Quyết định số 590-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
7
download

Quyết định số 590-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 590-BYT/QĐ về việc ban hành Quy chế thanh tra dược do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 590-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 590-BYT/Q Hà N i, ngày 19 tháng 7 năm 1993 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T 590-BYT/Q NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 1993 V VI C BAN HÀNH QUY CH THANH TRA DƯ C B TRƯ NG B YT Theo ngh c a ông Chánh Thanh Tra B Y T , ông V trư ng V T ch c-Lao ng, ông V trư ng V Qu n lý Dư c. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch thanh tra Dư c". i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. i u 3: Các ông Chánh thanh tra B , Chánh Văn phòng, V trư ng các V thu c B , Th trư ng các ơn v tr c thu c,Giám c S Y T t nh, thành ph tr c thu c Trung ương,Thanh tra Nhà nư c v Y t các c p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký) QUY CH V VI C T CH C VÀ HO T NG THANH TRA DƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh 590/BYT-Q ngày 19/7/1993) tăng cư ng hi u l c thi hành Lu t B o v s c kho Nhân dân: B Y t quy nh v T ch c và ho t ng c a Thanh tra Nhà nư c v Y t chuyên ngành dư c Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG
  2. i u 1: Thanh tra Nhà nư c v Y t chuyên ngành Dư c g i là Thanh tra Dư c, là m t b ph n c a Thanh tra Nhà nư c v Y t , ư c t ch c theo i u 48 và 51 c a Lu t B o v s c kh e nhân dân và i u l thanh tra Nhà nư c v y t . i u 2:Thanh tra Dư c ch u s ch o tr c ti p c a Chánh thanh tra Y t , ng th i có quan h ch t ch v i cơ quan qu n lý Dư c cùng c p góp ph n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác Dư c c a ngành Y t . i u 3: Thanh tra Dư c có ch c năng: Th c hi n quy n thanh tra Nhà nư c vi c ch p hành các quy nh c a Pháp lu t v Dư c c a các t ch c Nhà nư c, tâp th , tư nhân k c t ch c và ngư i nư c ngoài kinh doanh Dư c t i Vi t Nam. i u 4: Ph m vi thanh tra: - Thanh tra dư c B Y t th c hi n quy n thanh tra trong ph m vi c nư c. - Thanh tra Dư c S Y t th c hi n quy n thanh tra trong ph m vi lãnh th T nh, thành ph thu c quy n qu n lý. i u 5: Thanh tra viên Dư c ư c c p có thNm quy n b nhi m vào ng ch thanh tra viên và ư c giao trách nhi m th c hi n nhi m v thanh tra theo quy nh c a Pháp lu t. Thanh tra viên Dư c khi làm nhi m v ph i mang theo th thanh tra viên, s c ph c thanh tra và các phương ti n nghi p v c n thi t. i u 6: Ho t ng c a Thanh tra Dư c và thanh tra viên Dư c ch tuân theo Pháp lu t. Trong khi thanh tra, thanh tra viên Dư c ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Chương 2 T CH C THANH TRA DƯ C i u 7: Thanh tra Dư c có hai c p: - C p Trung ương: Thanh tra Dư c B Y t -C p a phương: Thanh tra Dư c S Y t i u 8: Thanh tra dư c B Y t ư c t ch c như sau: 1. Phó Chánh Thanh tra Dư c B Y t là ngư i giúp vi c Chánh thanh tra B , ph trách công tác Thanh tra Dư c trong c nu c. Phó Thanh tra Dư c B Y t do B trư ng B Y t b nhi m theo ngh c a Chánh thanh tra B . 2. Thanh tra viên Dư c B Y t là ngư i th c hi n nhi m v do Chánh thanh tra B giao.
  3. Thanh tra viên Dư c B Y t do Chánh thanh tra B Y t ngh các c p có thNm quy n b nhi m theo phân c p quy nh t i Ngh nh 191/H BT ngày 18/6/1991 c a H i ng B trư ng và Quy ch thanh tra viên ban hành kèm theo Ngh nh này. 3. C ng tác viên Thanh tra Dư c Thanh tra Dư c ư c s d ng c ng tác viên thanh tra theo quy nh t i Ngh nh 191/H BT v quy ch thanh tra viên. a. Thanh tra Dư c ư c m i nh ng chuyên viên u ngành c a các chuyên khoa y t có kh năng và trình chuyên môn tham gia c ng tác viên thanh tra áp ng nh ng yêu c u c th theo t ng n i dung thanh tra . b.Thanh tra Dư c ư c s d ng các c ng tác viên là nh ng cán b chuyên môn công tác t i các ơn v luôn ph i h p ch t ch , k p th i v i thanh tra c p trên, tham gia các oàn thanh tra do cơ quan thanh tra trưng t p. Vi c trưng t p, s d ng, quy n l i c a c ng tác viên Thanh tra Dư c theo quy nh c a Nhà nư c. i u 9: Thanh tra Dư c S Y t ư c t ch c như sau: 1. Phó Chánh Thanh tra Dư c S Y t là ngư i giúp vi c Chánh thanh tra S , ph trách công tác thanh tra Dư c trong ph m vi a phương. Phó Chánh thanh tra Dư c S Y t do giám c s Y t b nhi m theo ngh c a Chánh thanh tra S Y t . 2. Thanh tra viên Dư c S Y t là ngư i th c hi n nhi m v do chánh thanh tra S giao. Thanh tra viên Dư c S Y t do Chánh thanh tra S y t ngh các c p có thNm quy n b nhi m theo phân c p quy nh t i Ngh nh 191/H BT ngày 18/6/1991 và quy ch thanh tra viên. 3. Thanh tra Dư c S Y t ư c s d ng c ng tác viên thanh tra theo quy nh t i i u 8 kho n 2 c a Quy ch này. i u 10: Các cơ quan ki m nghi m và cơ quan k thu t chuyên khoa là cơ quan chuyên môn có trách nhi m ti n hành th c hi n các k thu t chuyên ngành cho công tác thanh tra Dư c . Trong ch c năng ki m tra thư ng xuyên t i cơ s , khi phát hi n vi ph m c n ph i x ph t hành chính có trách nhi m chuy n giao sang cơ quan Thanh tra Y t cùng c p ti n hành x lý. i u 11: 1. Tiêu chuNn thanh tra viên Dư c: - o c, phNm ch t t t, trung tr c.
  4. - Có trình i h c v Dư c ho c i h c khác - Có ki n th c v pháp lý, chính tr và nghi p v thanh tra. 2. Ng ch Thanh tra viên Dư c có 3 c p ư c quy nh t i Ngh nh 191/H BT ngày 18/6/1991 và Quy ch Thanh tra viên ban hành kèm theo Ngh nh này. Chương 3 TRÁCH NHI M - QUY N H N - VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC C A THANH TRA DƯ C i u 12: Thanh tra Dư c có trách nhi m thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v dư c trong các lĩnh v c: s n xu t thu c, lưu thông phân ph i thu c, xu t khNu nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c, t n tr qu n lý và s d ng thu c; K c thu c y dư c c truy n dân t c và trang thi t b y t . i u 13: Quy n h n c a Thanh tra Dư c và thanh tra viên Dư c: 1. Yêu c u các t ch c và cá nhân nơi ang thanh tra cung c p tài li u c n thi t và báo cáo b ng văn b n nh ng v n liên quan n n i dung thanh tra theo úng yêu c u và th i gian quy nh. Trư ng h p c n thi t ư c niêm phong tài li u tang v t có liên quan n n i dung thanh tra, l p biên b n các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Yêu c u các cơ quan có thNm quy n giám nh, k t lu n nh ng v n c n thi t ph c v cho vi c thanh tra. 2. ình ch có th i h n nh ng vi c làm vi ph m các quy nh v dư c gây nguy h i n tính m ng, s c kh e c a nhân dân và nh ng vi c làm khác ang ho c s gây tác h i n l i ích c a nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan t ch c và công dân. 3. Quy t nh c nh cáo, ph t ti n, thu h i tang v t, gi y phép hành ngh , gi y phép kinh doanh, s n xu t c a các t ch c Nhà nư c, t p th , tư nhân và công dân n u vi ph m các quy nh v Dư c. 4. Quy t nh c nh cáo các t ch c, cá nhân có hành vi c n tr công tác thanh tra y t , báo cáo sai s th t, không ch p hành úng yêu c u, quy t nh c a thanh tra. Trư ng h p ph i x lý b ng hình th c cao hơn thì ki n ngh các cơ quan có thNm quy n quy t nh. 5. Chuy n h sơ tài li u sang cơ quan i u tra truy c u trách nhi m hình s iv i nh ng trư ng h p có d u hi u c u thành t i ph m. 6. Thanh tra Dư c ư c ti n hành thanh tra c l p nhưng ph i xu t trình th thanh tra viên và ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c thanh tra v m i k t lu n và quy t nh c a mình. i u 14: M i quan h gi a thanh tra Dư c và cơ quan qu n lý Dư c cùng c p.
  5. 1. Thanh tra Dư c và các cơ quan qu n lý Dư c cùng c p có quan h ch t ch trong các ho t ng th c hi n t t ch c năng qu n lý ngành Dư c. - Thanh tra Dư c B Y t nghiên c u, xu t và tham gia óng góp v i V qu n lý Dư c xây d ng, b sung, s a i các văn b n qu n lý Ngành Dư c. Thông tin thư ng xuyên v vi c th c hi n các văn b n ó. - Thanh tra Dư c ư c quy n và có trách nhi m tham d các h i ngh , h i th o v Dư c n m v ng ch trương, k ho ch và ph i h p th c hi n. ư c ào t o, b i dư ng nghi p v v Dư c trong và ngoài nư c. - Dư i s ch o c a lãnh o B : V trư ng V qu n lý Dư c, Vi n trư ng Vi n Ki m nghi m , Phó Chánh thanh tra Dư c B Y t xây d ng chương trình k ho ch th ng nh t ch o qu n lý ngành Dư c. 2. Phân bi t ph m vi gi a ki m tra và thanh tra. - Ki m tra là nhi m v thư ng xuyên c a cơ quan qu n lý Dư c và cơ quan ki m nghi m nh m ôn c th c hi n và k p th i phát huy ưu i m, phát hi n sai l m, u n n n, ch n ch nh, s a ch a k p th i, quá trình ki m tra n u th y m c vi ph m c n x ph t hành chính cơ quan qu n lý Dư c và cơ quan ki m nghi m chuy n sang Thanh tra Dư c xem xét và x lý. - Thanh tra là ch c năng nhi m v c a cơ quan thanh tra Dư c, thanh tra viên Dư c ho c oàn thanh tra do c p có thNm quy n thành l p. Thanh tra th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n do Lu t pháp quy nh và x lý theo pháp lu t hi n hành. i u 15: Quan h Thanh tra Dư c B Y t và Thanh tra Dư c S Y t . 1. Thanh tra Dư c B Y t có trách nhi m ch o công tác thanh tra chuyên ngành Dư c, hư ng d n, ào t o, b túc nghi p v cho thanh tra viên Dư c S Y t . 2. Thanh tra Dư c S Y t có trách nhi m nh kỳ báo cáo công tác thanh tra Dư c v Thanh tra B , xu t ki n ngh v i Thanh tra B xây d ng, b sung, s a i các văn b n pháp lu t v Thanh tra Dư c. 3. Thanh tra Dư c S Y t có quy n ki n ngh v i Giám c S Y t gi i quy t các v n v công tác thanh tra Dư c. Trư ng h p nh ng ki n ngh không ư c ch p nh n thì có quy n b o lưu và báo cáo lên chánh thanh tra B Y t . Trong th i gian ch ý ki n c a Chánh Thanh tra B Y t , v n ph i thi hành quy t nh c a Giám c S . 4. Trong trư ng h p c n thi t Thanh tra Dư c B Y t s ph i h p v i thanh tra Dư c S Yt t ch c thanh tra trên a bàn lãnh th qu n lý c a S . Chương 4 N I DUNG-HÌNH TH C-PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH T THANH TRA i u 16: N i dung Thanh tra Dư c:
  6. 1. Thanh tra vi c ch p hành các văn b n pháp lu t, quy ch ch chuyên môn Dư c. 2. Thanh tra vi c ch p hành ư ng l i Qu c gia v thu c phòng b nh và ch a b nh, v trang thi t b y t , m b o nhu c u, s n xu t, lưu thông t n tr , s d ng. 3. Thanh tra xu t khNu, nh p khNu thu c, nguyên li u làm thu c và trang thi t b y t . 4. Thanh tra ch t lư ng thu c trong s n xu t (GMP) trong b o qu n(GSP) lưư thông, s d ng, ch ng thu c gi , thu c kém phNm ch t. i u 17: Hình th c thanh tra: - Thanh tra nh kỳ theo k ho ch - Thanh tra t xu t. - Phúc tra, xác minh l i ho c phúc tra vi c ch p hành các i tư ng thanh tra v các ki n ngh , quy t nh ư c ghi trong biên b n thanh tra. i u 18: Phương pháp thanh tra Thanh tra viên Dư c có th áp d ng m t hay nhi u phương pháp sau: - i tư ng thanh tra báo cáo(tr c ti p ho c văn b n) - H i áp gi a thanh tra viên và i tư ng thanh tra - Tr c ti p xem xét t i hi n trư ng nơi ti n hành thanh tra - Thu th p h sơ hi n v t, m u v t, các thông tin làm sáng t v vi c. - Di n l i ho c mô t công vi c ã làm. - Ch m i m. - S d ng các phương ti n nghe nhìn , ghi âm, ch p nh, quay video... i u 19: Trình t Thanh tra Dư c 1. Quy t nh thanh tra Căn c vào: Chương trình, k ho ch thanh tra Dư c t ra hàng tháng, hàng quý, hàng năm. - Nh ng v vi c v Dư c ư c Th trư ng y t ho c thanh tra y t c p trên giao - Do thanh tra viên Dư c phát hi n trong các ho t ng thu c lĩnh v c Dư c. 2. Ti n hành thanh tra:
  7. 2.1. Th c hi n theo các quy trình thanh tra, c th . 2.2. K t thúc thanh tra l p biên b n thanh tra(theo m u quy nh), biên b n ph i ư c c cho i tư ng thanh tra nghe, có m t các nhân ch ng ho c thành viên liên quan. Ghi ý ki n cu i cùng ho c b o lưu c a i tư ng. Ký biên b n. 3. X lý và theo dõi k t qu th c hi n - X lý và ki n ngh x lý pháp l nh thanh tra i u l thanh tra Nhà nư c v y t và Ngh nh 341/H BT ngày 22/9/1992 quy nh v x ph t hành chính trong lĩnh v c yt . - Theo dõi ôn c vi c ch p hành th c hi n quy t nh c a thanh tra. 4. Thanh tra viên Dư c khi thi hành nhi m v ph i mang s c ph c Thanh tra, th thanh tra viên ho c quy t nh thanh tra, quy t nh trưng t p. Tùy trư ng h p có th có c ng tác viên, ki m nghi m viên mang theo các phương ti n k thu t ph c v yêu c u thanh tra. 5. i tư ng thanh tra ph i th c hi n các yêu c u c a thanh tra, ch p hành nghiêm ch nh quy t nh x lý c a thanh tra viên ho c oàn thanh tra. ư c quy n gi i trình, khi u n i và phát bi u ý ki n b o lưu. Chương 5 I U KHO N CU I CÙNG i u 20: Ngư i có thành tích trong ho t ng Thanh tra Dư c ho c giúp cho Thanh tra Dư c hoàn thành t t nhi m v s ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. Ngư i vi ph m các Quy nh trong Quy ch này, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s .
Đồng bộ tài khoản