Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
36
lượt xem
5
download

Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 60/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN PHÁT TRI N T CH C HÀNH NGH CÔNG CH NG T I THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Công ch ng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 02/2008/N -CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Công ch ng; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 872/TTr-STP-BTTP ngày 31 tháng 3 năm 2008, s 1656/STP-BTTP ngày 03 tháng 6 năm 2008 và c a Giám c S N i v t i T trình s 273/TTr-SNV ngày 12 tháng 5 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tư pháp, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, C c trư ng C c Thu thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng – xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - oàn i bi u qu c h i TP; - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; - Thư ng tr c UBND/TP; Nguy n Thành Tài - y ban MTTQ và các oàn th TP; - VPH -UB: các PVP; - Trung tâm Công báo TP; - P.PCNC (NC:2b, PC:01b);
 2. - Lưu: VT,(NC/P) TV. ÁN PHÁT TRI N T CH C HÀNH NGH CÔNG CH NG T I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 60/2008/Q -UBND ngày 05 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) Ph n 1. CƠ S PHÁP LÝ VÀ TÍNH C P THI T C A ÁN I. CƠ S PHÁP LÝ C A VI C XÂY D NG ÁN 1. Lu t Công ch ng ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2007. i m a kho n 5 i u 11 Lu t Công ch ng quy nh y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v công ch ng t i a phương và có các nhi m v , quy n h n th c hi n các bi n pháp phát tri n t ch c hành ngh công ch ng a phương áp ng nhu c u công ch ng ho c t ch c, cá nhân. 2. Kho n 1 và 4 i u 2 Ngh nh s 02/2008/N -CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Công ch ng quy nh S Tư pháp xây d ng án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i a phương trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. II. YÊU C U TH C T Thành ph H Chí Minh là m t trung tâm kinh t - văn hóa – khoa h c k thu t v i dân s lên n 8 tri u ngư i. Nhu c u th c hi n các giao d ch dân s , thương m i, kinh t … t i thành ph là r t cao và s gia tăng hơn n a. i u này t t y u d n n nhu c u công ch ng h p ng, giao d ch trên a bàn thành ph ngày càng tăng cao. Theo s li u th ng kê, t năm 2004 n nay, trung bình lư ng vi c công ch ng t i thành ph năm sau cao hơn năm trư c t 15% n 20%. c bi t năm 2007, s lư ng h p ng, giao d ch v b t ng s n t i thành ph tăng 33% so v i năm 2006. Bên c nh s gia tăng v s lư ng yêu c u công ch ng, tính a d ng, ph c t p và y u t m i trong các h p ng, giao d ch cũng phát sinh nhi u t i thành ph H Chí Minh so v i các a phương khác nên áp l c i v i ho t ng công ch ng càng gia tăng, òi h i cơ quan qu n lý nhà nư c cũng như t ch c hành ngh công ch ng và công ch ng viên ph i có s u tư nhi u và sâu hơn cho ho t ng này. Bên c nh ó, t gi a năm 2007, vi c th c hi n quy nh v xóa a h t công ch ng h p ng, giao d ch v b t ng s n c a Lu t Công ch ng t i thành ph trong th i gian qua cho th y có s thay i v phân b nhu c u công ch ng. Yêu c u công ch ng có xu hư ng t p trung nhi u vào các khu v c ông dân, có nhi u t ch c kinh doanh các ngành ngh như tài chính – ngân hàng, b t ng s n, Lu t sư … (như các
 3. qu n trung tâm thành ph ) và nh ng khu v c có t c ô th hóa cao (như khu v c qu n 2, 7, 12 …). Tình hình này t ra cho cơ quan qu n lý nhà nư c các yêu c u m i trong công tác qu n lý và nh hư ng ho t ng công ch ng, b o m áp ng ư c yêu c u công ch ng c a các khu v c có yêu c u cao, nhưng ng th i có s quan tâm phù h p n ph c v ngư i dân và phát tri n ho t ng công ch ng vùng sâu, vùng xa c a thành ph . th c hi n các quy nh pháp lu t, th c hi n ch trương xã h i hóa ho t ng công ch ng theo Ngh quy t s 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 c a B Chính tr v Chi n lư c C i cách tư pháp n năm 2020, ng th i nh m áp ng ngày càng t t hơn nhu c u công ch ng c a thành ph H Chí Minh, chính quy n thành ph ch ng nh hư ng phát tri n ho t ng công ch ng m t cách phù h p, áp ng ư c yêu c u công ch ng c a cá nhân, t ch c, ph c v hi u qu cho ti n trình phát tri n c a thành ph . án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh là căn c pháp lý giúp chính quy n thành ph th c hi n t t nhi m v này. án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh (sau ây g i là án) xác nh m c tiêu, các nguyên t c và nh hư ng phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph , quy nh v l trình và m ng lư i phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh v i nh ng bư c i, gi i pháp kh thi, phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph trong t ng giai o n. Ph n 2. M C TIÊU VÀ NGUYÊN T C PHÁT TRI N T CH C HÀNH NGH CÔNG CH NG T I THÀNH PH H CHÍ MINH I. M C TIÊU 1. Phát tri n t ch c hành ngh công ch ng theo m t m ng lư i g n k t v i a bàn dân cư trên toàn thành ph nh m áp ng k p th i nhu c u công ch ng c a cá nhân, t ch c và th c hi n quy nh pháp lu t v công ch ng, m b o và tăng cư ng an toàn pháp lý cho các h p ng, giao d ch, ph c v hi u qu cho quá trình xây d ng và phát tri n thành ph H Chí Minh. 2. Phát tri n t ch c hành ngh công ch ng ph i i ôi v i tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c i v i ho t ng công ch ng. Vi c xã h i hóa ho t ng công ch ng – m t ho t ng c bi t, g n li n v i quy n l c nhà nư c – ph i có bư c i phù h p, theo quy ho ch và l trình c th nh m b o m cho s phát tri n ho t ng công ch ng trên a bàn thành ph t hi u qu cao, úng v i ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c và nh hư ng phát tri n chung c a thành ph . II. NGUYÊN T C PHÁT TRI N T CH C HÀNH NGH CÔNG CH NG 1. Phát tri n t ch c hành ngh công ch ng trên a bàn thành ph theo quy ho ch và l trình phù h p v i t ng khu v c và t ng giai o n. 2. Phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i các khu v c có yêu c u công ch ng cao.
 4. 3. Nhà nư c b o m áp ng yêu c u công ch ng t i các khu v c có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ng th i có bi n pháp khuy n khích xã h i hóa ho t ng công ch ng t i các khu v c này. 4. Ưu tiên phát tri n Văn phòng công ch ng có i ngũ nhân s lành ngh , am hi u pháp lu t, có cơ s v t ch t thu n l i cho vi c ti p dân và b o m lưu tr t t, áp d ng công ngh thông tin vào ho t ng công ch ng. Ph n 3. N I DUNG ÁN I. QUY HO CH PHÁT TRI N M NG LƯ I T CH C HÀNH NGH CÔNG CH NG 1. nh hư ng chung v phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh n nh và t p trung hoàn thi n, nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các Phòng Công ch ng hi n có. Trong giai o n u th c hi n án (2008 – 2010), có th thành l p thêm chi nhánh Phòng Công ch ng t i các khu v c chưa có Văn phòng công ch ng áp ng nhu c u công ch ng c a cá nhân, t ch c. Trong các giai o n sau (t năm 2010), n nh s lư ng và nâng cao ch t lư ng công ch ng t i các Phòng Công ch ng, ti n t i chuy n i, xã h i hóa các Phòng Công ch ng. Phát tri n Văn phòng công ch ng t i các khu v c có yêu c u công ch ng cao và có i u ki n thu n l i th c hi n xã h i hóa ho t ng công ch ng, ng th i có các bi n pháp khuy n khích phát tri n Văn phòng công ch ng t i các khu v c có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn. Phát tri n c a Văn phòng công ch ng theo quy ho ch và l trình c a thành ph , xây d ng m t m ng lư i t ch c hành ngh công ch ng g n v i a bàn dân cư ph c v dân m t cách ti n l i, k p th i. 2. Quy ho ch m ng lư i phát tri n t ch c hành ngh công ch ng theo khu v c th c hi n ư c các m c tiêu và nguyên t c phát tri n t ch c hành ngh công ch ng ã nêu trên, quy ho ch phát tri n t ch c hành ngh công ch ng ư c xây d ng trên các cơ s : di n tích và phân b dân cư, phân b các ngành ngh kinh doanh có yêu c u công ch ng cao (tài chính – ngân hàng, b t ng s n, Lu t sư), d báo t c phát tri n và nhu c u công ch ng c a t ng khu v c. Thành ph H Chí Minh ư c quy ho ch thành 06 khu v c phát tri n t ch c hành ngh công ch ng: - Khu v c 1: g m các qu n 1, 3, Bình Th nh và Phú Nhu n; - Khu v c 2: g m các qu n 4, 5, 6, 7, 8, 11 và huy n Bình Chánh; - Khu v c 3: g m các qu n 10, 12, Bình Tân, Gò V p, Tân Bình và Tân Phú; - Khu v c 4: g m các qu n 2, 9 và Th c;
 5. - Khu v c 5: g m các huy n C n Gi và Nhà Bè; - Khu v c 6: g m các huy n Hóc Môn và C Chi. Thành ph t p trung phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i các khu v c 1, 2, 3 và 4; có chính sách khuy n khích phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i các khu v c 5 và 6. II. L TRÌNH PHÁT TRI N T CH C HÀNH NGH CÔNG CH NG Căn c vào nhu c u công ch ng và yêu c u qu n lý nhà nư c v ho t ng công ch ng, vi c phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph th c hi n theo l trình 03 giai o n như sau: 1. Giai o n 1 (tư năm 2008 n năm 2010): T p trung xây d ng và hoàn ch nh quy ho ch phát tri n t ch c hành ngh công ch ng; phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i các khu v c có yêu c u công ch ng cao áp ng nhu c u c a ngư i dân, ng th i có bi n pháp khuy n khích phù h p xây d ng n n t ng cho vi c xã h i hóa ho t ng công ch ng t i các khu v c có i u ki n kinh t xã h i khó khăn. Trong giai o n 1, s lư ng các t ch c hành ngh công ch ng (Văn phòng công ch ng và Phòng Công ch ng) t i thành ph là t 13 n 19 t ch c. Trong ó, gi nguyên s lư ng các Phòng Công ch ng hi n có, c ng c , nâng cao ch t lư ng công ch ng và i u ki n, cơ s v t ch t ph c v nhân dân t i các Phòng Công ch ng. i v i Văn phòng công ch ng: trong năm 2008 – 2009 thành l p t 4 n 6 Văn phòng công ch ng, 2009 – 2010 thành l p t 6 n 8 Văn phòng công ch ng. Phân b c th như sau: - Khu v c 1: + i v i Phòng Công ch ng: gi nguyên s lư ng 02 Phòng Công ch ng hi n có (Phòng Công ch ng s 1 và s 6), nâng cao ch t lư ng công ch ng và i u ki n, cơ s v t ch t ph c v nhân dân. Xây d ng m i tr s Phòng Công ch ng s 6. + i v i Văn phòng công ch ng: thành l p t 1 n 4 Văn phòng công ch ng. - Khu v c 2: + i v i Phòng Công ch ng: gi nguyên s lư ng 02 Phòng Công ch ng hi n có (Phòng Công ch ng s 2 và s 7), nâng cao ch t lư ng ho t ng công ch ng và i u ki n, cơ s v t ch t ph c v nhân dân. Xây d ng m i tr s Phòng Công ch ng s 7 và c i t o cơ s v t ch t Phòng Công ch ng s 2. + i v i Văn phòng Công ch ng: thành l p t 1 n 2 Văn phòng Công ch ng. - Khu v c 3:
 6. + i v i Phòng Công ch ng: gi nguyên 02 Phòng Công ch ng hi n có (Phòng Công ch ng s 4 và s 5), nâng cao ch t lư ng ho t ng công ch ng và i u ki n, cơ s v t ch t ph c v nhân dân. Xây d ng m i tr s Phòng Công ch ng s 4. + i v i Văn phòng Công ch ng: thành l p 1 n 2 Văn phòng Công ch ng. - Khu v c 4: + i v i Phòng Công ch ng: gi nguyên 01 Phòng Công ch ng hi n có (Phòng Công ch ng s 3), nâng cao ch t lư ng ho t ng công ch ng và i u ki n, cơ s v t ch t ph c v nhân dân. C i t o cơ s v t ch t c a Phòng Công ch ng s 3. + i v i Văn phòng công ch ng: thành l p 01 n 2 Văn phòng công ch ng. - Khu v c 5: + i v i Phòng Công ch ng: có th thành l p thêm 01 chi nhánh Phòng Công ch ng. + i v i Văn phòng công ch ng: thành l p 01 Văn phòng công ch ng. - Khu v c 6: - i v i phòng Công ch ng: có th thành l p thêm 01 chi nhánh Phòng Công ch ng. + i v i Văn phòng công ch ng: thành l p 01 Văn phòng công ch ng. 2. Giai o n 2 (t năm 2010 n năm 2015): Hoàn thi n và nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c i v i các t ch c hành ngh công ch ng, c bi t là i v i Văn phòng công ch ng; phát tri n thêm m t s Văn phòng công ch ng t i các khu v c có yêu c u và phù h p v i nh hư ng c a thành ph ; duy trì, n nh các Phòng Công ch ng hi n có, c i t o cơ s v t ch t Phòng Công ch ng s 1, xây d ng m i tr s Phòng Công ch ng s 3 và s 5. 3. Giai o n 3 (sau năm 2015): Phát tri n thêm các Văn phòng công ch ng t i các khu v c có yêu c u và phù h p v i nh hư ng c a thành ph ; t ch c l i các Phòng Công ch ng khu v c mà Văn phòng công ch ng ã ho t ng hi u qu , áp ng ư c yêu c u công ch ng c a khu v c và yêu c u qu n lý nhà nư c. III. THÀNH L P VÀ ĂNG KÝ HO T NG VĂN PHÒNG CÔNG CH NG Vi c thành l p và ăng ký ho t ng Văn phòng công ch ng ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t. Ho t ng c a Văn phòng công ch ng ph i tuân th úng các quy nh pháp lu t, b o m i u ki n v cơ s v t ch t, an toàn pháp lý trong th c hi n yêu c u công ch ng c a ngư i dân và an ninh tr t t xã h i. 1. Tr s Văn phòng công ch ng và lưu tr h sơ t i Văn phòng công ch ng: a) Văn phòng công ch ng ph i có tr s riêng v i a ch c th và b o m v di n tích làm vi c cho công ch ng viên, nhân viên, b o m i u ki n cho vi c ti p dân và gi i quy t h sơ c a ngư i yêu c u công ch ng, lưu tr h sơ công ch ng, b o m
 7. phòng cháy, ch a cháy, tr t t giao thông ư ng b và tr t t ô th theo quy nh pháp lu t; b) Vi c lưu tr h sơ t i Văn phòng công ch ng ph i do ngư i ã ư c ào t o chuyên môn v công tác lưu tr th c hi n. 2. Thành l p Văn phòng công ch ng: a) Công ch ng viên thành l p Văn phòng công ch ng ph i n p hai b h sơ ngh thành l p Văn phòng công ch ng t i S Tư pháp thành ph . H sơ ngh thành l p Văn phòng công ch ng g m có: - ơn ngh thành l p Văn phòng công ch ng; - B n sao quy t nh b nhi m và th công ch ng viên c a công ch ng viên ngh thành l p Văn phòng công ch ng; - án thành l p Văn phòng công ch ng. án thành l p Văn phòng công ch ng ph i nêu rõ các v n sau: 1. S c n thi t thành l p Văn phòng công ch ng: ch ng minh ư c s c n thi t thành l p Văn phòng công ch ng t i khu v c d ki n t tr s Văn phòng công ch ng, ch ng minh kh năng áp ng nhu c u công ch ng c a Văn phòng công ch ng i v i khu v c ó và các khu v c lân c n. 2. V t ch c và nhân s c a Văn phòng công ch ng, nêu rõ các n i dung sau: + Lo i hình Văn phòng công ch ng; + Tên, s và quy t nh b nhi m công ch ng viên, s th và ngày c p th công ch ng viên c a công ch ng viên thành l p; + D ki n k ho ch ch m d t hành ngh Lu t sư c a công ch ng viên thành l p và các công ch ng viên hành ngh t i Văn phòng công ch ng ( i v i công ch ng viên là Lu t sư); + Các thành viên góp v n, ph n v n góp và ti n góp v n ( i v i công ty h p danh); + D ki n tên g i và tên giao d ch c a Văn phòng công ch ng; + D ki n nhân s c a Văn phòng công ch ng, nêu rõ s lư ng, trình và kinh nghi m c a công ch ng viên, nhân viên lưu tr và các nhân viên khác; + Các d ki n khác v t ch c và nhân s . 3. V cơ s v t ch t c a Văn phòng công ch ng, c n nêu rõ các n i dung sau:
 8. + Tr s : d ki n a i m t tr s , t ng di n tích (n u s d ng m t ph n nhà riêng ph i nêu rõ di n tích và v trí c a ph n di n tích mà Văn phòng công ch ng s d ng), các di n tích d ki n s d ng ti p dân, làm vi c, lưu tr , nơi xe c a khách và c a nhân viên Văn phòng, i u ki n th c hi n các quy nh v an ninh tr t t , an toàn giao thông; + i u ki n và phương hư ng áp d ng công ngh thông tin; + Cơ s v t ch t khác. 4. K ho ch tri n khai ho t ng ho c Văn phòng công ch ng: + Ti n th c hi n các d ki n v t ch c, nhân s và cơ s v t ch t c a Văn phòng công ch ng; + Ti n và các k ho ch ưa Văn phòng công ch ng vào ho t ng; + Quy trình ti p nh n và x lý h sơ công ch ng; + i u ki n lưu tr , k ho ch th c hi n vi c lưu tr và quy trình lưu tr h sơ; + Các v n khác liên quan n vi c tri n khai ho t ng c a Văn phòng công ch ng. b) ơn ngh thành l p Văn phòng công ch ng ph i do công ch ng viên thành l p ký tên. i v i Văn phòng công ch ng ho t ng theo lo i hình công ty h p danh thì t t c các công ch ng viên thành l p u ph i ký tên trong ơn ngh thành l p Văn phòng công ch ng. Công ch ng viên thành l p Văn phòng công ch ng (ho c m t trong các công ch ng viên thành l p) tr c ti p n p h sơ ngh thành l p Văn phòng công ch ng t i S Tư pháp thành ph . Trong trư ng h p y quy n cho ngư i khác n p thay ph i có y quy n b ng văn b n theo quy nh c a pháp lu t. c) Trong th i h n hai mươi ngày t ngày nh n ư c văn b n tham mưu c a Giám c S Tư pháp và h sơ ngh thành l p Văn phòng công ch ng, y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh cho phép thành l p ho c t ch i cho phép thành l p Văn phòng công ch ng b ng văn b n. d) S Tư pháp thành ph giúp y ban nhân dân thành ph ; - Hư ng d n th t c thành l p Văn phòng công ch ng; - Ti p nh n, xem xét, ki m tra h sơ ngh thành l p Văn phòng công ch ng theo quy nh; - Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph vi c cho phép thành l p ho c t ch i cho phép thành l p Văn phòng công ch ng trên cơ s xem xét ánh giá h sơ thành l p Văn phòng công ch ng phù h p v i quy nh pháp lu t và án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh. Th i h n xem xét xu t cho y
 9. ban nhân dân thành ph là mư i ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ ngh thành l p Văn phòng công ch ng. - Trao quy t nh cho phép thành l p Văn phòng công ch ng cho công ch ng viên thành l p; - Lưu tr h sơ ngh thành l p Văn phòng công ch ng. 3. ăng ký ho t ng Văn phòng công ch ng a) Trong th i h n chín mươi ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh cho phép thành l p, công ch ng viên thành l p (ho c m t trong các công ch ng viên thành l p) Văn phòng công ch ng ph i n p m t b h sơ ăng ký ho t ng t i S Tư pháp thành ph . Trong trư ng h p y quy n cho ngư i khác n p thay ph i có u quy n b ng văn b n theo quy nh c a pháp lu t. H sơ ăng ký ho t ng Văn phòng công ch ng g m có: - ơn ngh ăng ký ho t ng do công ch ng viên thành l p (ho c các công ch ng viên thành l p) ký tên; - Gi y t ch ng minh v tr s c a Văn phòng công ch ng; -H p ng ký qu ; - Các gi y t khác theo quy nh c a pháp lu t và gi y t ch ng minh các i u ki n ho t ng ã nêu trong án thành l p Văn phòng công ch ng. b) Theo quy nh t i kho n 7 i u 32 Lu t Công ch ng thì Văn phòng công ch ng có nghĩa v mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho công ch ng viên c a t ch c mình. Tuy nhiên, hi n nay chưa có quy nh c th v vi c mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho công ch ng viên như m c mua b o hi m t i thi u, th i i m mua b o hi m … Do ó, trong th i gian ch quy nh c a cơ quan có thNm quy n, b o m nghĩa v b i thư ng thi t h i có th x y ra do l i c a công ch ng viên, b o v quy n l i c a ngư i dân khi yêu c u công ch ng và tăng cư ng an toàn pháp lý trong các h p ng, giao d ch ư c công ch ng, Văn phòng công ch ng ph i ký qu t i m t ngân hàng trư c khi ăng ký ho t ng. S ti n ký qu t i thi u là 100.000.000 ng (m t trăm tri u ng) i v i m t công ch ng viên và ph i ư c duy trì trong su t th i gian ho t ng c a công ch ng viên t i Văn phòng công ch ng. Vi c ký qu này s ư c h y b khi có quy nh c a cơ quan có thNm quy n v vi c mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho công ch ng viên. Ti n ký qu ch ư c rút s d ng vào m c ích b i thư ng thi t h i do l i mà công ch ng viên c a Văn phòng công ch ng gây ra cho ngư i yêu c u công ch ng. c) S Tư pháp thành ph th c hi n vi c ăng ký ho t ng c a Văn phòng công ch ng theo quy nh, có trách nhi m, quy n h n:
 10. - Hư ng d n Văn phòng công ch ng l p h sơ ăng ký ho t ng theo quy nh; - Yêu c u ngân hàng nơi Văn phòng công ch ng ký qu phong t a tài kho n ký qu b o m trách nhi m b i thư ng thi t h i theo quy nh; - Trên cơ s quy nh pháp lu t và án thành l p Văn phòng công ch ng, ki m tra các i u ki n v tr s , cơ s v t ch t, lưu tr và các i u ki n khác theo quy nh c a pháp lu t trư c khi th c hi n vi c ăng ký. 4. Lĩnh v c hành ngh c a t ch c hành ngh công ch ng T ch c hành ngh công ch ng th c hi n vi c công ch ng, lưu gi di chúc, c p b n sao văn b n công ch ng, so n th o h p ng, giao d ch, ánh máy, sao ch p và các vi c khác liên quan n vi c công ch ng. 5. L phí ăng ký ho t ng Văn phòng công ch ng Khi ăng ký ho t ng, Văn phòng công ch ng ph i n p l phí ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 6. Phí công ch ng Trong th i gian chưa có quy nh c a cơ quan có thNm quy n v phí công ch ng, các t ch c hành ngh công ch ng (Phòng Công ch ng và Văn phòng công ch ng) thu phí công ch ng theo m c thu l phí công ch ng quy nh t i Thông tư liên t ch s 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2001 c a B Tài chính và B Tư pháp v hư ng d n ch thu, n p và qu n lý s d ng phí, l phí công ch ng, ch ng th c. 7. Ch tài chính c a các t ch c hành ngh công ch ng a) Phòng Công ch ng là ơn v s nghi p thu c S Tư pháp, có tr s , con d u và tài kho n riêng. Ch tài chính c a Phòng Công ch ng ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t v ơn v s nghi p và các quy nh khác có liên quan; b) Văn phòng công ch ng do m t công ch ng viên thành l p ư c t ch c và ho t ng theo lo i hình doanh nghi p tư nhân. Văn phòng công ch ng do hai công ch ng viên tr lên thành l p ư c t ch c và ho t ng theo lo i hình công ty h p danh. Văn phòng công ch ng có tr s , con d u và tài kho n riêng, ho t ng theo nguyên t c t ch v tài chính b ng ngu n thu t kinh phí óng góp c a công ch ng viên, phí công ch ng, thù lao công ch ng và các ngu n thu h p pháp khác. c) Các t ch c hành ngh công ch ng ph i th c hi n các nghĩa v tài chính theo quy nh pháp lu t. Ph n 4. T CH C TH C HI N
 11. 1. Trách nhi m c a S Tư pháp a) Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan t ch c th c hi n án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh; c) Giúp y ban nhân dân thành ph ôn c th c hi n án; t ng h p và báo cáo y ban nhân dân thành ph k t qu vi c th c hi n án; tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph i u ch nh, b sung án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh; d) Sơ k t, t ng k t vi c th c hi n án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i Thành ph H Chí Minh trong t ng giai o n; ) Tham mưu cho H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ban hành văn b n quy ph p pháp lu t tri n khai th c hi n Lu t Công ch ng và án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh; e) Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c v ho t ng công ch ng trên a bàn thành ph , có nhi m v , quy n h n: - Ch trì vi c tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph các bi n pháp h tr , phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph , các bi n pháp b o m cơ s v t ch t và phương ti n làm vi c ban u cho Phòng Công ch ng; - Giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n t ng h p tình hình và th ng kê v công ch ng t i thành ph g i B Tư pháp; - Th c hi n vi c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v công ch ng; - Ny m nh, tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra theo nh kỳ và t xu t, công tác x lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo v t ch c, ho t ng c a t ch c hành ngh công ch ng theo quy nh ho c theo y quy n; - Yêu c u t ch c hành ngh công ch ng báo cáo tình hình t ch c, ho t ng theo nh kỳ 6 tháng và hàng năm; - Ch trì, ph i h p v i cơ quan có liên quan c a thành ph hư ng d n ho t ng c a t ch c hành ngh công ch ng theo quy nh pháp lu t. 2. Trách nhi m c a S Tài chính a) Ph i h p v i S Tư pháp xây d ng d toán và c p phát kinh phí xây d ng và th c hi n án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph .
 12. b) Ph i h p v i S Tư pháp tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph các bi n pháp h tr phát tri n t ch c hành ngh công ch ng và hư ng d n ho t ng c a t ch c hành ngh công ch ng. 3. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư và C c Thu thành ph Ph i h p v i S Tư pháp tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph các bi n pháp h tr phát tri n t ch c hành ngh công ch ng và hư ng d n ho t ng c a t ch c hành ngh công ch ng. 4. Trách nhi m c a các s , ngành, y ban nhân dân qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n: Ph i h p v i S Tư pháp tri n khai th c hi n án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i thành ph H Chí Minh và hư ng d n ho t ng c a t ch c hành ngh công ch ng. 5. Trách nhi m c a các t ch c hành ngh công ch ng Th c hi n vi c ngh thành l p, ăng ký ho t ng, ăng ký mã s thu , làm th t c kh c d u, l p các lo i s sách, ho t ng và th c hi n các nghĩa v theo úng quy nh pháp lu t và án này; Trong quá trình th c hi n án, S Tư pháp t p h p nh ng khó khăn, vư ng m c và xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản