Quyết định Số: 60/QĐ-TTg

Chia sẻ: inoneyear2

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nội dung Text: Quyết định Số: 60/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
---------- NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 60/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC
GIA VỀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội
giai đoạn 2008 – 2015 và Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm
2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về
đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số
10826/BGDĐT-TCCB ngày 18 tháng 12 năm 2009 về việc thay đổi thành viên Ban
Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
a) Cử ông Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm Phó Trưởng
ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn
2008 – 2015 (thành lập theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm
2008 và Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ).

b) Ông Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thôi giữ
chức Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu
xã hội giai đoạn 2008 – 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 –
2015 và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.THỦ TƯỚNG

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
Nguyễn Tấn Dũng
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và
Nhi đồng của Quốc hội;
- Các thành viên BCĐ quốc gia đào tạo theo nhu cầu xã
hội giai đoạn 2008 – 2015;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn
vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4b).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản