Quyết định số 6060/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

1
376
lượt xem
122
download

Quyết định số 6060/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6060/QĐ-BCT về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt trạm biến áp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6060/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 6060/QĐ-BCT Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B Đ NH M C D TOÁN XÂY D NG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC L P Đ T TR M BI N ÁP B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Xét t trình s 3683/EVN-KTDT ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a T p đoàn Đi n l c Vi t Nam trình ban hành đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành công tác Xây l p đư ng dây t i đi n và L p đ t tr m bi n áp; Theo đ ngh c a V trư ng V Năng lư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này b đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành công tác L p đ t tr m bi n áp. Đi u 2. B đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành này là cơ s đ l p đơn giá XDCB, l p và phê duy t t ng d toán, d toán công tác L p đ t tr m bi n áp v i c p đi n áp t 0,4 tr lên. T p đoàn Đi n l c Vi t Nam có trách nhi m ch đ o các đơn v tư v n, các Ban qu n lý d án ph i h p v i các nhà th u xây l p theo dõi trong quá trình áp d ng đ nh m c, k p th i đ xu t các ý ki n hi u ch nh, s a đ i khi c n thi t. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th t p đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành L p đ t tr m bi n áp s 1852/QĐ-KHĐT ngày 23 tháng 8 năm 1999 c a B Công nghi p. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Năng lư ng, T ng Giám đ c T p đoàn Đi n l c Vi t Nam và các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 4; - Lưu VT, NL. Đ H u Hào Đ NH M C D TOÁN XÂY D NG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC L P Đ T TR M BI N ÁP (Công b kèm theo Quy t đ nh s 6060/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a B Công Thương) Ph n 1. THUY T MINH VÀ QUY Đ NH ÁP D NG Đ nh m c d toán chuyên ngành công tác l p đ t thi t b và ph ki n c a tr m bi n áp có c p đi n áp 0,4kV đ n 500kV (sau đây g i t t là đ nh m c d toán l p đ t tr m bi n áp) là m c hao phí c n thi t v v t li u, ngày công lao đ ng, ca xe máy thi công đ hoàn thành m t kh i lư ng đơn v l p đ t cho t ng
 2. lo i thi t b , ph ki n thu c tr m bi n áp. T ng lo i công tác l p đ t đư c trình bày tóm t t n i dung công vi c ch y u đ th c hi n các thao tác theo yêu c u k thu t và bi n pháp thi công. Trong đ nh m c d toán đã tính đ n công tác v n chuy n thi t b , ph ki n trong ph m vi 30m xung quanh tr m, trư ng h p ph i v n chuy n ngoài ph m vi quy đ nh thì đư c tính riêng. I. K T C U T P Đ NH M C: T p đ nh m c d toán g m 5 chương và 2 ph l c: - Chương I: L p đ t máy bi n áp. - Chương II: L p đ t máy bi n đi n áp, máy bi n dòng, máy c t và thi t b khác. - Chương III: L p đ t h th ng cáp d n đi n. - Chương IV: Kéo r i dây d n đi n tr n, l p đ t các lo i s (cách đi n) và ph ki n, t h p và l p đ t k t c u thép, c t, xà trong tr m. - Chương V: L p đ t các lo i t đi n, t b o v và t chi u sáng. - Ph l c 1: Đ nh m c hao h t v t li u. - Ph l c 2: B ng tra ti t di n cáp/tr ng lư ng. II. N I DUNG Đ NH M C D TOÁN BAO G M: - Đ nh m c v t li u: Là lư ng hao phí v t li u ph c n thi t cho vi c th c hi n và hoàn thành m t đơn v kh i lư ng l p đ t. Đ nh m c v t li u trong b ng đã bao g m hao phí các khâu thi công (bao g m đ nh m c tiêu hao th c t cho s n ph m và hao h t v t li u trong quá trình thi công). - Đ nh m c lao đ ng: Là s ngày công lao đ ng c n thi t chính và ph tr c ti p th c hi n m t đơn v kh i lư ng l p đ t. S ngày trong đ nh m c đã bao g m c hao phí lao đ ng c a công tác chu n b , k t thúc, thu d n hi n trư ng. C p b c công nhân đư c tính bình quân theo quy đ nh, v thang b ng lương áp d ng cho công tác l p đ t tr m bi n áp c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. - Đ nh m c máy thi công: Là s ca máy thi công tr c ti p ph c v l p đ t thi t b c a công trình, phù h p v i công ngh , quy trình l p đ t. III. QUY Đ NH ÁP D NG: 1. Đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành công tác l p đ t tr m bi náp đư c áp d ng th ng nh t trong c nư c, làm cơ s l p đơn giá XDCB công tác l p đ t các công trình tr m bi n áp t 0,4kV. 2. Khi áp d ng đ nh m c l p đ t tr m bi n áp c n nghiên c u thi t k công ngh và danh m c thi t b , v t tư, ph ki n l p đ t đ s d ng đ nh m c cho phù h p. 3. Hao h t v t li u áp d ng theo đ nh m c hao h t t i ph l c kèm theo t p đ nh m c này. 4. Đ i v i nh ng công trình đi n c i t o, m r ng, khi l p đ t thi t b nh ng khu v c đang mang đi n v n hành, có nh hư ng đ n an toàn, thao tác và năng su t lao đ ng c a ngư i công nhân thì đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,25. Ph n 2. Đ NH M C Chương 1. L P Đ T MÁY BI N ÁP 01.1000 – L P Đ T MÁY BI N ÁP 1. Quy đ nh áp d ng: - N i dung đ nh m c d toán công tác l p máy bi n áp không bao g m công tác rút ru t ki m tra bên trong máy. Trong trư ng h p c n rút ru t ki m tra thì đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,25. N u dung lư ng máy bi n áp l n hơn ho c nh hơn so v i dung lư ng quy đ nh trong các b ng m c thì đ nh
 3. m c nhân công đư c đi u ch nh tương ng tăng ho c gi m cho 1 MVA b ng m c tăng ho c gi m đ nh m c nhân công bình quân cho 1 MVA gi a 2 dung lư ng máy bi n áp g n nh t có quy đ nh trong b ng m c. - Trư ng h p máy bi n áp có h th ng b o v cháy n đư c xác đ nh như m t t b o v , thì đ nh m c l p đ t h th ng b o v đó đư c áp d ng theo đ nh m c quy đ nh t i chương V. - Đ nh m c l p đ t máy bi n áp có c p đi n áp ≤ 35kV ki u tr m treo trên c t: Đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,1. Đ nh m c l p máy bi n áp ki u treo không bao g m vi c l p đ t giá đ , gh cách đi n, thang, sàn thao tác; các m c này có đ nh m c riêng. 2. N i dung công vi c: - Chu n b m t b ng, d ng c thi công, v sinh thi t b và ph ki n máy bi n áp (cánh t n nhi t, bình d u ph , đi u áp dư i t i, s đ u vào…) - L p đ t ph ki n máy bi n áp, ki m tra đ kín khí b o v , đ chân không, m c d u theo quy trình k thu t. - Đ i v i máy bi n áp < 66kV đã v n chuy n máy đ n công trư ng. - Đ i v i máy bi n áp ≥ 66kV đã đư c đưa lên b và cân ch nh. 01.1100 – L P Đ T MÁY BI N ÁP 500KV VÀ 220KV Đơn v tính: 1 máy LO I MÁY BI N ÁP MÃ ĐƠN 220/110/35; (22); (15); (10); THÀNH PH N HAO PHÍ 500/220/35kV (1 pha) HI U V (6)kV (3 pha) 150MVA 100MVA 250MVA 125MVA 63MVA 01.110 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 1,90 1,70 1,10 0,80 0,60 - Keo dán - 0,70 0,40 0,40 0,30 0,20 - Xăng A92 - 9,70 7,40 5,40 4,30 3,20 - Gi y ráp m n T 11,00 9,00 6,00 5,00 3,00 2 - V i nh a m 38,00 25,33 45,60 38,00 15,96 - V i tr ng m c 0,8m m 7,20 5,40 5,40 4,00 3,00 - Sơn ch ng g Kg 0,70 0,40 0,40 0,40 0,30 - M YOC - 1,80 1,00 1,00 0,70 0,50 - Dây thép m d = 2 - 8,20 8,00 5,00 4,00 2,50 - Gi lau - 10,00 10,00 7,50 4,50 3,50 3 - G nhóm IV m 0,36 0,36 0,60 0,36 0,15 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,5/7 Công 540,00 389,00 468,00 382,00 200,00 3 – Máy thi công - C u 16 t n Ca 2,31 2,18 - C u 10 t n - 2,18 1,43 0,88 -C u5t n - 1,20 0,65 0,65 0,65 0,26
 4. 1 2 3 4 5 01.1200 – L P Đ T MÁY BI N ÁP 66KV - 110KV 3 PHA Đơn v tính: 1 máy CÔNG SU T MÁY BI N ÁP 110/35/22; (15); (10); MÃ ĐƠN (6)kV THÀNH PH N HAO PHÍ HI U V 25MVA 16MVA < 63MVA 40MVA (20MVA) (15MVA) 11MVA 01.120 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 1,10 0,80 0,60 0,50 0,40 - Keo dán - 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 - Xăng A92 - 5,40 4,10 3,30 2,60 2,00 - Gi y ráp m n T 6,00 4,50 3,60 2,90 2,30 2 - V i nh a m 15,96 10,13 6,33 6,00 6,00 - V i tr ng m c 0,8m m 5,40 4,00 3,20 2,50 2,00 - Sơn ch ng g Kg 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 - M YOC - 1,00 0,80 0,60 0,50 0,40 - Dây thép m d = 2 - 5,60 5,04 3,53 3,53 3,53 - Gi lau - 7,50 6,00 4,80 2,00 1,60 3 - G nhóm IV m 0,15 0,10 0,06 0,06 0,06 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,5/7 Công 119,00 93,00 80,00 66,00 63,00 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,88 0,88 0,88 0,59 0,59 -C u5t n - 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 1 2 3 4 5 01.1300 – L P Đ T MÁY BI N ÁP TRUNG GIAN 3 PHA 3 CU N DÂY Đơn v tính: 1 máy CÔNG SU T MÁY BI N ÁP 35/22; (15); (10)/6kV MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN HI U PHÍ V ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 1000KVA 1800KVA 3200KVA 5600KVA 7500KVA 01.130 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,30 0,36 0,43 0,43 0,43 - Xăng A92 - 0,30 0,30 0,36 0,43 0,43 - Gi y ráp m n T 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 - Sơn ch ng g Kg 0,20 0,24 0,30 0,30 0,30 - Gi lau - 2,50 3,00 3,60 3,60 3,60 3 - G nhóm IV m 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10
 5. - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,5/7 Công 15,50 18,30 22,00 27,00 29,16 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,46 0,46 0,52 0,65 0,65 1 2 3 4 5 Ghi chú: Trư ng h p l p đ t máy bi n áp có đi n áp 35kV 3 pha 2 cu n dây: đ nh m c nhân công nhân h s 0,9. 01.1400 – L P Đ T MÁY BI N ÁP PHÂN PH I Đơn v tính: 1 máy CÔNG SU T MÁY BI N ÁP 3 PHA 35(22)/0,4kV MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN HI U PHÍ V ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≥ 30KVA 50KVA 100KVA 180KVA 320KVA 560KVA 750KVA 01.141 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Gôm l c - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 - Xăng A92 - 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Gi y ráp m n T 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - Sơn ch ng g Kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - Gi lau - 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 3 - G nhóm IV m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,5/7 Công 3,08 3,47 4,24 4,97 5,81 6,93 8,05 3 – Máy thi công - Máy c u 5 t n Ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,33 0,33 0,39 1 2 3 4 5 6 7 Đơn v tính: 1 máy CÔNG SU T MÁY BI N ÁP 3 PHA 15; (10); (6)/0,4kV MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN HI U PHÍ V ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≥ 30KVA 50KVA 100KVA 180KVA 320KVA 560KVA 750KVA 01.142 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Xăng A92 - 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Gi y ráp T 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - Sơn ch ng g Kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - Gi lau - 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 - G nhóm IV m3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - V t li u khác % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
 6. 2 – Nhân công 4,5/7 Công 2,80 3,15 3,85 4,55 5,32 6,30 7,35 3 – Máy thi công - Máy c u 5 t n Ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,33 0,33 0,39 1 2 3 4 5 6 7 Đơn v tính: 1 máy CÔNG SU T MÁY BI N ÁP 1 PHA 15; (10); (6)/0,4kV MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN HI U PHÍ V ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 50KVA ≤ 75KVA 30KVA 100KVA 150KVA 250KVA 01.143 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Xăng A92 - 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Gi y ráp m n T 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 - Sơn ch ng g Kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - Gi lau - 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 3 - G nhóm IV m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - V t li u khác % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 – Nhân công 4,5/7 Công 2,28 2,63 3,50 3,72 4,06 4,55 3 – Máy thi công -C u5t n Ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 1 2 3 4 5 6 01.2000 – L C D U N i dung công vi c: - Chu n b m t b ng, d ng c và thi t b thi công. - Lau chùi thi t b , ph ki n. - Ti n hành l c d u theo quy trình k thu t, l y m u d u thí nghi m, bơm d u vào máy khi đã đ t yêu c u k thu t; ghi chép s li u. - Che ch n, b o v trong quá trình l c d u. - Thu d n m t b ng hoàn ch nh, nghi m thu bàn giao h ng m c. Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 10 kV MÃ THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) HI U 25 30 35 40
 7. 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10,0 12,5 15,0 17,0 2 – Nhân công 4,0/7 Công 3,0 3,3 5,1 6,2 3 – Máy thi công 01.211 a – Máy l c ép Ca 0,80 0,92 1,36 1,63 Máy bơm ly tâm - 0,30 0,33 0,50 0,60 Máy bơm chân không - 0,30 0,33 0,50 0,60 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 01.212 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,48 0,55 0,82 0,98 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 01.213 c – Máy l c d u h p b Ca 0,268 0,321 0,379 0,441 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 15 kV MÃ THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) HI U 25 30 35 40 45 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10,0 12,5 15,0 17,0 19,0 2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,0 2,5 3,0 3,8 4,8 3 – Máy thi công 01.214 a – Máy l c ép Ca 0,56 0,70 0,84 1,03 1,26 Máy bơm ly tâm - 0,21 0,25 0,30 0,36 0,44 Máy bơm chân không - 0,21 0,25 0,30 0,36 0,44 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01.215 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,34 0,42 0,50 0,62 0,76 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương
 8. Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.216 c – Máy l c d u h p b Ca 0,218 0,269 0,321 0,380 0,440 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 5 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 20 kV MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) 25 30 35 40 45 50 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 12,5 15,0 17,5 19,0 20,5 22,0 2 – Nhân công 4,0/7 Công 1,5 2,0 2,5 3,2 4,0 4,7 3 – Máy thi công 01.217 a – Máy l c ép Ca 0,42 0,56 0,72 0,86 1,04 1,25 Máy bơm ly tâm - 0,16 0,19 0,23 0,27 0,33 0,40 Máy bơm chân không - 0,16 0,19 0,23 0,27 0,33 0,40 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01.218 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,25 0,34 0,43 0,52 0,62 0,75 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 ho c - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 tương đương 01.219 c – Máy l c d u h p b Ca 0,174 0,218 0,269 0,321 0,380 0,441 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 ho c - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 tương đương 1 2 3 4 5 6 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 25 kV MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) HI U PHÍ 30 35 40 45 50
 9. 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 05, 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10 10 15 17 19 2 – Nhân công 4,0/7 Công 1,7 2,2 2,8 3,5 4,2 3 – Máy thi công 01.220 a – Máy l c ép Ca 0,47 0,61 0,73 0,87 1,05 Máy bơm ly tâm - 0,18 0,21 0,25 0,31 0,37 Máy bơm chân không - 0,18 0,21 0,25 0,31 0,37 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01.221 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,28 0,37 0,44 0,52 0,63 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.222 c – Máy l c d u h p Ca 0,176 0,221 0,270 0,323 0,380 b KATO KLVC- 4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 5 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 30 kV MÃ THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) HI U 35 40 45 50 60 1 – V t li u V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 V t li u khác % 15,0 17,0 19,0 20,5 22,0 2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,0 2,5 3,1 3,5 4,2 3 – Máy thi công 01.223 a – Máy l c ép Ca 0,56 0,70 0,84 1,03 1,36 Máy bơm ly tâm - 0,21 0,25 0,30 0,36 0,43 Máy bơm chân không - 0,21 0,25 0,30 0,36 0,43 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01.224 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,34 0,42 0,50 0,62 0,82 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương
 10. đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.225 c – Máy l c d u h p b Ca 0,185 0,233 0,284 0,340 0,399 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 5 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 35 kV MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) 40 45 50 60 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10 15 17 19 2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,20 2,70 3,30 3,96 3 – Máy thi công 01.226 a – Máy l c ép Ca 0,61 0,72 0,86 1,14 Máy bơm ly tâm - 0,21 0,25 0,27 0,32 Máy bơm chân không - 0,21 0,25 0,27 0,32 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 01.227 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,37 0,43 0,52 0,68 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.228 c – Máy l c d u h p b Ca 0,187 0,234 0,285 0,340 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 40 kV MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) 45 50 55 60
 11. 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10 15 17 19 2 – Nhân công 4,0/7 Công 2 2,5 3,1 3,5 3 – Máy thi công 01.229 a – Máy l c ép Ca 0,61 0,72 0,86 1,03 Máy bơm ly tâm - 0,21 0,23 0,27 0,36 Máy bơm chân không - 0,21 0,23 0,27 0,36 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 01.230 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,37 0,43 0,52 0,62 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.231 c – Máy l c d u h p b Ca 0,185 0,233 0,284 0,340 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 45 kV MÃ THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) HI U 50 55 60 70 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10,0 12,5 15,0 7,09 2 – Nhân công 4,0/7 Công 3,11 3,41 3,72 4,34 3 – Máy thi công 01.232 a – Máy l c ép Ca 0,72 0,79 0,86 1,11 Máy bơm ly tâm - 0,23 0,25 0,27 0,32 Máy bơm chân không - 0,23 0,25 0,27 0,32 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 01.233 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,43 0,47 0,52 0,66 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương
 12. Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.234 c – Máy l c d u h p b Ca 0,187 0,234 0,285 0,340 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C M C ĐI N ÁP ĐI N ÁP M C ĐI N ÁP TRƯ C TRƯ C KHI TRƯ C KHI L C 50 kV L C 55 kV KHI L C MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V ≥ 60 kV M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) 55 60 70 60 70 ≥ 70 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10,0 15,0 17,0 10,0 12,5 10,0 2 – Nhân công 4,0/7 Công 3,2 3,49 4,07 3,28 3,83 4,00 3 – Máy thi công 01.235 a – Máy l c ép Ca 0,72 0,79 0,86 0,72 0,79 0,79 Máy bơm ly tâm - 0,23 0,25 0,27 0,23 0,25 0,25 Máy bơm chân không - 0,23 0,25 0,27 0,23 0,25 0,25 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01.236 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,43 0,47 0,52 0,43 0,47 0,47 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 ho c - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 tương đương 01.237 c – Máy l c d u h p b Ca 0,198 0,247 0,340 0,199 0,287 0,273 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 ho c - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 tương đương 1 2 3 4 5 6 Chương 2. L P Đ T MÁY BI N ĐI N ÁP, MÁY BI N DÒNG ĐI N, MÁY C T VÀ THI T B KHÁC N i dung công vi c:
 13. - Chu n b m t b ng, d ng c , v t li u thi công; v n chuy n thi t b , ph ki n đ n v trí l p đ t. - M hòm, lau chùi ki m tra thi t b , ph ki n, nghiên c u tài li u liên quan. - L p đ t thi t b , cân ch nh, ki m tra m c d u, khí (SF6) đ m b o yêu c u k thu t. - Hoàn ch nh, ki m tra sơ b , thu d n m t b ng, nghi m thu, bàn giao h ng m c. - Trư ng h p l p các thi t b có c p đi n áp ≤ 35kV ki u tr m treo trên c t thì đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,1. - Trư ng h p l p đ t các thi t b ki u GIS (d ng các module l p r i) thì đ nh m c nhân công nhân h s 1,1. 02.1000 – L P Đ T MÁY BI N ĐI N ÁP, MÁY BI N DÒNG ĐI N 02.1110 – L P Đ T MÁY BI N ĐI N ÁP Đơn v tính: 1 máy LO I MÁY BI N ĐI N ÁP MÃ ĐƠN THÀNH PH N HAO PHÍ 3 PHA Đ C L P 3 PHA (chung) HI U V 500kV 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV ≤ 10kV ≤ 35kV ≤ 10kV 02.111 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,45 0,30 0,20 0,15 0,10 0,12 0,08 - Xăng A92 - 0,45 0,30 0,20 0,10 0,10 0,08 0,08 - Keo dán - 0,160 0,110 0,070 0,050 0,030 0,040 0,024 - Gi y ráp m n T 3,00 2,00 1,00 1,00 0,50 0,80 0,40 - Gi lau kg 3,50 2,30 1,50 1,00 0,50 0,80 0,40 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 11,00 9,56 7,50 3,00 2,40 2,40 1,92 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,50 0,40 -C u5t n - 0,30 0,20 0,20 0,15 0,15 - Xe thang nâng 2 t n - 0,20 0,10 0,10 1 2 3 4 5 6 7 Ghi chú: - Đ nh m c quy đ nh cho máy bi n đi n áp không có t thông tin. Khi l p đ t máy bi n đi n áp có t thông tin thì đ nh m c nhân công nhân v i h s 1,05. - Đ nh m c quy đ nh cho lo i máy bi n đi n áp h p b (kín và h ). Khi l p đ t máy bi n đi n áp t chi ti t đ r i thì đ nh m c v t li u, nhân công và máy thi công nhân h s 1,3. 02.1120 – L P Đ T MÁY BI N DÒNG ĐI N Đơn v tính: 1 máy MÃ ĐƠN LO I MÁY BI N DÒNG THÀNH PH N HAO PHÍ HI U V 500kV 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV ≤ 10kV 02.112 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,45 0,30 0,20 0,15 0,10 - Xăng A92 - 0,45 0,30 0,20 0,10 0,10
 14. - Keo dán - 0,16 0,11 0,07 0,05 0,03 - Gi y ráp m n T 3,00 2,00 1,00 1,00 0,50 - Gi lau kg 3,50 2,30 1,50 1,00 0,50 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 11,00 9,56 7,50 3,00 2,40 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,50 0,40 -C u5t n - 0,30 0,20 0,20 - Xe thang nâng 2 t n - 0,20 0,10 0,10 1 2 3 4 5 Ghi chú: Đ nh m c quy đ nh cho máy bi n dòng h p b (kín và h ). Trư ng h p l p đ t riêng cu n bi n dòng thì s d ng đ nh m c trên nhân h s 0,3. Trư ng h p l p đ t máy bi n dòng t chi ti t đ r i thì đ nh m c v t li u, nhân công và máy thi công nhân h s 1,3. 02.2000 – L P Đ T MÁY C T 1. Quy đ nh áp d ng: - Đ nh m c quy đ nh cho lo i máy c t h p b t ng ph n. Khi l p đ t máy c t t chi ti t đ r i thì đ nh m c nhân công nhân h s 1,2. - Đ nh m c tính cho máy c t d u ngoài tr i. Trư ng h p l p máy c t d u trong nhà thì s d ng đ nh m c tương ng, trong đó đ nh m c nhân công đư c nhân h s 0,6. - Đ i v i máy c t d u (nhi u d u, ít d u) khi l p đ t n u c n ph i l c d u, thì ph n công tác l c d u đư c áp d ng đ nh m c l c d u máy bi n áp (mã 01.2000). 2. N i dung công vi c: - Chu n b m t b ng, d ng c thi công, ki m tra lau chùi, v n chuy n thi t b , ph ki n; nghiên c u tài li u liên quan. - L p đ t, ki m tra hi u ch nh, n p d u ho c khí theo quy trình k thu t; ki m tra ti p đi m giám sát áp l c (tác đ ng, tr v ). - Hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu, bàn giao h ng m c. 02.2110 – L P Đ T MÁY C T D U NGOÀI TR I Đơn v tính: 1 máy LO I MÁY ÍT D U MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV 02.211 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 3,60 2,00 1,00 - Sơn ch ng g - 1,10 0,60 0,30 - Gi y ráp T 5,40 3,00 1,00 - Vagơlin Kg 0,50 0,30 0,20 - V i tr ng m c 0,8 m 3,60 2,00 1,00 - M YOC Kg 0,54 0,30 0,20 - Gi lau - 4,50 3,00 2,10
 15. - Xăng A92 - 2,90 1,60 0,80 2 – Nhân công 4,5/7 Công 76,00 29,70 14,30 3 – Máy thi công - C u 16 t n Ca 0,80 - C u 10 t n - 0,60 -C u5t n - 0,40 1 2 3 Ghi chú: - Đ nh m c quy đ nh cho lo i máy c t 3 pha 3 bu ng riêng. Trư ng h p l p máy c t 3 pha chung 1 bu ng (c p đi n áp ≤ 35kV) thì đ nh m c nhân công đư c nhân h s b ng 0,8. - Đ nh m c quy đ nh cho lo i máy c t ít d u. Trư ng h p máy c t nhi u d u (đư c quy đ nh trong h sơ thi t k ) thì đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,3. 02.2120 – L P Đ T MÁY C T DÙNG KHÍ N i dung công vi c: - Nghiên c u tài li u ch t o, thi t k , v n hành. - Chu n b m t b ng, d ng c thi công và v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí. - M hòm ki m tra, lau chùi thi t b và ph ki n. - Đưa vào v trí, cân ch nh c đ nh, n p khí theo đúng yêu c u k thu t; ki m tra ti p đi m giám sát áp l c (tác đ ng, tr v ). - Hoàn ch nh, nghi m thu bàn giao h ng m c. Đơn v tính: 1 máy (3 pha) MÃ LO I MÁY THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V HI U 500kV 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV 02.212 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 4,30 3,60 2,00 1,00 - Sơn ch ng g - 1,32 1,10 0,60 0,30 - Gi y ráp T 6,50 5,40 3,00 1,00 - Vagơlin Kg 0,60 0,50 0,30 0,20 - V i tr ng m c 0,8 m 4,30 3,60 2,00 1,00 - M YOC Kg 0,65 0,54 0,30 0,20 - Gi lau - 0,50 4,50 3,00 2,10 - Xăng A92 - 3,50 2,90 1,60 0,80 2 – Nhân công 4,5/7 Công 96,60 53,20 20,79 10,01 3 – Máy thi công - C u 16 t n Ca 0,50 0,40 - C u 10 t n - 0,30 -C u5t n - 0,20
 16. 1 2 3 4 Ghi chú: - B ng m c trên tính cho lo i máy c t khí 3 pha 3 bu ng đ c l p (3 c c riêng l ), khi l p đ t máy c t khí 3 pha chung m t bu ng thì đ nh m c nhân công nhân h s 0,8. - Khi l p 1 pha (1 c c) thì đ nh m c nhân v i h s 0,33. 02.3000 – L P Đ T DAO CÁCH LY 1. Quy đ nh áp d ng: Đ nh m c tính cho lo i dao cách ly và dao ti p đ t không có đi u khi n b ng đ ng cơ. Trư ng h p l p đ t lo i dao cách ly và dao ti p đ t có đi u khi n b ng đ ng cơ thì áp d ng đ nh m c tương ng, riêng đ nh m c nhân công nhân h s 1,1. 2. N i dung công vi c: - Chu n b m t b ng, d ng c thi công, ki m tra lau chùi, v n chuy n dao cách ly, ph ki n vào v trí; nghiên c u tài li u liên quan. - L p đ t, ki m tra, hi u ch nh theo yêu c u k thu t. - Hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu, bàn giao h ng m c. 02.3110 – L P Đ T DAO CÁCH LY 1 PHA NGOÀI TR I Đơn v tính: 1 b (1 pha) THÀNH PH N HAO ĐƠN LO I DAO CÁCH LY MÃ HI U PHÍ V 500kV 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV ≤ 10kV 1 – V t li u - Gi y ráp m n T 4,00 2,00 1,00 0,50 0,50 - Vagơlin Kg 0,15 0,12 0,10 0,05 0,05 - M YOC - 0,32 0,30 0,20 0,12 0,12 - Gi lau - 1,50 1,50 1,00 0,70 0,70 2 – Nhân công 4,5/7 02.311a - Không ti p đ t Công 11,30 7,60 4,56 2,28 1,90 02.311b - Ti p đ t 1 đ u - 15,70 10,45 6,56 4,28 3,50 02.311c - Ti p đ t 2 đ u - 18,84 12,54 7,87 5,14 4,20 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,24 0,20 -C u5t n - 0,18 0,12 - Máy khác % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1 2 3 4 5 02.3120 – L P Đ T DAO CÁCH LY 3 PHA NGOÀI TR I Đơn v tính: 1 b (3 pha) THÀNH PH N HAO ĐƠN LO I DAO CÁCH LY MÃ HI U PHÍ V 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV ≤ 10kV
 17. 1 – V t li u - Gi y ráp m n T 5,00 2,50 1,50 1,00 - Vagơlin Kg 0,30 0,25 0,12 0,12 - M YOC - 0,80 0,50 0,30 0,30 - Gi lau - 3,60 3,00 2,00 2,00 2 – Nhân công 4,5/7 02.312a - Không ti p đ t Công 15,50 9,12 4,56 3,80 02.312b - Ti p đ t 1 đ u - 21,10 13,12 8,56 7,00 02.312c - Ti p đ t 2 đ u - 25,32 15,44 10,12 8,40 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,40 -C u5t n - 0,36 0,24 - Máy khác % 3,00 3,00 3,00 3,00 1 2 3 4 02.3130 – L P Đ T DAO CÁCH LY TRONG NHÀ Đơn v tính: 1 b (3 pha) LO I DAO CÁCH LY MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V ≤ 35kV ≤ 10kV 1 – V t li u - Gi y ráp m n T 0,75 0,50 - Vagơlin Kg 0,90 0,60 - M YOC - 0,15 0,10 - Gi lau - 0,30 0,20 2 – Nhân công 4,5/7 02.313a - Không ti p đ t Công 5,47 4,56 02.313b - Ti p đ t 1 đ u - 10,20 8,40 02.313c - Ti p đ t 2 đ u - 12,14 10,08 1 2 Ghi chú: Đ nh m c tính cho dao cách ly 1 b (3 pha). Khi l p dao cách ly 1 b (1 pha) đ nh m c đư c nhân h s 0,5. 02.3140 – L P Đ T C U DAO H TH ≤ 1000V CÁC LO I N i dung công vi c: - Nghiên c u tài li u ch t o, thi t k , v n hành. - Chu n b m t b ng, d ng c thi công và v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí. - M hòm ki m tra, lau chùi thi t b ph ki n. - Đưa vào v trí, l p đ t, cân ch nh c đ nh theo đúng yêu c u k thu t. - Hoàn ch nh, nghi m thu bàn giao h ng m c.
 18. Đơn v tính: 1 b ĐƠN LO I C U DAO MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ V ≤ 100A ≤ 200A ≤ 400A ≤ 600A > 600A 02.314 1 – V t li u - Băng nilông Cu n 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 2 – Nhân công 4,0/7 Công 0,50 0,70 1,00 1,20 1,40 1 2 3 4 5 Ghi chú: Đ nh m c tính cho c u dao h th lo i 3 c c. Trư ng h p l p đ t c u dao h th 2 c c: đ nh m c nhân công đư c đi u ch nh h s 0,8. 02.3150 – L P Đ T C U CHÌ, C U CHÌ T RƠI VÀ ĐI N TR PH N i dung công vi c: - Nghiên c u tài li u ch t o, thi t k , v n hành. - Chu n b m t b ng, d ng c thi công và v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí. - M hòm ki m tra, lau chùi thi t b ph ki n. - Đưa vào v trí, l p đ t, cân ch nh c đ nh theo đúng yêu c u k thu t. - Hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu bàn giao h ng m c. Đơn v tính: 1 b (3 pha) C U CHÌ ĐI N C U CHÌ T RƠI MÃ ĐƠN THÀNH PH N HAO PHÍ 35(22)k 6-10(15) TR 6-10(15) 35(22) HI U V V kV PH kV kV 02.315 1 – V t li u 2 - V i nh a m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 - Băng nilông Cu n 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 - Bulông ≥10; L ≥100 B 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 - Xăng A92; Kg 3,00 3,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,40 1,80 3,60 1,80 2,40 1 2 3 4 5 02.4000 – L P Đ T KHÁNG 02.4110 – L P Đ T KHÁNG ĐI N BÊTÔNG Đơn v tính: 1 b 3 pha ĐƠN TR NG LƯ NG 1 B (Kg) MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ V 1500 3000 4500 7500 02.411 1 – V t li u - Gi lau Kg 0,70 0,80 0,90 1,50 - Xi măng PC30 - 16,00 30,00 30,00 45,00 3 - Cát vàng m 0,02 0,02 0,04 0,06 - Xăng A92 Kg 0,50 0,50 0,50 0,50
 19. - V t li u khác % 10,00 10,00 10,00 10,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 6,65 7,88 8,75 11,28 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,20 0,20 0,20 0,20 1 2 3 4 02.4120 – L P Đ T KHÁNG ĐI N D U, KHÁNG ĐI N TRUNG TÍNH N I Đ T Đơn v tính: 1 b LO I KHÁNG ĐI N MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN KHÁNG ĐI N D U 500 kV TRUNG HI U PHÍ V TÍNH 128 91 MVAR 58 MVAR 50 MVAR N IĐ T MVAR 02.412 1 – V t li u - Gi lau Kg 9,00 6,70 5,40 4,86 2,00 - Dây thép d=4 - 4,70 3,40 2,70 2,43 1,00 - Xăng A92 - 11,30 8,20 6,80 6,12 1,50 - C n công nghi p - 1,80 1,40 1,20 1,08 0,40 2 - V i tr ng m c 0,8m m 13,00 9,00 8,00 7,20 4,00 3 - G ván nhóm IV m 0,25 0,20 0,20 0,18 0,20 2 - V i nh a m 26,60 20,16 20,16 18,14 5,44 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 463,00 286,00 108,00 81,00 9,45 3 – Máy thi công - C u 16 t n Ca 2,60 1,40 0,36 0,15 0,12 1 2 3 4 5 Ghi chú: - Thành ph n công vi c l p đ t các lo i cu n kháng đư c xác đ nh như thành ph n l p đ t máy bi n áp chương I. Riêng kháng trung tính chưa tính ph n giá đ (k c s đ n u có), chi phí này đư c tính d toán riêng. - Khi l p đ t kháng đi n d u c n ph i l c d u, thì ph n công tác l c d u đư c áp d ng đ nh m c l c d u máy bi n áp (mã 01.2000). 02.4130 – L P Đ T CU N D P H QUANG Đơn v tính: 1 b CU N D P H QUANG CU N D P H QUANG MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN 6 – 10 – 15 kV 22 – 35 kV HI U PHÍ V CÓ CÔNG SU T (KVA) ≤ 175 ≤ 350 ≤ 700 ≤ 1400 ≤ 275 ≤ 550 ≤ 1100 ≤ 2200 02.413 1 – V t li u
 20. - Gi y ráp T 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - C n công nghi p Kg 0,20 0,30 0,40 0,50 0,30 0,40 0,50 0,60 - M YOC - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 - Gi lau - 0,80 1,00 1,20 1,40 1,00 1,20 1,40 1,70 2 – Nhân công 4,0/7 Công 4,20 4,95 6,38 7,95 4,62 7,31 7,50 8,91 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,20 0,20 0,20 0,20 -C u5t n - 0,15 0,15 0,15 0,15 1 2 3 4 5 6 7 8 02.5000 – L P Đ T CH NG SÉT VAN, THI T B TRI T NHI U, THI T B Đ M SÉT, CH NG SÉT H TH Đơn v tính: 3 pha CH NG SÉT VAN THI T B KHÁC MÃ THÀNH PH N HAO THI T CS H ĐƠN V THI T HI U PHÍ ≤ 110 ≤ 35 ≤ 11 B TH ≤ 500 kV 220 kV B Đ M kV kV kV TRI T 1000V SÉT NHI U 02.511 1 – V t li u - Xăng A92 Kg 0,60 0,50 0,30 0,20 0,20 2,20 0,30 0,30 - Vagơlin - 0,80 0,70 0,40 0,30 0,20 0,70 0,30 0,30 - Gi y ráp m n T 5,00 4,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,50 1,50 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 12,00 9,00 5,40 1,50 0,45 10,00 0,90 0,90 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,30 0,20 0,20 0,10 1 2 3 4 5 6 7 8 Ghi chú: Đ i v i ch ng sét van v t li u b ng composite thì đ nh m c nhân công đư c nhân v i h s 0,6. 02.6000 – L P Đ T B L C PZ, T ĐI N LIÊN L C VÀ CU N C N CAO T N N i dung công vi c: - Chu n b m t b ng, d ng c , v t li u thi công, v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí. - Lau chùi thi t b ph ki n. - Đưa vào v trí, cân ch nh, l p đ t đ m b o đúng yêu c u k thu t theo quy đ nh. Đ u n i các ph ki n. - Ki m tra hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu, bàn giao h ng m c. Đơn v tính: 1 b THÀNH PH N HAO ĐƠN B PH N T ĐI N LIÊN CU N C N MÃ HI U PHÍ V L C PZ L C CMP CAO T N
Đồng bộ tài khoản