Quyết định số 59/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 59/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2003/QĐ-UB về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 59/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C PHÂN B CH TIÊU V N NG MUA CÔNG TRÁI XÂY D NG T QU C NĂM 2003 - CÔNG TRÁI GIÁO D C. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Pháp l nh phát hành công trái xây d ng T qu c s 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 ; Căn c Ngh nh s 28/2003/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh vi c phát hành công trái xây d ng T qu c năm 2003 - Công trái giáo d c ; Căn c Ch th s 07/2003/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c tri n khai phát hành Công trái giáo d c năm 2003 ; Căn c Thông tư s 30/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i m c a Ngh nh s 28/2003/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh vi c phát hành công trái xây d ng T qu c năm 2003 - Công trái giáo d c ; Căn c Quy t nh s 845/Q -BTC ngày 18 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính v vi c giao ch tiêu v n ng mua Công trái giáo d c ; Xét ngh c a Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph t i T trình s 1264 TC- VG/NS ngày 23 tháng 4 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay giao ch tiêu v n ng mua công trái xây d ng T qu c năm 2003 - Công trái giáo d c cho các ơn v theo các ph l c ính kèm. i u 2.- Giao Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các S -Ngành thành ph ch o th c hi n công tác tuyên truy n v n ng toàn dân mua Công trái giáo d c, th c hi n t và vư t m c ch tiêu ư c giao. i u 3.- i tư ng do y ban nhân dân các qu n-huy n v n ng mua công trái bao g m : khu v c dân cư, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ngoài doanh nghi p Nhà nư c trên a bàn, cán b công ch c khu v c hành chính-s nghi p do qu n-huy n, phư ng-xã qu n lý.
  2. i u 4.- Giao Chi C c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph xác nh m c huy ng và phân b ch tiêu huy ng Công trái giáo d c năm 2003 và ph i h p v i Giám c Kho b c Nhà nư c tuyên truy n v n ng các doanh nghi p Nhà nư c trên a bàn mua Công trái. i u 5.- Giao Giám c Ngân hàng Nhà nư c - Chi nhánh thành ph H Chí Minh v n ng các Ngân hàng thương m i trên a bàn tích c c hư ng ng mua công trái t và vư t ch tiêu ư c giao. i u 6.- Giao Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph hư ng d n và t ch c th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư s 30/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2003 c a B Tài chính. i u 7.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các S -Ngành thành ph , C c trư ng C c Thu , Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph , Th trư ng các Ngân hàng Thương m i trên a bàn thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 7 KT. CH TNCH - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND. TP - Ban KTNS/H ND.TP - y ban MTTQ và các oàn th TP - Các Báo, ài thành ph - VPH -UB : các PVP, Các T NCTH - Lưu (TM/P) Huỳnh Th Nhân PH L C 1 CH TIÊU V N NG MUA CÔNG TRÁI GIÁO D C C A THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 2003 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59 /2003/Q -UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) VT : tri u ng ơn v S ti n Ghi chú T ng c ng 30.000 1. Chi c c Tài chính doanh nghi p 9.930 phân b và v n ng
  3. 2. y ban nhân dân 22 qu n-huy n 9.000 Chi ti t danh sách ính kèm 3. Các S -Ngành do TP qu n lý 1.500 Chi ti t danh sách ính kèm 4. Các Ngân hàng trên a bàn 9.000 Chi ti t danh sách ính kèm 5. Liên oàn Lao ng TP.HCM 20 6. i h c Qu c gia TP.HCM 150 7. Bưu i n thành ph H Chí Minh 200 8. C c Thu thành ph H Chí Minh 100 9. Kho b c Nhà nư c TP.HCM 100 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C 2 CH TIÊU V N NG MUA CÔNG TRÁI GIÁO D C C A KH I QU N- HUY N NĂM 2003 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59 /2003/Q -UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) VT : tri u ng ơn v S ti n Ghi chú T ng c ng 9.000 1. y ban nhân dân Qu n 1 550 2. y ban nhân dân Qu n 2 210 3. y ban nhân dân Qu n 3 480 4. y ban nhân dân Qu n 4 290 5. y ban nhân dân Qu n 5 560 6. y ban nhân dân Qu n 6 450 7. y ban nhân dân Qu n 7 240 8. y ban nhân dân Qu n 8 460 9. y ban nhân dân Qu n 9 280 10. y ban nhân dân Qu n 10 460 11. y ban nhân dân Qu n 11 460
  4. 12. y ban nhân dân Qu n 12 320 13. y ban nhân dân qu n Phú Nhu n 300 14. y ban nhân dân qu n Gò V p 460 15. y ban nhân dân qu n Bình Th nh 540 16. y ban nhân dân qu n Tân Bình 750 17. y ban nhân dân qu n Th c 350 18. y ban nhân dân huy n C Chi 500 19. y ban nhân dân huy n Hóc Môn 460 20. y ban nhân dân huy n Bình Chánh 510 21. y ban nhân dân huy n Nhà Bè 190 22. y ban nhân dân huy n C n Gi 180 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản