Quyết định số 6060/QĐ-BCT

Chia sẻ: lawttnh15

Quyết định số 6060/QĐ-BCT về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt trạm biến áp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 6060/QĐ-BCT

 

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 6060/QĐ-BCT Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B Đ NH M C D TOÁN XÂY D NG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC L P Đ T TR M BI N ÁP B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Xét t trình s 3683/EVN-KTDT ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a T p đoàn Đi n l c Vi t Nam trình ban hành đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành công tác Xây l p đư ng dây t i đi n và L p đ t tr m bi n áp; Theo đ ngh c a V trư ng V Năng lư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này b đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành công tác L p đ t tr m bi n áp. Đi u 2. B đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành này là cơ s đ l p đơn giá XDCB, l p và phê duy t t ng d toán, d toán công tác L p đ t tr m bi n áp v i c p đi n áp t 0,4 tr lên. T p đoàn Đi n l c Vi t Nam có trách nhi m ch đ o các đơn v tư v n, các Ban qu n lý d án ph i h p v i các nhà th u xây l p theo dõi trong quá trình áp d ng đ nh m c, k p th i đ xu t các ý ki n hi u ch nh, s a đ i khi c n thi t. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th t p đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành L p đ t tr m bi n áp s 1852/QĐ-KHĐT ngày 23 tháng 8 năm 1999 c a B Công nghi p. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Năng lư ng, T ng Giám đ c T p đoàn Đi n l c Vi t Nam và các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 4; - Lưu VT, NL. Đ H u Hào Đ NH M C D TOÁN XÂY D NG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC L P Đ T TR M BI N ÁP (Công b kèm theo Quy t đ nh s 6060/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a B Công Thương) Ph n 1. THUY T MINH VÀ QUY Đ NH ÁP D NG Đ nh m c d toán chuyên ngành công tác l p đ t thi t b và ph ki n c a tr m bi n áp có c p đi n áp 0,4kV đ n 500kV (sau đây g i t t là đ nh m c d toán l p đ t tr m bi n áp) là m c hao phí c n thi t v v t li u, ngày công lao đ ng, ca xe máy thi công đ hoàn thành m t kh i lư ng đơn v l p đ t cho t ng
 2. lo i thi t b , ph ki n thu c tr m bi n áp. T ng lo i công tác l p đ t đư c trình bày tóm t t n i dung công vi c ch y u đ th c hi n các thao tác theo yêu c u k thu t và bi n pháp thi công. Trong đ nh m c d toán đã tính đ n công tác v n chuy n thi t b , ph ki n trong ph m vi 30m xung quanh tr m, trư ng h p ph i v n chuy n ngoài ph m vi quy đ nh thì đư c tính riêng. I. K T C U T P Đ NH M C: T p đ nh m c d toán g m 5 chương và 2 ph l c: - Chương I: L p đ t máy bi n áp. - Chương II: L p đ t máy bi n đi n áp, máy bi n dòng, máy c t và thi t b khác. - Chương III: L p đ t h th ng cáp d n đi n. - Chương IV: Kéo r i dây d n đi n tr n, l p đ t các lo i s (cách đi n) và ph ki n, t h p và l p đ t k t c u thép, c t, xà trong tr m. - Chương V: L p đ t các lo i t đi n, t b o v và t chi u sáng. - Ph l c 1: Đ nh m c hao h t v t li u. - Ph l c 2: B ng tra ti t di n cáp/tr ng lư ng. II. N I DUNG Đ NH M C D TOÁN BAO G M: - Đ nh m c v t li u: Là lư ng hao phí v t li u ph c n thi t cho vi c th c hi n và hoàn thành m t đơn v kh i lư ng l p đ t. Đ nh m c v t li u trong b ng đã bao g m hao phí các khâu thi công (bao g m đ nh m c tiêu hao th c t cho s n ph m và hao h t v t li u trong quá trình thi công). - Đ nh m c lao đ ng: Là s ngày công lao đ ng c n thi t chính và ph tr c ti p th c hi n m t đơn v kh i lư ng l p đ t. S ngày trong đ nh m c đã bao g m c hao phí lao đ ng c a công tác chu n b , k t thúc, thu d n hi n trư ng. C p b c công nhân đư c tính bình quân theo quy đ nh, v thang b ng lương áp d ng cho công tác l p đ t tr m bi n áp c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. - Đ nh m c máy thi công: Là s ca máy thi công tr c ti p ph c v l p đ t thi t b c a công trình, phù h p v i công ngh , quy trình l p đ t. III. QUY Đ NH ÁP D NG: 1. Đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành công tác l p đ t tr m bi náp đư c áp d ng th ng nh t trong c nư c, làm cơ s l p đơn giá XDCB công tác l p đ t các công trình tr m bi n áp t 0,4kV. 2. Khi áp d ng đ nh m c l p đ t tr m bi n áp c n nghiên c u thi t k công ngh và danh m c thi t b , v t tư, ph ki n l p đ t đ s d ng đ nh m c cho phù h p. 3. Hao h t v t li u áp d ng theo đ nh m c hao h t t i ph l c kèm theo t p đ nh m c này. 4. Đ i v i nh ng công trình đi n c i t o, m r ng, khi l p đ t thi t b nh ng khu v c đang mang đi n v n hành, có nh hư ng đ n an toàn, thao tác và năng su t lao đ ng c a ngư i công nhân thì đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,25. Ph n 2. Đ NH M C Chương 1. L P Đ T MÁY BI N ÁP 01.1000 – L P Đ T MÁY BI N ÁP 1. Quy đ nh áp d ng: - N i dung đ nh m c d toán công tác l p máy bi n áp không bao g m công tác rút ru t ki m tra bên trong máy. Trong trư ng h p c n rút ru t ki m tra thì đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,25. N u dung lư ng máy bi n áp l n hơn ho c nh hơn so v i dung lư ng quy đ nh trong các b ng m c thì đ nh
 3. m c nhân công đư c đi u ch nh tương ng tăng ho c gi m cho 1 MVA b ng m c tăng ho c gi m đ nh m c nhân công bình quân cho 1 MVA gi a 2 dung lư ng máy bi n áp g n nh t có quy đ nh trong b ng m c. - Trư ng h p máy bi n áp có h th ng b o v cháy n đư c xác đ nh như m t t b o v , thì đ nh m c l p đ t h th ng b o v đó đư c áp d ng theo đ nh m c quy đ nh t i chương V. - Đ nh m c l p đ t máy bi n áp có c p đi n áp ≤ 35kV ki u tr m treo trên c t: Đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,1. Đ nh m c l p máy bi n áp ki u treo không bao g m vi c l p đ t giá đ , gh cách đi n, thang, sàn thao tác; các m c này có đ nh m c riêng. 2. N i dung công vi c: - Chu n b m t b ng, d ng c thi công, v sinh thi t b và ph ki n máy bi n áp (cánh t n nhi t, bình d u ph , đi u áp dư i t i, s đ u vào…) - L p đ t ph ki n máy bi n áp, ki m tra đ kín khí b o v , đ chân không, m c d u theo quy trình k thu t. - Đ i v i máy bi n áp < 66kV đã v n chuy n máy đ n công trư ng. - Đ i v i máy bi n áp ≥ 66kV đã đư c đưa lên b và cân ch nh. 01.1100 – L P Đ T MÁY BI N ÁP 500KV VÀ 220KV Đơn v tính: 1 máy LO I MÁY BI N ÁP MÃ ĐƠN 220/110/35; (22); (15); (10); THÀNH PH N HAO PHÍ 500/220/35kV (1 pha) HI U V (6)kV (3 pha) 150MVA 100MVA 250MVA 125MVA 63MVA 01.110 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 1,90 1,70 1,10 0,80 0,60 - Keo dán - 0,70 0,40 0,40 0,30 0,20 - Xăng A92 - 9,70 7,40 5,40 4,30 3,20 - Gi y ráp m n T 11,00 9,00 6,00 5,00 3,00 2 - V i nh a m 38,00 25,33 45,60 38,00 15,96 - V i tr ng m c 0,8m m 7,20 5,40 5,40 4,00 3,00 - Sơn ch ng g Kg 0,70 0,40 0,40 0,40 0,30 - M YOC - 1,80 1,00 1,00 0,70 0,50 - Dây thép m d = 2 - 8,20 8,00 5,00 4,00 2,50 - Gi lau - 10,00 10,00 7,50 4,50 3,50 3 - G nhóm IV m 0,36 0,36 0,60 0,36 0,15 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,5/7 Công 540,00 389,00 468,00 382,00 200,00 3 – Máy thi công - C u 16 t n Ca 2,31 2,18 - C u 10 t n - 2,18 1,43 0,88 -C u5t n - 1,20 0,65 0,65 0,65 0,26
 4. 1 2 3 4 5 01.1200 – L P Đ T MÁY BI N ÁP 66KV - 110KV 3 PHA Đơn v tính: 1 máy CÔNG SU T MÁY BI N ÁP 110/35/22; (15); (10); MÃ ĐƠN (6)kV THÀNH PH N HAO PHÍ HI U V 25MVA 16MVA < 63MVA 40MVA (20MVA) (15MVA) 11MVA 01.120 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 1,10 0,80 0,60 0,50 0,40 - Keo dán - 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 - Xăng A92 - 5,40 4,10 3,30 2,60 2,00 - Gi y ráp m n T 6,00 4,50 3,60 2,90 2,30 2 - V i nh a m 15,96 10,13 6,33 6,00 6,00 - V i tr ng m c 0,8m m 5,40 4,00 3,20 2,50 2,00 - Sơn ch ng g Kg 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 - M YOC - 1,00 0,80 0,60 0,50 0,40 - Dây thép m d = 2 - 5,60 5,04 3,53 3,53 3,53 - Gi lau - 7,50 6,00 4,80 2,00 1,60 3 - G nhóm IV m 0,15 0,10 0,06 0,06 0,06 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,5/7 Công 119,00 93,00 80,00 66,00 63,00 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,88 0,88 0,88 0,59 0,59 -C u5t n - 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 1 2 3 4 5 01.1300 – L P Đ T MÁY BI N ÁP TRUNG GIAN 3 PHA 3 CU N DÂY Đơn v tính: 1 máy CÔNG SU T MÁY BI N ÁP 35/22; (15); (10)/6kV MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN HI U PHÍ V ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 1000KVA 1800KVA 3200KVA 5600KVA 7500KVA 01.130 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,30 0,36 0,43 0,43 0,43 - Xăng A92 - 0,30 0,30 0,36 0,43 0,43 - Gi y ráp m n T 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 - Sơn ch ng g Kg 0,20 0,24 0,30 0,30 0,30 - Gi lau - 2,50 3,00 3,60 3,60 3,60 3 - G nhóm IV m 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10
 5. - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,5/7 Công 15,50 18,30 22,00 27,00 29,16 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,46 0,46 0,52 0,65 0,65 1 2 3 4 5 Ghi chú: Trư ng h p l p đ t máy bi n áp có đi n áp 35kV 3 pha 2 cu n dây: đ nh m c nhân công nhân h s 0,9. 01.1400 – L P Đ T MÁY BI N ÁP PHÂN PH I Đơn v tính: 1 máy CÔNG SU T MÁY BI N ÁP 3 PHA 35(22)/0,4kV MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN HI U PHÍ V ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≥ 30KVA 50KVA 100KVA 180KVA 320KVA 560KVA 750KVA 01.141 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Gôm l c - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 - Xăng A92 - 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Gi y ráp m n T 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - Sơn ch ng g Kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - Gi lau - 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 3 - G nhóm IV m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,5/7 Công 3,08 3,47 4,24 4,97 5,81 6,93 8,05 3 – Máy thi công - Máy c u 5 t n Ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,33 0,33 0,39 1 2 3 4 5 6 7 Đơn v tính: 1 máy CÔNG SU T MÁY BI N ÁP 3 PHA 15; (10); (6)/0,4kV MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN HI U PHÍ V ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≥ 30KVA 50KVA 100KVA 180KVA 320KVA 560KVA 750KVA 01.142 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Xăng A92 - 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Gi y ráp T 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - Sơn ch ng g Kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - Gi lau - 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 - G nhóm IV m3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - V t li u khác % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
 6. 2 – Nhân công 4,5/7 Công 2,80 3,15 3,85 4,55 5,32 6,30 7,35 3 – Máy thi công - Máy c u 5 t n Ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,33 0,33 0,39 1 2 3 4 5 6 7 Đơn v tính: 1 máy CÔNG SU T MÁY BI N ÁP 1 PHA 15; (10); (6)/0,4kV MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN HI U PHÍ V ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 50KVA ≤ 75KVA 30KVA 100KVA 150KVA 250KVA 01.143 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Xăng A92 - 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - Gi y ráp m n T 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 - Sơn ch ng g Kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - Gi lau - 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 3 - G nhóm IV m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - V t li u khác % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 – Nhân công 4,5/7 Công 2,28 2,63 3,50 3,72 4,06 4,55 3 – Máy thi công -C u5t n Ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 1 2 3 4 5 6 01.2000 – L C D U N i dung công vi c: - Chu n b m t b ng, d ng c và thi t b thi công. - Lau chùi thi t b , ph ki n. - Ti n hành l c d u theo quy trình k thu t, l y m u d u thí nghi m, bơm d u vào máy khi đã đ t yêu c u k thu t; ghi chép s li u. - Che ch n, b o v trong quá trình l c d u. - Thu d n m t b ng hoàn ch nh, nghi m thu bàn giao h ng m c. Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 10 kV MÃ THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) HI U 25 30 35 40
 7. 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10,0 12,5 15,0 17,0 2 – Nhân công 4,0/7 Công 3,0 3,3 5,1 6,2 3 – Máy thi công 01.211 a – Máy l c ép Ca 0,80 0,92 1,36 1,63 Máy bơm ly tâm - 0,30 0,33 0,50 0,60 Máy bơm chân không - 0,30 0,33 0,50 0,60 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 01.212 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,48 0,55 0,82 0,98 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 01.213 c – Máy l c d u h p b Ca 0,268 0,321 0,379 0,441 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 15 kV MÃ THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) HI U 25 30 35 40 45 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10,0 12,5 15,0 17,0 19,0 2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,0 2,5 3,0 3,8 4,8 3 – Máy thi công 01.214 a – Máy l c ép Ca 0,56 0,70 0,84 1,03 1,26 Máy bơm ly tâm - 0,21 0,25 0,30 0,36 0,44 Máy bơm chân không - 0,21 0,25 0,30 0,36 0,44 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01.215 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,34 0,42 0,50 0,62 0,76 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương
 8. Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.216 c – Máy l c d u h p b Ca 0,218 0,269 0,321 0,380 0,440 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 5 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 20 kV MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) 25 30 35 40 45 50 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 12,5 15,0 17,5 19,0 20,5 22,0 2 – Nhân công 4,0/7 Công 1,5 2,0 2,5 3,2 4,0 4,7 3 – Máy thi công 01.217 a – Máy l c ép Ca 0,42 0,56 0,72 0,86 1,04 1,25 Máy bơm ly tâm - 0,16 0,19 0,23 0,27 0,33 0,40 Máy bơm chân không - 0,16 0,19 0,23 0,27 0,33 0,40 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01.218 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,25 0,34 0,43 0,52 0,62 0,75 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 ho c - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 tương đương 01.219 c – Máy l c d u h p b Ca 0,174 0,218 0,269 0,321 0,380 0,441 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 ho c - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 tương đương 1 2 3 4 5 6 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 25 kV MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) HI U PHÍ 30 35 40 45 50
 9. 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 05, 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10 10 15 17 19 2 – Nhân công 4,0/7 Công 1,7 2,2 2,8 3,5 4,2 3 – Máy thi công 01.220 a – Máy l c ép Ca 0,47 0,61 0,73 0,87 1,05 Máy bơm ly tâm - 0,18 0,21 0,25 0,31 0,37 Máy bơm chân không - 0,18 0,21 0,25 0,31 0,37 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01.221 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,28 0,37 0,44 0,52 0,63 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.222 c – Máy l c d u h p Ca 0,176 0,221 0,270 0,323 0,380 b KATO KLVC- 4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 5 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 30 kV MÃ THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) HI U 35 40 45 50 60 1 – V t li u V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 V t li u khác % 15,0 17,0 19,0 20,5 22,0 2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,0 2,5 3,1 3,5 4,2 3 – Máy thi công 01.223 a – Máy l c ép Ca 0,56 0,70 0,84 1,03 1,36 Máy bơm ly tâm - 0,21 0,25 0,30 0,36 0,43 Máy bơm chân không - 0,21 0,25 0,30 0,36 0,43 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01.224 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,34 0,42 0,50 0,62 0,82 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương
 10. đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.225 c – Máy l c d u h p b Ca 0,185 0,233 0,284 0,340 0,399 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 5 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 35 kV MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) 40 45 50 60 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10 15 17 19 2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,20 2,70 3,30 3,96 3 – Máy thi công 01.226 a – Máy l c ép Ca 0,61 0,72 0,86 1,14 Máy bơm ly tâm - 0,21 0,25 0,27 0,32 Máy bơm chân không - 0,21 0,25 0,27 0,32 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 01.227 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,37 0,43 0,52 0,68 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.228 c – Máy l c d u h p b Ca 0,187 0,234 0,285 0,340 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 40 kV MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) 45 50 55 60
 11. 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10 15 17 19 2 – Nhân công 4,0/7 Công 2 2,5 3,1 3,5 3 – Máy thi công 01.229 a – Máy l c ép Ca 0,61 0,72 0,86 1,03 Máy bơm ly tâm - 0,21 0,23 0,27 0,36 Máy bơm chân không - 0,21 0,23 0,27 0,36 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 01.230 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,37 0,43 0,52 0,62 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.231 c – Máy l c d u h p b Ca 0,185 0,233 0,284 0,340 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C ĐI N ÁP TRƯ C KHI L C 45 kV MÃ THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) HI U 50 55 60 70 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10,0 12,5 15,0 7,09 2 – Nhân công 4,0/7 Công 3,11 3,41 3,72 4,34 3 – Máy thi công 01.232 a – Máy l c ép Ca 0,72 0,79 0,86 1,11 Máy bơm ly tâm - 0,23 0,25 0,27 0,32 Máy bơm chân không - 0,23 0,25 0,27 0,32 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 01.233 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,43 0,47 0,52 0,66 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương
 12. Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 01.234 c – Máy l c d u h p b Ca 0,187 0,234 0,285 0,340 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 ho c tương đương 1 2 3 4 Đơn v tính: 1 t n d u thành ph m M C M C ĐI N ÁP ĐI N ÁP M C ĐI N ÁP TRƯ C TRƯ C KHI TRƯ C KHI L C 50 kV L C 55 kV KHI L C MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V ≥ 60 kV M C ĐI N ÁP SAU KHI L C (kV) 55 60 70 60 70 ≥ 70 1 – V t li u - V i tr ng m c 0,8m m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Gi lau Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - V t li u khác % 10,0 15,0 17,0 10,0 12,5 10,0 2 – Nhân công 4,0/7 Công 3,2 3,49 4,07 3,28 3,83 4,00 3 – Máy thi công 01.235 a – Máy l c ép Ca 0,72 0,79 0,86 0,72 0,79 0,79 Máy bơm ly tâm - 0,23 0,25 0,27 0,23 0,25 0,25 Máy bơm chân không - 0,23 0,25 0,27 0,23 0,25 0,25 Máy th cao áp AI-70 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01.236 b – Máy l c d u c i t o Ca 0,43 0,47 0,52 0,43 0,47 0,47 YBM-2 (đã có máy hút chân không) ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 ho c - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 tương đương 01.237 c – Máy l c d u h p b Ca 0,198 0,247 0,340 0,199 0,287 0,273 KATO KLVC-4AXVSO ho c tương đương Máy th cao áp AI-70 ho c - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 tương đương 1 2 3 4 5 6 Chương 2. L P Đ T MÁY BI N ĐI N ÁP, MÁY BI N DÒNG ĐI N, MÁY C T VÀ THI T B KHÁC N i dung công vi c:
 13. - Chu n b m t b ng, d ng c , v t li u thi công; v n chuy n thi t b , ph ki n đ n v trí l p đ t. - M hòm, lau chùi ki m tra thi t b , ph ki n, nghiên c u tài li u liên quan. - L p đ t thi t b , cân ch nh, ki m tra m c d u, khí (SF6) đ m b o yêu c u k thu t. - Hoàn ch nh, ki m tra sơ b , thu d n m t b ng, nghi m thu, bàn giao h ng m c. - Trư ng h p l p các thi t b có c p đi n áp ≤ 35kV ki u tr m treo trên c t thì đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,1. - Trư ng h p l p đ t các thi t b ki u GIS (d ng các module l p r i) thì đ nh m c nhân công nhân h s 1,1. 02.1000 – L P Đ T MÁY BI N ĐI N ÁP, MÁY BI N DÒNG ĐI N 02.1110 – L P Đ T MÁY BI N ĐI N ÁP Đơn v tính: 1 máy LO I MÁY BI N ĐI N ÁP MÃ ĐƠN THÀNH PH N HAO PHÍ 3 PHA Đ C L P 3 PHA (chung) HI U V 500kV 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV ≤ 10kV ≤ 35kV ≤ 10kV 02.111 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,45 0,30 0,20 0,15 0,10 0,12 0,08 - Xăng A92 - 0,45 0,30 0,20 0,10 0,10 0,08 0,08 - Keo dán - 0,160 0,110 0,070 0,050 0,030 0,040 0,024 - Gi y ráp m n T 3,00 2,00 1,00 1,00 0,50 0,80 0,40 - Gi lau kg 3,50 2,30 1,50 1,00 0,50 0,80 0,40 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 11,00 9,56 7,50 3,00 2,40 2,40 1,92 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,50 0,40 -C u5t n - 0,30 0,20 0,20 0,15 0,15 - Xe thang nâng 2 t n - 0,20 0,10 0,10 1 2 3 4 5 6 7 Ghi chú: - Đ nh m c quy đ nh cho máy bi n đi n áp không có t thông tin. Khi l p đ t máy bi n đi n áp có t thông tin thì đ nh m c nhân công nhân v i h s 1,05. - Đ nh m c quy đ nh cho lo i máy bi n đi n áp h p b (kín và h ). Khi l p đ t máy bi n đi n áp t chi ti t đ r i thì đ nh m c v t li u, nhân công và máy thi công nhân h s 1,3. 02.1120 – L P Đ T MÁY BI N DÒNG ĐI N Đơn v tính: 1 máy MÃ ĐƠN LO I MÁY BI N DÒNG THÀNH PH N HAO PHÍ HI U V 500kV 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV ≤ 10kV 02.112 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 0,45 0,30 0,20 0,15 0,10 - Xăng A92 - 0,45 0,30 0,20 0,10 0,10
 14. - Keo dán - 0,16 0,11 0,07 0,05 0,03 - Gi y ráp m n T 3,00 2,00 1,00 1,00 0,50 - Gi lau kg 3,50 2,30 1,50 1,00 0,50 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 11,00 9,56 7,50 3,00 2,40 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,50 0,40 -C u5t n - 0,30 0,20 0,20 - Xe thang nâng 2 t n - 0,20 0,10 0,10 1 2 3 4 5 Ghi chú: Đ nh m c quy đ nh cho máy bi n dòng h p b (kín và h ). Trư ng h p l p đ t riêng cu n bi n dòng thì s d ng đ nh m c trên nhân h s 0,3. Trư ng h p l p đ t máy bi n dòng t chi ti t đ r i thì đ nh m c v t li u, nhân công và máy thi công nhân h s 1,3. 02.2000 – L P Đ T MÁY C T 1. Quy đ nh áp d ng: - Đ nh m c quy đ nh cho lo i máy c t h p b t ng ph n. Khi l p đ t máy c t t chi ti t đ r i thì đ nh m c nhân công nhân h s 1,2. - Đ nh m c tính cho máy c t d u ngoài tr i. Trư ng h p l p máy c t d u trong nhà thì s d ng đ nh m c tương ng, trong đó đ nh m c nhân công đư c nhân h s 0,6. - Đ i v i máy c t d u (nhi u d u, ít d u) khi l p đ t n u c n ph i l c d u, thì ph n công tác l c d u đư c áp d ng đ nh m c l c d u máy bi n áp (mã 01.2000). 2. N i dung công vi c: - Chu n b m t b ng, d ng c thi công, ki m tra lau chùi, v n chuy n thi t b , ph ki n; nghiên c u tài li u liên quan. - L p đ t, ki m tra hi u ch nh, n p d u ho c khí theo quy trình k thu t; ki m tra ti p đi m giám sát áp l c (tác đ ng, tr v ). - Hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu, bàn giao h ng m c. 02.2110 – L P Đ T MÁY C T D U NGOÀI TR I Đơn v tính: 1 máy LO I MÁY ÍT D U MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV 02.211 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 3,60 2,00 1,00 - Sơn ch ng g - 1,10 0,60 0,30 - Gi y ráp T 5,40 3,00 1,00 - Vagơlin Kg 0,50 0,30 0,20 - V i tr ng m c 0,8 m 3,60 2,00 1,00 - M YOC Kg 0,54 0,30 0,20 - Gi lau - 4,50 3,00 2,10
 15. - Xăng A92 - 2,90 1,60 0,80 2 – Nhân công 4,5/7 Công 76,00 29,70 14,30 3 – Máy thi công - C u 16 t n Ca 0,80 - C u 10 t n - 0,60 -C u5t n - 0,40 1 2 3 Ghi chú: - Đ nh m c quy đ nh cho lo i máy c t 3 pha 3 bu ng riêng. Trư ng h p l p máy c t 3 pha chung 1 bu ng (c p đi n áp ≤ 35kV) thì đ nh m c nhân công đư c nhân h s b ng 0,8. - Đ nh m c quy đ nh cho lo i máy c t ít d u. Trư ng h p máy c t nhi u d u (đư c quy đ nh trong h sơ thi t k ) thì đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,3. 02.2120 – L P Đ T MÁY C T DÙNG KHÍ N i dung công vi c: - Nghiên c u tài li u ch t o, thi t k , v n hành. - Chu n b m t b ng, d ng c thi công và v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí. - M hòm ki m tra, lau chùi thi t b và ph ki n. - Đưa vào v trí, cân ch nh c đ nh, n p khí theo đúng yêu c u k thu t; ki m tra ti p đi m giám sát áp l c (tác đ ng, tr v ). - Hoàn ch nh, nghi m thu bàn giao h ng m c. Đơn v tính: 1 máy (3 pha) MÃ LO I MÁY THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V HI U 500kV 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV 02.212 1 – V t li u - C n công nghi p Kg 4,30 3,60 2,00 1,00 - Sơn ch ng g - 1,32 1,10 0,60 0,30 - Gi y ráp T 6,50 5,40 3,00 1,00 - Vagơlin Kg 0,60 0,50 0,30 0,20 - V i tr ng m c 0,8 m 4,30 3,60 2,00 1,00 - M YOC Kg 0,65 0,54 0,30 0,20 - Gi lau - 0,50 4,50 3,00 2,10 - Xăng A92 - 3,50 2,90 1,60 0,80 2 – Nhân công 4,5/7 Công 96,60 53,20 20,79 10,01 3 – Máy thi công - C u 16 t n Ca 0,50 0,40 - C u 10 t n - 0,30 -C u5t n - 0,20
 16. 1 2 3 4 Ghi chú: - B ng m c trên tính cho lo i máy c t khí 3 pha 3 bu ng đ c l p (3 c c riêng l ), khi l p đ t máy c t khí 3 pha chung m t bu ng thì đ nh m c nhân công nhân h s 0,8. - Khi l p 1 pha (1 c c) thì đ nh m c nhân v i h s 0,33. 02.3000 – L P Đ T DAO CÁCH LY 1. Quy đ nh áp d ng: Đ nh m c tính cho lo i dao cách ly và dao ti p đ t không có đi u khi n b ng đ ng cơ. Trư ng h p l p đ t lo i dao cách ly và dao ti p đ t có đi u khi n b ng đ ng cơ thì áp d ng đ nh m c tương ng, riêng đ nh m c nhân công nhân h s 1,1. 2. N i dung công vi c: - Chu n b m t b ng, d ng c thi công, ki m tra lau chùi, v n chuy n dao cách ly, ph ki n vào v trí; nghiên c u tài li u liên quan. - L p đ t, ki m tra, hi u ch nh theo yêu c u k thu t. - Hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu, bàn giao h ng m c. 02.3110 – L P Đ T DAO CÁCH LY 1 PHA NGOÀI TR I Đơn v tính: 1 b (1 pha) THÀNH PH N HAO ĐƠN LO I DAO CÁCH LY MÃ HI U PHÍ V 500kV 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV ≤ 10kV 1 – V t li u - Gi y ráp m n T 4,00 2,00 1,00 0,50 0,50 - Vagơlin Kg 0,15 0,12 0,10 0,05 0,05 - M YOC - 0,32 0,30 0,20 0,12 0,12 - Gi lau - 1,50 1,50 1,00 0,70 0,70 2 – Nhân công 4,5/7 02.311a - Không ti p đ t Công 11,30 7,60 4,56 2,28 1,90 02.311b - Ti p đ t 1 đ u - 15,70 10,45 6,56 4,28 3,50 02.311c - Ti p đ t 2 đ u - 18,84 12,54 7,87 5,14 4,20 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,24 0,20 -C u5t n - 0,18 0,12 - Máy khác % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1 2 3 4 5 02.3120 – L P Đ T DAO CÁCH LY 3 PHA NGOÀI TR I Đơn v tính: 1 b (3 pha) THÀNH PH N HAO ĐƠN LO I DAO CÁCH LY MÃ HI U PHÍ V 220kV ≤ 110kV ≤ 35kV ≤ 10kV
 17. 1 – V t li u - Gi y ráp m n T 5,00 2,50 1,50 1,00 - Vagơlin Kg 0,30 0,25 0,12 0,12 - M YOC - 0,80 0,50 0,30 0,30 - Gi lau - 3,60 3,00 2,00 2,00 2 – Nhân công 4,5/7 02.312a - Không ti p đ t Công 15,50 9,12 4,56 3,80 02.312b - Ti p đ t 1 đ u - 21,10 13,12 8,56 7,00 02.312c - Ti p đ t 2 đ u - 25,32 15,44 10,12 8,40 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,40 -C u5t n - 0,36 0,24 - Máy khác % 3,00 3,00 3,00 3,00 1 2 3 4 02.3130 – L P Đ T DAO CÁCH LY TRONG NHÀ Đơn v tính: 1 b (3 pha) LO I DAO CÁCH LY MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V ≤ 35kV ≤ 10kV 1 – V t li u - Gi y ráp m n T 0,75 0,50 - Vagơlin Kg 0,90 0,60 - M YOC - 0,15 0,10 - Gi lau - 0,30 0,20 2 – Nhân công 4,5/7 02.313a - Không ti p đ t Công 5,47 4,56 02.313b - Ti p đ t 1 đ u - 10,20 8,40 02.313c - Ti p đ t 2 đ u - 12,14 10,08 1 2 Ghi chú: Đ nh m c tính cho dao cách ly 1 b (3 pha). Khi l p dao cách ly 1 b (1 pha) đ nh m c đư c nhân h s 0,5. 02.3140 – L P Đ T C U DAO H TH ≤ 1000V CÁC LO I N i dung công vi c: - Nghiên c u tài li u ch t o, thi t k , v n hành. - Chu n b m t b ng, d ng c thi công và v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí. - M hòm ki m tra, lau chùi thi t b ph ki n. - Đưa vào v trí, l p đ t, cân ch nh c đ nh theo đúng yêu c u k thu t. - Hoàn ch nh, nghi m thu bàn giao h ng m c.
 18. Đơn v tính: 1 b ĐƠN LO I C U DAO MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ V ≤ 100A ≤ 200A ≤ 400A ≤ 600A > 600A 02.314 1 – V t li u - Băng nilông Cu n 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 2 – Nhân công 4,0/7 Công 0,50 0,70 1,00 1,20 1,40 1 2 3 4 5 Ghi chú: Đ nh m c tính cho c u dao h th lo i 3 c c. Trư ng h p l p đ t c u dao h th 2 c c: đ nh m c nhân công đư c đi u ch nh h s 0,8. 02.3150 – L P Đ T C U CHÌ, C U CHÌ T RƠI VÀ ĐI N TR PH N i dung công vi c: - Nghiên c u tài li u ch t o, thi t k , v n hành. - Chu n b m t b ng, d ng c thi công và v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí. - M hòm ki m tra, lau chùi thi t b ph ki n. - Đưa vào v trí, l p đ t, cân ch nh c đ nh theo đúng yêu c u k thu t. - Hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu bàn giao h ng m c. Đơn v tính: 1 b (3 pha) C U CHÌ ĐI N C U CHÌ T RƠI MÃ ĐƠN THÀNH PH N HAO PHÍ 35(22)k 6-10(15) TR 6-10(15) 35(22) HI U V V kV PH kV kV 02.315 1 – V t li u 2 - V i nh a m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 - Băng nilông Cu n 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 - Bulông ≥10; L ≥100 B 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 - Xăng A92; Kg 3,00 3,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,40 1,80 3,60 1,80 2,40 1 2 3 4 5 02.4000 – L P Đ T KHÁNG 02.4110 – L P Đ T KHÁNG ĐI N BÊTÔNG Đơn v tính: 1 b 3 pha ĐƠN TR NG LƯ NG 1 B (Kg) MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ V 1500 3000 4500 7500 02.411 1 – V t li u - Gi lau Kg 0,70 0,80 0,90 1,50 - Xi măng PC30 - 16,00 30,00 30,00 45,00 3 - Cát vàng m 0,02 0,02 0,04 0,06 - Xăng A92 Kg 0,50 0,50 0,50 0,50
 19. - V t li u khác % 10,00 10,00 10,00 10,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 6,65 7,88 8,75 11,28 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,20 0,20 0,20 0,20 1 2 3 4 02.4120 – L P Đ T KHÁNG ĐI N D U, KHÁNG ĐI N TRUNG TÍNH N I Đ T Đơn v tính: 1 b LO I KHÁNG ĐI N MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN KHÁNG ĐI N D U 500 kV TRUNG HI U PHÍ V TÍNH 128 91 MVAR 58 MVAR 50 MVAR N IĐ T MVAR 02.412 1 – V t li u - Gi lau Kg 9,00 6,70 5,40 4,86 2,00 - Dây thép d=4 - 4,70 3,40 2,70 2,43 1,00 - Xăng A92 - 11,30 8,20 6,80 6,12 1,50 - C n công nghi p - 1,80 1,40 1,20 1,08 0,40 2 - V i tr ng m c 0,8m m 13,00 9,00 8,00 7,20 4,00 3 - G ván nhóm IV m 0,25 0,20 0,20 0,18 0,20 2 - V i nh a m 26,60 20,16 20,16 18,14 5,44 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 463,00 286,00 108,00 81,00 9,45 3 – Máy thi công - C u 16 t n Ca 2,60 1,40 0,36 0,15 0,12 1 2 3 4 5 Ghi chú: - Thành ph n công vi c l p đ t các lo i cu n kháng đư c xác đ nh như thành ph n l p đ t máy bi n áp chương I. Riêng kháng trung tính chưa tính ph n giá đ (k c s đ n u có), chi phí này đư c tính d toán riêng. - Khi l p đ t kháng đi n d u c n ph i l c d u, thì ph n công tác l c d u đư c áp d ng đ nh m c l c d u máy bi n áp (mã 01.2000). 02.4130 – L P Đ T CU N D P H QUANG Đơn v tính: 1 b CU N D P H QUANG CU N D P H QUANG MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN 6 – 10 – 15 kV 22 – 35 kV HI U PHÍ V CÓ CÔNG SU T (KVA) ≤ 175 ≤ 350 ≤ 700 ≤ 1400 ≤ 275 ≤ 550 ≤ 1100 ≤ 2200 02.413 1 – V t li u
 20. - Gi y ráp T 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - C n công nghi p Kg 0,20 0,30 0,40 0,50 0,30 0,40 0,50 0,60 - M YOC - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 - Gi lau - 0,80 1,00 1,20 1,40 1,00 1,20 1,40 1,70 2 – Nhân công 4,0/7 Công 4,20 4,95 6,38 7,95 4,62 7,31 7,50 8,91 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,20 0,20 0,20 0,20 -C u5t n - 0,15 0,15 0,15 0,15 1 2 3 4 5 6 7 8 02.5000 – L P Đ T CH NG SÉT VAN, THI T B TRI T NHI U, THI T B Đ M SÉT, CH NG SÉT H TH Đơn v tính: 3 pha CH NG SÉT VAN THI T B KHÁC MÃ THÀNH PH N HAO THI T CS H ĐƠN V THI T HI U PHÍ ≤ 110 ≤ 35 ≤ 11 B TH ≤ 500 kV 220 kV B Đ M kV kV kV TRI T 1000V SÉT NHI U 02.511 1 – V t li u - Xăng A92 Kg 0,60 0,50 0,30 0,20 0,20 2,20 0,30 0,30 - Vagơlin - 0,80 0,70 0,40 0,30 0,20 0,70 0,30 0,30 - Gi y ráp m n T 5,00 4,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,50 1,50 - V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 – Nhân công 4,0/7 Công 12,00 9,00 5,40 1,50 0,45 10,00 0,90 0,90 3 – Máy thi công - C u 10 t n Ca 0,30 0,20 0,20 0,10 1 2 3 4 5 6 7 8 Ghi chú: Đ i v i ch ng sét van v t li u b ng composite thì đ nh m c nhân công đư c nhân v i h s 0,6. 02.6000 – L P Đ T B L C PZ, T ĐI N LIÊN L C VÀ CU N C N CAO T N N i dung công vi c: - Chu n b m t b ng, d ng c , v t li u thi công, v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí. - Lau chùi thi t b ph ki n. - Đưa vào v trí, cân ch nh, l p đ t đ m b o đúng yêu c u k thu t theo quy đ nh. Đ u n i các ph ki n. - Ki m tra hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu, bàn giao h ng m c. Đơn v tính: 1 b THÀNH PH N HAO ĐƠN B PH N T ĐI N LIÊN CU N C N MÃ HI U PHÍ V L C PZ L C CMP CAO T N
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản