Quyết định số 605/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 605/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 605/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TI N GIANG NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 605/Q -UBND M Tho, ngày 07 tháng 3 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG HO T NG C A CƠ QUAN NHÀ NƯ C T NH TI N GIANG GIAI O N 2007 - 2010 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10/4/2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Căn c Công văn s 1448/BBCVT-KHTC ngày 06/7/2007 c a B Bưu chính, Vi n thông v vi c hư ng d n xây d ng k ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Xét ngh c a Giám c S Bưu chính, Vi n thông t i T trình s 03/TTr-SBCVT ngày 27/02/2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành K ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c t nh Ti n Giang giai o n 2007 - 2010, v i nh ng n i dung cơ b n như sau: (K ho ch kèm theo). i u 2. Giao trách nhi m Giám c S Bưu chính, Vi n thông ph i h p các s , ngành t nh có liên quan và y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công t ch c tri n khai, th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Bưu chính, Vi n thông, Giám c các s , ngành t nh có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công căn c Quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Phòng
 2. K HO CH NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG HO T NG C A CƠ QUAN NHÀ NƯ C T NH TI N GIANG GIAI O N 2007 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 605/Q -UBND ngày 07 tháng 3 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang) I. CĂN C L P K HO CH - Lu t Giao d ch i n t ngày 29/11/2005. - Lu t Công ngh thông tin ngày 29/6/2006. - Quy t nh s 246/2005/Q -TTg ngày 06/10/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n công ngh thông tin và truy n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020. - Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10/4/2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c. - Công văn s 1448/BBCVT-KHTC ngày 06/7/2007 c a B Bưu chính, Vi n thông v vi c hư ng d n xây d ng k ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c giai o n 2007 - 2010. - Ngh quy t ng b t nh Ti n Giang l n VIII nhi m kỳ 2005 - 2010. II. HI N TR NG NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯ C NA PHƯƠNG 1. Hi n tr ng ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c a) Hi n tr ng xây d ng quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ng d ng công ngh thông tin c a a phương: - Ngày 19/11/2001, y ban nhân dân t nh ban hành K ho ch s 1159/KH-UB ch o tri n khai, quán tri t Ch th s 58-CT/TW ngày 17/10/2000 c a Ban ch p hành Trung ương, Chương trình hành ng s 04-CTr/TU ngày 21/6/2001 c a T nh y n các s , ngành t nh và chính quy n các c p t ch c th c hi n. - Căn c K ho ch s 1159/KH-UB, theo yêu c u qu n lý, y ban nhân dân t nh ã ch o xây d ng án và thành l p Ban i u hành án “Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c t nh giai o n 2001 - 2005” ( án 112) do ng chí Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh làm Trư ng ban. - Cu i năm 2004, y ban nhân dân t nh ã thành l p S Bưu chính, Vi n thông và giao ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân t nh qu n lý nhà nư c v công ngh thông tin cho S Bưu chính, Vi n thông (trư c ó giao S Khoa h c và Công ngh ).
 3. - Ngày 02/3/2006, y ban nhân dân t nh ban hành Quy t nh s 972/Q - UBND thành l p l i Ban ch o Chương trình v công ngh thông tin t nh do ng chí Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh làm Trư ng ban và ng chí Giám c S Bưu chính, Vi n thông làm Phó Trư ng ban Thư ng tr c. - Năm 2007, y ban nhân dân t nh ch o S Bưu chính, Vi n thông ch trì, ph i h p các cơ quan có liên quan tham mưu xây d ng Quy ho ch t ng th phát tri n công ngh thông tin t nh Ti n Giang n năm 2020. b) Hi n tr ng cơ s h t ng công ngh thông tin ph c v cho ng d ng công ngh thông tin: - H t ng m ng: + Th c hi n K ho ch s 1159/KH-UB và án Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c, trên a bàn t nh, h t ng m ng công ngh thông tin ã t ng bư c ư c u tư nâng c p t các ơn v c p t nh n c p huy n và m t s a bàn c p xã; ã xây d ng m ng truy n s li u chuyên dùng MegaWan c a t nh k t n i các s , ngành t nh, Văn phòng y ban nhân dân các huy n, th , thành v i Trung tâm tích h p d li u Văn phòng y ban nhân dân t nh; các s ngành t nh ã k t n i m ng v i các b , ngành có liên quan, v i Văn phòng Chính ph ; k t n i m ng gi a y ban nhân dân t nh v i T nh y. + Xây d ng ưa vào ho t ng 01 Trung tâm công ngh thông tin thu c Văn phòng T nh y, 01 Trung tâm Tin h c thu c Văn phòng y ban nhân dân t nh; hi n Trung tâm tích h p d li u c a t nh ang t ng bư c ư c u tư, nâng c p áp ng nhu c u ngày càng cao v ng d ng, tích h p d li u c a t nh. + Tháng 9 năm 2004 ưa vào ho t ng trang thông tin i n t t nh Ti n Giang (www.tiengiang.gov.vn) tích h p các ch c năng cơ b n: gi i thi u chung, cơ c u t ch c chính quy n, tin t c - s ki n, ho t ng c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, văn b n quy ph m pháp lu t, hư ng d n th t c hành chính, thông tin quy ho ch, k ho ch phát tri n, thông tin doanh nghi p, h i áp chính sách, thông tin ph n h i,…; ngoài ra còn có 04 trang thông tin i n t ã i vào ho t ng c a y ban nhân dân thành ph M Tho (www.mythocity.gov.vn), S Khoa h c và Công ngh (www.tiengiangdost.gov.vn), S Thương m i - Du l ch (www.tiengiangtrade.gov.vn), S Giáo d c và ào t o (www.tiengiang.edu.vn). + 100% s , ngành t nh và y ban nhân dân c p huy n k t n i vào h th ng m ng c a t nh; s s , ngành t nh có h th ng m ng n i b chưa t 100% (S Th d c th thao, Thanh tra nhà nư c t nh,… ch có máy ơn, trong ó có 01 máy k t n i vào h th ng m ng c a t nh). + T l trang b máy vi tính trong các cơ quan nhà nư c c a t nh t 2,55 ngư i/máy trên t ng s cán b công ch c; t l máy vi tính k t n i m ng trong các cơ quan nhà nư c c a t nh t 95,67%; t l cơ quan nhà nư c trên a bàn t nh có k t n i Internet b ng băng thông r ng t 25,38%. - Các cơ s d li u chuyên ngành:
 4. Xây d ng cơ s d li u i n t m t s s , ngành t nh; hi n các cơ s d li u chuyên ngành ư c xây d ng ch y u ph c v cho công tác, nhi m v chuyên môn trong n i b ngành, chưa tích h p dùng chung cho t nh. - Văn b n pháp lý c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh v vi c ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a các cơ quan nhà nư c: y ban nhân dân t nh ã ban hành K ho ch s 1159/KH-UB ngày 19/11/2001 ch o các s , ban ngành t nh và chính quy n các c p t ch c th c hi n tri n khai, quán tri t Ch th s 58-CT/TW ngày 17/10/2000 c a Ban ch p hành Trung ương, Chương trình hành ng s 04-CTr/TU ngày 21/6/2001 c a T nh y v Ny m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa trên a bàn t nh. c) Hi n tr ng ng d ng công ngh thông tin trong n i b các cơ quan nhà nư c c a t nh: - T nh ã tri n khai 03 ph n m m dùng chung theo án 112 cho các s , ban ngành t nh và Văn phòng y ban nhân dân các huy n, th , thành ph c v ho t ng ch o, i u hành c a lãnh o H i ng nhân dân, y ban nhân dân; h th ng thư i n t xxx.@tiengiang.gov.vn ã tri n khai trên 800 a ch , trong ó có trên 50 a ch các cơ quan trong t nh và trên 700 a ch h p thư c a cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan hành chính và m t s ơn v s nghi p. - Ph n l n các s , ngành t nh tri n khai các ph n m m ng d ng qu n lý chuyên ngành do Trung ương trang b ph c v cho công tác trong n i b ngành. Tuy nhiên, các ph n m m ng d ng chuyên ngành chưa liên k t các cơ quan nhà nư c c a t nh. d) Hi n tr ng ng d ng công ngh thông tin c a các cơ quan nhà nư c trong vi c ph c v ngư i dân và doanh nghi p: - Vi c ng d ng công ngh thông tin c a các cơ quan nhà nư c bư c u ã t o ư c m i quan h , trao i tr c ti p trên môi trư ng m ng gi a các t ch c, cá nhân v i các cơ quan công quy n; các trang thông tin i n t ã công khai các quy trình th t c hành chính, các văn b n quy ph m pháp lu t, thông tin quy ho ch, k ho ch phát tri n, thông tin doanh nghi p, h i áp chính sách,… cung c p d ch v công tr c tuy n trên m ng t m c 1; riêng trang thông tin i n t c a S Khoa h c và Công ngh t nh Ti n Giang cung c p d ch v công t m c 2. - Chính th c ưa vào ho t ng sàn giao d ch thương m i i n t t nh Ti n Giang t i a ch www.tiengiang-etrade.com.vn t tháng 7 năm 2007. e) Hi n tr ng ngu n nhân l c công ngh thông tin a phương: - T nh ã th c hi n ào t o các l p tin h c chuyên (tin h c cho ngư i s d ng, tin h c cho cán b lãnh o, qu n tr m ng cơ b n, l p trình qu n lý cơ b n và nâng cao, khai thác s d ng Internet,…) cho trên 600 lư t h c viên là cán b công ch c các s , ngành t nh, các phòng, ban c p huy n và m t s cán b nhân viên y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n c a t nh; c 30 lư t cán b qu n tr m ng và chuyên viên tham d các l p chuyên do Ban i u hành án 112 Chính ph t ch c. ào t o chương
 5. trình ng d ng tin h c cho cán b công ch c hành chính theo án 112 t 840 ngư i. Tuy nhiên, lư ng cán b công ch c có trình cao v công ngh thông tin kh i cơ quan nhà nư c hi n chưa có. - T l cán b công ch c trong các cơ quan nhà nư c c a t nh bi t s d ng máy vi tính trong công vi c t 43,59% trên t ng s cán b công ch c; trong ó c p t nh và c p huy n t 60,58%, c p xã t 17,96%. T nh c n chú tr ng ph c p, ào t o tin h c cho cán b công ch c c p xã trong th i gian t i. - Nh n th c t m quan tr ng c a vi c ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a các cơ quan nhà nư c ã có bư c chuy n bi n nh t nh. 2. ánh giá k t qu t ư c, các khó khăn, t n t i c a a phương trong vi c phát tri n ng d ng công ngh thông tin a) K t qu t ư c: - ã th c hi n úng ch trương Ny m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin nh m ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa. - Ho t ng c a Ban ch o chương trình v công ngh thông tin t nh t ng bư c ư c c ng c ; t ng bư c nâng cao hi u qu trong công tác ch o, i u ph i các ho t ng ng d ng công ngh thông tin c a t nh. - K t n i các s , ngành t nh, Văn phòng y ban nhân dân huy n, th , thành v i Trung tâm tích h p d li u c a t nh. - Bư c u ã u tư thi t b , nâng c p h t ng công ngh thông tin, hình thành cơ b n trung tâm tích h p d li u i n t c a t nh, trang b và hư ng d n s d ng 03 ph n m m dùng chung theo án 112 c a Chính ph cho kh i cơ quan nhà nư c; ã tri n khai trên 800 a ch thư i n t c a các cơ quan nhà nư c, c a cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan hành chính và m t s ơn v s nghi p. - Ph n l n các s , ban ngành t nh ã tri n khai các ph n m m ng d ng qu n lý chuyên ngành do Trung ương h tr . - Hi n ã ưa vào ho t ng trang thông tin i n t c a y ban nhân dân t nh, y ban nhân dân thành ph M Tho, S Khoa h c và Công ngh , S Thương m i - Du l ch, S Giáo d c và ào t o cung c p d ch v công tr c tuy n trên m ng t m c 1; riêng trang thông tin i n t c a S Khoa h c và Công ngh t nh Ti n Giang cung c p d ch v công t m c 2. - Công tác ào t o ng d ng công ngh thông tin trong th i gian qua v ào t o cơ b n t k t qu tương i t t. b) Khó khăn, t n t i: - Công tác quán tri t ch trương Ny m nh ng d ng công ngh thông tin còn h n ch nh t nh; m t s ngành, a phương chưa th y rõ vai trò ng l c c a công ngh
 6. thông tin trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i nên chưa th t s quan tâm ch o th c hi n. - Tin h c hóa công tác qu n lý nhà nư c có g n k t v i c i cách hành chính, tuy nhiên hi u qu chưa rõ r t, chưa ng b . - Công tác ph c p tin h c cho cán b , công ch c c p xã và ào t o nâng cao v công ngh thông tin cho cán b , công ch c c p t nh, c p huy n trong th i gian qua còn nhi u khó khăn do h n ch c a ngu n nhân l c, kinh phí ào t o. - Ngu n nhân l c công ngh thông tin còn thi u và y u, nh t là thi u i ngũ qu n tr m ng chuyên nghi p; nh n th c c a cán b công ch c v vai trò c a công ngh thông tin còn h n ch nh t nh. - Vi c ng d ng công ngh thông tin chưa có mô hình c th ; chưa ch ng xây d ng ư c k ho ch ng d ng phù h p; t ch c tri n khai th c hi n còn lúng túng. - H t ng công ngh thông tin ư c u tư qua nhi u năm, các trang thi t b ph n l n ã l c h u c n ư c nâng c p và m r ng; chưa có s ph i h p ng b gi a các s , ban ngành t nh nên các cơ s d li u chuyên ngành ư c xây d ng chưa tích h p dùng chung; chưa có k ho ch xây d ng các h th ng cơ s d li u dùng chung a phương làm cơ s cho vi c xây d ng Chính ph i n t . - i v i 03 ph n m m dùng chung ưa vào khai thác s d ng còn m t nhi u th i gian thao tác, s d ng ph c t p, v n hành chưa n nh; nhân l c khai thác s d ng không ng u, thi u chuyên viên ph trách qu n lý, hư ng d n trong t ng cơ quan. M t s nghi p v chưa phù h p cơ ch qu n lý chung. - Do thi u kinh phí nên vi c tri n khai u tư ng d ng công ngh thông tin chưa ng b làm h n ch hi u qu ng d ng; các ph n m m ng d ng ang s d ng ch y u do Trung ương u tư chưa cho phép tích h p, b sung m t s ch c năng ng d ng theo c thù c a a phương. - T nh chưa có chính sách ưu ãi, h tr riêng cho i ngũ cán b m nh n công tác công ngh thông tin; chưa ng b v i vi c tri n khai ng d ng công ngh thông tin a phương. - Chưa có kênh trao i thông tin n i b lĩnh v c công ngh thông tin (kinh nghi m, nghi p v ,…) gi a các cán b làm công tác công ngh thông tin. III. QUAN I M, M C TIÊU K HO CH NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG HO T NG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C NA PHƯƠNG 1. Quan i m: - K ho ch ng d ng công ngh thông tin trong các cơ quan nhà nư c a phương nh m ph c v cho vi c c i cách hành chính, xây d ng chính quy n hi n i, hi u l c, hi u qu , dân ch , công khai và minh b ch, ph c v ngư i dân và doanh nghi p hi u
 7. qu , góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, gi v ng an ninh - qu c phòng c a a phương. - Ph i có tính k th a các d án ã u tư trong các giai o n trư c; ph i ng b v i quá trình c i cách hành chính c a t nh. - Phù h p v i khuôn m u v mô hình Chính ph i n t , các quy nh v cơ s d li u qu c gia, m b o tương thích ho t ng và quy nh an toàn, b o m t thông tin; có tính th c ti n và kh thi. 2. M c tiêu: a) Xây d ng cơ s h t ng: Xây d ng cơ s h t ng truy n thông t c cao, a d ch v , liên k t các h th ng thông tin c a các s , ngành t nh và y ban nhân dân các huy n, th , thành; m b o an toàn và b o m t thông tin, áp ng yêu c u trao i thông tin gi a các cơ quan nhà nư c c a t nh. b) Nâng cao năng l c i u hành, qu n lý c a các cơ quan nhà nư c: - m b o h th ng ch o, i u hành, trao i thông tin thông su t, k p th i t c p t nh n các cơ quan tr c thu c; chú tr ng công tác b o m t, an toàn thông tin m ng. - Ph c v c l c, có hi u qu cho công tác c i cách hành chính, m b o công khai, minh b ch, úng quy nh c a pháp lu t. - Ti n t i tri n khai th c hi n các cu c h p c a y ban nhân dân t nh trên môi trư ng m ng. - Văn b n ph c v các cu c h p ư c cung c p dư i d ng văn b n i n t cho các i bi u trư c cu c h p nh m gi m th i gian c báo cáo và tăng th i gian th o lu n trong các cu c h p t p trung. - m b o trên 90% văn b n c a t nh ư c lưu chuy n trên m ng (văn b n ư c phép lưu hành) nh m gi m thi u vi c s d ng gi y t . - Trên 70% cán b , công ch c nhà nư c có i u ki n s d ng thư i n t và khai thác thông tin trên môi tr ư ng m ng ph c v cho công vi c. c) Ph c v ngư i dân và doanh nghi p: - m b o c ng thông tin i n t (Portal) c a t nh ho t ng hi u qu , có y thông tin theo quy nh t i i u 28 Lu t Công ngh thông tin. - m b o c ng thông tin i n t (Portal) c a t nh cung c p d ch v hành chính công m c 2 cho ngư i dân và doanh nghi p, trong ó cung c p ư c t i thi u 5 d ch v hành chính công tr c tuy n m c 3 phù h p v i yêu c u c i cách hành chính.
 8. - Tuyên truy n r ng rãi các d ch v hành chính công ư c cung c p tr c tuy n trên m ng; có ít nh t 10% ngư i dân s d ng các d ch v hành chính công tr c tuy n. - Có ít nh t 10% doanh nghi p s d ng d ch v tr c tuy n ăng ký kinh doanh, kê khai thu . IV. N I DUNG K HO CH K th a k t qu t ư c trong th i gian qua; căn c nhu c u th c t c a a phương, n năm 2010 ph n u ưa công tác ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a các cơ quan nhà nư c t m c khá so v i c nư c. N i dung cơ b n c a K ho ch như sau: 1. Xây d ng cơ s h t ng ph c v cho ng d ng công ngh thông tin a) H t ng m ng chuyên d ng: - K th a k t qu u tư t các d án công ngh thông tin ã th c hi n trong nh ng năm trư c, ch ng ti p t c m r ng, nâng c p m ng chuyên dùng t c cao k t n i các s , ban ngành t nh, y ban nhân dân c p huy n v i Trung tâm tích h p d li u Văn phòng y ban nhân dân t nh t t c > 2 Mbps; k t n i y ban nhân dân c p huy n và c p xã t t c > 64 Kbps. - Xây d ng quy trình qu n lý an toàn h th ng máy tính; an toàn, b o m t thông tin trên m ng ( m b o các n i dung ch y u v : nghi p v , tư ng l a, phân quy n k t n i, xác th c ngư i dùng,…) - Xây d ng quy trình t o d phòng d li u (backup) nh m m b o an toàn d li u. - Xây d ng quy trình qu n lý a ch IP, thư i n t .  L trình tri n khai và chi phí u tư qua các năm: Các ch tiêu VT Năm Năm Năm 2008 2009 2010 - K t n i các s , ban ngành t nh, y Mbps =64 và c p xã, - Xây d ng quy trình qu n lý an toàn h tri u 400 th ng máy tính; quy trình t o d phòng ng (backup) d li u; quy trình qu n lý a ch IP, thư i n t . b) Xây d ng các cơ s d li u chuyên ngành:
 9. - Xây d ng các cơ s d li u, xây d ng quy nh và quy trình khai thác, c p nh t, duy trì các cơ s d li u lĩnh v c ch y u c a t nh v dân cư, t ai, xây d ng, giao thông, doanh nghi p,… ph c v cho các ho t ng chuyên môn nghi p v c a các cơ quan nhà nư c và ph c v cho các d ch v hành chính công tr c tuy n. - Xây d ng các cơ s d li u, xây d ng quy nh và quy trình khai thác, c p nh t, duy trì cơ s d li u các lĩnh v c còn l i phù h p v i yêu c u ng d ng công ngh thông tin t i a phương. - Các cơ s d li u ư c xây d ng ph i phù h p v i quy nh c a các B chuyên ngành ư c giao ch trì xây d ng khung; ng th i m b o tính tương thích, tính k th a các cơ s d li u hi n có. - Các cơ s d li u ph i m b o tính tích h p dùng chung c a t nh.  L trình tri n khai và chi phí u tư qua các năm: Các ch tiêu VT Năm Năm Năm 2008 2009 2010 - Xây d ng cơ s d li u và quy trình khai tri u 900 1.050 thác cơ s d li u ngành Tư pháp. ng - Xây d ng cơ s d li u và quy trình khai tri u 1.050 1.700 thác cơ s d li u ngành Công an. ng - Xây d ng cơ s d li u và quy trình khai tri u 550 500 thác cơ s d li u ngành Giáo d c và ào t o. ng - Xây d ng cơ s d li u và quy trình khai tri u 700 1.000 thác cơ s d li u ngành Lao ng, Thương ng binh và Xã h i - Xây d ng cơ s d li u và quy trình khai tri u 400 thác cơ s d li u ngành xây d ng ng - Xây d ng cơ s d li u và quy trình khai tri u 600 400 thác cơ s d li u ngành Tài nguyên và Môi ng trư ng. - Xây d ng cơ s d li u và quy trình khai tri u 400 400 thác cơ s d li u ngành Giao thông V n t i ng - Xây d ng cơ s d li u và quy trình khai tri u 1.500 thác cơ s d li u qu n lý doanh nghi p ng - Xây d ng cơ s d li u và quy trình khai tri u 6.000 thác cơ s d li u các ngành khác ng 2. Xây d ng các ng d ng công ngh thông tin ph c v công tác ch o, i u hành c a y ban nhân dân t nh
 10. Ti p t c xây d ng và hoàn thi n hơn các h th ng thông tin s ph c v s ch o, i u hành, qu n lý c a y ban nhân dân t nh bao g m các n i dung sau: - H th ng thông tin s t ng h p kinh t - xã h i. - H th ng thư i n t m b o cung c p m i cán b , công ch c m t a ch thư i nt . - H th ng thông tin qu n lý văn b n i n t ; qu n lý h sơ công vi c. - H th ng qu n lý nhân s (cán b , công ch c, viên ch c); qu n lý tài chính công, qu n lý tài s n công. - Xây d ng quy trình s hóa ngu n thông tin i n t ; quy nh v s d ng thư i n t , h th ng a ch thư i n t trong ho t ng c a các cơ quan nhà nư c; quy nh v s d ng ch ký s trong h th ng thư i n t . - Tri n khai s hóa ngu n thông tin chưa d ng s theo th t ưu tiên v tth i gian và t m quan tr ng c a ngu n thông tin. - Tăng cư ng s d ng văn b n d ng i n t trong công tác ch o, i u hành và qu n lý c a y ban nhân dân t nh. - L p kênh trao i thông tin n i b lĩnh v c công ngh thông tin gi a các cán b làm công tác công ngh thông tin.  L trình tri n khai và chi phí u tư qua các năm: Các ch tiêu VT Năm Năm Năm 2008 2009 2010 - T l cán b , công ch c % 25 50 100 ư c cung c p email. - T l cán b , công ch c s d ng email. % 20 >45 >70 - Xây d ng quy trình s hóa thông tin i n t ; tri u 200 quy nh v s d ng thư i n t , s d ng ch ng ký s trong h th ng thư i n t . - Xây d ng quy trình c p nh t, s d ng, chia tri u 300 s thông tin s dùng chung. ng - Xây d ng các chuNn nghi p v cung c p tri u 400 d ch v công tr c tuy n trên m ng. ng - T l kh i lư ng thông tin i n t ư cs % 20 >50 hóa. 3. Xây d ng các ng d ng công ngh thông tin ph c v ngư i dân và doanh nghi p
 11. - Xây d ng Quy trình c p nh t, chia s thông tin s nh m m b o cung c p thông tin y , k p th i cho c ng thông tin i n t c a t nh; m b o cung c p y thông tin chung v kinh t , xã h i; thông tin theo quy nh t i i u 28 Lu t Công ngh thông tin. - C ng thông tin i n t c a t nh cung c p d ch v hành chính công t m c 2 cho ngư i dân và doanh nghi p, trong ó cung c p ư c t i thi u 5 d ch v hành chính công tr c tuy n t m c 3 phù h p v i yêu c u c i cách hành chính: + ăng ký kinh doanh tr c tuy n; + C p phép u tư tr c tuy n; + C p phép xây d ng tr c tuy n; + Kê khai, ăng ký thu qua m ng; + ăng ký, gi i thi u vi c làm qua m ng; + Tra c u tr ng thái h sơ th t c hành chính (tri n khai t ng bư c, ưu tiên tri n khai cho lĩnh v c có i u ki n thu n l i). - Xây d ng Quy trình nghi p v cung c p các d ch v công nêu trên. - nh kỳ ánh giá, rút kinh nghi m, c i ti n, nâng c p h th ng. - Nghiên c u, tri n khai ng d ng công ngh m i. 4. Phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin a) Quy ho ch và xây d ng i ngũ Giám c Công ngh thông tin (CIO) cho các s , ngành t nh và c p huy n Tri n khai xây d ng quy ho ch và ào t o i ngũ cán b v công ngh thông tin m nh n ch c danh Giám c Công ngh thông tin ch u trách nhi m t ch c và i u hành ho t ng ng d ng công ngh thông tin trong các s , ban ngành t nh và y ban nhân dân các huy n, th , thành. b) ào t o i ngũ cán b ph trách công ngh thông tin cho các s , ngành t nh và c p huy n - Tuy n d ng, thu hút ngu n nhân l c công ngh thông tin; ào t o i ngũ cán b ph trách công ngh thông tin cho các s , ngành t nh và y ban nhân dân các huy n, th , thành. - ưa vào biên ch cán b chuyên trách công ngh thông tin t i y ban nhân dân các huy n, th , thành thu c t nh. - Ph n u n năm 2010 các s , ban ngành t nh và y ban nhân dân các huy n, th , thành có ít nh t 01 ngư i/ ơn v m nh n công tác chuyên trách công ngh thông tin.
 12. c) Ph c p, ng d ng công ngh thông tin cho cán b công ch c - Ph c p ki n th c tin h c cho trên 70% cán b công ch c các cơ quan nhà nư c các c p, có kh năng s d ng máy tính và m ng máy tính trong x lý công vi c chuyên môn. - ào t o, b i dư ng nâng cao ki n th c tin h c cho cán b công ch c các s , ban ngành t nh và chính quy n các c p. - n năm 2010, t l cán b , công ch c, viên ch c bi t s d ng máy tính trong công tác chuyên môn, nghi p v các s , ngành t nh t trên 95%, c p huy n t trên 70%; c p xã t trên 50%.  L trình tri n khai và chi phí u tư qua các năm: Các ch tiêu VT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 - Xây d ng quy ho ch i ngũ cán Các s Các s Các cơ b ph trách công ngh thông tin cho ngành, ngành, quan còn các cơ quan nhà nư c huy n, th , huy n, th , l i thành thành - ào t o, xây d ng i ngũ cán b tri u 150 150 200 ph trách công ngh thông tin cho ng các cơ quan nhà nư c - T l ph c p ki n th c cơ b n v % >60 >70 >80 công ngh thông tin cho cán b công ch c các c p V. GI I PHÁP TH C HI N 1. Có s tham gia tr c ti p và ch o ch t ch c a lãnh o - C ng c , nâng cao hi u qu ho t ng c a Ban ch o chương trình v công ngh thông tin t nh. - Th trư ng các s , ban, ngành t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th , thành ch o ch t ch công tác ng d ng công ngh thông tin, ch u trách nhi m v công tác ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c thu c ngành, a phương qu n lý. 2. Nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c - Tri n khai th c hi n chương trình, k ho ch ng d ng công ngh thông tin c a Chính ph . - ng d ng công ngh thông tin ph i ng b v i quá trình c i cách th t c hành chính, tiêu chuNn hóa hành chính công trong ho t ng c a các cơ quan nhà nư c.
 13. - Th c hi n các cơ ch chính sách v tài chính, nh m c, hư ng d n tri n khai các d án công ngh thông tin theo quy nh c a pháp lu t. - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, giám sát u tư ng d ng công ngh thông tin nh m m b o ho t ng u tư công ngh thông tin t hi u qu cao nh t. 3. u tư y , ng b - B trí u tư y v n áp ng k p th i và ng b ti n tri n khai các d án công ngh thông tin. - Ưu tiên u tư trư c cho nh ng lĩnh v c nòng c t và khu v c tr ng i m c a t nh. 4. Phát tri n ngu n nhân l c và nâng cao năng l c ng d ng công ngh thông tin - Thành l p Trung tâm Công ngh thông tin và Truy n thông thu c S Bưu chính, Vi n thông. - Xây d ng k ho ch tuy n d ng, thu hút ngu n nhân l c công ngh thông tin; ào t o i ngũ cán b ph trách công ngh thông tin cho các s , ngành t nh và y ban nhân dân các huy n, th , thành. - Xây d ng k ho ch ph c p, ào t o, b i dư ng nâng cao ki n th c tin h c, kh năng ng d ng công ngh thông tin cho cán b công ch c trong các cơ quan nhà nư c. 5. Nâng cao nh n th c c a cán b , công ch c và ngư i dân trong xã h i v ng d ng công ngh thông tin - Nâng cao nh n th c, trách nhi m và năng l c ng d ng công ngh thông tin cho cán b công ch c; lãnh o các c p th t s nh n th c ư c t m quan tr ng vi c ng d ng công ngh thông tin vào ho t ng chuyên môn c a cơ quan mình qu n lý và gương m u i tiên phong trong vi c ng d ng công ngh thông tin. - Nâng cao nh n th c c a nhân dân v ng d ng công ngh thông tin trong m i lĩnh v c i s ng kinh t - xã h i thông qua các hình th c tuyên truy n, ph c p, ph bi n ki n th c cơ b n v công ngh thông tin trên Internet, các ph ương ti n thông tin i chúng. - T ch c tuyên truy n, qu ng bá m i ngư i dân bi t và s d ng d ch v công ư c cung c p tr c tuy n trên m ng. - Gi i thi u, ph bi n các thành t u ng d ng và phát tri n công ngh thông tin t hi u qu cao c a t nh, c a c nư c và trên th gi i thông qua h i th o, h i ngh chuyên v công ngh thông tin và trên các phương ti n thông tin i chúng. - T ch c h i th o v các gi i pháp an toàn, b o m t thông tin m ng… VI. DANH M C CÁC D ÁN CÔNG NGH THÔNG TIN GIAI O N 2007 - 2010
 14. Trong giai o n 2007 - 2010, t nh s ưu tiên u tư trư c cho nh ng lĩnh v c nòng c t và khu v c tr ng i m. T ng m c u tư các d án ng d ng công ngh thông tin giai o n 2007 - 2010 d ki n là: 50.141 tri u ng, Trong ó: - V n Trung ương h tr : 6.800 tri u ng; -V n u tư t p trung c a t nh: 33.950 tri u ng; - V n s nghi p ng d ng và phát tri n công ngh thông tin c a t nh: 9.391 tri u ng. Phân ra làm ba nhóm d án: 1. Nhóm d án v cơ s h t ng công ngh thông tin G m 17 d án v i t ng m c u tư: 43.795 tri u ng, Trong ó : - V n Trung ương h tr : 6.800 tri u ng; -V n u tư t p trung c a t nh: 33.550 tri u ng; - V n s nghi p ng d ng và phát tri n công ngh thông tin c a t nh: 3.445 tri u ng. 2. Nhóm d án v ng d ng công ngh thông tin G m 06 d án v i t ng m c u tư : 2.520 tri u ng, Trong ó : -V n u tư t p trung c a t nh: 400 tri u ng; - V n s nghi p ng d ng và phát tri n công ngh thông tin c a t nh: 2.120 tri u ng. 3. Nhóm d án v ngu n nhân l c công ngh thông tin G m 05 d án v i t ng m c u tư : 3.826 tri u ng. Trong ó, v n s nghi p ng d ng và phát tri n CNTT c a t nh: 3.826 tri u ng. (Ph l c I ính kèm) VII. T CH C TH C HI N 1. S Bưu chính, Vi n thông có trách nhi m: - T ch c tri n khai, hư ng d n th c hi n K ho ch này; ph i h p v i các s , ban, ngành t nh, y ban nhân dân các huy n, th , thành t ch c tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c công ngh thông tin, nh m
 15. nâng cao nh n th c cho t ch c, cá nhân trên a bàn t nh v ng d ng công ngh thông tin; - Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính và các cơ quan có liên quan xây d ng k ho ch, cân i m c ngân sách b trí cho k ho ch hàng năm v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a các cơ quan nhà nư c thu c t nh, trình y ban nhân dân t nh. i u ph i tri n khai th c hi n k ho ch ng b , có hi u qu ; - Ph i h p v i S N i v và các s , ngành t nh Ny m nh các ho t ng ng d ng công ngh thông tin vào chương trình c i cách th t c hành chính, nh m nâng cao năng l c và hi u qu các ho t ng qu n lý nhà nư c; - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng các cơ ch , chính sách h tr , khuy n khích các ho t ng nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trình y ban nhân dân t nh. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c thNm nh các d án v công ngh thông tin có s d ng ngu n v n ngân sách t nh, trình y ban nhân dân t nh phê duy t. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c thanh tra, ki m tra, ánh giá nh kỳ ti n th c hi n các d án ng d ng công ngh thông tin có s d ng ngu n v n ngân sách t nh. - Th c hi n ch báo cáo nh kỳ, sơ k t hàng năm và t ng k t k t qu th c hi n các n i dung theo K ho ch này. 2. S K ho ch và u tư, S Tài chính ph i h p v i S Bưu chính, Vi n thông ch u trách nhi m cân i ngân sách t nh b trí cho k ho ch hàng năm theo K ho ch này, trình y ban nhân dân t nh xem xét trình H i ng nhân dân t nh. 3. S N i v : - Ch trì, ph i h p v i S Bưu chính, Vi n thông và các cơ quan có liên quan xây d ng k ho ch ào t o i ngũ cán b chuyên trách v công ngh thông tin m nh n ch c danh Giám c Công ngh thông tin (CIO) trong các s , ngành t nh và y ban nhân dân các huy n, th , thành. - Tham mưu y ban nhân dân t nh ki n ngh Trung ương ban hành tiêu chuNn nghi p v , ch c danh cán b chuyên trách công tác lĩnh v c công ngh thông tin trong các cơ quan nhà nư c c p t nh, c p huy n. - Ch trì, hư ng d n các s , ban, ngành t nh, y ban nhân dân các huy n, th , thành tuy n d ng, b trí cán b có năng l c, trình ph trách công tác qu n tr m ng n i b t i ơn v . - Ch trì, ph i h p v i S Bưu chính, Vi n thông hư ng d n các s , ban, ngành t nh, chính quy n các c p xây d ng k ho ch hàng năm ph c p, ào t o nâng cao ki n th c tin h c cho cán b công ch c c a t nh.
 16. 4. Căn c hư ng d n c a S Bưu chính, Vi n thông, th trư ng các s , ngành t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th , thành xây d ng k ho ch hàng năm v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c thu c ngành, a phương qu n lý g i S Bưu chính, Vi n thông S Bưu chính, Vi n thông ph i h p S Tài chính, S K ho ch và u tư trình y ban nhân dân t nh. ng th i, có trách nhi m báo cáo nh kỳ, t xu t v k t qu th c hi n, tình hình s d ng và thanh quy t toán kinh phí cho S Bưu chính, Vi n thông và S Tài chính, S K ho ch và u tư theo dõi và t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh./. PH L C I DANH M C CÁC D ÁN CÔNG NGH THÔNG TIN GIAI O N 2007-2010 (Kèm theo K ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c t nh Ti n Giang giai o n 2007 – 2010 ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang ban hành theo Quy t nh s 605/Q -UBND ngày 07/3/2008) ( ơn v tính: tri u ng) D ki n v n u tư Ngu n v n m i năm a Tên d Ch u T ng V n Ghi STT M c tiêu i m V n V ns án tư v n u tư chú u tư 2008 2009 2010 Trung nghi p C ng t p ương CNTT trung I. NHÓM D ÁN CƠ S H T NG CÔNG NGH THÔNG TIN 1 Xây Tích h p, S Bưu Văn 2,500 1,000 1,500 2500 2,500 d ng cung c p d ch chính, phòng C ng v hành Vi n UBND thông tin chính công thông t nh i nt tr c tuy n t nh Ti n trên m ng; Giang nâng cao tính (Portal) công khai, minh b ch trong qu n lý nhà nư c; hư ng n phát tri n Chính ph i nt ,… * ơn v ph i h p : Văn phòng UBND t nh và các s ban ngành có liên quan. 2 M r ng, M r ng, Văn Toàn 9,600 3,500 6,100 5,000 4,600 9,600 nâng c p nâng c p cơ phòng t nh cơ s h s h t ng UBND t ng m ng di n t nh m ng r ng c a t nh di n r ng giai o n c a t nh 2008-2010 giai o n nh m nâng
 17. 2008- cao hi u l c 2010 qu n lý, ch o, i u hành c a chính quy n các c p * ơn v ph i h p : các s ban ngành có liên quan, các huy n, th , thành. 3 M r ng, M r ng, S Bưu Toàn 3,800 1,600 2,200 3,800 3,800 nâng c p nâng c p t c chính, t nh m ng truy n d Vi n ư ng li u m ng thông truy n truy n s li u chuyên chuyên dùng dùng t nh c a t nh k t Ti n n i các cơ Giang quan nhà nư c c p t nh, huy n, xã. * ơn v ph i h p : các s ban ngành có liên quan, các huy n, th , thành. 4 Xây Ny m nh S Bưu S 3,045 3,045 3,045 3,045 d ng ng d ng và chính, Bưu Trung phát tri n Vi n chính, tâm công ngh thông Vi n Công thông tin; thông ngh phát tri n thông tin ngu n nhân và l c công Truy n ngh thông thông tin; b o Ti n dư ng, s a Giang ch a m ng thu c S máy tính; tư Bưu v n, hư ng chính, d n tri n khai Vi n các d án thông công ngh thông tin,... 5 Xây Xây d ng S Bưu Toàn 400 400 400 400 d ng các quy trình chính, t nh quy trình qu n lý an Vi n qu n lý toàn m ng thông m ng máy tính; quy máy tính, trình qu n lý thông tin an toàn, b o i nt m t thông tin trên trên m ng m ng máy tính; quy máy tính trình t o d phòng d li u; quy trình qu n lý
 18. a ch IP, thư i n t ; … * ơn v ph i h p : Văn phòng UBND t nh và các s ban ngành có liên quan. 6 Xây Xây d ng h S Tư Toàn 1,950 900 1,050 1,950 1,950 d ng cơ th ng cơ s pháp t nh s d d li u i n li u pháp t pháp lu t, lu t, qu n lý h qu n lý t ch, công h t ch, ch ng, ch ng công th c ph c v ch ng, cho ho t ch ng ng chuyên th c môn ngành ngành Tư Tư pháp, pháp ph c v cho các d ch v hành chính công tr c tuy n. * ơn v ph i h p : Văn phòng UBND t nh và các s ban ngành có liên quan. 7 Xây Xây d ng h Công an Toàn 2,750 1,050 1,700 2,750 2,750 d ng cơ th ng cơ s t nh t nh s d d li u i n li u qu n t qu n lý h lý nhân khNu thư ng khNu trú, t m trú, ngành c p gi y Công an CMND,… ph c v cho ho t ng chuyên môn ngành Công an, ph c v cho các d ch v hành chính công tr c tuy n. * ơn v ph i h p : Văn phòng UBND t nh và các s ban ngành có liên quan. 8 Xây Xây d ng h S Giáo Toàn 1,050 550 500 1,050 1,050 d ng cơ th ng cơ s d c và t nh s d d li u i n
 19. li u qu n t qu n lý ào t o lý h c h c sinh, các sinh, cơ cơ s giáo s ào d c ào t o t o ph c v cho ngành ho t ng Giáo d c chuyên môn và ào ngành Giáo t o d c và ào t o, ph c v cho các d ch v hành chính công tr c tuy n. * ơn v ph i h p : Văn phòng UBND t nh và các s ban ngành có liên quan. 9 Xây Xây d ng h S Lao Toàn 1,700 700 1,000 1,700 1,700 d ng cơ th ng cơ s ng, t nh s d d li u i n Thương li u qu n t qu n lý l c binh và lý lao lư ng lao Xã h i ng ng ph c v ngành cho ho t Lao ng chuyên ng, môn ngành Thương Lao ng, binh và Thương binh Xã h i và Xã h i, ph c v cho các d ch v hành chính công tr c tuy n. * ơn v ph i h p : Văn phòng UBND t nh và các s ban ngành có liên quan. 10 Xây Xây d ng h S Xây Toàn 400 400 400 400 d ng cơ th ng cơ s d ng t nh s d d li u i n li u qu n t qu n lý lý xây quy ho ch, d ng c p phép xây d ng,... ph c v cho ho t ng chuyên môn ngành Xây d ng, ph c v cho các d ch v hành chính công tr c tuy n.
 20. * ơn v ph i h p : Văn phòng UBND t nh và các s ban ngành có liên quan. 11 Xây Xây d ng h S Tài Toàn 1,000 600 400 1,000 1,000 d ng cơ th ng cơ s nguyên t nh s d d li u i n và Môi li u qu n t qu n lý trư ng lý tài quy ho ch, nguyên c p gi y môi ch ng nh n trư ng quy n s d ng t , c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ,... ph c v cho ho t ng chuyên môn ngành Tài nguyên và Môi trư ng, ph c v cho các d ch v hành chính công tr c tuy n. * ơn v ph i h p : Văn phòng UBND t nh và các s ban ngành có liên quan. 12 Xây Xây d ng h S Giao Toàn 800 400 400 800 800 d ng cơ th ng cơ s thông t nh s d d li u i n V n t i li u qu n t qu n lý lý giao quy ho ch, thông m ng lư i giao thông,... ph c v cho ho t ng chuyên môn ngành Giao thông, ph c v cho các d ch v hành chính công tr c tuy n. * ơn v ph i h p : Văn phòng UBND t nh và các s ban ngành có liên quan. 13 Xây Xây d ng h S K Toàn 1,500 1,500 1,500 1,500
Đồng bộ tài khoản