Quyết định số 60/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 60/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2001/QĐ-UB về việc thành lập Ban quản lý dự án công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 60/2001/Q -UB Hà N i, ngày 25 tháng 7 năm 2001 QUY T NNH V VI C : “ THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN CÔNG NGH THÔNG TIN THÀNH PH HÀ N I ” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân. Căn c Ch th s 58-CT/TW ngày 17/10/2000 c a B Chính tr v y m nh ng d ng và phát tri n CNTT ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá. Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành quy ch qu n lý u tư và xây d ng. Căn c Công văn s 5035-CV/VPTW ngày 10/11/2000 c a Văn phòng Ban ch p hành Trung ương ng v vi c hư ng d n t ch c tri n khai th c hi n ch th s 58-CT/TW ngày 17/10/2000. Căn c Quy t nh s 59/2001/Q -UB ngày 25 tháng 07 năm 2001 c a UBND Thành ph v vi c thành l p Ban ch o chương trình công ngh thông tin Thành ph Hà N i. Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph . QUY T NNH i u 1: Thành l p Ban Qu n lý d án công ngh thông tin Thành ph Hà N i thu c UBND Thành ph Hà N i: - Ban có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Tr s Ban qu n lý: Trư c m t t t i S Khoa h c công ngh và môi trư ng Hà N i. i u 2: T ch c, b máy, nhi m v c a Ban; 1/ T ch c c a Ban: * UBND Thành ph thông qua Ban Ch o chương trình công ngh thông tin giao Ban qu n lý d án công ngh thông tin Thành ph Hà N i th c hi n các d án theo hình th c ch u tư tr c ti p qu n lý d án. * Do c i m v t ch c và yêu c u s m có Ban Qu n lý d án ra i vì v y:
  2. - Giai o n u: Giao S khoa h c công ngh và Môi trư ng Hà n i- Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o chương trình công ngh thông tin t ch c, th c hi n vi c tri n khai. - Khi d án ã vào v n hành, cơ s v t ch t ã thì tách Ban Qu n lý d án ra kh i S khoa h c công ngh và môi trư ng Hà n i, t tr c thu c dư i s ch o, i u hành c a Ban ch o chương trình công ngh thông tin Thành ph . 2/ Biên ch c a Ban: a) Ban Qu n lý d án công ngh thông tin Thành ph Hà N i có Giám c, các Phó Giám c và K toán trư ng do UBND Thành ph b nhi m theo quy nh hi n hành. b) Th i kỳ u: Biên ch c a Ban g m 4 ngư i( Giám c và 3 cán b ). - Giao cho S khoa h c công ngh và môi trư ng Hà n i tuy n ch n ký h p ng lao ng theo úng quy nh hi n hành. - Th i kỳ u không hình thành phòng, ban. Sau khi d án vào v n hành, công vi c nhi u có th thành l p phòng, ban. Khi có nhu c u s ký thêm h p ng lao ng ng n h n. - Tài chính chi tr cho các lo i h p ng lao ng l y t ngu n ngân sách c a d án. - Trong th i kỳ u, d án ư c h tr m t ph n t ngân sách Nhà nư c, thông qua S K ho ch và u tư, S Tài chính v t giá xu t. 3. Nhi m v c a Ban Qu n lý d án: g m 2 giai o n: * Giai o n 1: + ChuNn b cho các d án ra i. C th : - L p lu n ch ng kinh t - k thu t c a d án. - T ch c tri n khai các d án thu c chương trình tin h c c a Thành ph Hà N i. - ChuNn b cho ra i Trung tâm giao d ch công ngh ph n m m. - ChuNn b v nhà, xư ng, văn phòng làm vi c, các phương ti n làm vi c và các v n liên quan ph c v cho ho t ng c a Ban qu n lý d án. - ChuNn b cho vi c u th u các d án. * Giai o n 2: - ưa d án vào v n hành: Tr c ti p qu n lý các d án, i u hành, giám sát và th c hi n các v n chuyên môn nghi p v .
  3. - T ch c ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai d án, ki m tra ti n , ch t lư ng công vi c m b o u tư ng b , hi u qu . - Giúp UBND Thành ph Hà N i qu n lý các d án và t ng h p báo cáo Ban ch o công ngh thông tin Thành ph v : Ti n th c hi n các d án; Nhu c u ti n v n cho d án; các phát sinh c n ph i có ý ki n c a UBND Thành ph ch o gi i quy t c a các d án tr ng i m do các S , Ban, Ngành ang th c hi n. - T ng h p và báo cáo vi c gi i quy t c p các lo i gi y phép c a các cơ quan ch c năng cho các d án. i u 3: Chuy n toàn b nhi m v c a Ban Qu n lý các d án ng d ng và phát tri n công ngh thông tin c a Thành ph Hà N i t i Quy t nh s 1377/Q -UB ngày 29/03/1999 vào nhi m v c a Ban Qu n lý d án công ngh thông tin Thành ph Hà N i t i Quy t nh này( tr ph n vi c thu c ch c năng qu n lý Nhà nư c c a S khoa h c công ngh và môi trư ng). - Thu h i pháp nhân, tài kho n, con d u và mi n nhi m ch c v Giám c Ban Qu n lý các d án ng d ng và phát tri n công ngh thông tin i v i ông Nguy n Song Dũng. - Giao Giám c S Khoa h c công ngh và môi trư ng Hà n i th c hi n vi c chuy n giao này. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph . Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Khoa h c công ngh và môi trư ng Hà n i, Giám c các S , Ban, Ngành có liên quan và Giám c Ban Qu n lý d án công ngh thông tin Thành ph Hà N i thi hành quy t nh này k t ngày ký./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản