Quyết định số 59/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 59/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2005/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Xúc tiến Thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 59/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2005 QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A VĂN PHÒNG I DI N XÚC TI N THƯƠNG M I, U TƯ VÀ DU LNCH C A THÀNH PH H CHÍ MINH T I SINGAPORE CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lãnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Công văn s 1914/CP-QHQT ngày 17 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Văn phòng i di n Xúc ti n Thương m i, u tư và Du l ch c a thành ph H Chí Minh t i Singapore ; Công văn s 138-CV/NG-THKT ngày 18 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Ngo i giao v Quy ch t ch c và ho t ng Văn phòng Xúc ti n Kinh t Thương m i c a thành ph H Chí Minh t i Singapore ; Căn c Quy t nh s 838/Q -UB ngày 25 tháng 02 năm 2005 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v thành l p Văn phòng i di n Xúc ti n Thương m i, u tư và du l ch c a thành ph H Chí Minh t i Singapore ; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph t i T trình s 86/ITPC-XT T ngày 18 tháng 02 năm 2005 và c a Giám c S N i v t i T trình s 120/TTr-SNV ngày 02 tháng 3 năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và h at ng c a Văn phòng Xúc ti n Thương m i, u tư và du l ch c a thành ph H Chí Minh t i Singapore. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Ngo i v , Giám c S Thương m i, Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Du l ch, Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph và Trư ng i di n Nhà Vi t Nam t i Singapore ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n : THÀNH PH - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph - B Ngo i giao, - B K ho ch và u tư, - B Tài chính, - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph Lê Thanh H i - Kho b c Nhà nư c thành ph - S N i v (2b) - Công an thành ph (PC.13, PC. 25) - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH, TM (2b) - Lưu (TM/L) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A VĂN PHÒNG I DI N XÚC TI N THƯƠNG M I, U TƯ VÀ DU LNCH C A THÀNH PH H CHÍ MINH T I SINGAPORE (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59 /2005/Q -UB ngày 15 tháng 4 năm 2005 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Tên g i : 1.1- Văn phòng i di n Xúc ti n Thương m i, u tư và Du l ch c a thành ph H Chí Minh t i Singapore, v i tên g i “Nhà Vi t Nam” t i Singapore ; là b ph n tr c thu c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh (ITPC) t t i Singapore. 1.2- “Nhà Vi t Nam” t i Singapore có tên giao d ch ti ng Anh là : Vietnam House in Singapore. 1.3- Tên g i “Nhà Vi t Nam” t i Singapore nh m ch m t a i m giao d ch và cung c p các thông tin, d ch v ph c v các quan h thương m i, u tư, du l ch gi a Vi t Nam v i Singapore và các nư c. “Nhà Vi t Nam” t i Singapore không ph i là m t t ch c c p qu c gia hay i di n qu c gia, tr trư ng h p ư c y quy n h p l . i u 2. Tư cách pháp nhân, ph m vi ho t ng : 2.1- “Nhà Vi t Nam” t i Singapore ăng ký ho t ng theo pháp lu t c a Singapore, v i danh nghĩa là m t Văn phòng i di n (representative office) c a Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh.
  3. 2.2- Ph m vi ho t ng c a “Nhà Vi t Nam” t i Singapore bao g m các ho t ng xúc ti n và h tr các doanh nghi p c a thành ph H Chí Minh và doanh nghi p Vi t Nam có nhu c u trong lĩnh v c xu t-nh p khNu hàng hóa và d ch v , u tư, du l ch. “Nhà Vi t Nam” t i Singapore có th ư c y ban nhân dân thành ph giao thêm ch c năng hay lĩnh v c ho t ng sau khi ư c s ch p thu n c a B Ngo i giao và ư c y ban nhân dân thành ph i u ch nh Quy ch này. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Ch c năng, nhi m v : 3.1- T ng h p và cung c p thông tin kinh t , pháp lu t, th trư ng và i tác Singapore cho các doanh nghi p thành ph H Chí Minh và doanh nghi p Vi t Nam có nhu c u, nh m giúp các doanh nghi p trong vi c nghiên c u và kh o sát th trư ng, giao d ch và ti n hành các ho t ng thương m i, u tư, du l ch v i các doanh nghi p Singapore và các nư c khác t i Singapore. 3.2- H tr các doanh nghi p Vi t Nam trong vi c phát hi n và khai thác các cơ h i thương m i, u tư, du l ch các nư c th ba, c bi t là các nư c châu á, EU và M thông qua Singapore. 3.3- H tr các doanh nghi p Vi t Nam v các th t c và thông tin trong giai o n kh i s kinh doanh và m văn phòng i di n hay công ty t i Singapore. 3.4- Qu ng bá, cung c p các thông tin v th trư ng và s n phNm, môi trư ng và cơ h i u tư, ti m năng và th m nh du l ch c a thành ph và Vi t Nam cho các doanh nghi p Singapore nh m thu hút các doanh nghi p t i Singapore vào ho t ng kinh doanh và u tư t i thành ph và Vi t Nam. 3.5- T ch c các ho t ng và s ki n xúc ti n thương m i, u tư, du l ch và lao ng t i Singapore như h i th o, di n àn, tri n lãm, h i ch , ti p th , kh o sát th trư ng, ngày Vi t Nam hay Tu n Vi t Nam ... t i Singapore, t ch c các oàn xúc ti n hay g p g l n nhau gi a doanh nhân hai nư c. 3.6- Qu n lý và s d ng các tài s n, phương ti n và ngu n kinh phí c a Văn phòng ph c v cho vi c hoàn thành ch c năng, nhi m v ư c giao, phù h p v i pháp lu t c a Vi t Nam và Singapore. i u 4. Quy n h n : 4.1- ư c y ban nhân dân thành ph và các cơ quan Chính quy n c a thành ph h tr ho t ng, cung c p thông tin ph c v cho công tác xúc ti n thương m i, u tư, du l ch. 4.2- ư c tr c ti p giao d ch và làm vi c v i các i tác trong các v n liên quan n công tác xúc ti n thương m i, u tư và du l ch t i Singapore.
  4. 4.3- ư c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh (ITPC) b o m các i u ki n v tài chánh, tài s n, phương ti n làm vi c và nhân s th c hi n các nhi m v ư c giao. 4.4- ư c s d ng các tài s n, phương ti n và ngu n kinh phí c a Văn phòng vào vi c th c hi n và phát tri n ho t ng c a Văn phòng. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ NHÂN S i u 5. Nhân s : 5.1- “Nhà Vi t Nam” t i Singapore do m t Trư ng i di n ph trách i u hành chung, có m t Phó i di n và m t s chuyên viên giúp vi c. Trư ng i di n “Nhà Vi t Nam” t i Singapore do y ban nhân dân thành ph b nhi m theo ngh c a Giám c S N i v . 5.2- Ngoài Trư ng i di n, Phó i di n và các chuyên viên giúp vi c ; Trư ng i di n “Nhà Vi t Nam” t i Singapore có th tuy n d ng m t s nhân viên Singapore vào làm vi c, trên cơ c pháp lu t Singapore và có s ch p thu n c a Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh. i u 6. T ch c b máy : 6.1- Trư ng i di n ch u trách nhi m xu t t ch c và ch o b máy “Nhà Vi t Nam” t i Singapore áp ng yêu c u, nhi m v ư c giao sau khi có s phê chuNn c a Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh. 6.2- Ch ti n lương, thư ng và ph c p dành cho cán b , chuyên viên “Nhà Vi t Nam” t i Singapore do Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh xu t trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 7. Quan h công tác : 7.1- “Nhà Vi t Nam” t i Singapore ch u s ch o tr c ti p và toàn di n c a Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh. Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh có trách nhi m ph i h p thư ng xuyên v i i s quán Vi t Nam t i Singapore trong quá trình ch o và i u hành ho t ng c a “Nhà Vi t Nam” t i Singapore. Theo nh kỳ, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh có trách nhi m báo cáo cho y ban nhân dân thành ph và i s quán Vi t Nam t i Singapore và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v m i ho t ng c a “Nhà Vi t Nam” t i Singapore. 7.2- Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh ch ng ph i h p v i các s -ngành có liên quan c a thành ph xây d ng và tri n khai các chương trình xúc ti n thương m i, u tư, du l ch c a thành ph t i Singapore, trên cơ s ch o c a y ban nhân dân thành ph , các nh hư ng và chương trình xúc ti n thương m i, u tư, du l ch c a các B -Ngành Trung ương.
  5. 7.3- Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan c a các t nh, thành ph xây d ng và th c hi n các chương trình xúc ti n thương m i, u tư, du l ch và h tr doanh nghi p Vi t Nam t i Singapore, trên cơ s các th a thu n h p tác gi a thành ph H Chí Minh và các t nh, thành ph . Chương 4: QU N LÝ TÀI CHÍNH i u 8. Nguyên t c chung : 8.1- “Nhà Vi t Nam” t i Singapore ho t ng theo nguyên t c phi l i nhu n. Kinh phí thành l p và ho t ng hàng năm c a “Nhà Vi t Nam” t i Singapore do y ban nhân dân thành ph c p theo quy nh i v i các cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài, thông qua Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh và h ch toán theo hình th c báo s . 8.2- “Nhà Vi t Nam” t i Singapore ư c phép cung c p các d ch v có thu trang tr i kinh phí và phát tri n ho t ng, t ng bư c gi m ngu n kinh phí ho t ng c p t ngân sách thành ph . Vi c thu phí và m c phí ph i ư c s nh t trí c a các B -Ngành liên quan và ư c y ban nhân dân thành ph cho phép b ng văn b n. 8.3- Các ho t ng liên quan n tài chính c a “Nhà Vi t Nam” t i Singapore ph i tuân th lu t pháp Vi t Nam và Singapore. 8.4- Cu i năm tài chánh, “Nhà Vi t Nam” t i Singapore ph i báo cáo k p th i, y vi c th c hi n k ho ch công vi c và k ho ch tài chính cho năm ti p theo chuy n cho Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh th c hi n công tác duy t d toán và quy t toán tài chánh v i các cơ quan ch c năng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 9. Ngu n kinh phí ho t ng : 9.1- Kinh phí t ngân sách thành ph c p, c th là : + Kinh phí thành l p “Nhà Vi t Nam” t i Singapore, xây d ng cơ s v t ch t ban u. + Kinh phí ho t ng thư ng xuyên hàng năm : T t c các kho n chi thư ng xuyên trong hai năm u, k t khi thành l p, trên cơ s k ho ch do Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh trình, ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. + Kinh phí c p theo án, chương trình xúc ti n thương m i, u tư và du l ch c a thành ph trên cơ s xu t c a “Nhà Vi t Nam” t i Singapore và Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh, ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 9.2- Kinh phí t ngu n phí d ch v : T năm th ba, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh xây d ng án v các d ch v có thu phí v i n i
  6. dung m c phí c th (sau khi tham kh o ý ki n c a các B -Ngành liên quan) và trình y ban nhân dân thành ph . “Nhà Vi t Nam” t i Singapore s l p k ho ch tài chính hàng năm theo phương th c l y thu bù chi, ph n không s do ngân sách c p, trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. Ngu n thu t các ho t ng c a “Nhà Vi t Nam” t i Singapore (sau khi ư c phép) g n li n v i ch c năng, nhi m v chuyên môn c a “Nhà Vi t Nam” t i Singapore, nhu c u c a doanh nghi p. 9.3- Vi c ti p nh n các ngu n thu khác (n u có) ph i ư c s ng ý c a Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh và tuân th úng các Quy ch qu n lý và ti p nh n vi n tr c a Vi t Nam. 9.4- Th c hi n ch báo cáo tài chính theo quy nh c a Lu t ngân sách, Lu t k toán và các Thông tư hư ng d n lu t c a Vi t Nam. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 10. Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh và “Nhà Vi t Nam” t i Singapore có trách nhi m t ch c th c hi n t t Quy ch này. i u 11. Quy ch này s ư c s a i b sung khi có s i u ch nh v ch c năng, nhi m v c a “Nhà Vi t Nam” t i Singapore, phù h p v i nhu c u c a doanh nghi p và tình hình ho t ng c a “Nhà Vi t Nam” t i Singapore. M i i u ch nh c a Quy ch c n có ý ki n th ng nh t c a B Ngo i giao và do y ban nhân dân thành ph phê duy t. Trong trư ng h p “Nhà Vi t Nam” t i Singapore m r ng ph m vi i di n, thay i v cơ ch thu-chi, y ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph cho ý ki n ch o trư c khi i u ch nh Quy ch ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản