Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
96
lượt xem
6
download

Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 60/2008/QĐ-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH CH Đ THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ, L PHÍ QU N LÝ CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH VÀ THÚ Y THU S N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28/8/2001 và Ngh đ nh s 57/2002/ NĐ- CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Pháp l nh v sinh an toàn th c ph m ngày 26/7/2003, Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; m t s Đi u c a Pháp l nh Thú y, Pháp l nh gi ng v t nuôi, Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Công văn s 1432/BNN-QLCL ngày 22/5/2008; Theo đ ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này các bi u m c thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n, bao g m: 1. Bi u M c thu l phí v công tác qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh thu s n (ph l c s 1); 2. Bi u m c thu l phí v công tác thú y thu s n (ph l c s 2); 3. Bi u m c thu phí v công tác qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh thu s n (ph l c s 3); 4. Bi u m c thu phí v công tác thú y thu s n (ph l c s 4). Đi u 2. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài ho t đ ng s n xu t, kinh doanh thu s n và các s n ph m thu s n xu t kh u, nh p kh u, tiêu th n i đ a; s n xu t kinh doanh thu c thú y, th c ăn, hoá ch t, ch ph m sinh h c dùng trong nuôi tr ng thu s n t i Vi t Nam khi đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n thu c ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n các nghi p v qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh th c ph m và v sinh thú y thu s n theo quy đ nh c a pháp lu t ph i n p phí, l phí theo m c thu quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này . Phí, l phí qu n lý nhà nư c ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n thu b ng Đ ng Vi t Nam. Trư ng h p t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u n p phí, l phí b ng ngo i t thì thu b ng đô la M (USD) theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m thu ti n. Đi u 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n (g m C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n, C c Thú y, C c Nuôi tr ng thu s n, đơn v tr c thu c và cơ quan qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n t i đ a phương) th c hi n các công vi c nêu t i Đi u 2 Quy t đ nh này có nhi m v t ch c thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí theo quy đ nh t i Quy t đ nh này (dư i đây g i chung là cơ quan thu phí, l phí). Đi u 4. Phí, l phí v công tác qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, đư c qu n lý s d ng như sau: 1. Cơ quan thu phí, l phí đư c đ l i 95% t ng s ti n thu v phí, l phí th c thu đư c đ trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí theo quy đ nh c th như sau: a) Chi ti n lương, ti n công và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công theo ch đ hi n hành (tr chi phí ti n lương cho cán b , công ch c đã hư ng lương t ngân sách nhà nư c);
 2. b) Chi b o h lao đ ng ho c đ ng ph c, trang ph c cho ngư i lao đ ng theo ch đ quy đ nh; c) Chi các kho n đóng góp theo quy đ nh đ i v i ngư i lao đ ng như b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn; d) Chi thanh toán d ch v công c ng, v t tư văn phòng, thông tin liên l c ph c v công tác thu phí, l phí; đ) Chi s a ch a thư ng xuyên nhà c a, phương ti n, máy móc thi t b văn phòng ph c v công tác ki m soát ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n; e) Chi khác ph c v tr c ti p công tác qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n; g) Chi mua biên lai, n ch , nguyên, nhiên v t li u, hoá ch t, công c , d ng c , máy móc, thi t b v t tư ph c v tr c ti p công tác thu phí, l phí; h) Chi s a ch a l n tài s n, máy móc thi t b , phương ti n chuyên dùng ph c v công tác thu phí, l phí; i) Chi thuê tr s , thuê chuyên gia k thu t, công nhân k thu t và máy móc thi t b k thu t ph c v công tác thu phí, l phí (n u có); k) Chi h i ngh , h i th o, đào t o ng n h n, t p hu n nghi p v , nâng cao trình đ chuyên môn, th c nghi p phương pháp k thu t ... ph c v công tác ki m soát ch t lư ng an toàn v sinh th c ph m và v sinh thú y thu s n và công tác thu phí, l phí; l) Chi ho t đ ng đ i ngo i ph c v tr c ti p công tác qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh th c ph m, v sinh thú y thu s n như mua tài li u k thu t, ti p chuyên gia nư c ngoài vào ki m tra công tác qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh thu s n t i Vi t Nam; Chi phí c cán b , chuyên viên đi làm vi c v i các đ i tác nư c ngoài theo m c quy đ nh hi n hành; m) Chi khen thư ng, phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p thu phí, l phí trong đơn v bình quân m t năm, m t ngư i t i đa không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c ho c b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng s thu năm trư c. 2. Cơ quan thu phí, l phí thu c các C c: Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n, Thú y, Nuôi tr ng thu s n, căn c vào s ti n đư c trích theo t l quy đ nh đ chi ph c v công tác thu phí và chi theo d toán đư c duy t (d toán năm chia cho t ng tháng, quý), n u s ti n thu đư c l n hơn s chi, đư c c p có th m quy n phê duy t thì ph i n p s chênh l ch vào tài kho n c a các C c đ các C c đi u hoà cho các đơn v thu phí, l phí tr c thu c (bao g m c Văn phòng C c) không đ ngu n chi b o đ m qu ti n lương t i thi u cho cán b , công nhân viên thu phí, l phí và các kho n chi ph c v ho t đ ng qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh th c ph m, v sinh thú y thu s n c a các C c theo ch đ quy đ nh. 3. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n, C c Thú y, C c Nuôi tr ng thu s n th c hi n l p d toán thu, chi hàng năm báo cáo B Tài chính phê duy t; m tài kho n riêng t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch đ theo dõi vi c thu - chi đ i v i kho n ti n đi u hoà ph c v công tác t ch c thu phí, l phí do các đơn v thu phí, l phí còn ch nh l ch th a n p v đ chuy n cho đơn v thi u. Đ ng th i ph i m s h ch toán riêng, cu i năm n u chưa s d ng h t thì đư c chuy n sang năm sau đ ti p t c s d ng và hàng năm ph i quy t toán v i B Tài chính. 4. T ng s ti n phí, l phí th c thu đư c, sau khi tr s ti n đư c trích theo t l quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, s còn l i (5%) cơ quan thu phí, l phí ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. Đi u 5. 1. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 22/2006/QĐ-BTC ngày 04/4/2006 c a B trư ng B Tài chính v vi c quy đ nh ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí v qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n. Đ i v i chi phí ki m tra đi u ki n đ m b o an toàn v sinh cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n, đ nh kỳ hàng năm, các cơ quan qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n Trung ương và đ a phương l p d toán cho các ho t đ ng ki m tra đi u ki n đ m b o an toàn v sinh cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n, trình c p có th m quy n xem xét, phê duy t và c p ngân sách theo quy đ nh c a Lu t ngân sách nhà nư c.
 3. 2. Các n i dung khác liên quan đ n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, ch ng t thu, công khai ch đ thu phí, l phí không đ c p t i Quy t đ nh này đư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a đ i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy đ nh pháp lu t v phí và l phí. 3. T ch c, cá nhân thu c đ i tư ng ph i n p phí, l phí qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n, C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n, C c Thú y, C c Nuôi tr ng thu s n, các đơn v thu phí, l phí và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh cơ quan, t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u, hư ng d n b sung./. KT. B TRƯ NG Nơi nhân: TH TRƯ NG -Văn phòng TƯ Đ ng; -Văn phòng Qu c h i; -Văn phòng Ch t ch nư c; -Vi n Ki m sát NDTC; -Toà án NDTC; -Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Đ Hoàng Anh Tu n -Cơ quan TƯ c a các đoàn th ; -Công báo; -C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); -UBND, S Tài chính, C c thu , Kho b c các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; -Các đơn v thu c B Tài chính; -Lưu VT, CST(3). PH L C S 1 M C THU L PHÍ V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7 /2008 c a B trư ng B Tài chính) TT TÊN L PHÍ ĐƠN V M C THU (đ) 1 Gi y ch ng nh n cơ s đ đi u ki n đ m b o v đ/ l n c p 40.000 sinh an toàn đ s n xu t kinh doanh th c ph m th y s n 2 Gi y ch ng nh n áp d ng chương trình qu n lý ch t đ/l n c p 40.000 lư ng theo HACCP 3 Gi y ch ng nh n ch t lư ng và ch ng thư v sinh đ/ l n c p 40.000 cho lô hàng th y s n. 4 Gi y ch ng nh n k t qu ki m nghi m các ch tiêu đ/ l n c p 10.000 đơn l theo yêu c u c a khách hàng 5 Gi y ch ng nh n xu t x nhuy n th hai m nh v đ/ l n c p 40.000 6 L phí c p gi y ch ng nh n tên g i xu t x nư c đ/ l n c p 40.000 m m Chú thích: HACCP là Chương trình ki m soát ch t lư ng d a vào phân tích m i nguy và ki m soát t i đi m t i h n. PH L C S 2 M C THU L PHÍ C P GI Y CH NG NH N V CÔNG TÁC THÚ Y TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7 /2008 c a B trư ng B Tài chính)
 4. M C THU TT TÊN L PHÍ ĐƠN V (đ ng) 1 2 3 4 1 Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t và s n ph m đ ng v t, đ/l n 40.000 th c v t thu s n n i đ a, xu t, nh p kh u, quá c nh, mư n đư ng 2 Xác nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t, th c v t thu đ/l n 40.000 s n t m nh p, tái xu t, t m xu t, tái nh p, quá c nh, mư n đư ng 3 C p l i gi y ch ng nh n ki m d ch do khách hàng yêu c u đ/l n 20.000 4 Gi y ch ng nh n ch t lư ng thu c thú y/ CPSH/ VSV/ hoá ch t đ/l n 40.000 dùng trong thú y thu s n 5 Gi y ch ng nh n ch t lư ng th c ăn thu s n đ/l n 40.000 6 Gi y ch ng nh n ch t lư ng gi ng thu s n đ/l n 40.000 7 Gi y ch ng nh n ch t lư ng gi ng cây tr ng thu s n đ/l n 40.000 8 Gi y ch ng nh n thu c thú y/ CPSH/ VSV/ hoá ch t đư c phép đ/l n 40.000 lưu hành t i Vi t Nam đ i v i 1 s n ph m 9 C p l i Gi y ch ng nh n thu c thú y/ CPSH/ VSV/ hoá ch t đ/l n 20.000 đư c phép lưu hành t i Vi t Nam đ i v i 1 s n ph m 10 Gi y ch ng ch hành ngh v s n xu t, kinh doanh, ki m đ/l n 40.000 nghi m, kh o nghi m, th nghi m thu c thú y, CPSH, VSV, hoá ch t; xét nghi m, ch n đoán b nh, kê đơn ch a b nh, chăm sóc s c kho đ ng v t và các ho t đ ng tư v n, d ch v khác có liên quan đ n thú y thu s n - Trư ng h p gia h n ch ng ch hành ngh 20.000 11 C p phép xu t, nh p kh u thu c thú y, CPSH, VSV, hoá ch t đ/l n 40.000 dùng trong thú y thu s n 12 C p phép nh p kh u, xu t kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t, đ/l n 40.000 th c v t thu s n 13 C p phép xu t kh u, nh p kh u th c ăn thu s n đ/l n 40.000 14 Gia h n, thay đ i n i dung gi y phép do khách hàng yêu c u đ/l n 20.000 15 Gi y ch ng nh n k t qu ki m nghi m thu c thú y, CPSH, VSV, đ/l n 40.000 hoá ch t 16 Gi y cho phép kh o nghi m gi ng thu s n đ/l n 40.000 17 Gi y cho phép th nghi m, kh o nghi m th c ăn, thu c thú y, đ/l n 40.000 ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t 18 Gi y ch ng nh n k t qu ki m nghi m các ch tiêu đơn l đ/l n 10.000 19 Gi y ch ng nh n đ đi u ki n s n xu t, kinh doanh thu c thú y, đ/l n 40.000 hoá ch t, ch ph m sinh h c, vi sinh v t dùng trong nuôi tr ng thu s n PH L C S 3 M C THU PHÍ V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7 /2008 c a B trư ng B Tài chính)
 5. M C TT N I DUNG KHO N THU ĐƠN V TÍNH GHI CHÚ THU(đ ng) 1 Các ch tiêu c m quan và v t lý 1.1 Xác đ nh màu s c, mùi, v đ/ch tiêu 15.000 1.2 Tr ng thái (m t băng, khuy t t t, nt 10.000 tr ng thái cơ th t) 1.3 Kích c nt 7.000 1.4 T p ch t nt 5.000 1.5 Kh i lư ng t nh nt 5.000 1.6 Nhi t đ trung tâm s n ph m nt 3.000 1.7 Đ chân không nt 10.000 1.8 Đ kín c a h p nt 20.000 1.9 Tr ng thái bên trong v h p nt 10.000 1.10 Kh i lư ng cái nt 10.000 1.11 T l cái và nư c nt 10.000 1.12 Đ mn nt 20.000 1.13 Đánh giá đi u ki n bao gói, ghi nt 5.000 nhãn v n chuy n và b o qu n 1.14 Ký sinh trùng nt 15.000 2 Các ch tiêu vi sinh 2.1 T ng vi khu n hi u khí nt 50.000 2.2 Coliform: nt 55.000 2.3 E. Coli nt 60.000 2.4 Clostridium Perfringens nt 60.000 2.5 Staphylococcus aureus nt 55.000 2.6 Streptococcus feacalis nt 60.000 2.7 N m men nt 60.000 2.8 N mm c nt 60.000 2.9 Bacillus sp. nt 60.000 2.10 Vibrrio Parahaemolyticus nt 60.000 2.11 Salmonella sp. nt 50.000 2.12 Shigella nt 60.000 2.13 T ng vi sinh v t k khí sinh H2S nt 60.000 2.14 Coliform phân: nt 50.000 2.15 V.cholera nt 60.000 2.16 Enterococci nt 60.000 2.17 Xác đ nh vi sinh v t ch u nhi t nt 60.000 2.18 T ng s Lactobacillus nt 60.000
 6. M C TT N I DUNG KHO N THU ĐƠN V TÍNH GHI CHÚ THU(đ ng) 2.19 Listeria monocytogenes nt 150.000 2.20 Bào t k khí trong đ h p nt 60.000 3 Các ch tiêu hoá h c thông thư ng 3.1 Xác đ nh Sunfuahydro (H2S) nt 40.000 3.2 Xác đ nh Nitơ amoniac (NH3) nt 55.000 3.3 Xác đ nh đ pH nt 40.000 3.4 Xác đ nh hàm lư ng nư c nt 40.000 3.5 Xác đ nh hàm lư ng mu i ăn (NaCl) nt 50.000 3.6 Xác đ nh hàm lư ng axít nt 40.000 3.7 Xác đ nh hàm lư ng m nt 60.000 3.8 Xác đ nh hàm lư ng tro nt 50.000 3.9 Xác đ nh hàm lư ng nitơ t ng s và nt 55.000 Protein thô 3.10 Xác đ nh hàm lư ng nitơ formon nt 55.000 ho c ni tơ amin 3.11 Borat nt 50.000 3.12 Cyclamate nt 50.000 3.13 Natri benzoat nt 40.000 3.14 Sacarine nt 100.000 3.15 Đ nh tính Urê nt 60.000 3.16 Canxi nt 55.000 3.17 Ph t pho nt 70.000 3.18 S n cát nt 60.000 3.19 Hàm lư ng Nitơ bazơ bay hơi nt 100.000 3.20 Hàm lư ng SO2 nt 50.000 3.21 Hàm lư ng NO2 nt 60.000 3.22 Hàm lư ng NO3 nt 60.000 4 Các ch tiêu hoá h c đ c bi t 4.1 Xác đ nh kim lo i n ng (Cd, As, Hg, đ/1nguyên t 130.000 Pb...) 4.2 Đ c t vi n m - Ch tiêu đ u đ/ch tiêu 200.000 - Ch tiêu ti p theo nt 130.000 4.3 Dư lư ng thu c tr sâu - Ch tiêu đ u đ/ch tiêu 170.000 - Ch tiêu ti p theo nt 80.000
 7. M C TT N I DUNG KHO N THU ĐƠN V TÍNH GHI CHÚ THU(đ ng) 4.4 S t nt 60.000 4.5 Histamin - Phân tích b ng HPLC đ/ch tiêu 380.000 - Phân tích b ng ELISA nt 380.000 4.6 Xác đ nh PSP, DSP b ng phương nt 250.000 pháp sinh hoá trên chu t 4.7 Ki m ch ng PSP, DSP, ASP b ng nt 350.000 HPLC 4.8 Dư lư ng thu c kháng sinh b ng Elisa: - Chloramphenicol đ/ch tiêu 280.000 - AOZ nt 380.000 - AMOZ nt 380.000 - Quinolones nt 300.000 - Malachite Green nt 280.000 4.9 Dư lư ng thu c kháng sinh (ki m đ/ch tiêu tra b ng LC/MS, LC/MS/MS) - Ch tiêu đ u đ/ch tiêu 350.000 - Ch tiêu ti p theo cùng nhóm nt 135.000 4.10 Ph m màu th c ph m - Đ nh tính nt 40.000 - Đ nh lư ng b ng HPLC 100.000 4.11 Thu c nhu m màu nt 350.000 5 Các ch tiêu hoá h c c a nư c 5.1 Xác đ nh đ c ng c a nư c đ/ch tiêu 60.000 5.2 Xác đ nh chlorin trong nư c nt 18.000 5.3 C n không tan nt 50.000 5.4 T ng s ch t r n hoà tan nt 60.000 5.5 C n toàn ph n nt 60.000 5.6 Đ Oxy hoá nt 70.000 5.7 Ôxy hoà tan nt 60.000 5.8 Chlorua nt 50.000 5.9 Nitrit nt 50.000 5.10 Nitrate nt 50.000 5.11 Amoni nt 55.000 5.12 S t nt 60.000 5.13 Chì nt 130.000
 8. M C TT N I DUNG KHO N THU ĐƠN V TÍNH GHI CHÚ THU(đ ng) 5.14 Thu ngân nt 130.000 5.15 Asen nt 130.000 5.16 Hydrosunfua nt 60.000 5.17 Phenol nt 300.000 5.18 Thu c tr sâu Clo h u cơ nt 200.000 5.19 Thu c tr sâu lân h u cơ nt 200.000 5.20 Đ đ c nt 50.000 5.21 Mangan nt 60.000 5.22 Sulfat nt 50.000 5.23 K m nt 60.000 6 Phân tích t o 6.1 Phân tích đ nh tính, đ nh lư ng t o đ/m u 240.000 PH L C 4 M C THU PHÍ V CÔNG TÁC THÚ Y TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 60 /2008/QĐ-BTC ngày 31 /7 /2008 c a B trư ng B Tài chính) TT Tên phí Đơn v M c thu Ghi chú tính 1 2 3 4 5 A Phí ki m d ch I Phí ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t, th c v t thu s n nh p kh u 1 Cá nư c m n, l - Cá b m , cá gi ng h u b đ/con 23.750 - Cá b t đ/v n con 6.650 - Cá hương, cá gi ng đ/ con 40 -Tr ng, tinh trùng đ/v n con 6.650 2 Cá nư c ng t - Cá b m , cá gi ng h u b đ/con 11.400 - Cá b t đ/v n con 6.320 - Cá hương, cá gi ng đ/ v n con 6.320 Tôm nư c m n, l (tr tôm chân 3 tr ng) - Tôm b m đ/con 19.000 Đ i v i lô hàng thì t i thi u là 285.000 đ - Nauplius đ/v n con 7.650 - Postlarvae đ/v n con 17.100
 9. -Tôm gi ng đ/v n con 17.100 4 Tôm chân tr ng - Tôm b m đ/con 14.250 Đ i v i lô hàng thì t i thi u là 285.000 đ - Nauplius đ/v n con 6.650 - Postlarvae đ/v n con 17.100 -Tôm gi ng đ/v n con 17.100 5 Tôm nư c ng t - Tôm b m đ/con 11.400 - Postlarvae đ/v n con 12.350 -Tôm gi ng đ/v n con 12.350 6 Baba, sam gi ng đ/con 30 7 Vích, đ i m i, rùa da gi ng đ/con 19.000 8 Cá s u gi ng đ/con 5.700 9 Cua gi ng đ/con 480 10 ch, lươn gi ng đ/con 480 11 H i sâm, sá sùng, trùn lá đ/con 480 Cá c nh giá tr lô 0,95% T i thi u là 12 hàng 285.000, t i đa là 9,5 tri u đ Trai, đi p, bào ngư, ngao, sò, đ/kg 1.900 13 h u v m, c gi ng Gi ng cây tr ng (th c v t) thu 14 s n - Ki m d ch đ/lô hàng 285.000 - Xét nghi m b nh đ/ch tiêu Thu theo ch tiêu đơn l t iM cG 15 Gi ng đ ng v t thu s n khác đ/v n con 11.400 Đ ng v t thu s n thương ph m 16 và s n ph m ĐVTS - Ki m d ch đ/lô hàng 285.000 - Xét nghi m b nh đ/ch tiêu Thu theo ch tiêu đơn l t iM cG II Phí ki m d ch đ ng v t, th c v t thu s n lưu thông trong nư c 1 Cá nư c m n, l - Cá b m , cá gi ng h u b đ/con 15.200 - Cá b t đ/v n con 2.380 - Cá hương, cá gi ng đ/con 100 - Tr ng, tinh trùng đ/v n 2.380 2 Cá nư c ng t
 10. - Cá b m , cá gi ng h u b đ/con 4.750 - Cá b t đ/v n con 2.380 - Cá hương, cá gi ng đ/v n con 2.380 Tôm nư c m n, l (tr tôm chân 3 tr ng) - Tôm b m đ/con 16.150 - Nauplius đ/v n con 2.380 - Postlarvae đ/v n con 4.280 -Tôm gi ng đ/v n con 4.280 4 Tôm chân tr ng - Tôm b m đ/con 12.350 - Nauplius đ/v n con 2.380 - Postlarvae (t PL12 tr lên) đ/v n con 9.500 -Tôm gi ng đ/v n con 9.500 5 Tôm nư c ng t - Tôm b m đ/con 8.550 - Postlarvae đ/v n con 4.280 -Tôm gi ng đ/v n con 4.280 6 Vích, đ i m i, rùa da gi ng đ/con 5.700 7 Baba, sam gi ng đ/con 10 8 Cá s u gi ng đ/con 1.900 9 Cua gi ng đ/con 190 10 ch lươn gi ng đ/con 190 11 H i sâm, sá sùng, trùn lá gi ng đ/con 10 Cá c nh giá tr lô 0.95% t i thi u 285.000đ, 12 hàng t i đa 9.500.000đ Trai, đi p, bào ngư, ngao, sò, đ/kg 100 13 h u v m, c gi ng Gi ng cây tr ng (th c v t), đ ng 14 v t thu s n thương ph m - Ki m d ch đ/lô hàng 114.000 - Xét nghi m b nh đ/ch tiêu Thu theo ch tiêu đơn l t im cG 15 Gi ng đ ng v t thu s n khác đ/v n con 3.800 III Ki m d ch xu t kh u - Ki m d ch đ/lô hàng 315.400 - Xét nghi m b nh đ/ch tiêu Thu theo ch tiêu đơn l t im cG B Phí ki m tra ch t lư ng lô hàng
 11. Th c ăn, nguyên li u làm th c ăn đ /lô hàng 0,095 % giá tr lô hàng thu s n nh p kh u (T i thi u là 285 000 đ ng, t i đa là 9,5 tri u 1 đ ng). Các ch tiêu hoá đ c bi t thu theo ch tiêu đơn l t i M c G Thu c thú y, nguyên li u làm - thu c, hóa ch t, ch ph m sinh 2 h c, vi sinh v t, khoáng ch t nh p kh u 2.1 Ki m tra ngo i quan 285 000 Ki m nghi m đ/ch tiêu thu theo m c phí ki m 2.2 nghi m ch tiêu đơn l t im cG Th c ăn, thu c thú y, hóa ch t, - 3 ch ph m sinh h c, vi sinh v t, khoáng ch t xu t kh u 3.1 Ki m tra ngo i quan đ/lô hàng 285 000 Ki m nghi m đ/ch tiêu thu theo m c phí ki m 3.2 nghi m ch tiêu đơn l t im cG C Phí ki m tra v sinh thú y thu s n Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s s n xu t thu c thú y, ch ph m sinh h c, hoá I ch t, th c ăn dùng trong nuôi tr ng th y s n. Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s s n xu t thu c thú y, ch 1 ph m sinh h c, th c ăn dùng trong nuôi tr ng th y s n - 1 dây chuy n ho c 1 phân đ/ l n 1.140.000 xư ng - 2 dây chuy n ho c 2 phân 1.425.000 xư ng tr lên. Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ 2 s s n xu t hoá ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n - 1 dây chuy n ho c 1 phân đ/ l n 1.045.000 xư ng. - 2 dây chuy n ho c 2 phân đ/ l n 1.282.200 xư ng tr lên. Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ 3 s s n xu t khoáng ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n - 1 dây chuy n ho c 1 phân đ/ l n 1.045.000 xư ng. - 2 dây chuy n ho c 2 phân đ/ l n 1.092.500 xư ng tr lên.
 12. Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s san chi t, sang bao, đóng gói 4 thu c thú y, hoá ch t, ch ph m đ/l n 997.500 sinh h c, vi sinh v t dùng trong nuôi tr ng th y s n Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s kinh doanh th c ăn, II thu c thú y, ch ph m sinh đ/ l n 142.500 h c, hoá ch t dùng trong nuôi tr ng thu s n. Ki m tra v sinh thú y đ i v i III cơ s s n xu t gi ng thu s n -có công su t > 20 tri u con/năm. đ/ l n 551.000 - có công su t t 10 tri u đ n 20 đ/ l n 399.000 tri u con/năm. - có công su t t 5 tri u đ n 10 đ/ l n 300.000 tri u con/năm. - có công su t đ n 5 tri u đ/ l n 200.000 con/năm. Ki m tra v sinh thú y đ i v i IV cơ s kinh doanh gi ng thu đ/ l n 171.000 s n. Phí ki m tra công nh n cơ s , V vùng nuôi tr ng thu s n đ t tiêu chu n GAP/CoC/BMP. -Theo phương th c thâm canh ho c công nghi p (có di n tích đ/ l n 1.406.000 m t nư c nuôi > 30ha) -Theo phương th c thâm canh ho c công nghi p (có di n tích đ/ l n 1.140.000 m t nư c nuôi ≤ 30ha) -Theo phương th c bán thâm đ/ l n 266.000 canh ho c qu ng canh Phí ki m tra v sinh thú y đ i VI v i cơ s nuôi tôm công nghi p -Có di n tích m t nư c nuôi > đ/ l n 494.000 30ha -Có di n tích m t nư c nuôi ≤ đ/ l n 342.000 30ha Phí ki m tra v sinh thú y đ i VII v i cơ s nuôi l ng bè t p đ/l n 142.500 trung Phí ki m tra c p đăng ký lưu hành s n ph m thu c thú y, đ/ l n/s n D ch ph m sinh h c, hóa ch t 807.500 ph m dùng trong nuôi tr ng th y s n.
 13. Ki m tra c p gi y ch ng nh n E cơ s đ đi u ki n hành ngh thú y th y s n. Xét nghi m, ki m nghi m thu c thú y, ch ph m sinh I đ/ l n 2.280.000 h c, th c ăn, hóa ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n. Kh o nghi m, th nghi m thu c thú y, ch ph m sinh II đ/ l n 2.755.000 h c, th c ăn, hóa ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n. Phí giám sát kh o nghi m đ/s n thu c thú y, ch ph m sinh ph m F 1.045.000 h c, hoá ch t, th c ăn thu ho c đ i s n và gi ng thu s n. tư ng G Phí ki m tra các ch tiêu đơn l I Phí xét nghi m b nh 1. B nh vi rút 1.1 Tôm MBV (B nh tôm còi) - PCR đ/m u 160.000 - Mô đ/m u 50.000 - Soi tươi đ/m u 20.000 WSSV (B nh đ m tr ng) - PCR đ/m u 160.000 - Mô đ/m u 50.000 YHV (B nh đ u vàng) - RT-PCR đ/l n 230.000 - Mô đ/m u 50.000 TSV ( B nh taura) đ/l n - RT-PCR đ/m u 230.000 - Mô 50.000 1.2 Cá VNN - RT-PCR đ/m u 218.500 - Mô đ/m u 48.500 1.3 Các vi rút khác đ/m u 570.000 2 B nh vi khu n
 14. 2.1 B nh do vi khu n Vibrio ĐVTS đ/ch tiêu 118.750 b nh - B nh phát sáng - B nh đ thân - B nh ph ng đuôi, đ t râu, l loét - B nh đ m tr ng do vi khu n - B nh khác 2.2 B nh do vi khu n Aeromonas đ/ch tiêu 118.750 ĐVTS nư c ng t b nh - B nh đ m đ , l loét - B nh th i mang - B nh đ m nâu TCX - B nh khác 2.3 + B nh do vi khu n đ/ch tiêu 118.750 Pseudomonas cá - B nh xu t huy t cá - B nh tr ng đuôi cá 2.4 +B nh do Streptococcus cá đ/ch tiêu 118.750 - B nh nhi m khu n máu cá - B nh khác 2.5 + Các b nh do nh ng tác nhân vi đ/Ch tiêu 118.750 khu n khác 3 B nh n m 3.1 N m nư c ng t đ/ch tiêu 85.500 - N m Saprolegnia. sp - N m Archlya. sp - N m Aphanomyces. sp - Các n m khác 3.2 N m nư c l , m n đ/ch tiêu 85.500 - N m Fusarium. sp. - N m Lagenidium. sp. - N m Haliphthoros. sp - Các n m khác 4 B nh ký sinh trùng + Ký sinh trùng nư c ng t (soi đ/ch tiêu 42.750 tươi) b nh + Ký sinh trùng nư c l , m n (soi đ/ch tiêu 42.750 tươi) b nh Phí ki m tra ch t lư ng nư c II nuôi 1 Vi khu n hi u khí t ng s đ/ch tiêu 57.000
 15. 2 Vibrio sp. t ng s - 57.000 3 Aeromonas sp. t ng s - 57.000 4 Pseudomonas sp.t ng s - 57.000 5 Streptococcus sp. t ng s - 57.000 6 Hàm lư ng NO2-N - 57.000 7 Hàm lư ng NO3-N - 57.000 8 Hàm lư ng NH3-N - 57.000 9 S t t ng - 57.000 10 Đ c ng - 57.000 Oxy hòa tan - 57.000 Phương pháp 11 phân tích Oxy hòa tan - 9.500 Máy đo oxy hoà tan 12 Sulfurhydro (H2S) - 57.000 Đo pH - 28.500 Phương pháp 13 phân tích Đo pH - 9.500 Máy đo pH 14 BOD - 76.000 15 COD - 66.500 Đ trong - 38.000 Phương pháp 16 phân tích Đ trong - 9.500 Máy đo Đ ki m - 47.500 Phương pháp 17 phân tích Đ ki m - 9.500 Máy đo Đ m n - 38.000 Phương pháp 18 phân tích Đ m n - 9.500 Máy đo -3 19 PO4 - 57.000 20 CO2 đ/m u 47.500 21 Th c v t n i, t o đ c đ/m u 142.500 22 Đ ng v t n i đ/m u 114.000 23 Sinh v t đáy đ/m u 171.000 24 Dư lư ng kim lo i n ng đ/ch tiêu 76.000 25 Dư lư ng thu c tr sâu - 190.000 III Ki m nghi m thu c, hoá ch t, ch ph m sinh h c, vi sinh v t dùng trong thú y Giao nh n m u và thông báo k t đ ng/L n 9.500 1 qu 2 Đánh giá ngo i quan, c m quan -- 9.500 3 Th v t lý thu c nư c --
 16. 3.1 Th tích -- 9.500 3.2 Soi t p ch t trong m u thu c tiêm -- 9.500 3.3 Soi đ trong thu c nư c -- 9.500 4 Th v t lý thu c viên, thu c b t đ ng/ch tiêu/m u 4.1 Đ đ ng đ u v kh i lư ng c a -- 9.500 đơn v bào ch 4.2 Đ đ ng đ u v hàm lư ng c a -- 9.500 đơn v bào ch 4.3 Đ rã (thu c viên) -- 19.000 4.4 Đ tan thu c viên -- 19.000 4.5 Đ m n (thu c b t) -- 9.500 4.6 Đ tan thu c b t -- 9.500 5 Th đ m đ ng/L n 5.1 S y -- 95.000 5.2 S y chân không -- 123.500 5.3 Đo đ m b ng tia h ng ngo i -- 76.000 5.4 Đo đ m b ng phương pháp -- 142.500 chu n đ Karl Fischer 6 Đo t tr ng 6.1 Dùng t tr ng k -- 9.500 6.2 Dùng picnomet -- 19.000 7 Đo pH 7.1 Không ph i x lý m u -- 19.000 7.2 Ph i chu n b m u -- 42.750 đ ng/ch 8 Th đ nh tính ho t ch t tiêu 8.1 Đơn gi n (m i ph n ng) -- 19.000 8.2 Ph c t p (m i ch t) -- 71.250 8.3 Ghi ph t ngo i toàn b -- 95.000 8.4 Ghi ph h ng ngo i (dùng ch t -- 95.000 chu n) 8.5 S c ký l p m ng -- 95.000 8.6 S c ký l ng cao áp Tính b ng 47,5% phép th đ nh lư ng tương ng 9 Th đ nh lư ng 9.1 Phương pháp th tích 9.1.1 Phương pháp chu n đ axit-bazơ -- 114.000 9.1.2 Phương pháp chu n đ -- 142.500 Complexon
 17. 9.1.3 Đ nh lư ng Penicilin -- 190.000 9.1.4 Chu n đ môi trư ng khan -- 171.000 9.1.5 Chu n đ Nitrit -- 190.000 9.1.6 Chu n đ đi n th -- 171.000 9.2 Phương pháp cân 171.000 9.3 Phương pháp v t lý 9.3.1 Quang ph t ngo i và kh ki n -- 142.500 9.3.2 S c ký l ng cao áp -- 285.000 Đ i v i thu c nhi u thành ph n, m i thành ph n tính thêm 50,000đ 9.3.3 S c ký l ng kh i ph -- 380.000 9.3.4 S c ký khí -- 285.000 9.4 Đ nh lư ng nh ng đ i tư ng đ c bi t 9.4.1 Đ nh lư ng Protease -- 190.000 9.4.2 Đ nh lư ng Amylase -- 190.000 9.4.3 Đ nh lư ng Cellulase -- 190.000 9.4.4 Đ nh lư ng Lipase -- 190.000 9.4.5 Nitơ toàn ph n -- 171.000 10 Th trên sinh v t và vi sinh v t đ/l n 10.1 Th đ c tính b t thư ng -- 209.000 10.2 Th vô khu n -- 142.500 10.3 Làm kháng sinh đ -- 285.000 10.4 Đ nh lư ng kháng sinh b ng vi -- 285.000 sinh v t 10.5 Đ nh lư ng kích d c t HCG -- 190.000 11 Phân l p và đ nh danh vi sinh v t đ/Ch tiêu 95.000 12. Ki m tra vacxin, sinh ph m 12.1 Ki m tra gi ng vi sinh v t dùng đ/ch ng trong thú y Vi khu n -- 1.425.000 Vi rút -- 950.000 12.2 Ki m tra tính an toàn chung đ ng/l n 285.000 12.3 Xác đ nh hi u giá kháng th -- 285.000 Ki m nghi m phân bón, đ ng/Ch IV khoáng ch t tiêu Phân bón (vi sinh, h u cơ, 1 NPK...) 1.1 Hàm lư ng nitơ t ng (N) -- 57.000
 18. 1.2 Hàm lư ng P2O5 t ng c ng -- 57.000 1.3 Hàm lư ng K2O t ng c ng -- 57.000 1.4 Hàm lư ng photpho (P) tan trong -- 57.000 nư c 1.5 Hàm lư ng K2O tan trong nư c -- 57.000 1.6 Hàm lư ng ch t h u cơ -- 76.000 2 Khoáng ch t 2.1 Lư ng m t khi nung (900 đ n -- 57.000 1000)oC 2.2 Hàm lư ng t p ch t -- 47.500 2.2 Hàm lư ng ch t không tan -- 47.500 2.4 Hàm lư ng silic và c n không tan -- 66.500 2.5 Hàm lư ng oxyt silic (SiO2) -- 66.500 2.6 Hàm lư ng t ng oxyt nhôm & -- 76.000 oxyt s t (Al2O3 & Fe2O3) 2.7 Hàm lư ng CaO, CaCO3 -- 57.000 2.8 Hàm lư ng MgO, MgCO3 -- 47.500 -- đ ng/ch V Ki m nghi m th c ăn tiêu 1 Th c ăn viên 1.1 Ki m tra ngo i quan -- 9.500 1.2 Kích c -- 9.500 1.3 T l v n nát -- 9.500 1.4 Đ b n -- 9.500 1.5 Đ m -- 38.000 1.6 Năng lư ng -- 57.000 1.7 Protein -- 57.000 1.8 Xơ thô -- 38.000 1.9 Lipid -- 57.000 1.10 Tro -- 57.000 1.11 Cát s n -- 9.500 1.12 Canxi -- 57.000 1.13 Phospho -- 76.000 1.14 NaCl -- 9.500 1.15 Lyzin -- 190.000 1.16 Methionin -- 190.000 2 Th c ăn khác 2.1 T l n c a Artemia -- 47.500
 19. 2.2 Các ch tiêu ch t lư ng khác -- Theo m c phí ki m tra ch t lư ng th c ăn viên 3 Ki m tra v sinh thú y th c ăn 3.1 Côn trùng s ng -- 9.500 3.2 Salmonella -- 57.000 3.3 Aspergillus flavus -- 57.000 3.4 Aflatoxin (s c ký khí) -- 285.000 3.5 Dư lư ng thu c kháng sinh 285.000 3.6 D n xu t c a Nitrofuran -- 380.000 3.7 Dư lư ng thu c kháng sinh b ng -- 475.000 LC/MS/MS 3.8 Các lo i hhocmon -- 285.000
Đồng bộ tài khoản