Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÀ RNA VŨNG TÀU NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 59/2008/Q -UBND Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C CÔNG NGH H TR DOANH NGHI P GIAI O N 2006 - 2010 T NH BÀ RNA – VŨNG TÀU Y BAN NHÂN DÂN T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 119/1999/N -CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v m t s chính sách cơ ch tài chính khuy n khích các doanh nghi p u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh ; Căn c Quy t nh s 68/2005/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình h tr phát tri n tài s n trí tu c a doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 191/2005/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án “H tr doanh nghi p ng d ng công ngh thông tin ph c v h i nh p và phát tri n giai o n 2005 - 2010”; Căn c Thông tư Liên t ch s 2341/2000/TTLT-BKHCNMT–BTC ngày 28 tháng 11 năm 2000 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 119/1999/N -CP v m t s chính sách và cơ ch tài chính khuy n khích các doanh nghi p u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh ; Theo ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh t i T trình s 11/TTr-KHCN ngày 30 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này chương trình khoa h c công ngh h tr doanh nghi p giai o n 2006 - 2010 t nh Bà R a – Vũng Tàu. Cơ quan ch trì th c hi n: S Khoa và Công ngh . Kinh phí th c hi n: t ngu n ngân sách s nghi p khoa h c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 2893/Q -UBND ngày 27 thán 9 năm 2006 c a Ch t ch UBND t nh Bà R a – Vũng Tàu v vi c phê duy t chương trình khoa h c công ngh h tr doanh nghi p giai o n 2006 - 2010 t nh Bà R a – Vũng Tàu.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng UBND T nh, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c S Tài chính, th trư ng các S , ngành, các thành viên Ban Ch o chương trình khoa h c công ngh h tr các doanh nghi p giai o n 2006 - 2010 t nh Bà R a - Vũng Tàu và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH H Văn Niên CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C CÔNG NGH H TR DOANH NGHI P GIAI O N 2008 – 2010 T NH BÀ RNA – VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59/2008/Q -UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 c a UBND t nh Bà R a – Vũng Tàu ) Ph n I. M C TIÊU, I TƯ NG VÀ PH M VI H TR I. M C TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 1. M c tiêu chung H tr các doanh nghi p trong t nh Ny m nh nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t nh m nâng cao hi u qu và h p lí hoá s n xu t, tăng năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng, gi m giá thành s n phNm và tăng kh năng c nh tranh c a hàng hoá; ng th i, nâng cao năng l c trong h i nh p kinh t qu c t . Qua ó, t ng bư c ưa khoa h c công ngh th c s tr thành ngu n l c quan tr ng thúc Ny phát tri n kinh t xã h i, c ng c an ninh qu c phòng, nâng cao i s ng nhân dân, góp ph n th c hi n s nghi p công nghi p hoá - hi n i hoá t nư c. 2. M c tiêu c th - Nâng cao nh n th c c a doanh nghi p, nâng cao năng l c s n xu t kinh doanh và kh năng c nh tranh, Ny m nh s n xu t hàng xu t khNu trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t . - Ny m nh vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n: ISO 9000, ISO 14000, HACCP, GMP, TMQ, SA 8000… t i các doanh nghi p.
  3. - Tăng cư ng s lư ng các doanh nghi p tham gia b o h quy n s h u trí tu . - Tăng cư ng s n su t s ch, x lý làm h n ch ô nhi m t i các cơ s s n xu t và d ch v trên a bàn t nh. - Khuy n khích doanh nghi p i m i công ngh , thi t b và s n phNm; ti t ki m năng lư ng t i các cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v có ngu n ph t i l n nh m gi m thi u chi phí năng lư ng, gi m giá thành và tăng s c c nh tranh c a s n phNm. - Tăng cư ng ng d ng có hi u qu công ngh thông tin trong qu n lý doanh nghi p và thương m i i n t . II. I TƯ NG i tư ng áp d ng chương trình: là các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t (doanh nghi p Nhà nư c, công ty TNHH, công ty c ph n, công ty h p doanh, doanh nghi p tư nhân, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có pháp nhân Vi t Nam...) cùng v i h p tác xã và trang tr i có t ch c ho t ng s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam (sau ây g i t t là doanh nghi p) ang ho t ng theo úng ngành ngh ã ăng ký kinh doanh trên a bàn t nh Bà R a – Vũng Tàu. Trong ó, ưu tiên các doanh nghi p s n xu t các m t hàng xu t khNu, các lo i hàng hoá là s n phNm ch l c c a a phương và các doanh nghi p có thương hi u t uy tín trên th trư ng. III. PH M VI H TR Doanh nghi p ư c h tr ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t, kinh doanh trong các trư ng h p sau: 1. Áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n theo các tiêu chuNn qu c t ISO 9000, HACCP, ISO 14000... 2. Xác l p quy n s h u trí tu v nhãn hi u. 3. S n xu t s ch hơn, x lý làm h n ch ô nhi m môi trư ng. 4. i m i công ngh , thi t b và s n phNm; ti t ki m năng lư ng, ng d ng công ngh tiên ti n, hi n i vào s n xu t. 5. ng d ng công ngh thông tin (CNTT): nâng cao nh n th c v vi c ng d ng CNTT trong qu n lý doanh nghi p; ào t o k năng ng d ng CNTT trong qu n lý doanh nghi p và thương m i i n t ; xây d ng mô hình và gi i pháp CNTT trong qu n lí doanh nghi p. Ph n II. PHƯƠNG TH C VÀ I U KI N H TR I. PHƯƠNG TH C H TR CÁC CHƯƠNG TRÌNH 1. Áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n
  4. a) N i dung h tr H tr v tư v n, ánh giá, ch ng nh n và giám sát. b) M c h tr Do H i ng Khoa h c công ngh xét duy t quy t nh: t i a n 30 (ba mươi) tri u ng/doanh nghi p áp d ng ISO và không quá 100 (m t trăm) tri u ng/doanh nghi p áp d ng HACCP, ISO 14.000. c) Hình th c h tr H tr sau khi doanh nghi p ư c c p gi y ch ng nh n ISO, HACCP. Kinh phí ư c c p m t l n khi doanh nghi p có h sơ, ch ng t theo úng quy nh. 2. Xác l p quy n s h u trí tu v nhãn hi u a) N i dung h tr H tr doanh nghi p ăng ký b o h nhãn hi u trong nư c và nư c ngoài. b) M c h tr - Do Giám c S Khoa h c và Công ngh quy t nh. - H tr ăng ký nhãn hi u trong nư c: t i a n 07 (b y) tri u ng/nhãn hi u; m i doanh nghi p ư c h tr b o h không quá 03 (ba) nhãn hi u trong m t năm. - H tr ăng ký nhãn hi u ra nư c ngoài: t i a n 20 (hai mươi) tri u ng/nhãn hi u; m i doanh nghi p ư c h tr ăng kí 01 (m t) nhãn hi u vào m t nư c do doanh nghi p t quy t nh l a ch n trong m t năm. c) Hình th c h tr i v i ăng kí bão h nhãn hi u trong nư c: h tr sau khi doanh nghi p ư c thông báo ch p nh n ơn (h p l ) c a C c S h u Trí tu . Kinh phí ư c c p m t l n khi doanh nghi p có h sơ và ch ng t theo úng qui nh. i v i ăng kí bão h nhãn hi u nư c ngoài: h tr sau khi doanh nghi p ư c c p văn b ng b o h ; kinh phí ư c c p m t l n sau khi doanh nghi p có h sơ và ch ng t theo úng qui nh. 3. S n xu t s ch hơn, x lý làm h n ch ô nhi m môi trư ng a) N i dung h tr S n xu t s ch hơn: Nghiên c u, xác nh các nguyên nhân gây th i và lãng phí; nghiên c u, c i ti n quy trình s n xu t s ch hơn; xây d ng quy trình áp d ng s n xu t s ch hơn; Phân tích
  5. m u; T p hu n ki n th c cơ b n cho nhóm s n xu t s ch; vi t báo cáo t ng h p, ánh giá k t qu ; ki m tra, giám sát và nghi m thu. X lý làm h n ch ô nhi m môi trư ng: Kh o sát, ánh giá hi n tr ng; thi t k , xây d ng công trình; phân tích m u; ào t o, hư ng d n v n hành h th ng; ki m tra, giám sát và nghi m thu; báo cáo t ng k t th c hi n án. b) M c h tr Do H i ng khoa h c công ngh xét duy t quy t nh; m c h tr cho doanh nghi p th c hi n d án không quá 30 (ba mươi) % t ng kinh phí cho vi c th c hi n d án c a doanh nghi p và không quá 100 (m t trăm) tri u ng/doanh nghi p. c) Hình th c h tr H tr sau khi ư c H i ng nghi m thu ánh giá t yêu c u, kinh phí ư c c p m t l n khi doanh nghi p có h sơ, ch ng t theo úng qui nh. 4. i m i công ngh , thi t b và ti t ki m năng lư ng a) N i dung h tr i m i công ngh , thi t b : h tr kh o sát l a ch n công ngh ; chuy n giao công ngh ; ào t o t p hu n nhân công v n hành ch y th ; nguyên v t li u năng lư ng ch y th ; ki m nh ch t lư ng s n phNm; ki m tra, giám sát và nghi m thu, báo cáo t ng k t án. Ti t ki m năng lư ng: h tr ki m toán năng lư ng; thi t k c i t o h th ng; ào t o v công tác ti t ki m năng lư ng; nguyên v t li u năng lư ng v n hành ch y th ; ki m tra, giám sát, nghi m thu; báo cáo t ng k t án. b) M c h tr Do H i ng khoa h c công ngh xét duy t quy t nh; M c h tr cho doanh nghi p th c hi n d án không quá 30 (ba mươi) % t ng kinh phí cho vi c th c hi n d án c a doanh nghi p và không quá 100 (m t trăm) tri u ng/doanh nghi p. c) Hình th c h tr H tr sau khi ư c H i ng nghi m thu ánh giá t yêu c u, kinh phí ư c c p m t l n khi doanh nghi p có h sơ, ch ng t theo úng qui nh. 5. ng d ng công ngh thông tin a) N i dung h tr H tr t p hu n nâng cao nh n th c v ng d ng CNTT trong qu n lý doanh nghi p; ào t o k năng ng d ng CNTT trong qu n lý doanh nghi p và thương m i i n t
  6. (kĩ năng khai thác và s d ng thông tin, các chuyên v ng d ng CNTT,...); xây d ng mô hình và gi i pháp ng d ng CNTT trong qu n lý doanh nghi p (qu n lí doanh ngh p, kinh doanh s n xu t, văn phòng i n t ...); h tr doanh nghi p xây d ng website qu ng bá s n phNm và th c hi n thương m i i n t . b. M c h tr Do H i ng Khoa h c công ngh xét duy t quy t nh; M c h tr cho doanh nghi p th c hi n d án không quá 30 (ba mươi) % t ng kinh phí cho vi c th c hi n d án c a doanh nghi p và không quá 100 (m t trăm) tri u ng/doanh nghi p. c) Hình th c h tr H tr sau khi ư c H i ng nghi m thu ánh giá t yêu c u, kinh phí ư c c p m t l n khi doanh nghi p có h sơ, ch ng t theo úng qui nh. II. I U KI N VÀ H SƠ H TR 1. i u ki n chung - ã ăng ký n p thu (có ch ng t ); - Ho t ng úng ngành ngh ã ăng ký kinh doanh; - Có ngu n l c (nhân l c, kinh phí…) m b o cho ho t ng theo n i dung c a chương trình mà doanh nghi p tham gia; - Th c hi n y yêu c u c a h sơ quy nh tham gia chương trình. 2. i u ki n ưu tiên và h sơ h tr a) Áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n - Ưu tiên: + Doanh nghi p có hàng xu t khNu; + Doanh nghi p có ti m l c kinh t , kim ng ch xu t khNu và th trư ng xu t khNu n nh; + Doanh nghi p có i ngũ cán b và công nhân có năng l c chuyên môn và kh năng qu n lý; - H sơ: + ơn ăng ký tham gia chương trình H tr doanh nghi p (HTDN) + Thuy t minh án HTDN b) Xác l p quy n s h u trí tu v nhãn hi u
  7. - Ưu tiên: + Doanh nghi p có th trư ng s n xu t/d ch v n nh và có uy tín; + Doanh nghi p có hàng xu t khNu và th trư ng xu t khNu n nh. - H sơ: + ơn ăng ký tham gia chương trình HTDN. + M u nhãn hi u. + B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và danh m c hàng hoá/d ch v mang nhãn hi u ăng ký b o h . c) Áp d ng s n xu t s ch hơn, x lý làm h n ch ô nhi m môi trư ng - Ưu tiên: + Công ngh thi t b c a d án m b o các tiêu chuNn v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c. + Là cơ s ho t ng s n xu t, kinh doanh a i m ã ư c quy ho ch n nh. + Các lĩnh v c s n xu t, ch bi n thu s n, nông s n, th c phNm. - H sơ: + ơn ăng ký tham gia chương trình HTDN. + Thuy t minh án HTDN. d) i m i công ngh , thi t b và ti t ki m năng lư ng - Ưu tiên: + Công ngh thi t b c a d án m b o các tiêu chuNn v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c. + Doanh nghi p có hàng xu t khNu và có th trư ng xu t khNu n nh. + Doanh nghi p có ti m l c kinh t , kim ng ch xu t khNu và doanh thu hàng năm l n. + S n phNm c a công ngh ng d ng có kh năng xu t khNu ho c thay th hàng ngo i nh p. + Doanh nghi p có i ngũ cán b và công nhân có năng l c chuyên môn và kh năng qu n lý.
  8. + Công ngh ng d ng t trình tiên ti n, hao t n ít năng lư ng, t l ph phNm th p, và công ngh thu c ngành ngh ưu tiên c a t nh. - H sơ: + ơn ăng ký tham gia chương trình HTDN. + Thuy t minh án HTDN. e) ng d ng công ngh thông tin - Ưu tiên: + Doanh nghi p có hàng xu t khNu và th trư ng xu t khNu n nh. + Doanh nghi p có ngu n nhân l c áp ng yêu c u v CNTT. - H sơ: + ơn ăng ký tham gia chương trình HTDN. + Thuy t minh án HTDN. Ph n III. T CH C TH C HI N 1. i v i Ban ch o: Các Thành viên Ban ch o Chương trình th c hi n nhi m v theo Quy t nh s 1261/Q -UBND ngày 31/3/2008 c a Ch t ch UBND t nh v vi c ki n toàn Ban Ch o Chương trình Khoa h c Công ngh h tr doanh nghi p giai o n 2006 – 2010 t nh Bà R a – Vũng Tàu có quy nh phân công c th riêng. 2. i v i S Khoa h c và Công ngh : - Hàng năm, S Khoa h c và Công ngh xây d ng kinh phí chương trình khoa h c công ngh h tr doanh nghi p c a t nh trình c p có thNm quy n phê duy t. ng th i, thông báo cho các S , ngành, UBND các huy n, th xã và thành ph danh m c các lĩnh v c ư c h tr c a chương trình và t ch c các H i ngh ph bi n, tuyên truy n n i dung chương trình cho doanh nghi p bi t ăng ký tham gia và hư ng d n các doanh nghi p l p h sơ ngh h tr . - Thành l p H i ng khoa h c công ngh chuyên ngành xem xét v tính kh thi và kinh phí h tr d án theo quy nh. - T ng h p báo cáo UBND t nh theo nh kỳ 6 tháng, m t năm v tình hình tri n khai th c hi n chương trình.
  9. - T ch c t ng k t chương trình, ánh giá k t qu t ư c qua các giai o n i v i t ng lĩnh v c c a chương trình; ánh giá công tác ph c v h tr doanh nghi p c a Ban ch o và các n i dung khác; ngh khen thư ng nh ng ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác th c hi n chương trình khoa h c công ngh h tr doanh nghi p. 3. i v i các S , ngành, ơn v liên quan: - Căn c n i dung thông báo hàng năm v chương trình khoa h c công ngh h tr doanh nghi p, các S , ngành t ch c tri n khai và khuy n khích doanh nghi p tham gia th c hi n. - Hàng năm, ài Phát thanh - Truy n hình T nh và Báo Bà R a - Vũng Tàu t ch c các t tuyên truy n n i dung chương trình khoa h c công ngh h tr doanh nghi p theo yêu c u c a Ban Ch o. 4. Kinh phí t ch c th c hi n: Kinh phí s d ng cho chương trình h tr ư c l y t ngu n s nghi p Khoa h c – Công ngh hàng năm c a S Khoa h c và Công ngh . Trong ó, kinh phí t ch c h p H i ng, tuyên truy n ph bi n và t ng k t nghi m thu... ư c áp d ng Thông tư liên t ch s 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a B Tài chính và B Khoa h c và Công ngh hư ng d n nh m c xây d ng và phân b d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c. 5. B sung, s a i chương trình khoa h c công ngh h tr doanh nghi p: Trong quá trình t ch c th c hi n, n u th y c n b sung, s a i chương trình này, các S , ngành, cơ quan liên quan ch ng ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh báo cáo Ch t ch UBND t nh xem xét quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản