Quyết định số 6/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 6/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6/2005/QĐ-UB về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23B tại xã Tiên Dương,huyện Đông Anh - Hà Nội (tỷ lệ 1/500) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 6/2005/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V/V PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU T XÂY D NG H T NG K THU T U GIÁ QUY N S D NG T PHÍA B C Ư NG 23B T I XÃ TIÊN DƯƠNG, HUY N ÔNG ANH - HÀ N I (T L 1/500) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung th ô n năm 2020. Căn c Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 106/2000/Q -UB ngày 12/12/2000 c a UBND thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n ông Anh t l 1/5000 (ph n s d ng t và giao thông). Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s : 2441/2004/TTr- QHKT ngày 2 tháng 12 năm 2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t quy ho ch chi ti t khu t xây d ng h t ng k thu t u giá quy n s d ng t phía B c ư ng 23B t i xã Tiên Dương, huy n ông Anh - Hà N i (t l 1/500) do Vi n quy ho ch Xây d ng Hà N i l p tháng 10/2004 v i các n i dung ch y u như sau: 1/. V trí, ph m vi ranh gi i và quy mô: 1.1. V trí: Khu t thu c a bàn xã Tiên Dương - huy n ông Anh, thành ph Hà N i. 1.2. Ranh gi i: - Phía B c giáp thôn C Dương - Xã Tiên Dương. - Phía Nam giáp ư ng liên khu v c (1 ph n trùng v i ư ng 23B hi n có).
  2. - Phía ông giáp ư ng quy ho ch phía ông thôn C Dương, xã Tiên Dương. - Phía Tây giáp ư ng quy ho ch. 1.3. Quy mô: Di n tích t l p quy ho ch chi ti t t l 1/500: kho ng 25,329 ha 2/. M c tiêu: - C th hoá Quy ho ch chi ti t huy n ông Anh t l 1/5000 ã ư c UBND thành ph phê duy t, xây d ng khu nhà m i, ng b v cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i, óng góp vào vi c phát tri n i s ng, kinh t - xã h i c a a phương và Thành ph . - án quy ho ch chi ti t ư c duy t là căn c l p d án và t ch c u giá quy n s d ng t nh m xây d ng m t khu nhà m i văn minh hi n i, thúc Ny quá trình phát tri n ô th trên a bàn huy n ông Anh và phía b c sông H ng. - án Quy ho ch chi ti t khu t xây d ng h t ng k thu t u giá quy n s d ng t phía B c ư ng 23B t i xã Tiên Dương, huy n ông Anh - Hà N i (t l 1/500) ư c duy t là cơ s Chính quy n a phương qu n lý xây d ng theo quy ho ch, là cơ s pháp lý Ban qu n lý d án huy n ông Anh l p D án u tư xây d ng h t ng k thu t khu t u giá quy n s d ng, t o ngu n ngân sách Thành ph u tư xây d ng cơ s h t ng chung cho khu v c. 3/. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch s d ng t: a/. Cơ c u quy ho ch s d ng t t l 1/2000: *. T ng di n tích t l p cơ c u: 47,848 ha, trong ó: - t ư ng thành ph và khu v c: 11,861 ha - t bãi xe t p trung: 1,256 ha - t dành cho nhu c u chuy n i cơ c u lao ng c a a phương: 1,838 ha - t cơ quan: 1,537 ha - t di tích l ch s , văn hoá: 1,470 ha - t thu c ơn v : 29,886 ha *. Dân s theo quy ho ch kho ng 7.310 ngư i. b/. Quy ho ch chi ti t t l 1/500:
  3. *. T ng di n tích t l p quy ho ch chi ti t: 25,329 ha. Bao g m: - t ư ng thành ph và khu v c: 4,481 ha - t thu c ơn v : 20,848 ha, Trong ó: + t công c ng ơn v : 0,819 ha + t trư ng h c (Ti u h c, Trung h c cơ s ): 2,252 ha + t nhà tr m u giáo: 1,450 ha + t cây xanh, th d c th thao: 2,443 ha + t : 10,995 ha (G m:. t cao t ng: 5,846 ha (53,2%) . t nhà th p t ng: 5,149 ha (46,8%) (trong ó có t tái nh cư gi i phóng m t b ng: 0,771 ha ) + t ư ng nhánh: 2,889 ha *. Dân s theo quy hoach kho ng 5.780 ngư i. c/. Phân b qu t xây d ng: B NG TH NG KÊ QUY HO CH S D NG T TRONG KHU T XÂY D NG HTKT U GIÁ QUY N S D NG: T Ký Di n tích Ghi chú l Ch c năng s d ng t hi u t (m2) (%) T THU C I 208.480 82,3 ƠN VN I-A t m i 109.950 43,4 Nhà cao t ng 58.460 53% t m i I-A1 Nhà cao t ng NO 5.310 364 ngư i (91h ) 1108 ngư i I-A2 Nhà cao t ng NO 14.530 (277h ) I-A3 Nhà cao t ng NO 6.700 423 ngư i (106h ) I-A4 Nhà cao t ng k t NO 10.770 670 ngư i (167h ) h p d ch v công
  4. c ng t ng 1 I-A5 Nhà cao t ng NO 15.350 998 ngư i (247h ) I-A6 Nhà cao t ng NO 5.800 515 ngư i (129h ) Nhà th p t ng 51.490 47% t m i I-A8a Nhà th p t ng TT1 7.710 456 ngư i (114h ) I-A8b Nhà vư n, bi t th TT2 6.060 80 ngư i (20h ) I-A9a Nhà th p t ng TT1 7.040 416 ngư i (104h ) I-A9b Nhà vư n, bi t th TT2 3.350 50 ngư i (12h ) I-A10 Nhà vư n, bi t th TT2 14.550 160 ngư i (40h ) I-A11a Nhà th p t ng TT1 8.070 476 ngư i (119h ) I-A11b Nhà vư n, bi t th TT2 4.710 64 ngư i (16h ) I-C Nhà tr m u giáo 14.500 5,7 I-C1 Nhà tr m u giáo NT 7.220 S cháu 360 I-C2 Nhà tr m u giáo NT 7.280 S cháu 364 I-D Cây xanh ơn v 24.430 9,7 I-D1 Cây xanh, HTKT CX 3.620 I-D2 Cây xanh ơn v CX 7.180 I-D3 Cây xanh, HTKT CX 13.630 I-E Công c ng ơn v 8.190 3,2 I-E1 Công c ng ơn v CC 8.190 I-F Trư ng h c 22.520 8,9 I-F1 Trư ng THCS TH 9.740 S h/s 490 I-F2 Trư ng Ti u h c TH 12.780 S h/s 640 I-G t ư ng 28.890 11,4 I-G1 ư ng nhánh 1 28.890 T Ư NG II THÀNH PH VÀ 2 44.810 17,7 KHU V C T ng c ng 253.290 100 *. t tái nh cư gi i phóng m t b ng d ki n 1 ô t có di n tích 0,771ha (ký hi u: I-A8a-TT1) và m t ph n t i ô t (ký hi u: I-A11a-TT1). Quy mô t tái nh cư gi i phóng m t b ng s ư c i u ch nh b sung chính xác trong quá trình i u tra, l p D án do UBND huy n ông Anh xem xét quy t nh theo quy nh hi n hành c a Thành ph . Vi c chuy n i ch c năng khu t do Công ty khai thác cát – T ng công
  5. ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i ư c chuy n i theo úng quy nh hi n hành c a Thành ph . 3.2. T ch c không gian quy ho ch ki n trúc c nh quan: Các công trình cao t ng b trí linh ho t d c theo ư ng liên khu v c t o b m t ki n trúc ô th khu v c. Khu v c phía B c giáp thôn C Dương xây d ng các công trình nhà th p t ng (2-3 t ng) và trư ng h c, nhà tr m u giáo t o s chuy n ti p không gian và hài hoà gi a c nh quan làng xóm và khu xây d ng m i. + B trí các công trình nhà cao 7¸9 t ng t i m t s khu t giáp góc giao nhau c a tr c ư ng liên khu v c phía Nam và các ư ng phân khu v c t o các i m nh n không gian. + D c theo ư ng nhánh chính ông – Tây (Nam thôn C Dương): T ch c d ng nhà m t ph và nhà vư n bi t th . + Các d i t giáp phía Nam khu dân cư thôn C Dương n tuy n ư ng nhánh: Khai thác c i t o h t ng k thu t, làm vư n hoa, sân chơi k t h p ch xe ph c v cho khu dân cư . + B trí các công trình công c ng, cây xanh th d c th thao ơn v , trư ng h c, nhà tr m u giáo... t i v trí trung tâm khu t và giáp các ư ng phân khu v c, ư ng nhánh chính. + T ch c t i trung tâm m i nhóm nhà các vư n hoa, sân chơi k t h p ch xe liên hoàn t o c nh quan môi trư ng ph c v sinh ho t hàng ngày c a dân cư. 3.3. Quy ho ch m ng lư i công trình h t ng k thu t: a). Giao thông: - Tuy n ư ng liên khu v c phía Nam m t c t ngang r ng 50m, chi u dài kho ng 1106m. - Các tuy n ư ng phân khu v c m t c t ngang r ng 25 - 30m có hư ng B c - Nam. T ng chi u dài các tuy n ư ng này kho ng 612m. - Tuy n ư ng nhánh chính i d c phía Nam thôn C Dương v i m t c t ngang r ng 21,25m chi u dài kho ng 1023m. - Các tuy n ư ng nhánh còn l i g m: Tuy n ư ng 13,5m phía Tây (dài kho ng 247m) và tuy n ư ng ôi m t c t ngang r ng 25m (dài kho ng 176m). - Các ư ng vào nhà ư c thi t k d ng ư ng vòng và ư ng c t có ch quay xe cu i ư ng, phù h p v i quy ho ch s d ng t, t ch c không gian ki n trúc c nh quan, m b o xe ô tô có th vào n t n chân công trình và c m công trình. Các tuy n ư ng này có m t c t ngang r ng 10,5¸11,5m (lòng ư ng r ng 5,5m, hè hai bên r ng 2,3¸3 m x 2) hành lang b trí các công trình h t ng k thu t theo quy nh.
  6. - Ch xe: Các công trình nhà vư n, bi t th , nhà nhi u t ng vào cao t ng, các công trình công c ng ư c thi t k t m b o ch xe qua êm trong khuôn viên t, t ng h m và t ng 1 công trình. b). San n n, thoát nư c mưa: *. San n n: Cao n n các ô t ư c xác nh phù h p v i cao khu dân cư hi n có phía B c và d c thu l c c a các tuy n c ng thoát nư c mưa b trí d c theo ư ng quy ho ch. d c n n i ³ 0,004 m b o thoát nư c t ch y. Cao san n n H max= 11,3m; Hmin= 10,7m. *. Thoát nư c mưa: - H th ng thoát nư c mưa khu quy ho ch là h th ng thoát nư c riêng t ch y. - Các tuy n c ng thoát nư c mưa ti t di n m b o thoát nư c m t cho khu quy ho ch và khu v c lân c n. - Hư ng thoát nư c: Hư ng thoát nư c chính c a khu quy ho ch là h th ng mương, h i u hoà phía Nam (cách khu quy ho ch kho ng 250m) u n i v i h th ng thoát nư c m Vân Trì. Trư c m t xây d ng tuy n mương t m kích thư c Bm=5m, B =1m, H=2m d c phía Nam ư ng Nam H ng thoát nư c ra m Vân Trì. - M ng lư i c ng thoát nư c mưa: + Khu quy ho ch g m có 3 lưu v c thoát nư c ra các tuy n c ng chính có ti t di n D1250 - D1500mm xây d ng d c theo ư ng phân khu v c, ư ng tr c trung tâm, theo hư ng B c Nam thoát ra h th ng mương tiêu, h i u hoà phía Nam khu quy ho ch. + Các tuy n c ng nhánh có ti t di n D600 - D1000mm xây d ng d c theo các tuy n ư ng nhánh, theo hư ng ông Tây u n i v i các tuy n c ng chính. c). C p nư c: *. Ngu n nư c: - Ngu n nư c c p cho khu v c là Nhà máy nư c Vân Trì công su t: 30.000m3/ ngày êm. Trư c m t khi nhà máy nư c Vân Trì chưa ư c xây d ng, ph i xây d ng 1 tr m c p nư c c c b công su t 3900 m3/ngày êm t i khu cây xanh (ký hi u: I-D3) và k t h p v i ngu n nư c t nhà máy nư c ông Anh t tuy n ng c p nư c D300 (d án do Công ty kinh doanh nư c s ch s 2 làm ch u tư ang tri n khai xây d ng) phía Nam khu t c p cho khu quy ho ch và dân cư hi n có phía B c. *. M ng lư i ư ng ng c p nư c:
  7. - Xây d ng m ng ng c p nư c theo m ng vòng v i tuy n ng chính có ư ng kính F110 mm b trí d c theo tuy n ư ng 21,25 m phía B c khu quy ho ch và các ng phân ph i có ti t di n F90 và F110mm b trí d c theo các tuy n ư ng phân khu v c và ư ng nhánh. T tuy n ng phân ph i, xây d ng các tuy n ng F32 ¸ F50mm b trí d c ư ng n i b c p nư c cho các công trình và c m công trình (d c theo tuy n ng chính F110mm s b trí m t s i m ch u n i vào m ng c p nư c chung c a nhà máy nư c Vân Trì). *. C p nư c ch a cháy: Nư c c p cho ch a cháy ư c l y t b ch a 2000m3 và tr m bơm c p II b trí trong m t b ng tr m c p nư c (ký hi u: I-D3-CX). V lâu dài c p nư c ch a cháy ư c l y t các tr c u ho xây d ng d c theo các ư ng ng truy n d n c a khu v c. d). C p i n: - Xây d ng tuy n cáp ng m 22KV: 2XLPE - 70mm2 (dài 5, 28km) d c theo ư ng quy ho ch c p i n cho 5 tr m bi n áp (t ng công su t tr m 5390KVA). - Xây d ng m ng h th ng m 0,4KV ti t di n t 35mm2 ¸ 120mm2 d c theo ư ng quy ho ch ph c v chi u sáng sinh ho t, cách ch gi i ư ng 1m i v i nhà th p t ng; cách móng công trình 1,5m ¸10m i v i nhà cao t ng. - Xây d ng m ng h th ng m 0,4KV( dài 4,6km) d c theo ư ng quy ho ch cách bó v a 0,5m chi u sáng èn ư ng. i v i ư ng khu v c, phân khu v c có m t c t 20m tr lên, h th ng èn chi u sáng ư ng ư c b trí hai bên. i v i các tuy n ư ng nhánh, ư ng n i b b trí 1 bên ư ng. - Di chuy n các tuy n 35KV ông Anh - N i Bài và 35KV ông Anh - Phúc Yên theo ư ng quy ho ch và 1 tr m bi n áp 35/0,4 n m trong ph m vi m ư ng Nam H ng (23B), sau khi có ý ki n c a c a cơ quan qu n lý chuyên ngành. e). Thông tin - Bưu i n: - Xây d ng t ng ài v tinh Tiên Dương: 6000 s (t i t ng 1 c a khu nhà công c ng cao t ng). - Xây d ng m ng cáp g c i ng m t t ng ài v tinh Tiên Dương t i các t cáp thuê bao (chi u dài 1,26km) và m ng cáp thuê bao t i các công trình (chi u dài 2,3km). M ng cáp i n tho i ư c xây d ng d c theo hè ư ng. f). Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: *. Thoát nư c th i: + H th ng c ng thoát nư c th i khu Quy ho ch là h th ng c ng riêng, nư c th i c a khu Quy ho ch ư c thoát ra tuy n c ng kích thư c D500mm xây d ng d c theo ư ng Nam H ng (23B) phía Nam d n v tr m x lý nư c th i Nguyên Khê 57100m3/ngày ( t t i thôn Xuân Du, xã Nguyên Khê) cách khu quy ho ch kho ng 2 km v phía Tây B c.
  8. Trư c m t khi chưa xây d ng ư c tr m x lý nư c th i Nguyên Khê, c n xây d ng m t tr m x lý nư c th i c c b t i xã Tiên Dương ( phía Tây khu quy ho ch, trong khu cây xanh cách ly sinh thái khu nhà ) ph c v cho khu ô th s 37 và m t ph n khu ô th s 32, công su t tr m trong giai o n u: 2200m3/ ngày êm. + Xây d ng các tuy n c ng thoát nư c th i có ư ng kính D300mm d c theo các tuy n ư ng phân khu v c, ư ng nhánh và ư ng n i b u n i v i tuy n c ng thoát nư c th i thành ph D 500mm phía Nam, d n v Tr m s lý nư c th i khu v c. + gi m sâu t c ng D500mm, phía Nam khu quy ho ch xây d ng m t tr m bơm chuy n b c công su t 2100m3/ngày (t i khu t cây xanh có ký hi u: I-D3-CX). *. V sinh môi trư ng: Rác th i sinh ho t ư c thu gom vào các thùng ch a, công ten nơ kín v n chuy n n nơi x lý rác t p trung c a thành ph . D c các tuy n ư ng, khu cây xanh, bãi xe t các thùng rác công c ng có n p kín v i kho ng cách 100m/thùng. i u 2: - Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v kèm theo Quy t nh phê duy t quy ho ch chi ti t trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i UBND huy n ông Anh t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. -UBND huy n ông Anh căn c Thông tư s 10/2000/TT-BXD ngày 8/8/2000 c a B Xây d ng t ch c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i Quy ho ch chi ti t này, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t. - Ch t ch UBND huy n ông Anh có trách nhi m qu n lý, giám sát xây d ng ng b h th ng h t ng k thu t khu t u giá quy n s d ng t này theo quy ho ch ư c duy t và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t; Ph i h p v i các S : Quy ho ch Ki n trúc, Tài nguyên - Môi trư ng và Nhà t, K ho ch và u tư, Tài chính l p d án u giá quy n s d ng t theo quy nh hi n hành. - Quy nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư; Xây d ng; Quy ho ch Ki n trúc; Giao thông công chính; Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Ch t ch UBND huy n ông Anh; Ch t ch UBND xã Tiên Dương; Giám c Ban qu n lý d án huy n ông Anh; Th trư ng các Ban, Ngành và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  9. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản