Quyết định số 591/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 591/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 591/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất để xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 591/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 591/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ MỚI QUẾ VÕ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QĐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại tờ trình số 49/TT-UB ngày 14/02/2006; Sở Tài chính tại tờ trình số 54/TC-VG ngày 10/4/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dô thị mới Quế Võ do tính thiếu trong phương án bồi thường dã duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-CT ngày 28/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh; kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung là: 1.548.280.590 đồng, gồm: + Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp (đã duyệt tạm giao nay sửa thành giao lâu dài) để chuyển đổi ngành nghề : 391.072.920 đồng. + Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp (đã duyệt tạm giao nay sửa thành giao lâu dài) để ổn định sản xuất và đời sống : 140.999.080 đồng. + Bồi thường di chuyển mộ : 6.130.000 đồng. + Bồi thường di chuyển đường dây 35KV Hà Liễu-Phố Mới : 521.632.220 đồng. + Dự toán chi phí lập hồ sơ phục vụ GPMB : 488.446.370 đồng. Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Quế Võ thực hiện bồi thường, hỗ trợ bổ sung và thanh quyết toán theo quy định. Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nuớc tỉnh, UBND huyện Quế Võ, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Quế Võ, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây
  2. dựng Tây Hồ, UBND xã Phuợng Mao và các hộ duợc bồi thường căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản