Quyết định số 602/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
7
download

Quyết định số 602/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 602/QĐ-TCHQ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ kiểm soát ma túy thuộc Chi Cục Hải quan cửa khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 602/QĐ-TCHQ

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỔNG CỤC HẢI QUAN NAM ------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 602/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ KIỂM SOÁT MA TÚY THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Quyết định số 187/2005/QĐ-TTg ngày 22/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới đến năm 2010”; Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 17/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy của ngành Hải quan”; Căn cứ Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập các Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu (có danh sách kèm theo). Tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, ủy quyền Cục trưởng căn cứ tình hình cụ thể của địa phương và đơn vị để ra quyết định thành lập các Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cảng. Điều 2. Tổ Kiểm soát ma túy có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
  2. 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sau khi được lãnh đạo phê duyệt. 2. Được tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật để thu thập thông tin, nắm tình hình, chủ động phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. 3. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống ma túy do Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ đạo. Phối hợp với cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển trong điều tra, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới khi có yêu cầu. 4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định hiện hành. 5. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, tài sản, phương tiện chuyên dụng phòng, chống ma túy theo quy định. 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Điều 3. Tổ chức và biên chế của Tổ Kiểm soát ma túy. Tổ Kiểm soát ma túy có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó. Tổ trường chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu về toàn bộ hoạt động của Tổ Kiểm soát ma túy. Tổ phó chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về nhiệm vụ được phân công và điều hành đơn vị khi Tổ trưởng vắng mặt. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị, bố trí đủ cán bộ, nơi làm việc và phương tiện chuyên dụng phòng, chống ma túy do Tổng cục cấp theo như “Đề án tăng cường năng lực phòng, chống ma túy của ngành Hải quan” đã được phê duyệt. Điều 4. Mối quan hệ công tác 1. Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu. 2. Với lực lượng ngoài ngành là mối quan hệ phối hợp theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; đồng thời tuân thủ quy chế phối hợp giữa 04 lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống ma túy trên biên giới, cửa khẩu, trên biển tại quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Tổng cục Hải quan.
  3. 3. Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ phòng, chống ma túy của Cục Điều tra chống buôn lậu, Đội Kiểm soát ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố và các đơn vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 5; - Bộ Tài chính (để b/c); - Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ; - Lưu VP, TCCB. Lê Mạnh Hùng DANH SÁCH TỔ KIỂM SOÁT MA TÚY QUA BIÊN GIỚI THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-TCHQ ngày 30/03/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) TT Chi cục Hải quan cửa khẩu Cục Hải quan tỉnh, thành phố 1 Sân bay quốc tế Nội Bài Cục Hải quan thành phố Hà Nội 2 Bưu điện Hà Nội - nt - 3 Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh 4 Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh - nt - 5 Cảng Sài Gòn - nt - 6 Sân bay quốc tế Đà Nẵng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng 7 Cảng Đà Nẵng - nt - 8 Cửa khẩu Móng Cái Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 9 Cửa khẩu Tây Trang Cục Hải quan tỉnh Điện Biên 10 Cửa khẩu Chiềng Khương - nt - 11 Cửa khẩu Nậm Cắn Cục Hải quan tỉnh Nghệ An 12 Cảng Cửa Lò - nt - 13 Cửa khẩu Cầu Treo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
  4. 14 Cửa khẩu Cha Lo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình 15 Cửa khẩu Lao Bảo Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị 16 Cửa khẩu Mộc Bài Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh 17 Cửa khẩu Vĩnh Xương Cục Hải quan tỉnh An Giang 18 Cửa khẩu Tịnh Biên - nt - 19 Cửa khẩu Xà Xía Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang
Đồng bộ tài khoản