Đức Thụ, Trưởng Ban Thi đua- Truyền thống Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt Nam, Uỷ viên; 14- Ông Đào Quang Dân- Trưởng Ban Thi đua- Tuyên truyền Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Uỷ viên; 15- Ông Triệu Tiến Thắng - Chánh Văn phòng Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Uỷ viên; 16- Ông Nguyễn Quý Trịnh - Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Lịch sử Truyền thống, Uỷ viên Thư ký. Điều 2: Hội đồng hoạt động theo Quy chế được Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định ban hành; các uỷ viên Hội đồng được sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây của Tổng cục Bưu điện về nhân sự Hội đồng. Điều 4: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông; Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt Nam; Công đoàn Bưu điện Việt Nam và các ông có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG Đỗ Trung Tá
Đồng bộ tài khoản