Quyết định số 6060/QĐ-BCT

Chia sẻ: lawttnh15

Quyết định số 6060/QĐ-BCT về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt trạm biến áp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 6060/QĐ-BCT

B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
--------- Đ c l p – T do – H nh phúc
-------------------
S : 6060/QĐ-BCT Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008


QUY T Đ NH
V VI C CÔNG B Đ NH M C D TOÁN XÂY D NG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC L P Đ T TR M
BI N ÁP
B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG
Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng,
nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương;
Xét t trình s 3683/EVN-KTDT ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a T p đoàn Đi n l c Vi t Nam trình ban
hành đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành công tác Xây l p đư ng dây t i đi n và L p đ t tr m
bi n áp;
Theo đ ngh c a V trư ng V Năng lư ng,
QUY T Đ NH:
Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này b đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành công tác L p
đ t tr m bi n áp.
Đi u 2. B đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành này là cơ s đ l p đơn giá XDCB, l p và phê
duy t t ng d toán, d toán công tác L p đ t tr m bi n áp v i c p đi n áp t 0,4 tr lên.
T p đoàn Đi n l c Vi t Nam có trách nhi m ch đ o các đơn v tư v n, các Ban qu n lý d án ph i h p
v i các nhà th u xây l p theo dõi trong quá trình áp d ng đ nh m c, k p th i đ xu t các ý ki n hi u
ch nh, s a đ i khi c n thi t.
Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th t p đ nh m c d toán xây d ng
chuyên ngành L p đ t tr m bi n áp s 1852/QĐ-KHĐT ngày 23 tháng 8 năm 1999 c a B Công nghi p.
Đi u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Năng lư ng, T ng Giám đ c T p đoàn Đi n l c Vi t Nam
và các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.


KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NG
Nơi nh n:
- Như Đi u 4;
- Lưu VT, NL.Đ H u Hào


Đ NH M C
D TOÁN XÂY D NG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC L P Đ T TR M BI N ÁP
(Công b kèm theo Quy t đ nh s 6060/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a B Công Thương)
Ph n 1.
THUY T MINH VÀ QUY Đ NH ÁP D NG
Đ nh m c d toán chuyên ngành công tác l p đ t thi t b và ph ki n c a tr m bi n áp có c p đi n áp
0,4kV đ n 500kV (sau đây g i t t là đ nh m c d toán l p đ t tr m bi n áp) là m c hao phí c n thi t v
v t li u, ngày công lao đ ng, ca xe máy thi công đ hoàn thành m t kh i lư ng đơn v l p đ t cho t ng
lo i thi t b , ph ki n thu c tr m bi n áp. T ng lo i công tác l p đ t đư c trình bày tóm t t n i dung công
vi c ch y u đ th c hi n các thao tác theo yêu c u k thu t và bi n pháp thi công. Trong đ nh m c d
toán đã tính đ n công tác v n chuy n thi t b , ph ki n trong ph m vi 30m xung quanh tr m, trư ng h p
ph i v n chuy n ngoài ph m vi quy đ nh thì đư c tính riêng.
I. K T C U T P Đ NH M C:
T p đ nh m c d toán g m 5 chương và 2 ph l c:
- Chương I: L p đ t máy bi n áp.
- Chương II: L p đ t máy bi n đi n áp, máy bi n dòng, máy c t và thi t b khác.
- Chương III: L p đ t h th ng cáp d n đi n.
- Chương IV: Kéo r i dây d n đi n tr n, l p đ t các lo i s (cách đi n) và ph ki n, t h p và l p đ t k t
c u thép, c t, xà trong tr m.
- Chương V: L p đ t các lo i t đi n, t b o v và t chi u sáng.
- Ph l c 1: Đ nh m c hao h t v t li u.
- Ph l c 2: B ng tra ti t di n cáp/tr ng lư ng.
II. N I DUNG Đ NH M C D TOÁN BAO G M:
- Đ nh m c v t li u: Là lư ng hao phí v t li u ph c n thi t cho vi c th c hi n và hoàn thành m t đơn v
kh i lư ng l p đ t. Đ nh m c v t li u trong b ng đã bao g m hao phí các khâu thi công (bao g m đ nh
m c tiêu hao th c t cho s n ph m và hao h t v t li u trong quá trình thi công).
- Đ nh m c lao đ ng: Là s ngày công lao đ ng c n thi t chính và ph tr c ti p th c hi n m t đơn v kh i
lư ng l p đ t. S ngày trong đ nh m c đã bao g m c hao phí lao đ ng c a công tác chu n b , k t thúc,
thu d n hi n trư ng. C p b c công nhân đư c tính bình quân theo quy đ nh, v thang b ng lương áp
d ng cho công tác l p đ t tr m bi n áp c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i.
- Đ nh m c máy thi công: Là s ca máy thi công tr c ti p ph c v l p đ t thi t b c a công trình, phù h p
v i công ngh , quy trình l p đ t.
III. QUY Đ NH ÁP D NG:
1. Đ nh m c d toán xây d ng chuyên ngành công tác l p đ t tr m bi náp đư c áp d ng th ng nh t
trong c nư c, làm cơ s l p đơn giá XDCB công tác l p đ t các công trình tr m bi n áp t 0,4kV.
2. Khi áp d ng đ nh m c l p đ t tr m bi n áp c n nghiên c u thi t k công ngh và danh m c thi t b , v t
tư, ph ki n l p đ t đ s d ng đ nh m c cho phù h p.
3. Hao h t v t li u áp d ng theo đ nh m c hao h t t i ph l c kèm theo t p đ nh m c này.
4. Đ i v i nh ng công trình đi n c i t o, m r ng, khi l p đ t thi t b nh ng khu v c đang mang đi n
v n hành, có nh hư ng đ n an toàn, thao tác và năng su t lao đ ng c a ngư i công nhân thì đ nh m c
nhân công đư c nhân h s 1,25.
Ph n 2.
Đ NH M C
Chương 1.
L P Đ T MÁY BI N ÁP
01.1000 – L P Đ T MÁY BI N ÁP
1. Quy đ nh áp d ng:
- N i dung đ nh m c d toán công tác l p máy bi n áp không bao g m công tác rút ru t ki m tra bên
trong máy. Trong trư ng h p c n rút ru t ki m tra thì đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,25. N u
dung lư ng máy bi n áp l n hơn ho c nh hơn so v i dung lư ng quy đ nh trong các b ng m c thì đ nh
m c nhân công đư c đi u ch nh tương ng tăng ho c gi m cho 1 MVA b ng m c tăng ho c gi m đ nh
m c nhân công bình quân cho 1 MVA gi a 2 dung lư ng máy bi n áp g n nh t có quy đ nh trong b ng
m c.
- Trư ng h p máy bi n áp có h th ng b o v cháy n đư c xác đ nh như m t t b o v , thì đ nh m c
l p đ t h th ng b o v đó đư c áp d ng theo đ nh m c quy đ nh t i chương V.
- Đ nh m c l p đ t máy bi n áp có c p đi n áp ≤ 35kV ki u tr m treo trên c t: Đ nh m c nhân công đư c
nhân h s 1,1. Đ nh m c l p máy bi n áp ki u treo không bao g m vi c l p đ t giá đ , gh cách đi n,
thang, sàn thao tác; các m c này có đ nh m c riêng.
2. N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c thi công, v sinh thi t b và ph ki n máy bi n áp (cánh t n nhi t, bình d u
ph , đi u áp dư i t i, s đ u vào…)
- L p đ t ph ki n máy bi n áp, ki m tra đ kín khí b o v , đ chân không, m c d u theo quy trình k
thu t.
- Đ i v i máy bi n áp < 66kV đã v n chuy n máy đ n công trư ng.
- Đ i v i máy bi n áp ≥ 66kV đã đư c đưa lên b và cân ch nh.
01.1100 – L P Đ T MÁY BI N ÁP 500KV VÀ 220KV
Đơn v tính: 1 máy
LO I MÁY BI N ÁP
MÃ ĐƠN 220/110/35; (22); (15); (10);
THÀNH PH N HAO PHÍ 500/220/35kV (1 pha)
HI U V (6)kV (3 pha)
150MVA 100MVA 250MVA 125MVA 63MVA
01.110 1 – V t li u
- C n công nghi p Kg 1,90 1,70 1,10 0,80 0,60
- Keo dán - 0,70 0,40 0,40 0,30 0,20
- Xăng A92 - 9,70 7,40 5,40 4,30 3,20
- Gi y ráp m n T 11,00 9,00 6,00 5,00 3,00
2
- V i nh a m 38,00 25,33 45,60 38,00 15,96
- V i tr ng m c 0,8m m 7,20 5,40 5,40 4,00 3,00
- Sơn ch ng g Kg 0,70 0,40 0,40 0,40 0,30
- M YOC - 1,80 1,00 1,00 0,70 0,50
- Dây thép m d = 2 - 8,20 8,00 5,00 4,00 2,50
- Gi lau - 10,00 10,00 7,50 4,50 3,50
3
- G nhóm IV m 0,36 0,36 0,60 0,36 0,15
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7 Công 540,00 389,00 468,00 382,00 200,00
3 – Máy thi công
- C u 16 t n Ca 2,31 2,18
- C u 10 t n - 2,18 1,43 0,88
-C u5t n - 1,20 0,65 0,65 0,65 0,26
1 2 3 4 5
01.1200 – L P Đ T MÁY BI N ÁP 66KV - 110KV 3 PHA
Đơn v tính: 1 máy
CÔNG SU T MÁY BI N ÁP 110/35/22; (15); (10);
MÃ ĐƠN (6)kV
THÀNH PH N HAO PHÍ
HI U V 25MVA 16MVA
600A
02.314 1 – V t li u
- Băng nilông Cu n 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20
2 – Nhân công 4,0/7 Công 0,50 0,70 1,00 1,20 1,40
1 2 3 4 5
Ghi chú: Đ nh m c tính cho c u dao h th lo i 3 c c. Trư ng h p l p đ t c u dao h th 2 c c: đ nh
m c nhân công đư c đi u ch nh h s 0,8.
02.3150 – L P Đ T C U CHÌ, C U CHÌ T RƠI VÀ ĐI N TR PH
N i dung công vi c:
- Nghiên c u tài li u ch t o, thi t k , v n hành.
- Chu n b m t b ng, d ng c thi công và v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí.
- M hòm ki m tra, lau chùi thi t b ph ki n.
- Đưa vào v trí, l p đ t, cân ch nh c đ nh theo đúng yêu c u k thu t.
- Hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu bàn giao h ng m c.
Đơn v tính: 1 b (3 pha)
C U CHÌ ĐI N C U CHÌ T RƠI
MÃ ĐƠN
THÀNH PH N HAO PHÍ 35(22)k 6-10(15) TR 6-10(15) 35(22)
HI U V
V kV PH kV kV
02.315 1 – V t li u
2
- V i nh a m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- Băng nilông Cu n 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- Bulông ≥10; L ≥100 B 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
- Xăng A92; Kg 3,00 3,00
2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,40 1,80 3,60 1,80 2,40
1 2 3 4 5
02.4000 – L P Đ T KHÁNG
02.4110 – L P Đ T KHÁNG ĐI N BÊTÔNG
Đơn v tính: 1 b 3 pha

ĐƠN TR NG LƯ NG 1 B (Kg)
MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ
V 1500 3000 4500 7500
02.411 1 – V t li u
- Gi lau Kg 0,70 0,80 0,90 1,50
- Xi măng PC30 - 16,00 30,00 30,00 45,00
3
- Cát vàng m 0,02 0,02 0,04 0,06
- Xăng A92 Kg 0,50 0,50 0,50 0,50
- V t li u khác % 10,00 10,00 10,00 10,00
2 – Nhân công 4,0/7 Công 6,65 7,88 8,75 11,28
3 – Máy thi công
- C u 10 t n Ca 0,20 0,20 0,20 0,20
1 2 3 4
02.4120 – L P Đ T KHÁNG ĐI N D U, KHÁNG ĐI N TRUNG TÍNH N I Đ T
Đơn v tính: 1 b
LO I KHÁNG ĐI N
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN KHÁNG ĐI N D U 500 kV TRUNG
HI U PHÍ V TÍNH
128
91 MVAR 58 MVAR 50 MVAR N IĐ T
MVAR
02.412 1 – V t li u
- Gi lau Kg 9,00 6,70 5,40 4,86 2,00
- Dây thép d=4 - 4,70 3,40 2,70 2,43 1,00
- Xăng A92 - 11,30 8,20 6,80 6,12 1,50
- C n công nghi p - 1,80 1,40 1,20 1,08 0,40
2
- V i tr ng m c 0,8m m 13,00 9,00 8,00 7,20 4,00
3
- G ván nhóm IV m 0,25 0,20 0,20 0,18 0,20
2
- V i nh a m 26,60 20,16 20,16 18,14 5,44
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,0/7 Công 463,00 286,00 108,00 81,00 9,45
3 – Máy thi công
- C u 16 t n Ca 2,60 1,40 0,36 0,15 0,12
1 2 3 4 5
Ghi chú:
- Thành ph n công vi c l p đ t các lo i cu n kháng đư c xác đ nh như thành ph n l p đ t máy bi n áp
chương I. Riêng kháng trung tính chưa tính ph n giá đ (k c s đ n u có), chi phí này đư c tính d
toán riêng.
- Khi l p đ t kháng đi n d u c n ph i l c d u, thì ph n công tác l c d u đư c áp d ng đ nh m c l c d u
máy bi n áp (mã 01.2000).
02.4130 – L P Đ T CU N D P H QUANG
Đơn v tính: 1 b
CU N D P H QUANG CU N D P H QUANG

MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN 6 – 10 – 15 kV 22 – 35 kV
HI U PHÍ V CÓ CÔNG SU T (KVA)
≤ 175 ≤ 350 ≤ 700 ≤ 1400 ≤ 275 ≤ 550 ≤ 1100 ≤ 2200
02.413 1 – V t li u
- Gi y ráp T 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- C n công nghi p Kg 0,20 0,30 0,40 0,50 0,30 0,40 0,50 0,60
- M YOC - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- Gi lau - 0,80 1,00 1,20 1,40 1,00 1,20 1,40 1,70
2 – Nhân công 4,0/7 Công 4,20 4,95 6,38 7,95 4,62 7,31 7,50 8,91
3 – Máy thi công
- C u 10 t n Ca 0,20 0,20 0,20 0,20
-C u5t n - 0,15 0,15 0,15 0,15
1 2 3 4 5 6 7 8
02.5000 – L P Đ T CH NG SÉT VAN, THI T B TRI T NHI U, THI T B Đ M SÉT, CH NG SÉT H
TH
Đơn v tính: 3 pha
CH NG SÉT VAN THI T B KHÁC

MÃ THÀNH PH N HAO THI T CS H
ĐƠN V THI T
HI U PHÍ ≤ 110 ≤ 35 ≤ 11 B TH ≤
500 kV 220 kV B Đ M
kV kV kV TRI T 1000V
SÉT
NHI U
02.511 1 – V t li u
- Xăng A92 Kg 0,60 0,50 0,30 0,20 0,20 2,20 0,30 0,30
- Vagơlin - 0,80 0,70 0,40 0,30 0,20 0,70 0,30 0,30
- Gi y ráp m n T 5,00 4,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,50 1,50
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,0/7 Công 12,00 9,00 5,40 1,50 0,45 10,00 0,90 0,90
3 – Máy thi công
- C u 10 t n Ca 0,30 0,20 0,20 0,10
1 2 3 4 5 6 7 8
Ghi chú: Đ i v i ch ng sét van v t li u b ng composite thì đ nh m c nhân công đư c nhân v i h s
0,6.
02.6000 – L P Đ T B L C PZ, T ĐI N LIÊN L C VÀ CU N C N CAO T N
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c , v t li u thi công, v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí.
- Lau chùi thi t b ph ki n.
- Đưa vào v trí, cân ch nh, l p đ t đ m b o đúng yêu c u k thu t theo quy đ nh. Đ u n i các ph ki n.
- Ki m tra hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu, bàn giao h ng m c.
Đơn v tính: 1 b
THÀNH PH N HAO ĐƠN B PH N T ĐI N LIÊN CU N C N
MÃ HI U
PHÍ V L C PZ L C CMP CAO T N
02.611 1 – V t li u
- C n công nghi p Kg 0,10 0,20 0,50
- Vagơlin - 0,10 0,10 0,10
- M YOC - 0,10 0,10 0,16
02.612 - Gi y ráp m n T 0,50 1,00 1,80
- Gi lau Kg 0,50 0,80 1,00
2 – Nhân công 4,0/7 Công 1,50 3,00 2,80
02.613 3 – Máy thi công
- C u 16 t n Ca 0,10 0,10 0,18
1 1 1
02.7000 – L P Đ T H TH NG ACQUI
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, v sinh thi t b , ph ki n; v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí.
- L p đ t hoàn ch nh t ng ph n vi c và đ u n i thành h th ng, n p đi n, th t i theo yêu c u k thu t.
- Thu d n m t b ng hoàn ch nh, nghi m thu, bàn giao h ng m c.
Đơn v tính: 10 mét, 10kg
H NG M C L P Đ T
THÀNH PH N HAO ĐƠN GIÁ Đ DÂY L P Đ T DÂY
MÃ HI U GIÁ Đ
PHÍ V CÁI TR N CÁI (10m)
ACQUI (10Kg)
(10Kg)
02.711 1 – V t li u
- Sơn màu Kg 0,20 0,20 0,20
- Xăng A92 - 0,50
- Gi y ráp m n T 0,50 0,50 0,50
- Gi lau Kg 0,10 0,10 0,08
2 – Nhân công 3,5/7 Công 1,25 1,32 2,50
3 – Máy thi công
- Máy khoan tay Ca 0,05 0,10
1 2 3


H NG M C L P Đ T
N P ĐI N AC QUI L PT N P AC QUI
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
AC QUI T KHÔNG T
HI U PHÍ V ĐÃ L P C C
Đ NG Đ NG
(10 bình) (H th ng) (T ) (T )
02.712 1 – V t li u
- Sơn ch ng ăn mòn Kg 0,20
- Xăng A92 - 1,00 1,00 1,50
- Gi y ráp m n T 2,00
- Năng lư ng đi n kWh 100,00
- Gi lau Kg 1,00 3,00 0,50 1,00
2 – Nhân công 4,0/7 Công 4,580 40,000 2,250 3,375
3 – Máy thi công
- Máy khoan tay Ca 0,20 0,20
1 2 3 4
Ghi chú: Đ nh m c d toán l p đ t h th ng AC QUI axit, trư ng h p l p đ t h th ng AC QUI ki m thì
đ nh m c nhân công đi u ch nh v i h s b ng 0,85, l p đ t AC QUI khô đ nh m c nhân công đi u ch nh
v i h s b ng 0,6.
02.8000 – L P Đ T T MÁY PHÁT ĐI N, Đ NG CƠ ĐI N, ÁPTÔMÁT, KH I Đ NG T VÀ T ĐI N
02.8100 – L P Đ T T MÁY PHÁT ĐI N
02.8200 – L P Đ T Đ NG CƠ ĐI N KHÔNG Đ NG B
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c thi công; v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí.
- M hòm ki m tra, lau chùi máy, l p đ t cân ch nh, đ u dây, ti p đ t đ m b o yêu c u k thu t.
- Thu d n, nghi m thu, bàn giao h ng m c.
Đơn v tính: 1 t n, 1 cái
T MÁY Đ NG CƠ KHÔNG Đ NG B
PHÁT
MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V ĐI N 1,7 kW 4,5 kW 7 kW

(1 t n) (1 cái) (1 cái) (1 cái)

02.810 1 – V t li u
02.820 - M YOC Kg 0,50 0,20 0,40 0,40
- D u nh n - 5,00
- D u điêzen - 2,00
- Thép lá 1mm - 10,00
- Que hàn đi n d4 - 0,20
- Xăng A92 - 0,50 0,30 0,30 0,30
- Thi c hàn - 0,20 0,20 0,20
- Nh a thông - 0,02 0,02 0,02
- Sơn màu - 0,10 0,10 0,10
- Đ ng lá 0,5mm - 0,05
- C n công nghi p - 0,01
2
- Amiăng t m m 0,10
2 – Nhân công 4,0/7 Công 5,70 1,00 2,00 2,60
3 – Máy thi công
- Máy hàn đi n 14kW Ca 0,05
1 1 2 3
Đơn v tính: 1 cái

MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN Đ NG CƠ KHÔNG Đ NG B
HI U PHÍ V 14kW 20kW 40kW 75kW 100kW 160kW 200kW 320kW 570kW
02.820 1 – V t li u
- Xăng A92 Kg 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 0,70
- M máy - 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80
- Sơn màu - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- Băng nilông Cu n 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
- V i tr ng m c 0,8m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,80 3,50 4,50 5,30 7,00 9,00 10,00 13,00 16,50
4 5 6 7 8 9 10 11 12
02.8300 – L P Đ T Đ NG CƠ ĐI N Đ NG B
Đơn v tính: 1 cái

MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN Đ NG CƠ Đ NG B
HI U PHÍ V 1,7kW 4,5kW 7kW 14kW 20kW 40kW 75kW 100kW
02.830 1 – V t li u
- Xăng A92 Kg 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50
- M máy - 0,20 0,20 0,20 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60
- Sơn ch ng g - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- Sơn cách đi n - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- Băng nilông Cu n 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50
- V i tr ng m c 0,8m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2 – Nhân công 4,0/7 Công 1,00 2,00 2,50 3,50 4,00 5,50 7,00 8,00
1 2 3 4 5 6 7 8
Đơn v tính: 1 cái
Đ NG CƠ Đ NG B
MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V
160kW 200kW 320kW 570kW
02.830 1 – V t li u
- Xăng A92 Kg 0,50 0,60 0,70 0,70
- M máy - 0,60 0,80 0,80 0,80
- Sơn ch ng g - 0,10 0,10 0,10 0,10
- Sơn cách đi n - 0,10 0,10 0,10 0,10
- Băng nilông Cu n 0,50 0,50 0,50 0,50
- V i tr ng m c 0,8m m 0,50 0,50 0,50 0,50
2 – Nhân công 4,0/7 Công 10,00 12,00 15,00 20,00

9 10 11 12
Ghi chú:
- Đ nh m c quy đ nh đ cao ≤ 1m. Trư ng h p đ cao > 1m đ nh m c nhân công nhân h s 1,1.
- Đ nh m c quy đ nh v i lo i đ ng cơ đ t n m ngang. Trư ng h p ph i l p đ t đ ng cơ theo chi u đ ng
thì đ nh m c nhân công nhân h s 1,2.
02.8400 – L P Đ T ÁPTÔMÁT VÀ KH I Đ NG T
Đơn v tính: 1 cái
ÁPTÔMÁT – KH I Đ NG T
MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V
300A 400A 600A ≤ 1000A
02.840 1 – V t li u
- Bulông ≥ 6, L ≥ 60 Cái 4,00 4,00 4,00 4,00
- Xi măng P30 Kg 0,30 0,30 0,50 0,80
- Thép lá 1mm - 1,40 1,50 2,00 3,50
- Băng nilông Cu n 0,40 0,40 0,40 0,50
- V i tr ng m c 0,8m m 0,50 0,50 0,50 0,50
2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,50 3,50 4,00 5,00
1 2 3 4
Ghi chú: Đ nh m c quy đ nh theo cư ng đ dòng đi n làm vi c. Trư ng h p có dòng làm vi c l n hơn
ho c nh hơn so v i quy đ nh trong m c thì đ nh m c nhân công đư c đi u ch nh tương ng tăng ho c
gi m 5% cho m i c p 20A c a đ nh m c li n k .
02.8500 – L P Đ T H TH NG T BÙ
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c thi công; v n chuy n thi t b , ph ki n vào v trí.
- M hòm ki m tra, lau chùi thi t b ph ki n.
- L p đ t, cân ch nh, c đ nh đ m b o yêu c u k thu t.
- Hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu, bàn giao h ng m c.
C P ĐI N ÁP

THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V 500kV 220kV 110kV 6-35kV 0,4kV
HI U
1MVAR 1MVAR 1MVAR 1MVAR 1MVAR
02.850 1 – V t li u
3
- G ván nhóm IV m 0,006 0,005 0,004
- Gi lau Kg 1,033 0,826 0,661 0,198 0,159
- M YOC - 0,148 0,118 0,094 0,028 0,023
2
- V i tr ng m c 0,8m m 0,885 0,708 0,566 0,170 0,136
- C n công nghi p Kg 0,944 0,755 0,604 0,181 0,145
- V t li u khác % 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2 – Nhân công 4,0/7
- Trên dàn Công 9,180 7,340 5,880 1,760 1,410
- Trên c t - 2,120 1,690
- Trong t (th công) - 2,390 1,910
3 – Máy thi công
-C u5t n Ca 0,100 0,100
- C u 16 t n - 0,148 0,118 0,095
- Xe thang nâng 2 t n - 0,075 0,060 0,048 0,032
1 2 3 4 5
Chương 3.
L P Đ T H TH NG CÁP D N ĐI N
03.1000 – L P Đ T CÁC LO I CÁP
1. Quy đ nh áp d ng:
- Đ nh m c l p đ t cáp tính cho đ dài s i cáp là 150m. N u s i cáp dài hơn thì đ nh m c nhân công
nhân h s theo các trư ng h p sau:
+ T 151m đ n 250m h s 1,2.
+ T 251m đ n 350m h s 1,4.
+ T 351m tr lên h s 1,6.
- Dây thép dùng đ kéo cáp lu n trong ng đã tính luân chuy n 10 l n.
2. N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c thi công.
- Ki m tra, v n chuy n cáp đ n v trí l p đ t.
- Đo c t, kéo r i, l p đ t, c đ nh cáp theo thi t k (trong tuy nen, trên giá đ , trong ng b o v , treo trên
dây thép, dư i mương…) theo đúng yêu c u k thu t.
- Hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu bàn giao h ng m c.
03.1100 – KÉO R I VÀ L P Đ T C Đ NH ĐƯ NG CÁP NG M
Đơn v : 100 mét

MÃ THÀNH PH N HAO TR NG LƯ NG CÁP KG/M
ĐƠN V
HI U PHÍ ≤1 ≤2 ≤3 ≤ 4,5 ≤6 ≤ 7,5 ≤9 ≤ 10,5
03.110 1 – V t li u
- C n công nghi p Kg 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00
- Băng nilông Cu n 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40
- Gi lau Kg 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60
2 – Nhân công 4,0/7 Công 1,78 2,07 2,75 3,58 4,54 5,78 7,26 9,54
1 2 3 4 5 6 7 8
Đơn v : 100 mét
MÃ HI U THÀNH PH N HAO ĐƠN V TR NG LƯ NG CÁP KG/M
PHÍ ≤ 12 ≤ 15 ≤ 18 ≤ 21 ≤ 24 ≤ 28 ≤ 32
03.110 1 – V t li u
- C n công nghi p Kg 1,00 1,20 1,20 1,20 1,40 1,50 1,60
- Băng nilông Cu n 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60
- Gi lau Kg 0,60 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00
2 – Nhân công 4,0/7 Công 11,90 13,34 17,33 23,10 30,80 40,03 52,03
9 10 11 12 13 14 15
03.1200 – KÉO R I VÀ L P Đ T CÁP TRÊN GIÁ Đ Đ T TRONG TƯ NG, TRONG H M CÁP
Đơn v : 100 mét

MÃ THÀNH PH N HAO TR NG LƯ NG CÁP KG/M
ĐƠN V
HI U PHÍ ≤1 ≤2 ≤3 ≤ 4,5 ≤6 ≤ 7,5 ≤9 ≤ 10,5
03.120 1 – V t li u
- C n công nghi p Kg 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00
- Gi lau - 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60
- Cô li ê B 0,80 0,80 0,80 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00
- Băng nilông Cu n 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40
2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,48 2,75 3,58 4,68 5,50 6,88 8,53 10,32
1 2 3 4 5 6 7 8
Đơn v : 100 mét

THÀNH PH N HAO TR NG LƯ NG CÁP KG/M
MÃ HI U ĐƠN V
PHÍ ≤ 12 ≤ 15 ≤ 18 ≤ 21 ≤ 24 ≤ 28 ≤ 32
03.120 1 – V t li u
- C n công nghi p Kg 1,00 1,20 1,20 1,20 1,40 1,50 1,60
- Gi lau - 0,60 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00
- Cô li ê B 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
- Băng nilông Cu n 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60
2 – Nhân công 4,0/7 Công 11,97 15,13 19,25 25,58 33,98 44,18 55,23
9 10 11 12 13 14 15
03.1300 – KÉO R I VÀ L P Đ T CÁP TREO TRÊN DÂY THÉP
Đơn v : 100 mét

MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN TR NG LƯ NG CÁP KG/M
HI U PHÍ V ≤1 ≤2 ≤3 ≤ 4,5 ≤6 ≤ 7,5 ≤9 ≤ 10,5 ≤ 12
03.130 1 – V t li u
- C n công nghi p Kg 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00
- Gi lau - 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,60
- Cô li ê B 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- Dây thép d = 4 m 103,00 103,00 103,00
- Dây thép d = 6 - 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00
- Băng nilông Cu n 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50
2 – Nhân công 4,0/7 Công 3,72 4,13 5,23 7,01 8,80 11,55 16,50 19,25 22,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
03.1400 – KÉO R I VÀ L P Đ T CÁP TRONG NG B O V
Đơn v : 100 mét

MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN TR NG LƯ NG CÁP KG/M
HI U PHÍ V ≤1 ≤2 ≤3 ≤ 4,5 ≤6 ≤ 7,5 ≤9 ≤ 10,5
03.140 1 – V t li u
- C n công nghi p Kg 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00
- Gi lau - 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60
- Dây thép d = 2 m 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
- Dây thép d = 4 - 11,00 11,00 11,00
- Băng nilông Cu n 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40
2 – Nhân công 4,0/7 Công 2,89 3,30 4,13 5,50 7,01 9,08 11,14 13,48
1 2 3 4 5 6 7 8
Đơn v : 100 mét

THÀNH PH N HAO TR NG LƯ NG CÁP KG/M
MÃ HI U ĐƠN V
PHÍ ≤ 12 ≤ 15 ≤ 18 ≤ 21 ≤ 24 ≤ 28 ≤ 32
03.140 1 – V t li u
- C n công nghi p Kg 1,00 1,20 1,20 1,20 1,40 1,50 1,60
- Gi lau - 0,60 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00
- Dây thép d = 4 m 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
- Băng nilông Cu n 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60
2 – Nhân công 4,0/7 Công 15,68 20,08 28,05 34,65 42,79 52,69 63,14
9 10 11 12 13 14 15
03. 2000 – LÀM VÀ L P Đ T Đ U CÁP
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c thi công, nghiên c u tài li u k thu t.
- Làm và l p đ t đ u cáp: đo, c t, bóc, tách cáp (v i cáp nhi u ru t), xác đ nh pha, qu n băng cách đi n,
ch p đ u cáp, đánh s , l p phi u, c đ nh, làm ti p đ t, đ ch t cách đi n, quét sơn, lau chùi, hoàn
ch nh, thu d n, nghi m thu, bàn giao h ng m c.
A. Đ U CÁP L C
03.2100 – LÀM VÀ L P Đ T Đ U CÁP L C H TH ≤ 1000V, CÓ 3 Đ N 4 RU T
Đơn v tính: 1 đ u cáp (3 pha)

MÃ LO I THÀNH PH N HAO ĐƠN TR NG LƯ NG CÁP KG/M
HI U CÔNG PHÍ V
≤ 35 ≤ 70 ≤ 120 ≤ 185 ≤ 240 ≤ 300 ≤ 400
TÁC
03.211 Đ u cáp 1 – V t li u
khô đi n
- C n công nghi p Kg 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50
áp ≤ 1000V
- Gi lau - 0,16 0,16 0,20 0,20 0,24 0,24 0,29
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công
- B c th : 4,5/7 Công 0,79 0,91 1,03 1,14 1,28 1,44 1,73
03.212 Đ u cáp 1 – V t li u
d u đi n
- Phi u cáp Cái 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
áp ≤ 1000V
- Cô li ê B 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2
- Dây đ ng 25mm m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- Ch t cách đi n Kg 1,00 1,60 1,80 2,10 2,80 3,20 3,84
- Băng nilông Cu n 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,60 0,72
- Xăng A92 Kg 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,48
- C n công nghi p - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60
- Gi lau - 0,20 0,20 0,25 0,25 0,30 0,30 0,36
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a – Phi u tôn Công 1,43 1,66 2,14 2,61 2,85 3,42 4,10
b – Phi u gang - 2,85 3,21 3,56 3,92 4,28 4,56 5,47
1 2 3 4 5 6 7
Ghi chú: Đ nh m c trên tính cho cáp lo i 3 - 4 ru t. N u làm đ u cáp < 3 ru t thì đ nh m c nhân h s
0,8.
03.2200 – LÀM VÀ L P Đ T Đ U CÁP L C 3kV Đ N 15kV
Đơn v tính: 1 đ u cáp (1 pha)
2
LO I TI T DI N 1 RU T CÁP (mm )
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG
HI U PHÍ V ≤ 35 ≤ 70 ≤ 120 ≤ 185 ≤ 240 ≤ 300 ≤ 400
TÁC
03.221 Đ u cáp 1 – V t li u
khô đi n
- C n công nghi p Kg 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60
áp 3kV đ n
15kV - Gi lau - 0,16 0,16 0,20 0,20 0,24 0,24 0,29
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a - Đ u cáp 3 – 6kV Công 0,91 1,01 1,12 1,31 1,39 1,81 2,17
b - Đ u cáp 10 – 15kV - 1,43 1,58 1,75 1,92 2,15 2,78 3,34
03.222 Đ u cáp 1 – V t li u
d u đi n
- Phi u cáp Cái 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
áp 3kV đ n
15kV - Cô li ê (thép) B 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2
- Dây đ ng 25mm m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- Ch t cách đi n Kg 1,60 2,10 2,40 2,80 3,50 4,00 4,80
- Băng nilông Cu n 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,80
- Xăng A92 Kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60
- C n công nghi p - 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,72
- Gi lau - 020 0,20 0,25 0,25 0,30 0,30 0,36
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a – Phi u tôn 3-6kV Công 1,55 1,79 2,38 2,85 3,09 3,45 4,14
b – Phi u tôn 10-15kV - 2,02 2,26 2,85 3,45 3,80 4,19 5,03
c – Phi u gang 3-6kV - 3,09 3,45 3,80 4,16 4,64 5,11 6,13
d – Phi u gang 10- - 3,80 4,16 4,64 5,11 5,59 6,14 7,36
15kV
1 2 3 4 5 6 7
Ghi chú: Trong trư ng h p làm đ u cáp 3 pha thì đ nh m c nhân công nhân v i h s 1,8.
03.2300 – LÀM VÀ L P Đ T Đ U CÁP L C 22kV Đ N 35kV
Đơn v tính: 1 đ u cáp (1 pha)
2
LO I TI T DI N 1 RU T CÁP (mm )
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG
HI U PHÍ V ≤ 35 ≤ 70 ≤ 120 ≤ 185 ≤ 240 ≤ 300 ≤ 400
TÁC
03.231 Đ u cáp 1 – V t li u
khô đi n
- C n công nghi p Kg 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,84
áp 22kV
đ n 35kV - Gi lau - 0,16 0,16 0,20 0,20 0,24 0,24 0,29
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a - Đ u cáp 22kV Công 1,85 2,05 2,27 2,50 2,79 3,62 4,34
b - Đ u cáp 35kV - 2,41 2,67 2,95 3,24 3,63 4,70 5,64
03.232 Đ u cáp 1 – V t li u
d u đi n
- Phi u cáp Cái 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
áp 22kV
đ n 35kV - Cô li ê B 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2
- Dây đ ng 25mm m 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
- Ch t cách đi n Kg 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,20
- Băng nilông Cu n 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,80
- Xăng A92 Kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60
- C n công nghi p - 0,60 0,60 0,60 0,72 0,72 0,72 0,86
- Gi lau - 0,20 0,20 0,25 0,25 0,30 0,30 0,36
- Gi y ráp T 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20
- Ma tít Kg 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,18
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a – Phi u tôn 22kV Công 2,89 3,61 4,33 4,98 5,57 6,06 7,27
b – Phi u tôn 35kV - 3,47 4,33 5,20 5,98 6,68 7,28 8,73
c – Phi u gang 22kV - 5,41 6,02 6,65 7,26 8,59 8,77 10,52
d – Phi u gang 35kV - 7,03 7,83 8,65 9,43 11,16 11,40 13,68
1 2 3 4 5 6 7
Ghi chú: Trong trư ng h p làm đ u cáp 3 pha thì nhân công nhân v i h s 1,8.
03.2400 – LÀM VÀ L P Đ T Đ U CÁP L C ≤ 110kV
Đơn v tính: 1 đ u cáp (1 pha)
2
LO I TI T DI N 1 RU T CÁP (mm )
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG
HI U PHÍ V ≤ 35 ≤ 70 ≤ 120 ≤ 185 ≤ 240 ≤ 300 ≤ 400
TÁC
03.241 Đ u cáp 1 – V t li u
khô đi n
- C n công nghi p Kg 1,00 1,00 1,20 1,20 1,40 1,40 1,68
áp 66kV
đ n 110kV - Gi lau - 0,40 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80 0,96
V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a - Đ u cáp 66kV Công 7,33 8,06 8,86 9,72 10,89 14,11 16,93
b - Đ u cáp 110kV - 9,52 10,48 11,52 12,64 14,16 18,34 22,01
03.242 Đ u cáp 1 – V t li u
d u đi n
- Cô li ê B 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
áp 66kV
đ n 110kV - Dây đ ng 25mm2 m 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
- Ch t cách đi n Kg 15,00 15,00 15,00 18,00 18,00 18,00 21,60
- Băng nilông Cu n 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,60
- Xăng A92 Kg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20
- C n công nghi p - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20
- Gi lau - 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,20
- Gi y ráp m n T 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20
- Ma tít Kg 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,18
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a – Đ u cáp 66kV Công 14,05 15,66 17,29 18,87 22,33 22,80 27,36
b – Đ u cáp 110kV - 18,28 20,35 22,48 24,53 29,02 29,64 35,57
1 2 3 4 5 6 7
B. Đ U CÁP KI M TRA
02.2500 – LÀM VÀ L P Đ T Đ U CÁP KI M TRA
Đơn v tính: 1 đ u cáp

MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN S RU T
HI U PHÍ V ≤6 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 27 ≤ 36
03.250 1 – V t li u
- Băng cách đi n Cu n 0,35 0,50 0,6 0,75 1,00
- C n công nghi p Kg 0,13 0,15 1,5 0,18 0,20
- Gi lau - 0,08 0,10 0,13 0,15 0,20
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 5,0/7 Công 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25
1 2 3 4 5
03.3000 – L P Đ T H P Đ U CÁP
N i dung công vi c:
Chu n b ch đ t h p n i, đo c t đ u cáp, bóc v , tách ru t lu n vào trong sơ mi, n i cáp, kê chèn đ m
b o kho ng cách các pha, đ ch t cách đi n, làm kín sơ mi, làm ti p đ t, l p đ t và c đ nh h p, chèn
khe h , đ nh a đư ng, hoàn ch nh, thu d n, nghi m thu bàn giao h ng m c.
A. H P N I CÁP L C
03.3100 – L P Đ T H P N I CÁP L C H TH ≤ 1000V, CÓ 3 Đ N 4 RU T
Đơn v tính: 1 h p n i
2
LO I TI T DI N 1 RU T CÁP (mm )
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG
HI U PHÍ V ≤ 35 ≤ 70 ≤ 120 ≤ 185 ≤ 240 ≤ 300 ≤ 400
TÁC
03.311 H p n i 1 – V t li u
cáp khô
- C n công nghi p Kg 0,60 0,60 0,60 0,75 0,75 0,75 0,90
đi n áp ≤
1000V - Gi lau - 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,48
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 1,90 1,94 2,14 2,37 2,57 2,79 3,35
4,5/7
03.312 H p n i 1 – V t li u
cáp d u
- H p n i cáp B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
đi n áp ≤
1000V - Băng cách đi n Cu n 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00 2,00 2,40
- Thi t hàn Kg 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,60
- Nh a thông - 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06
- Ma tít - 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,48
- C i đun - 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 15,00 18,00
- C n công nghi p - 0,25 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 0,36
- Gi lau - 0,40 0,40 0,50 0,50 0,70 0,70 0,84
- Ch t cách đi n - 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,60
- D u bi n áp - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công Công 5,70 6,46 7,13 7,89 8,55 9,31 11,17
4,5/7
1 2 3 4 5 6 7
03.3200 – L P Đ T H P N I CÁP L C 3kV Đ N 15kV
Đơn v tính: 1 h p n i
2
LO I TI T DI N 1 RU T CÁP (mm )
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG
HI U PHÍ V ≤ 35 ≤ 70 ≤ 120 ≤ 185 ≤ 240 ≤ 300 ≤ 400
TÁC
03.321 H p n i 1 – V t li u
cáp khô
- C n công nghi p Kg 0,60 0,60 0,60 0,75 0,75 0,75 0,90
đi n áp
3kV đ n - Gi lau - 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,48
15kV
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a – H p n i 3kV-6kV Công 1,97 2,19 2,39 2,65 2,94 3,22 3,86
b – H p n i 10kV- - 2,17 3,07 3,33 3,71 4,02 4,42 5,3
15kV
03.322 H p n i 1 – V t li u
cáp d u
- H p n i cáp B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
đi n áp
3kV đ n - Băng cách đi n Cu n 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 3,60
15kV
- Thi t hàn Kg 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,60
- Nh a thông - 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06
- Ma tít - 0,30 0,30 0,40 0,50 0,50 0,60 0,72
- C i đun - 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17,00 20,40
- C n công nghi p - 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 1,44
- Gi lau - 0,50 0,50 0,60 0,60 0,70 0,70 0,84
- Ch t cách đi n - 11,00 11,00 16,00 16,00 19,00 19,00 22,80
- D u bi n áp - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a – H p n i 3kV-6kV Công 6,56 7,27 7,98 8,84 9,79 10,74 12,88
b – H p n i 10kV – - 9,12 9,98 11,12 12,39 13,4 14,73 17,67
15kV
1 2 3 4 5 6 7
03.3300 – L P Đ T H P N I CÁP L C 22kV Đ N 35kV
Đơn v tính: 1 h p n i
2
LO I TI T DI N 1 RU T CÁP (mm )
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG
HI U PHÍ V ≤ 35 ≤ 70 ≤ 120 ≤ 185 ≤ 240 ≤ 300 ≤ 400
TÁC
03.331 H p n i 1 – V t li u
cáp khô
- C n công nghi p Kg 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,40
đi n áp
22kV đ n - Gi lau - 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,67
35kV
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a – H p n i 22kV Công 3,85 4,17 4,66 5,13 5,61 6,16 7,39
b – H p n i 35kV - 4,62 5,02 5,59 6,16 6,73 7,38 8,86
03.332 H p n i 1 – V t li u
cáp d u
- H p n i cáp B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
đi n áp
22kV đ n - Băng cách đi n Cu n 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00 4,00 4,80
35kV
- Thi t hàn Kg 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 3,60
- Nh a thông - 0,20 0,20 0,25 0,25 0,30 0,30 0,36
- Ma tít - 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60
- C i đun - 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17,00 20,40
- C n công nghi p - 16,00 16,00 20,00 20,00 25,00 25,00 30,00
- Gi lau - 0,50 0,50 0,60 0,60 0,70 0,70 0,84
- Ch t cách đi n - 16,00 16,00 20,00 20,00 25,00 25,00 30,00
- D u bi n áp - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a – H p n i 22kV Công 12,83 13,93 15,50 17,10 18,70 20,52 24,62
b – H p n i 35kV - 15,39 16,72 18,62 20,52 22,42 24,61 29,53
1 2 3 4 5 6 7
03.3400 – L P Đ T H P N I CÁP L C 66kV Đ N 110kV
Đơn v tính: 1 h p n i
2
LO I TI T DI N 1 RU T CÁP (mm )
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG
HI U PHÍ V ≤ 35 ≤ 70 ≤ 120 ≤ 185 ≤ 240 ≤ 300 ≤ 400
TÁC
03.341 H p n i 1 – V t li u
cáp khô
- C n công nghi p Kg 2,48 2,73 3,00 4,00 4,00 4,00 4,80
đi n áp
66kV đ n - Gi lau - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
110kV
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a – H p n i 66kV Công 6,92 7,62 8,38 9,23 10,09 11,08 13,29
b – H p n i 110kV - 9,01 9,91 10,9 12,01 13,12 14,39 17,27
03.342 H p n i 1 – V t li u
cáp d u
- H p n i cáp B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
đi n áp
66kV đ n - Băng cách đi n Cu n 7,50 7,50 9,00 9,00 12,00 12,00 14,40
110kV
- Thi t hàn Kg 6,00 6,00 7,50 7,50 9,00 9,00 10,80
- Nh a thông - 0,60 0,60 0,75 0,75 0,90 0,90 1,08
- Ma tít - 0,90 0,90 1,20 1,20 1,50 1,50 1,80
- C i đun - 30,00 30,00 32,00 32,00 34,00 34,00 40,80
- C n công nghi p - 32,00 32,00 40,00 40,00 50,00 50,00 60,00
- Gi lau - 1,50 1,50 1,80 1,80 2,10 2,10 2,52
- Ch t cách đi n - 40,00 40,00 50,00 50,00 62,50 62,50 75,00
- D u bi n áp - 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
- V t li u khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 – Nhân công 4,5/7
a – H p n i 66kV Công 16,67 18,11 20,16 22,23 24,30 26,68 32,01
b – H p n i 110kV - 20,01 21,74 21,21 26,68 29,15 31,99 38,38
1 2 3 4 5 6 7
B – H P CÁP N I KI M TRA
03.3500 – L P Đ T H P N I CÁP KI M TRA
Đơn v tính: 1 h p

MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN S RU T CÁP
HI U PHÍ V ≤3 ≤6 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 27 ≤ 36
03.350 1 – V t li u
- H p n i cáp B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- C n công nghi p Kg 0,10 0,20 0,40 0,50 0,70 0,90
- Gi lau - 0,05 0,10 0,15 0,18 0,22 0,27
- V t li u khác % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2 – Nhân công 4,5/7 Công 0,20 0,38 0,76 1,14 1,52 1,90
1 2 3 4 5 6
Ghi chú: Đ nh m c đã bao g m c vi c n i cáp và l p đ t hoàn thi n h p n i theo yêu c u k thu t.
03.4000 – ÉP Đ U C T CÁC LO I
N i dung công vi c:
Chu n b , dùng c n công nghi p làm s ch đ u c t và đ u s i cáp, ép đ u c t theo yêu c u k thu t.
Đơn v tính: 10 cái
2
ĐƠN TI T DI N 1 RU T CÁP (mm )
MÃ THÀNH PH N HAO
V
HI U PHÍ
TÍNH ≤ 25 ≤ 50 ≤ 70 ≤ 95 ≤ 120 ≤ 150 ≤ 185 ≤ 240 ≤ 300 ≤ 400

03.140 1 – V t li u
- V t li u khác % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2 – Nhân công 4,5/7 Công 0,20 0,35 0,55 0,70 0,90 1,10 1,32 1,65 1,96 2,61
3 – Máy thi công
- Máy ép đ u c t Ca 0,25 0,25 0,30 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,70 0,90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ghi chú:
2 2
- Đ i v i ti t di n cáp t 1,5mm đ n 6mm thì nhân công và máy thi công nhân v i h s 0,6.
- Đ i v i đ u c t có ti t di n > 400mm2 thì c tăng 100mm2, đ nh m c nhân công và máy thi công tăng
2
thêm 10% so v i đ nh m c ≤ 400mm .
- Ép khóa dây d n, đ u c t lèo, n i ng cho dây d n, dây ch ng sét trong tr m bi n áp đư c áp d ng
đ nh m c trên, riêng đ nh m c nhân công và máy thi công nhân h s 1,1 (ch áp d ng cho công tác cho
s a ch a, thay th ).
Chương 4.
KÉO R I DÂY ĐI N TR N, L P Đ T CÁC LO I S VÀ PH KI N T H P VÀ L P
Đ T K T C U THÉP, C T, XÀ TRONG TR M
04.1000 – KÉO R I DÂY D N, DÂY CH NG SÉT VÀ L Y Đ VÕNG TRONG PH M VI TR M
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c , v t li u thi công; v n chuy n dây vào v trí.
- Đưa cu n dây lên giá đ dây (n u có); r i căng dây l y đ võng, c đ nh dây, l p ph ki n, l p dây lèo,
khung đ nh v (n u có).
- Hoàn thi n, thu d n, nghi m thu, bàn giao h ng m c.
Đơn v tính: 100 mét
2
LO I TI T DI N DÂY D N (mm )
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG
HI U PHÍ V ≤ 35 50 70 95 120 150
TÁC
04.110 Kéo r i 1 – V t li u
dây lo i ≤
- Dây thép bu c d=2 Kg 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,036
150mm2
- V t li u khác % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2 – Nhân công 4,0/7 Công 1,22 1,607 2,147 2,924 3,285 3,975
1 2 3 4 5 6 7
Đơn v tính: 100 mét
2
LO I TI T DI N DÂY D N (mm )
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG
HI U PHÍ V 185 240 300 400 500 800 ≥ 800
TÁC
04.120 Kéo r i 1 – V t li u
dây lo i
- Dây thép bu c d=2 Kg 0,036 0,036 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054

2
185mm - V t li u khác % 0,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2 – Nhân công 4,0/7 Công 4,691 5,159 6,506 8,594 10,07 13,09 14,83
1 2 3 4 5 6 7
Ghi chú:
- B ng m c kéo r i dây và l y đ võng tính cho lo i dây nhôm lõi thép. Trư ng h p kéo r i lo i dây đ ng
thì đ nh m c nhân công nhân h s 1,3 đ nh m c c a lo i ti t di n tương ng.
- Đ nh m c r i căng dây tính cho m ch đơn (m t pha 1 dây).
- N u phân pha đôi (m t pha 2 dây) thì đ nh m c nhân công nhân v i h s 0,9.
- N u phân pha > 2 thì đ nh m c nhân công nhân v i h s 0,7.
04.1300 – KÉO R I DÂY CH NG SÉT VÀ L Y Đ VÕNG TRONG PH M VI TR M
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c , v t li u thi công; v n chuy n dây, ph ki n vào v trí.
- Đưa cu n dây lên giá đ dây (n u có); đo, c t, u n, căng dây l y đ võng, c đ nh dây, l p ph ki n.
- Hoàn thi n, thu d n, nghi m thu bàn giao h ng m c.
Đơn v tính: 100 m
2
MÃ ĐƠN TI T DI N DÂY D N (mm )
THÀNH PH N HAO PHÍ
HI U V 16 25 35 50 70
04.130 1 – V t li u
- Dây thép d=2 Kg 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
- V t li u khác % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2 – Nhân công 4,0/7 Công 1,627 2,00 2,249 2,52 3,024
1 2 3 4 5
04.2000 – L P Đ T CÁC LO I S
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c thi công.
- M t hòm, lau chùi, v n chuy n s và ph ki n đ n v trí l p đ t.
- L p đ t s theo yêu c u k thu t.
- Hoàn thi n, thu d n, nghi m thu bàn giao h ng m c.
04.2100 – L P Đ T CÁC LO I S CHU I
Đơn v tính: 1 chu i s
S CHU I
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
S BÁT S / CHU I
HI U PHÍ V
≤2 ≤5 ≤8 ≤ 11 ≤ 14 ≤ 29
04.210 1 – V t li u
- C n công nghi p Kg 0,075 0,140 0,224 0,308 0,392 0,812
- Gi lau - 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,060
- V t li u khác % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2 – Nhân công 4,0/7 Công 0,18 0,45 0,71 1,01 1,28 1,85
1 2 3 4 5 6
Ghi chú: Trư ng h p l p s chu i b ng v t li u composite thì đ nh m c nhân công nhân h s 0,6.
04.2200 – L P Đ T CÁC LO I S Đ NG
04.2300 – L P Đ T CÁC LO I S XUYÊN
Đơn v tính: 1 cái
S Đ NG S XUYÊN
LO I
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN C P ĐI N ÁP C P ĐI N ÁP
CÔNG
HI U PHÍ V
TÁC 10- 110kV 220kV 500kV 10- 110kV 220kV 500kV
35kV 35kV
04.220 L p đ t 1 – V t li u
s
- C n công nghi p Kg 0,280 0,616 1,624 1,700 0,476 1,047 2,761 2,89
đ ng
- Gi lau - 0,030 0,050 0,120 0,150 0,051 0,085 0,204 0,255
- V t li u khác % 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2 – Nhân công 4,0/7 Công 0,230 2,200 3,200 7,500 0,575 5,500 8,000 18,750
04.230 L p đ t 3 – Máy thi công
s
-C u5t n Ca 0,150 0,300 0,400 0,375 0,750 1,000
xuyên
1 2 3 4 1 2 3 4
Ghi chú:
- Đ nh m c d toán trong b ng trên quy đ nh l p đ t s đ cao ≤ 20m. Trư ng h p l p đ t s đ cao
> 20m thì c tăng thêm 10m đ nh m c nhân công đư c nhân h s 1,1 v i tr s m c li n k .
- Đ nh m c d toán cho b ng trên tính cho t h p s dư i đ t và l p đ t đ cao như trong ghi chú 1.
Trư ng h p t h p và l p s n vào xà dư i đ t (đi n áp ≤ 35kV thì đ nh m c nhân công nhân theo h s
0,9.
- S xuyên không có lõi đư c s d ng đ nh m c theo c p đi n áp tương ng. Riêng đ nh m c nhân công
đư c nhân h s 0,6.
- Đ nh m c s xuyên không áp d ng cho vi c l p máy bi n áp ki u t h p t chi ti t.
- Trư ng h p l p đ t s chu i có s b t s l n hơn 29 bát đư c đi u ch nh b sung 0,055 công cho m i
bát s ti p theo.
04.3000 – L P Đ T CÁC LO I PH KI N DÂY D N, THANH CÁI, S VÀ THI T B TRONG PH M VI
TR M
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c thi công.
- Ki m tra lau chùi ph ki n, v n chuy n ph ki n đ n v trí l p đ t.
- Đưa lên v trí, l p đ t, c đ nh theo yêu c u k thu t.
- Ki m tra, thu d n, nghi m thu bàn giao h ng m c.
Đơn v tính: 1 b
LO I PH KI N
MÃ THÀNH PH N ĐƠN THU KHÓA K P PH
HI U HAO PHÍ V T BÙ CH NG LÔI
M
CÁC
Đ U
CÁC
KHUNG
KI N
50Kg RUNG PHÓNG C T ÉP Đ NH V
NG LO I LO I T/CÁI
04.300 1 – V t li u
- Gi lau Kg 0,05 0,05 0,15 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
- V t li u khác % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2 – Nhân công Công 0,53 0,42 0,55 0,33 0,55 0,55 0,42 0,55 0,42
4,0/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
04.4000 – L P Đ T CÁC LO I DÂY D N XU NG THI T B
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c , v t li u thi công; v n chuy n dây d n vào v trí; đưa cu n dây lên giá đ
dây (n u có);
- Đo, c t, u n, c đ nh dây và l p ph ki n.
- Hoàn thi n, thu d n, nghi m thu bàn giao h ng m c.
Đơn v tính: 1 mét
2 2
LO I DÂY NHÔM LÕI THÉP (mm ) DÂY Đ NG (mm )
MÃ THÀNH PH N ĐƠN
CÔNG
HI U HAO PHÍ V ≤ 95 ≤ 150 ≤ 240 ≤ 400 ≤ 800 > 800 ≤ 95 ≤ 150 ≤240
TÁC
04.410 Dây 1 – V t li u
nhôm,
- Gi lau Kg 0,050 0,050 0,080 0,100 0,150 0,200 0,050 0,050 0,080
dây nhôm
lõi thép - Gi y ráp m n T 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
04.420 Dây đ ng - V t li u khác % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2 – Nhân công Công 0,030 0,080 0,130 0,250 0,430 0,500 0,060 0,160 0,200
4,0/7
1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ghi chú: Khi l p đ t thanh đ ng đ c xu ng thi t b đư c tính theo m c dây đ ng v i ti t di n tương ng
trong b ng m c trên nhân h s 1,1.
04.5000 – L P Đ T CÁC LO I THANH CÁI D T HO C NG (Đ NG HO C NHÔM)
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c , v t li u thi công; v n chuy n thanh cái vào v trí;
- Đo, c t; l p đ t thanh cái d t, dây cái ho c thanh cái ng, ph ki n (khung đ nh v , lu n cáp trong ng,
b t coliê ôm cáp và ng…) c đ nh vào v trí.
- Hoàn thi n, thu d n, nghi m thu bàn giao h ng m c.
Đơn v tính: 10 mét
LO I THANH CÁI NG
MÃ CÔNG THÀNH PH N HAO ĐƠN THANH CÁI D T
(đư ng kính:mm)
HI U TÁC PHÍ V
25x4 40x4 60x6 80x8 100x10 120x10 ≤ 80 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200
04.510 L p đ t 1 – V t li u
các lo i
- Gi lau Kg 0,050 0,050 0,150 0,180 0,220 0,250 0,220 0,250 0,300 0,400
thanh
cái d t - Sơn màu - 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
- V t li u khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
04.520 L p đ t 2 – Nhân công 4,0/7 Công 0,70 0,98 1,13 1,38 2,00 2,25 1,75 2,20 2,70 3,50
các lo i
thanh 3 – Máy thi công
cái ng
- Xe thang nâng 2 t n Ca 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
- Máy khoan tay - 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
04.6000 – N I THANH CÁI
Đơn v tính: 10 m i n i
LO I THANH CÁI NG
MÃ CÔNG THÀNH PH N HAO ĐƠN THANH CÁI D T
(đư ng kính:mm)
HI U TÁC PHÍ V
25x4 40x4 60x6 80x8 100x10 120x10 ≤ 80 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200
04.610 N i 1 – V t li u
thanh
- Xăng A92 Kg 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40
cái d t
- Thi c hàn - 0,20 0,30 0,35 0,40 0,60 0,65 0,60 0,65 0,80 0,90
- Gi lau - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18 0,20
- Bu lông d10 L60 B 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
- C n công nghi p Kg 0,20 0,20 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
- Gi y ráp m n T 0,50 0,50 1,50 0,70 0,70 0,80 0,70 0,80 1,00 1,00
04.620 N i 2 – Nhân công 4,0/7 Công 1,05 1,47 1,70 2,07 3,00 3,38 2,63 3,30 4,05 5,25
thanh
3 – Máy thi công
cái ng
- Đèn khò Ca 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
- Máy khoan tay - 0,35 0,49 0,57 0,69 1,00 1,13 0,88 1,10 1,35 1,75
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
04.7000 – ĐÓNG C C VÀ R I DÂY TI P Đ A
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c thi công.
- Đóng c c xu ng đ t, b o đ m kho ng cách, đ sâu quy đ nh.
- L p đ t chân b c, đ c, chèn, trát, kéo r i dây và hàn c đ nh theo yêu c u k thu t.
Đơn v tính: 1 c c l = 2,5m ho c 10 mét dây

MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN V ĐÓNG C C TI P Đ A R I TI P Đ A

04.700 1 – V t li u
- Que hàn Kg 0,10 0,1296
- V t li u ph % 0,5 2
2 – Nhân công 4,0/7 Công 0,280 0,286
3 – Máy thi công
- Máy hàn đi n 14W Ca 0,065
1 2
Ghi chú:
- Đ nh m c trên tính v i đ t c p ≤ II. Trư ng h p đóng c c ti p đ a nơi c p đ t ≥ III thì đ nh m c nhân
công nhân h s 1,7. Trư ng h p ph i khoan ho c đào l thì đư c tính riêng theo thi t k .
- Trong trư ng h p chi u dài c c khác so v i đ nh m c thì đ nh m c nhân công đư c nhân v i h s
tương ng.
04.8000 – L P Đ T GIÁ Đ , GH CÁCH ĐI N, NG B O V
L P NG
GH CÁCH ĐI N
MÃ ĐƠN GIÁ Đ NG NG
THÀNH PH N HAO PHÍ THANG, SÀN THAO
HI U V (t n) PVC THÉP
TÁC (t n)
(10m) (10m)
04.800 1 – V t li u
- V t li u c đ nh ng Cái 4 4
2 – Nhân công 4,0/7 Công 11,154 10,140 1,500 3,000
1 2 3 4
04.9000 – L P Đ T K T C U CÁC LO I
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c thi công; v n chuy n v t tư đ n v trí l p đ t.
- T h p theo ch ng lo i c t, giá đ , … theo thi t k .
-L pđ tk tc u các v trí trong khu v c tr m bi n áp đ m b o yêu c u k thu t.
- Thu d n hoàn ch nh, nghi m thu bàn giao h ng m c.
Đơn v tính: 1 t n, 1 c t, 1 b
LO I K T C U
C T THÉP TR Đ XÀ
LO I C T
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN BÊ BÊ
CÔNG KI U LIÊN K T BÊ THÉP THÉP
HI U PHÍ V TÔNG TÔNG
TÁC TÔNG
HÀN BULÔNG (c t)
(c t) (t n) (b ) (t n)
(t n) (t n)
04.910 L p đ t 1 – V t li u

- Dây thép d = 4 Kg 3,2 0,9 0,5 0,9
- Sơn ch ng g - 0,4 0,1 0,1 0,4
- Que hàn đi n d4 - 0,3
- Gi y ráp m n T 7
- Gi lau Kg 0,2
04.920 L p đ t - Ch i sơn Cái 1,5
c t 3
- G kê m 0,003 0,003 0,005 0,005 0,003 0,005 0,003
- V t li u khác % 2 2 2 2 2 2 2
2 – Nhân công 3,5/7 Công 16,74 12,42 4,77 1,85 11,29 4,77 12,42
04.930 L p đ t 3 – Máy thi công
tr đ
- C u 10 t n Ca 0,12 0,2 0,1 0,2
- Máy hàn đi n
14kW - 0,1
1 2 3 1 2 1 2
Ghi chú: B ng đ nh m c quy đ nh cho l p đ t c t bê tông cao 20m. Trư ng h p l p d ng c t bê tông
th p hơn 20m thì đ nh m c chi phí nhân công và máy thi công nhân h s 0,8.
Chương 5.
L P Đ T CÁC LO I T ĐI N, T B O V VÀ T CHI U SÁNG
N i dung công vi c:
- Chu n b m t b ng, d ng c thi công; v n chuy n t và thi t b đ n v trí l p đ t; m hòm ki m tra, lau
chùi v sinh t , b ng đi n.
- Nghiên c u b n v và các đi u ki n l p đ t, ti n hành l p đ t đ nh v t và thi t b , n i ti p đ a, đ u n i
các dây d n trong t .
- Ki m tra l n cu i, hoàn ch nh thu d n, nghi m thu bàn giao h ng m c.
05.1000 – L P Đ T T ĐI N H TH
Đơn v tính: 1 t
LO I T ĐI N
LO I XOAY CHI U T ĐI U T Đ U DÂY,
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG M T KHI N DAO T ĐI U
HI U PHÍ V
TÁC CHI U CÁCH LY, KHI N MÁY
1 PHA 3 PHA
DAO TI P Đ A C T
05.100 L p t 1 – V t li u
đi n h
- Xi măng PC30 (PC40) Kg 2,00 2,00 2,00
áp
- C n công nghi p - 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40
- Gi lau - 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
3
- G kê m 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
- V t li u khác % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2 – Nhân công 4,5/7 Công 2,50 2,88 2,50 2,50 2,87
3 – Máy thi công
-C u5t n Ca 0,20
- Xe nâng 2 t n - 0,20 0,20 0,20 0,20
1 2 3 4 5
Ghi chú:
- Đ nh m c d toán l p đ t t đi n h th quy đ nh trong b ng trên theo bi n pháp thi công th công k t
h p cơ gi i. Trư ng h p thi công hoàn toàn th công (không s d ng máy) thì áp d ng đ nh m c trên,
riêng đ nh m c nhân công đi u ch nh v i h s b ng 1,3.
- Trư ng h p l p đ t t đi u khi n các thi t b khác (đ ng cơ, qu t gió,…) thì s d ng đ nh m c l p t
đi u khi n dao cách ly (mã hi u 05.1004) nhân h s 0,7.
05.2000 – L P T ĐI N CAO ÁP: MÁY C T H P B , T B O V , T ĐO LƯ NG
Đơn v tính: 1 t

MÃ LO I THÀNH PH N HAO PHÍ ĐƠN LO I T ĐI N
HI U CÔNG V
TÁC C P ĐI N ÁP ≤ 10kV C P ĐI N ÁP ≤ 35kV

05.200 L pđ t 1 – V t li u
t đi n
- C n công nghi p Kg 0,5 0,8
cao áp
- Gi lau - 0,5 0,7
- V t li u khác % 10 10
2 – Nhân công 4,5/7 Công 7,35 8,40
3 – Máy thi công
- Xe nâng 2 t n Ca 0,2 0,2
1 2
05.3000 – L P T ĐI N NH TH : ĐI U KHI N, B O V , ĐO LƯ NG
Đơn v tính: 1 t
T ĐI U KHI N ĐƯ NG
T ĐI U KHI N MÁY BI N DÂY, PHÂN ĐO N, ĐƯ NG
LO I ÁP VÒNG, L T NG MBA, T
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG BÙ
HI U PHÍ V
TÁC
≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤
220kV 220kV
35kV 110kV 500kV 35kV 110kV 500kV
05.310 L p đ t 1 – V t li u
t đi u
- C n công nghi p Kg 0,5 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,8
khi n
- Gi lau - 0,4 0,5 0,5 1 0,4 0,5 0,5 1
- V t li u khác % 10 10 10 10 10 10 10 10
2 – Nhân công 4,5/7 Công 4,50 5,40 6,30 7,20 4,05 4,86 5,67 6,48
3 – Máy thi công
- Xe nâng 2 t n Ca 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1 2 3 4 5 6 7 8
Đơn v tính: 1 t
T B O V ĐƯ NG DÂY,
LO I T B O V MÁY BI N ÁP PHÂN ĐO N, ĐƯ NG VÒNG,
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN L T NG MBA
CÔNG
HI U PHÍ V
TÁC ≤ ≤ ≤ ≤
≤ 35kV 220kV ≤ 35kV 220kV
110kV 500kV 110kV 500kV
05.320 L p đ t 1 – V t li u
t b o
- C n công nghi p Kg 0,5 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,8
v
- Gi lau - 0,4 0,5 0,5 1 0,4 0,5 0,5 1
- V t li u khác % 10 10 10 10 10 10 10 10
2 – Nhân công 4,5/7 Công 4,2750 5,1300 5,9850 6,8400 3,8475 4,6170 5,3865 6,1560
3 – Máy thi công
- Xe nâng 2 t n Ca 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1 2 3 4 5 6 7 8
Đơn v tính: 1 t
LO I T ĐO LƯ NG
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN
CÔNG
HI U PHÍ V ≤ 35kV ≤ 110kV 220kV ≤ 500kV
TÁC
05.330 L pđ t 1 – V t li u
t đo
- C n công nghi p Kg 0,5 0,6 0,6 0,8
lư ng
- Gi lau - 0,4 0,5 0,5 1
- V t li u khác % 10 10 10 10
2 – Nhân công 4,5/7 Công 4,275 5,130 5,985 6,840
3 – Máy thi công
- Xe nâng 2 t n Ca 0,25 0,25 0,25 0,25
1 2 3 4
Ghi chú:
- Trư ng h p l p đ t t v a có ch c năng b o v và đi u khi n chung, đ nh m c nhân công đư c nhân
v i h s 1,1.
05.4000 – L P Đ T H TH NG ĐÈN CHI U SÁNG
Đơn v tính: 1 b
LO I ĐÈN L P Đ T

LO I ĐÈN THI T B
MÃ THÀNH PH N HAO ĐƠN ĐÈN
ĐÈN ĐÈN ĐÈN CH NG T Đ NG
CÔNG PHA
HI U PHÍ V HÌNH CHI U CH NG M CHO HT
TÁC TRÊN
C U SÁNG N CHI U
C T
SÁNG
05.410 L p đ t 1 – V t li u
đèn b o
- Dây thép d=2 Kg 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
v và
các ph - Ghen nh a d=6 m 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
ki n
- Gi lau Kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- V t li u khác % 2 2 2 2 2 2
2 – Nhân công 4,5/7 Công 1,20 0,40 0,12 0,40 0,30 0,22
1 2 3 4 5 6
Đơn v tính: 1 b
LO I H TH NG ĐÈN CHI U SÁNG, PH KI N

LO I CHAO, T M GIÁ Đ
MÃ THÀNH PH N HAO C N
CÔNG ĐƠN V C T ĐÈN ĐÈN
CH P VÀ (
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản