Quyết định số 607/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
21
lượt xem
1
download

Quyết định số 607/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 607/2000/QĐ-UB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Xuất nhập khẩu & Du lịch Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 607/2000/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC CẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 607/2000/QĐ-UB Bắc Kạn, ngày 05 tháng 06 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU & DU LỊCH BẮC KẠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994; Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 1995 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật DNNN của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; Căn cứ Quyết định số: 764/QĐ-UB ngày 06/10/1998 của UBND tỉnh Bắc Kạn v/v thành lập Công ty Xuất nhập khẩu & Du lịch Bắc Kạn; Xét đề nghị của Công ty Xuất nhập khẩu & Du lịch Bắc Kạn tại văn bản số: 25/CV-XNK ngày 24/4/2000; Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn tại văn bản số: 168/CV-KH&ĐT ngày 25/5/2000, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay bổ sung ngành nghề kinh doanh: Khai thác tận thu quặng chì, kẽm, thiếc, măng gan cho Công ty Xuất nhập khẩu và Du lịch Bắc Kạn. Điều 2 Công ty Xuất nhập khẩu và Du lịch Bắc Kạn có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục để bổ sung ngành nghề kinh doanh và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề và các quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch, Giám đốc Sở CN-KHCNMT, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu & Du lịch Bắc Kạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC Nơi nhận: KẠN - Như điều 3(t/hiện). PHÓ CHỦ TỊCH - TT Tỉnh uỷ (B/cáo). - TT HĐND tỉnh. - CT, PCT UBND tỉnh.
  2. - Lưu: VT -PVPTH-TH-NLN. La Thị Thính
Đồng bộ tài khoản