Quyết định số 59-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 59-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ Phong Châu thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59-CP Hà N i, ngày 26 tháng 2 năm 1980 QUY T NNH S 59 - CP C A H I NG CHÍNH PH NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 1980 V VI C THÀNH L P THN TR N HUY N L PHONG CHÂU THU C HUY N PHONG CHÂU, T NH VĨNH PHÚ H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Vĩnh Phú, QUY T NNH i u 1 - Nay phê chuNn vi c thành l p th tr n huy n l c a huy n Phong Châu thu c t nh Vĩnh Phú, l y tên là th tr n Phong Châu. a gi i c a th tr n Phong Châu n m gi a xã Phù L và m t ph n t c a xã Phú Nham (55 hécta). phía bác giáp xã Phú Nham, phía ông giáp xóm L Chì (xã Phù L ) phía tây giáp xóm M n và m t ph n t c a xóm Phù L (xã Phù L ), và phía nam giáp xóm Di n (xã Phù L ). i u 2 - U ban nhân dân t nh Vĩnh Phú ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Tuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản