Quyết định số 60/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 60/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 bổ sung cho Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 60/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2002 B SUNG CHO S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 196/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2002 ; Căn c Ngh quy t s 18/2002/NQ-H ngày 18 tháng 01 năm 2002 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI, kỳ h p th 7 v thu chi ngân sách Nhà nư c ; Theo ngh c a S Giao thông công chánh t i T trình s 278/GT-KH ngày 24 tháng 5 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho S Giao thông công chánh ch tiêu v d toán chi ngân sách Nhà nư c b sung năm 2002 là 3 t (ba t ) ng, kèm theo Quy t nh này. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu v d toán chi ngân sách Nhà nư c b sung năm 2002, Giám c S Giao thông công chánh có trách nhi m phân b , giao ch tiêu cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao kèm Quy t nh này và g i cơ quan tài chính ng c p, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát, thanh toán. Giám c S Giao thông công chánh ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Giao thông công chánh có trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Ban KTNS/H ND.TP - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH, TH (2b), TM (2b)
  2. - Lưu (TH/T) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản