Quyết định số 60/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
125
lượt xem
14
download

Quyết định số 60/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về giới hạn xếp hàng của xe ôtô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 60/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V GI I H N X P HÀNG C A XE ÔTÔ T I THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN Ư NG B VÀ CÔNG B T I TR NG C A Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 06 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v gi i h n x p hàng c a xe ôtô t i tham gia giao thông trên ư ng b và công b t i tr ng c a ư ng b ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và bãi b : Quy t nh s 2074/2003/Q -BGTVT ngày 16 tháng 07 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i v t i tr ng và kh gi i h n ư ng b các qu c l ; Quy t nh s 09/2004/Q -BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c quy nh t m th i t c và chi u cao xe v n chuy n container. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B , Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ( b/c); - B trư ng ( b/c); - Các B , CQ ngang B , CQ thu c Chính ph ; - UBND t nh, TP tr c thu c TW; - y ban ATGTQG; Lê M nh Hùng - Các Th trư ng B GTVT; - Hi p h i V n t i ôtô Vi t Nam; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo, Website Chính ph ; - Lưu: VT, V.T i (5).
  2. QUY NNH V GI I H N X P HÀNG C A XE ÔTÔ T I THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN Ư NG B VÀ CÔNG B T I TR NG C A Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 60 /2007/Q -BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v gi i h n x p hàng (chi u cao, chi u r ng, chi u dài, t ng tr ng lư ng c a xe, t i tr ng tr c xe) i v i xe ôtô t i (ôtô ch hàng) khi tham gia giao thông trên ư ng b và công b t i tr ng c a m t s tuy n, o n tuy n ư ng b ã ư c c i t o nâng c p, xây d ng m i. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan n vi c tham gia giao thông trên ư ng b c a xe ôtô. Trư ng h p i u ư c qu c t liên quan n vi c tham gia giao thông trên ư ng b c a xe ôtô mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i Quy nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Xe ôtô t i (ôtô ch hàng): Là các lo i ôtô có k t c u và trang b ch y u dùng ch hàng ( ư c quy nh t i TCVN 7271: 2003 Phương ti n giao thông ư ng b - Ôtô - Phân lo i theo m c ích s d ng); t h p ôtô v i rơ moóc ho c sơ mi rơ moóc, máy kéo và các lo i xe tương t ôtô v n chuy n hàng. 2. T h p ôtô v i rơ moóc ho c sơ mi rơ moóc: Là m t ôtô kéo m t rơ moóc ho c là s k t h p c a m t ôtô u kéo v i m t sơ mi rơ moóc. 3. T ng tr ng lư ng c a xe (tr ng lư ng toàn b c a xe): G m tr ng lư ng b n thân xe ôtô và tr ng lư ng c a hàng hóa x p trên xe ôtô (n u có). 4. T i tr ng tr c xe (tr ng lư ng trên tr c xe): Là tr ng lư ng toàn b c a xe phân b trên m i tr c xe (g m tr c ơn, tr c kép, tr c ba). i u 4. Tuân th các quy nh v gi i h n x p hàng, t i tr ng và kh gi i h n c a ư ng b khi tham gia giao thông trên ư ng b
  3. Ngư i i u khi n xe ôtô tham gia giao thông trên ư ng b ph i nghiêm ch nh ch p hành các quy nh v t i tr ng, kh gi i h n c a ư ng b ư c ghi trên báo hi u ư ng b và tuân th Quy nh này. Chương 2: GI I H N X P HÀNG C A XE ÔTÔ T I KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN Ư NG B i u 5. Gi i h n x p hàng c a xe ôtô t i khi tham gia giao thông trên ư ng b Vi c x p hàng trên xe ôtô t i (k c sơ mi rơ moóc và rơ moóc) khi tham gia giao thông trên ư ng b ph i b o m tuân th các quy nh v t i tr ng tr c xe, t ng tr ng lư ng c a xe, chi u cao, chi u r ng, chi u dài x p hàng cho phép c a xe ( ư c quy nh t i i u 6, i u 7 và i u 8 Quy nh này) và không vư t quá tr ng t i thi t k ư c ghi trong Gi y ăng ký xe. i u 6. T i tr ng tr c xe và t ng tr ng lư ng c a xe 1. T i tr ng tr c xe: a) Tr c ơn: T i tr ng tr c xe ≤ 10 t n/tr c. b) Tr c kép, ph thu c vào kho ng cách (d) c a hai tâm tr c: - Trư ng h p d < 1,0 mét, t i tr ng tr c xe ≤ 11 t n; - Trư ng h p 1,0 mét ≤ d < 1,3 mét, t i tr ng tr c xe ≤ 16 t n; - Trư ng h p d ≥ 1,3 mét, t i tr ng tr c xe ≤ 18 t n. c) Tr c ba, ph thu c vào kho ng cách (d) c a hai tâm tr c li n k : - Trư ng h p d ≤ 1,3 mét, t i tr ng tr c xe ≤ 21 t n; - Trư ng h p d > 1,3 mét, t i tr ng tr c xe ≤ 24 t n. 2. T ng tr ng lư ng c a xe: a) Xe 02 tr c, t ng tr ng lư ng c a xe ≤ 16 t n. b) Xe 03 tr c, t ng tr ng lư ng c a xe ≤ 24 t n. c) Xe 04 tr c, t ng tr ng lư ng c a xe ≤ 30 t n. d) T h p ôtô v i rơ moóc ho c sơ mi rơ moóc: T ng tr ng lư ng c a xe (t h p) g m t ng tr ng lư ng c a ôtô kéo ho c ôtô u kéo (tương ng v i t ng tr ng lư ng c a các xe ư c quy nh t i các i m a, b và i m c kho n này) và t ng các t i tr ng tr c xe c a rơ moóc ho c sơ mi rơ moóc ư c kéo theo (tương ng v i các t i tr ng tr c xe ư c quy nh t i kho n 1 i u này).
  4. i u 7. Chi u cao x p hàng cho phép c a xe ôtô t i 1. Xe ôtô t i thùng kín (có mui): Chi u cao x p hàng cho phép là trong ph m vi thùng xe theo thi t k c a nhà s n xu t ho c theo thi t k c i t o ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 2. Xe ôtô t i thùng h (không mui): Khi x p hàng vư t quá chi u cao c a thùng xe (theo thi t k c a nhà s n xu t ho c theo thi t k c i t o ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t) ph i ư c ch ng bu c ch c ch n, b o m an toàn khi tham gia giao thông và không vư t quá chi u cao (tính t m t ư ng b tr lên) như sau: a) Xe có tr ng t i thi t k ( ư c ghi trong Gi y ăng ký xe) t 5 t n tr lên: Chi u cao x p hàng cho phép nh hơn ho c b ng 4,2 mét; b) Xe có tr ng t i thi t k ( ư c ghi trong Gi y ăng ký xe) t 2,5 t n n dư i 5 t n: Chi u cao x p hàng cho phép nh hơn ho c b ng 3,5 mét; c) Xe có tr ng t i thi t k ( ư c ghi trong Gi y ăng ký xe) dư i 2,5 t n: Chi u cao x p hàng cho phép nh hơn 1,75WT nhưng không quá 2,8 mét. Trong ó: WT là kho ng cách gi a tâm v t ti p xúc c a hai bánh xe sau v i m t ư ng trư ng h p tr c sau l p bánh ơn và là kho ng cách gi a tâm v t ti p xúc c a hai bánh xe sau phía ngoài v i m t ư ng, trư ng h p tr c sau l p bánh kép. 3. Xe ôtô chuyên dùng ch container: Chi u cao x p hàng cho phép (tính t m t ư ng b tr lên) th c hi n theo l trình sau: a) Chi u cao x p hàng cho phép nh hơn ho c b ng 4,35 mét: Áp d ng n h t ngày 31 tháng 12 năm 2010, khi qua khu v c c u chui, c u vư t xe ch ư c phép ch y v i t c nh hơn ho c b ng 30 km/gi ; b) Chi u cao x p hàng cho phép nh hơn ho c b ng 4,2 mét: Áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2011. 4. Trư ng h p xe ch hàng r i, v t li u xây d ng mà không ch ng bu c ch c ch n ư c (như: t, á, cát, s i, than, qu ng ho c các lo i hàng có tính ch t tương t ): Chi u cao x p hàng không quá chi u cao c a thùng xe theo thi t k c a nhà s n xu t ho c theo thi t k c i t o ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. i u 8. Chi u r ng và chi u dài x p hàng cho phép c a xe ôtô t i 1. Chi u r ng x p hàng cho phép c a xe ôtô t i: Là chi u r ng c a thùng xe ôtô theo thi t k c a nhà s n xu t ho c theo thi t k c i t o ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 2. Chi u dài x p hàng cho phép c a xe ôtô t i: Xe ôtô ch hàng ư c x p hàng vư t phía trư c và phía sau thùng xe 10% chi u dài toàn b xe khi ch lo i hàng có chi u dài l n hơn chi u dài c a thùng xe nhưng ph i có báo hi u theo quy nh và ph i ư c ch ng bu c ch c ch n, b o m an toàn khi tham gia giao thông trên ư ng b .
  5. Chương 3: CÔNG B T I TR NG C A M T S TUY N, O N TUY N Ư NG B i u 9. Công b t i tr ng c a m t s tuy n, o n tuy n ư ng b Công b m t s tuy n, o n tuy n ư ng b ã ư c c i t o nâng c p, xây d ng m i ng b v i t i tr ng thi t k m t ư ng i v i xe tr c ơn 10 t n/tr c và t i tr ng thi t k c u là H30-XB80 ho c HL93 (Ph l c kèm theo Quy nh này). i u 10. Lưu hành c a xe ôtô trên ư ng b 1. Xe ôtô t i th a mãn các quy nh v gi i h n x p hàng t i Chương II c a Quy nh này và các xe ôtô có thông s k thu t cơ b n theo Quy nh ki u lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ư c phép tham gia giao thông (ban hành kèm theo Quy t nh s 4597/2001/Q -BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i), ư c lưu hành bình thư ng trên các tuy n, o n tuy n ư ng b quy nh t i i u 9 Quy nh này. Tr m t s c u trên Qu c l 1 t C u Gi (Hà Tây) n Cà Mau, Qu c l 1B, Qu c l 3, Qu c l 18, Qu c l 21, Qu c l 43, khi lưu hành phương ti n qua các c u ó ph i căn c vào bi n báo v t i tr ng, kh gi i h n cho phép c a c u, t c và kho ng cách c a các phương ti n khi qua c u. 2. Xe ôtô t i ch hàng vư t quá gi i h n x p hàng quy nh t i Chương II c a Quy nh này, khi lưu hành trên các tuy n, o n tuy n ư ng b quy nh t i i u 9 Quy nh này ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p gi y phép lưu hành, ph i tuân th các quy nh ư c ghi trong gi y phép lưu hành và các hư ng d n c a cơ quan qu n lý ư ng b . 3. Trên các tuy n, o n tuy n ư ng b khác ngoài danh m c ư c công b t i i u 9 Quy nh này, ch xe, ch hàng, ngư i i u khi n xe ôtô ph i căn c vào bi n báo v t i tr ng, kh gi i h n cho phép c a ư ng b và các quy nh v gi i h n x p hàng (t i Chương II c a Quy nh này) x p hàng lên xe ôtô và lưu hành phương ti n. Trư ng h p b t kh kháng b t bu c ph i v n chuy n hàng ho c lưu hành phương ti n có tr ng lư ng, kích thư c vư t quá t i tr ng ho c kh gi i h n c a ư ng b thì ch xe, ch hàng ho c ngư i i u khi n xe ôtô ph i n cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n ư c hư ng d n bi n pháp v n chuy n và xem xét c p gi y phép lưu hành trư c khi ưa phương ti n ra tham gia giao thông, nh m b o m an toàn giao thông và an toàn ư ng b . 4. Vi c c p gi y phép lưu hành cho các xe ôtô quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 11. Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m Vi c thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m Quy nh này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m.
  6. i u 12. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý ư ng b C c ư ng b Vi t Nam, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra tình tr ng k thu t th c t c a ư ng b , l p t y các báo hi u v t i tr ng và kh gi i h n c a ư ng b theo quy nh c a i u l Báo hi u ư ng b ; trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c phát sinh, báo cáo k p th i B Giao thông v n t i xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê M nh Hùng PH L C CÁC TUY N, O N TUY N Ư NG B Ã Ư C C I T O NÂNG C P NG B (Kèm theo Quy nh v gi i h n x p hàng c a xe ôtô t i tham gia giao thông trên ư ng b và công b t i tr ng c a ư ng b ban hành kèm theo Quy t nh s 60 /2007/Q -BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chi u dài TT Tên ư ng b o n tuy n (km) Qu c l 1 H u Ngh Quan n ngã ba Km5+400 Qu c l 5 160 Ngã ba Pháp Vân n c u Gi ( ư ng t c 32 1 Qu c l 1 cao) Qu c l 1 C u Gi (Hà Tây) n Năm Căn (Cà Mau) 2.088,7 2 Qu c l 1B L ng Sơn n th tr n B c Sơn (Km0 ÷ Km68) 68 3 Qu c l 1D Phú Tài n Phú Yên (Km0 ÷ Km35) 35 4 Qu c l 2 Ngã ba Ph L n Hà Giang (Km0 ÷ Km313) 313 Ngã ba c u u ng n B c K n (Km0 ÷ 165 5 Qu c l 3 Km165) Ngã ba c u Chui (Gia Lâm) n c ng Chùa V 106 6 Qu c l 5 (Km0 ÷ Km106) 7 Qu c l 6 Hà Tây n Sơn La (Km9+200 ÷ Km321) 311,8 8 Qu c l 8 Bãi V t n c a khNu C u Treo (Km0 ÷ Km85) 85 C ng C a Vi t n c a khNu Lao B o (Km0 ÷ 99 9 Qu c l 9 Km99)
  7. Qu c l 9 Qu c l 1 - C ng C a Vi t (Km0 ÷ Km13+800) 13,8 Ngã ba Bí Ch n thành ph Ninh Bình (Km0 141,76 10 Qu c l 10 ÷ Km141+760) o n Ng c H i (Buôn Ma Thu t) n Chơn 270 11 Qu c l 14 Thành (Km718 ÷ Km988) C u Giành n c a khNu Nam Giang (Km0 ÷ 74,307 12 Qu c l 14D Km74+307) TP. B c Ninh n c a khNu Móng Cái (Km0 ÷ 365 Qu c l 18 Km365) 13 o n N i Bài n Giao Qu c l 2 n thành ph B c Ninh 41,5 B c Ninh Ngã ba c u Giành n ngã ba Phù ng (Km15 137 14 Qu c l 19 ÷ Km152) D u Dây ( ng Nai) n thành ph àL t 268 15 Qu c l 20 (Km0 ÷ Km268) Th xã Sơn Tây (Hà Tây) n c u S i (Hòa 74,3 Qu c l 21 Bình) (Km0 ÷ Km74+300) 16 D c Bòng Bong (Hà Nam) n Nam Tr c (Nam 57,6 Qu c l 21 nh) (Km98 ÷ Km155+600) Ngã ba Ba La (TP. Hà ông) n th tr n Vân 26 17 Qu c l 21B ình (Km0 ÷ Km26) Ngã tư An Sương n c a khNu M c Bài (Km0 58,6 18 Qu c l 22 ÷ Km58+600) Xã Chi Ng c n th tr n Chư Sê (Km69 ÷ 111,81 19 Qu c l 25 Km180+810) C u KrôngNơ n ngã ba Liên Khương (Lâm 91 20 Qu c l 27 ng) (Km83 ÷ Km174) 21 Qu c l 32 Th xã Sơn Tây n èo Kh (Km41 ÷ Km146) 105 èo Lũng Lô n ngã ba Cò Nòi (Km365 ÷ 99 Qu c l 37 Km464) 22 Qu c l 37 (Qu c Ngã ba Ti n Trung n ngã ba Sao (Km0 ÷ 22,3 l 183 cũ) Km22+300) Thành ph B c Ninh n ngã ba ng Văn giao 84,5 23 Qu c l 38 QL1 (Km0 ÷ Km84+500) Km8+350 ư ng t nh 196 n Tri u Dương 44 24 Qu c l 39 (Km0 ÷ Km44) Ngã ba Gia Phù n c a khNu Lóng S p (Sơn 105 25 Qu c l 43 La) (Km0 ÷ Km105) 26 Qu c l 46 C a Lò n ô Lương (Km0 ÷ Km73) 73
  8. Ngã ba Vũng Tàu n Km73+600 (Km0 ÷ 73,6 27 Qu c l 51 Km73+600) 28 Qu c l 279 Huy n B o Yên n Lai Châu (Km36 ÷ Km201) 165 ư ng Láng - Hòa Ngã tư Láng n ngã ba Hòa L c (Km0 ÷ 30,16 29 L c Km30+160) ư ng D ch V ng - Ngã ba D ch V ng n sân bay N i Bài 23 30 N i Bài ư ng ra c ng Km1028/QL1 n c ng Dung Qu t (Km0 ÷ 8,8 31 Dung Qu t Km8+800) ư ng H Chí Nhánh ông: Hòa Bình n Cam L Qu ng Tr 574 Minh (Km106 ÷ Km680) ư ng H Chí Nhánh Tây: Khe Gát (Qu ng Bình) n Th ch 510 32 Minh M (Km0 ÷ Km510) ư ng H Chí Th ch M n Ng c H i (Km510 Nhánh 177 Minh Tây/Km243 Nhánh ông ÷ Km420)
Đồng bộ tài khoản