Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH “QUY Đ NH V VI C C P GI Y PHÉP XÂY D NG, TH C HI N HO T Đ NG TRONG PH M VI Đ T DÀNH CHO ĐƯ NG S T” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Đư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Pháp l nh b o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v vi c c p gi y phép xây d ng, th c hi n ho t đ ng trong ph m vi đ t dành cho đư ng s t”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2006. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam, C c trư ng C c Giám đ nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng giám đ c T ng Công ty Đư ng s t Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đào Đình Bình QUY Đ NH V VI C C P GI Y PHÉP XÂY D NG, TH C HI N HO T Đ NG TRONG PH M VI Đ T DÀNH CHO ĐƯ NG S T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 60/2005/QĐ-BGTVTngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG
 2. Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Văn b n này quy đ nh trình t , th t c h sơ đ ngh c p gi y phép; quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân liên quan đ n vi c xây d ng công trình, th c hi n ho t đ ng không thu c k t c u h t ng đư ng s t (sau đây g i t t là xây d ng công trình, th c hi n ho t đ ng) trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t. 2. Vi c xây d ng các công trình đư ng s t, các ho t đ ng duy tu, b o trì đ i v i công trình đư ng s t không thu c ph m vi đi u ch nh c a Quy đ nh này. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Đ i tư ng áp d ng c a Quy đ nh này là t ch c, cá nhân có liên quan đ n vi c xây d ng công trình, th c hi n ho t đ ng không thu c k t c u h t ng đư ng s t nhưng n m trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t. 2. Đ i v i đư ng s t đô th s có quy đ nh riêng. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Quy đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Ph m vi b o v công trình đư ng s t là khu v c bao quanh, phía trên không, phía du i m t nư c, phía dư i m t đ t c a công trình đư ng s t mà đó các hành vi gây m t an toàn cho công trình b c m. 2. Hành lang an toàn giao thông đư ng s t là d i đ t và kho ng không gian d c theo hai bên đư ng s t nh m b o đ m an toàn cho giao thông đư ng s t. 3. Đ t dành cho đư ng s t g m đ t đ xây d ng công trình đư ng s t, đ t trong ph m vi b o v công trình đư ng s t và đ t trong ph m vi hành lang an toàn giao thông đư ng s t. Đi u 4. M c đích, yêu c u c a vi c c p gi y phép 1. Vi c xây d ng công trình, th c hi n ho t đ ng trong ph m vi b o v công trình đư ng s t và hành lang an toàn giao thông đư ng s t ph i tuân th các quy đ nh c a pháp lu t v b o v công trình giao thông đư ng s t, b o đ m an toàn công trình, an toàn giao thông v n t i đư ng s t; b o v c nh quan thiên nhiên, môi trư ng. 2. Làm căn c đ ki m tra, giám sát, x lý hành vi vi ph m v b o đ m tr t t , an toàn trong vi c xây d ng công trình, th c hi n ho t đ ng trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t. Đi u 5. Nguyên t c c p gi y phép 1. Vi c c p gi y phép ph i phù h p v i quy ho ch xây d ng chi ti t v đư ng s t do cơ quan có th m quy n phê duy t và quy chu n, tiêu chu n, quy ph m v ki n trúc, quy ho ch, xây d ng, b o v môi trư ng và các văn b n pháp lu t có liên quan. 2. Vi c c p gi y phép xây d ng công trình ch đư c xem xét đ i v i các công trình thi t y u, công trình ph c v qu c phòng, an ninh, công trình dân sinh b t bu c ph i xây d ng trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t và ph i có quy ho ch đư c các cơ quan có th m quy n phê duy t. 3. Vi c c p gi y phép th c hi n ho t đ ng ch đư c xem xét đ i v i các ho t đ ng duy tu, s a ch a, b o du ng các công trình không thu c k t c u h t ng đư ng s t đã xây d ng
 3. h p pháp trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t. Đi u 6. Nh ng công trình, ho t đ ng đư c xem xét c p gi y phép 1. Xây d ng đư ng ngang, c u vư t, h m chui, c ng, đư ng ng d n d u, d n khí, d n nư c, đư ng dây đi n, đi n tho i, cáp quang, các công trình khác mà bu c ph i vư t qua ho c chui dư i đư ng s t, trong ph m vi b o v công trình đư ng s t,hành lang an toàn giao thông đư ng s t. 2. Xây d ng các công trình t m, công trình vĩnh c u không thu c k t c u h t ng đư ng s t ho c th c hi n các ho t đ ng khác b t bu c ph i ti n hành trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t. Chương 2: H SƠ, TRÌNH T , TH T C C P GI Y PHÉP Đi u 7. H sơ đ ngh c p gi y phép T ch c, cá nhân có nhu c u xây d ng công trình, th c hi n ho t đ ng trong ph m vi be công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t l p 03 b h sơ g i cơ quan có th m quy n đ ngh c p gi y phép. H sơ đ ngh c p gi y phép, bao g m: 1. Đơn đ ngh c p gi y phép theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 kèm theo Quy đ nh này. Trư ng h p đ ngh c p gi y phép xây d ng t m có th i h n thì trong đơn đ ngh c p gi y phép còn ph i có cam k t t phá d khi th c hi n gi i phóng m t b ng đ c i t o, s a ch a đư ng s t; 2. H sơ thi t k k thu t và thi t k t ch c thi công đã đư c c p có th m quy n duy t; nh ch p hi n tr ng (đ i v i công trình s a ch a, c i t o yêu c u ph i có gi y phép); 3. Ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v đư ng s t có th m quy n khi l p d án xây d ng công trình; 4. Các văn b n ch p thu n phương án thi công, th c hi n ho t đ ng, bi n pháp b o đ m an toàn giao thông, an toàn công trình đư ng s t c a doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t. Đi u 8. Ti p nh n h sơ 1. Cơ quan c p gi y phép có nhi m v ti p nh n h sơ đ ngh c p gi y phép, ki m tra tính h p l c a h sơ theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Quy đ nh này. 2. Khi nh n đ h sơ h p l , cơ quan c p gi y phép ph i có gi y biên nh n h sơ, h n tr k t qu . 3. Trư ng h p h sơ đ ngh c p gi y phép chưa h p l , cơ quan c p gi y phép ph i hư ng d n cho ngư i đ ngh c p gi y phép b sung, hoàn ch nh h sơ theo đúng quy đ nh. Th i gian hoàn ch nh h sơ không tính vào th i h n c p gi y phép. Đi u 9. Th m tra h sơ đ ngh c p gi y phép 1. Trên cơ s h sơ đ ngh c p gi y phép, các ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c có liên quan (n u có), căn c tiêu chu n v xây d ng và các văn b n pháp lu t khác có liên quan,
 4. cơ quan có th m quy n c p gi y phép th m đ nh h sơ, ki m tra th c đ a (n u c n) đ quy t đ nh ho c t ch i c p gi y phép. 2. Khi c n làm rõ thông tin liên quan đ n các cơ quan, t ch c khác đ ph c v vi c c p gi y phép mà không thu c trách nhi m c a ngư i đ ngh c p gi y phép thì cơ quan c p gi y phép có trách nhi m l y ý ki n các cơ quan, t ch c có liên quan đ làm rõ và x lý. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t khi nh n đư c công văn đ ngh c a cơ quan c p gi y phép, các cơ quan, t ch c đư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n. Quá th i h n trên, n u không có văn b n tr l i thì coi như đã đ ng ý và ph i ch u trách nhi m v m i h u qu do vi c không tr l i ho c tr l i ch m tr gây ra. 4. Gi y phép đư c c p trong th i h n không quá 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h pl . 5. Gi y phép đư c l p thành 3 b n chính có n i dung như nhau, m t b n c p cho ngư i đ ngh c p gi y phép; m t b n g i cho doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t (khi cơ quan c p gi y phép không ph i là doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t), cho C c Đư ng s t Vi t Nam ho c t ch c, cá nhân s h u đư ng chuyên dùng (khi cơ quan c p gi y phép là doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t); m t b n lưu t i cơ quan c p gi y phép. Đi u 10. N i dung gi y phép 1. N i dung ch y u c a gi y phép bao g m: a) Đ a đi m, v trí xây d ng công trình, th c hi n ho t đ ng; b) Tên, lo i công trình, th c hi n ho t đ ng; c) Quy mô công trình, th c hi n ho t đ ng; d) Bi n pháp thi công ch y u và b o v môi trư ng; đ) Hi u l c c a gi y phép, th i đi m kh i công, th i đi m k t thúc; e) Nh ng n i dung khác quy đ nh đ i v i t ng lo i công trình, th c hi n ho t đ ng. 2. Gi y phép đư c c p theo m u quy đ nh t i Ph l c s 2 kèm theo Quy đ nh này. Đi u 11. Gia h n gi y phép 1. Ngư i đ ngh c p gi y phép ph i ti n hành làm th t c đ ngh c p gia h n gi y phép trong các trư ng h p sau đây: a) Quá th i h n 01 tháng, k t ngày đư c phép kh i công ho c b t đ u th c hi n ho t đ ng ghi trong gi y phép mà công trình chưa kh i công ho c không tri n khai th c hi n ho t đ ng; b) Công trình, ho t đ ng đã đư c c p gi y phép nhưng không th hoàn thành theo đúng th i h n ghi trong gi y phép. 2. H sơ đ ngh c p gia h n gi y phép bao g m: a) Đơn đ ngh c p gia h n gi y phép, trong đó nêu rõ lý do đ ngh gia h n gi y phép; b) B n chính gi y phép đã đư c c p.
 5. 3. Th i gian xét c p gia h n gi y phép ch m nh t là 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l ; trư ng h p không gia h n đư c, cơ quan c p gi y phép ph i thông báo b ng văn b n lý do không gia h n. 4. Cơ quan c p gia h n gi y phép là cơ quan c p gi y phép. Chương 3: TH M QUY N, TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN C P GI Y PHÉP VÀ DOANH NGHI P KINH DOANH K T C U H T NG ĐƯ NG S T Đi u 12. Th m quy n c p gi y phép 1. Đ i v i đư ng s t qu c gia: a) C c Đư ng s t Vi t Nam c p gi y phép đ i v i các công trình vĩnh c a sau đây khi xây d ng m i ho c c i t o, nâng c p mà có thay đ i hình d ng, kích thư c, k t c u ch u l c c a công trình đó ho c c a công trình đư ng s t có liên quan: - C u, c u vư t, h m chui; 2 - Các lo i c ng có di n tích thoát nư c t 1.0 m tr lên; - Các lo i đư ng ng (k c đư ng ng b o v ) có đư ng kính t 500 mm tr lên; - Các công trình và đư ng dây đi n l c có đi n áp t 35 KV tr lên. b) Doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t c p gi y phép đ i v i: - Công trình xây d ng t m (th i h n s d ng c a công trình không quá 12 tháng); - Công trình xây d ng m i ho c c i t o, nâng c p mà không thu c đi m a kho n 1 Đi u này; - Vi c th c hi n các ho t đ ng b t bu c ph i ti n hành trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t. c) Vi c c p gi y phép xây d ng, c i t o, nâng c p đư ng ngang đư c th c hi n theo Đi u l đư ng ngang. 2. T ch c, cá nhân có đư ng s t chuyên dùng t ch c c p gi y phép đ i v i các công trình, th c hi n ho t đ ng trong ph m vi b o v công trình, hành lang an toàn giao thông trên đư ng s t chuyên dùng c a tô ch c, cá nhân đó. Đi u 13. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c c p gi y phép 1. Niêm y t công khai đi u ki n, trình t và h sơ, th t c c p gi y phép t i tr s cơ quan c p gi y phép. 2. Cung c p b ng văn b n thông tin liên quan đ n vi c c p gi y phép khi có yêu c u c a ngư i đ ngh c p gi y phép. Th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 7 ngày làm vi c, k t khi nh n đư c yêu c u. 3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c c p gi y phép và b i thư ng thi t h i (n u có).
 6. 4. Gi i quy t các khi u n i, t cáo v vi c c p gi y phép theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo 5. Ki m tra vi c th c hi n xây d ng công trình, th c hi n ho t đ ng theo gi y phép đã c p. 6. Đình ch vi c xây d ng công trình, th c hi n ho t đ ng khi phát hi n có vi ph m; trư ng h p đã có quy t đ nh đình ch mà ngư i đư c c p gi y phép v n ti p t c vi ph m thì thu h i gi y phép và chuy n đ n c p có th m quy n đ x lý. 7. Lưu tr h sơ c p gi y phép và h sơ hoàn công đ theo dõi, qu n lý. 8. Không đư c ch th t ch c, cá nhân thi t k đ th c hi n vi c thi t k cho ngư i đ ngh c p gi y phép. 9. Thu, qu n lý và s d ng l phí c p gi y phép theo đúng quy đ nh hi n hành. Đi u 14. Trách nhi m, quy n h n c a doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t 1. Trư c khi kh i công công trình ho c th c hi n ho t đ ng a) Hư ng d n các t ch c, cá nhân có nhu c u xây d ng, th c hi n ho t đ ng trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t l p h sơ đ ngh c p gi y phép; b) C p gi y phép theo phân c p; c) Th ng nh t v i ch đ u tư, t ch c, cá nhân đ ngh c p gi y phép theo các quy đ nh t i kho n 4 Đi u 7 và kho n 1, kho n 5 Đi u 16 c a Quy đ nh này; d) Bàn giao hi n trư ng cho đơn v thi công công trình, th c hi n ho t đ ng. 2. Trong th i gian thi công công trình ho c th c hi n ho t đ ng: a) Ki m tra, ki m soát vi c th c hi n các quy đ nh b o đ m an toàn công trình, an toàn giao thông trong thi công theo gi y phép và các quy đ nh c a pháp lu t; b) Đư c đình ch ho c t m đình ch theo th m quy n đ i v i vi c xây d ng công trình, th c hi n ho t đ ng không đúng gi y phép ho c không đ m b o an toàn công trình, an toàn giao thông. 3. Sau khi hoàn thành công trình ho c k t thúc th c hi n ho t đ ng. Tham gia nghi m thu, ti p nh n l i hi n trư ng và h sơ hoàn công công trình đ qu n lý, theo dõi, khai thác theo quy đ nh. Chương 4: QUY N, TRÁCH NHI M C A CH Đ U TƯ, T CH C, CÁ NHÂN Đ NGH C P GI Y PHÉP Đi u 15. Quy n c a ch đ u tư, t ch c, cá nhân đ ngh c p gi y phép 1. Yêu c u cơ quan c p gi y phép gi i thích, hư ng d n và th c hi n đúng các quy đ nh v vi c c p gi y phép;
 7. 2. Khi u n i, t cáo nh ng hành vi vi ph m pháp lu t trong vi c c p gi y phép Đi u 16. Trách nhi m c a ch đ u tư, t ch c, cá nhân đ ngh c p gi y phép 1. Khi l p d án xây d ng, ti n hành ho t đ ng trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t, ph i có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v đư ng s t có th m quy n, c a doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t. 2. N p đ y đ h sơ và ch u trách nhi m v tính trung th c c a h sơ đ ngh c p gi y phép. 3. N p l phí c p gi y phép theo quy đ nh hi n hành 4. Ch đư c kh i công xây d ng công trình, th c hi n ho t đ ng sau khi có gi y phép do cơ quan, t ch c có th m quy n c p; th c hi n đúng n i dung c a gi y phép; khi có s thay đ i thi t k ph i đư c s ch p thu n c a cơ quan, t ch c c p gi y phép. 5. Trư c khi thi công công trình ho c ti n hành ho t đ ng ph i th a thu n v i doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t v th i gian thi công làm th t c nh n bàn giao m t b ng thi công, th c hi n ho t đ ng. 6. Ch u trách nhi m qu n lý và b o đ m giao thông v n t i thông su t, an toàn khu v c đư c bàn giao k t ngày nh n m t b ng thi công, th c hi n ho t đ ng. 7. Khi hoàn thành công trình ho c k t thúc công vi c, ph i d b các chư ng ng i v t do xây d ng công trình ho c th c hi n ho t đ ng gây ra; bàn giao l i hi n trư ng và h sơ hoàn công cho doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t. 8. Ph i b i thư ng khi gây ra thi t h i cho công trình đư ng s t và an toàn giao thông v n t i đư ng s t theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 5: T CH C TH C HI N Đi u 17. T ch c th c hi n 1. C c Đư ng s t Vi t Nam có trách nhi m t ch c th c hi n Quy đ nh này. 2. Trong quá trình th c hi n có khó khăn, vư ng m c, các t ch c, cá nhân báo cáo k p th i v B Giao thông v n t i đ xem xét, gi i quy t. Đi u 18. Thanh tra, ki m tra Vi c thanh tra, ki m tra th c hi n Quy đ nh này đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra./. (PH L C 1A) ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP (Xây d ng công trình trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t) Kính g i: (Tên cơ quan, t ch c đư c phân c p c p gi y phép)
 8. 1. Tên t ch c, cá nhân đ ngh c p gi y phép: ……………………………………… - Ngư i đ i di n ……………………………… Ch c v : ……………………………… - Đ a ch liên h : S nhà: ………… Đư ng (xóm) ………… Phư ng (xã): …………… Qu n (Huy n) …………… T nh, Thành ph : …………………………………………………... - S đi n tho i: …………………………………………………………………………… 2. N i dung đ ngh c p gi y phép: - Tên công trình: (c u vư t, h m chui, đư ng ng v.v…) - Lo i công trình: (Vĩnh c u, t m) - Đ a đi m xây d ng: T i km ………………… trên tuy n đư ng s t …………………… - Thu c t nh (thành ph ): ………………………………………………………………… - Tiêu chu n k thu t (đ i v i công trình chui dư i đư ng s t ho c c u đư ng s t vư t công trình khác): (Nêu rõ t i tr ng, t c đ thi t k và các tiêu chu n k thu t c n thi t khác c a công trình); - Quy mô xây d ng công trình: (Nêu rõ công trình xây d ng m i hay c i t o, s a ch a, nâng c p; quy mô các h ng m c công trình ch y u; nêu rõ các h ng m c công trình n m trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t); - Bi n pháp thi công ch y u: (Nêu bi n pháp thi công ch y u c a các h ng m c công trình n m trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t); - Bi n pháp b o v môi trư ng: (Nêu bi n pháp b o v môi trư ng đ i v i đư ng s t); - Th i đi m kh i công và k t thúc thi công công trình: …………………………………… 3. Đơn v ho c ngư i thi t k Đ a ch ……………………………………………………………………………………… Đi n tho i...………………………………………………………………………………… 4. T ch c, cá nhân th m đ nh thi t k .………………………………………………… Đ a ch …………………………………… Đi n tho i…..………………………………… Gi y phép hành ngh s : ………………………c p ngày………………………………… 5. L i cam k t: Tôi xin cam đoan làm theo đúng gi y phép xây d ng đư c c p, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và x lý theo quy đ nh c a pháp lu t …… ngày …… tháng …… năm ……… Ngư i làm đơn
 9. (Ký tên, đóng d u) (PH L C 1B) ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP (Th c hi n ho t đ ng trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t) Kính g i: (Tên cơ quan, t ch c đư c phân c p c p gi y phép) 1. Tên t ch c, cá nhân đ ngh c p gi y phép: ……………………………………… - Ngư i đ i di n ……………………………… Ch c v : ……………………………… - Đ a ch liên h : S nhà: ………… Đư ng (xóm) ………… Phư ng (xã): …………… Qu n (Huy n) …………… T nh, Thành ph : …………………………………………………... - S đi n tho i: …………………………………………………………………………… 2. N i dung đ ngh c p gi y phép: - Tên công vi c: …………………………………………………………………………… - Thu c công trình: (n u là công vi c thu c h ng m c công trình): ……………………… - T i (t ) km…………… (đ n km…………) trên tuy n đư ng s t ……………………… - Thu c t nh (thành ph ): ………………………………………………………………… - N i dung công vi c: (nêu rõ các n i dung công vi c ph i th c hi n trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t); - Bi n pháp th c hi n ho t đ ng: (Nêu bi n pháp th c hi n ho t đ ng ch y u c a các h ng m c công vi c; - Bi n pháp b o đ m an toàn giao thông, an toàn công trình trong quá trình th c hi n ho t đ ng: ……………………………………………………………………………………………… - Bi n pháp b o v môi trư ng: (Nêu bi n pháp b o v môi trư ng đ i v i đư ng s t); - Th i đi m b t đ u th c hi n và k t thúc ho t đ ng: …………………………………… 3. Đơn v ho c ngư i thi t k Đ a ch ……………………………………………………………………………………… Đi n tho i...………………………………………………………………………………… 4. T ch c, cá nhân th m đ nh thi t k (n u có) ..………………………………………
 10. Đ a ch …………………………………… Đi n tho i…..………………………………… Gi y phép hành ngh s : ………………………c p ngày………………………………… 5. L i cam k t: Tôi xin cam đoan làm theo đúng gi y phép th c hi n ho t đ ng đư c c p, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. …… ngày …… tháng …… năm ……… Ngư i làm đơn (Ký tên, đóng d u) (PH L C 2A) GI Y PHÉP XÂY D NG (XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH ĐƯ NG S T, HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG S T) S : /GPXD - Căn c Quy t đ nh s ……/2005/QĐ-BGTVT ngày…… tháng…… năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành quy đ nh v vi c c p gi y phép xây d ng, th c hi n ho t đ ng trong ph m vi đ t dành cho đư ng s t; - Căn c Quy t đ nh s ……… ngày…… tháng…… năm…… c a……… quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a……… cơ quan, t ch c c p gi y phép). QUY T Đ NH 1. C p cho: ………………………………………………………………………………... - Đ a ch : S nhà:……… Đư ng……… Phư ng (xã): ………Qu n (Huy n)…………… T nh, Thành ph : ……………………………………… 2. Đư c phép xây d ng: - Tên công trình: (c u vư t, h m chui, đư ng ng v.v…) - Lo i công trình: (Vĩnh c u, t m) - Đ a đi m xây d ng: T i km ………………… trên tuy n đư ng s t …………………… - Thu c t nh (thành ph ): ………………………………………………………………… - Tiêu thi t k có ký hi u: ……………………… Do:…………………………… l p - Tiêu chu n k thu t (đ i v i công trình chui dư i đư ng s t ho c c u đư ng s t vư t công trình khác): (Nêu rõ t i tr ng, t c đ thi t k và các tiêu chu n k thu t c n thi t khác c a công trình);
 11. - Quy mô xây d ng công trình g m các h ng m c ch y u sau: (Nêu rõ công trình xây d ng m i hay c i t o, s a ch a, nâng c p; nêu rõ các h ng m c công trình n m trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t); - Bi n pháp thi công ch y u: (Nêu bi n pháp thi công ch y u c a các h ng m c công trình n m trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t); - Bi n pháp b o v môi trư ng: (Nêu bi n pháp b o v môi trư ng đ i v i đư ng s t); - Th i đi m kh i công và k t thúc thi công công trình: …………………………………… 3. Nh ng yêu c u đ i v i t ch c, cá nhân đư c c p phép: - Ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u làm nh hư ng đ n an toàn công trình, an toàn giao thông đư ng s t; - Ph i th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng và Gi y phép xây d ng này. - Ph i thông báo cho cơ quan c p gi y phép xây d ng đ n ki m tra khi đ nh v công trình, xây móng và công trình ng m; - Xu t trình Gi y phép xây d ng cho chính quy n s t i trư c khi kh i công xây d ng và y t báo ph i c nh công trình, s gi y phép, tên đơn v thi t k , đơn v thi công, ngày hoàn thành t i đ a đi m xây d ng công trình. - Khi c n thay đ i thi t k thì ph i báo cáo và ch quy t đ nh c a cơ quan c p gi y phép xây d ng. - Khi xây d ng xong, ch đ u tư ph i l p h sơ hoàn công và báo cho cơ quan c p gi y phép. 4. Hi u l c c a gi y phép: - Gi y phép này có hi u l c trong th i h n…… ngày, k t ngày ký. Nơi nh n: T nh (thành ph ), ngày …… tháng …… năm …… - Như trên; (cơ quan, t ch c c p gi y phép xây d ng ký tên, đóng d u) - Lưu. (PH L C 2B) GI Y PHÉP HO T Đ NG (ho t đ ng trong ph m vi b o v công trình đư ng s t) S : /GPTHHĐ - Căn c Quy t đ nh s ……/2005/QĐ-BGTVT ngày…… tháng…… năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành quy đ nh v vi c c p gi y phép xây d ng, th c hi n ho t đ ng trong ph m vi đ t dành cho đư ng s t;
 12. - Căn c Quy t đ nh s ……… ngày…… tháng…… năm…… c a……… quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a……… cơ quan, t ch c c p gi y phép). QUY T Đ NH 1. C p cho: ………………………………………………………………………………... - Đ a ch : S nhà:……… Đư ng……… Phư ng (xã): ………Qu n (Huy n)…………… T nh, Thành ph : ……………………………………… 2. Đư c phép th c hi n ho t đ ng: - Tên công vi c: …………………………………………………………………………… - Thu c công trình (n u là công vi c thu c h ng m c công trình) - T i (t ) km ………… (đ n km………) trên tuy n đư ng s t ………………………… - Thu c t nh (thành ph ): ………………………………………………………………… - Tiêu thi t k có ký hi u (n u có): …………………… Do: ………………………… l p - N i dung công vi c: (nêu rõ các n i dung công vi c ph i th c hi n trong ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t; - Bi n pháp th c hi n ho t đ ng: (Nêu bi n pháp th c hi n ho t đ ng ch y u c a các h ng m c công vi c); - Bi n pháp b o đ m an toàn giao thông, an toàn công trình trong quá trình th c hi n ho t đ ng ………………………………………………………………………………………………; - Bi n pháp b o v môi trư ng: (Nêu bi n pháp b o v môi trư ng đ i v i đư ng s t); - Th i đi m b t đ u th c hi n và k t thúc ho t đ ng: …………………………………… 3. Nh ng yêu c u đ i v i t ch c, cá nhân đư c c p phép: - Ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u làm nh hư ng đ n an toàn công trình, an toàn giao thông đư ng s t; - Ph i th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t và Gi y phép th c hi n ho t đ ng này; - Ph i thông báo cho cơ quan c p gi y phép th c hi n ho t đ ng đ n ki m tra khi b t đ u tri n khai ho t đ ng; - Xu t trình Gi y phép th c hi n ho t đ ng cho chính quy n s t i trư c khi tri n khai ho t đ ng và y t báo ph i c nh công trình (n u có), tên đơn v thi t k , s gi y phép, ngày hoàn thành t i đ a đi m th c hi n ho t đ ng; - Khi k t thúc quá trình ho t đ ng, t ch c (cá nhân) đư c phép th c hi n ho t đ ng ph i báo cho cơ quan c p gi y phép. 4. Hi u l c c a gi y phép: - Gi y phép này có hi u l c trong th i h n…… ngày, k t ngày ký.
 13. Nơi nh n: T nh (thành ph ), ngày …… tháng …… năm …… - Như trên; (cơ quan, t ch c c p gi y phép th c hi n ho t đ ng ký tên, đóng d u) - Lưu.
Đồng bộ tài khoản