Quyết định số 60/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 60/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** s : 60/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH NĂM 2005 CHO QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005 và Ngh quy t s 22/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán và phân b ngân sách thành ph năm 2005 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1412/2005/KH T- TH ngày 15 tháng 3 năm 2005 và c a T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th t i T trình s 107/TT-Q T ngày 17 tháng 02 năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Giao ch tiêu k ho ch năm 2005 cho Qu u tư Phát tri n ô th v i t ng v n u tư 1.188,463 t ng, trong ó v n c a Qu u tư Phát tri n ô th 619,436 t ng, các ngân hàng cho vay theo hình th c h p v n 569,027 t ng ( ính kèm k ho ch u tư chi ti t) ; cơ c u u tư như sau : 1. Các d án vay v n theo chương trình kích c u thông qua u tư (y t , giáo d c) : 315,225 t ng ; 2. Các d án thu c chương trình di d i các doanh nghi p và cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng : 70,0 t ng ; 3. Các d án u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t tr ng i m : 330,80 t ng ; 4. Các d án u tư phát tri n h th ng giao thông công c ng : 103,304 t ng ; 5. Các d án xây d ng nhà tái nh cư và nhà lưu trú cho công nhân : 75,0 t ng ; 6. Cho vay t Qu xoay vòng c a thành ph : 23,334 t ng ;
  2. 7. Các d án thu c chương trình phát tri n các s n phNm công nghi p ch l c c a thành ph : 35 t ng ; 8. Các d án phát tri n kinh t khác : 60 t ng ; 9. Các d án do Qu u tư Phát tri n ô th u tư tr c ti p : 175,8 t ng, u tư vào các d án sau : + Mua c ph n c a các doanh nghi p : 20 t ng ; + Tham gia u tư nhà máy nư c Th c : 80 t ng ; + Tham gia góp v n u tư cao c Trung tâm Báo chí : 10 t ng ; + Góp v n thành l p Công ty c ph n B nh vi n Ch R y : 15,8 t ng ; + Tăng v n góp c ph n các doanh nghi p : 50 t ng. i u 2. 2.1- Cho phép Qu u tư Phát tri n ô th ư c gi i ngân theo ti n và kh i lư ng phát sinh th c t khi có s khác nhau gi a kh i lư ng gi i ngân th c t v i k ho ch gi i ngân hàng năm c a Qu i v i các d án tr ng i m do y ban nhân dân thành ph ch o, nhưng v n m b o trong t ng m c v n u tư các d án ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 2.2- Trong t ng m c v n u tư và cơ c u u tư năm 2005, cho phép H i ng qu n lý Qu ư c quy t nh cho vay các d án có m c tham gia c a Qu t 20 t ng tr xu ng cho m t d án và v i t ng m c v n u tư c năm là 100 t ng. Qu u tư Phát tri n ô th t quy t nh và t ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph vi c cho vay i v i các d án này. 2.3- Trong khi chưa giao ch tiêu ngân sách c p bù lãi vay năm 2005 i v i các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư, căn c theo d toán c p bù lãi su t do Qu l p, cho phép S Tài chính xem xét và gi i quy t t m ng cho Qu theo s d toán ã l p. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, H i ng qu n lý và T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th , các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph CH TNCH - VPH -UB : PVP/ T, KT, VX - Các T DA, T, TM, CNN, VX, TH (3b) - Lưu (TH/LT)
  3. Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản