Quyết định số 6/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 6/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6/2005/QĐ-UB về quy định mức trợ giá đưa đón học sinh sinh viên bằng phương tiện giao thông công cộng năm học 2004-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 06/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V QUY NNH M C TR GIÁ ƯA ÓN H C SINH SINH VIÊN B NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CÔNG C NG NĂM H C 2004-2005 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002 ; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Xét ngh c a S Giao thông công chánh (Công văn s 1313/GT-VTCN ngày 01 tháng 12 năm 2004) và c a S Tài chính (Công văn s 8682/TC- TSC ngày 10 tháng 12 năm 2004 và Công văn s 9171/TC- TSC ngày 27 tháng 12 năm 2004) ; QUY T NNH i u 1.Nay quy nh m c tr giá ưa ón h c sinh sinh viên b ng phương ti n giao thông công c ng năm h c 2004-2005 như sau: 1. Tr giá ưa ón h c sinh theo h p ng v n chuy n (nhóm A): - M c tr giá chung trên a bàn thành ph : 2.026 ng/lư t ngư i. - M c tr giá riêng cho huy n C n Gi : 2.532 ng/lư t ngư i. 2. Tr giá ưa ón h c sinh sinh viên theo các lu ng tuy n xe buýt th nghi m (nhóm B): Áp d ng các nh m c, ơn giá chi phí ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2005/Q -UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông công chánh và Th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 2 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND/TP PHÓ CH TNCH - TTUB: CT, các PCT - VPH -UB : CPVP - T TH, TM-DL, T-MT
  2. - Lưu ( T/Thg) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản