Quyết định số 608/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 608/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 608/2006/QĐ-UBTDTT về việc ban hành "Kế hoạch hành động của Ủy ban Thể dục thể thao triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng" do Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 608/2006/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 608/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "K HO CH HÀNH NG C A Y BAN TH D C TH THAO TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N LU T PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG" B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Căn c Qu t nh s 30/2006/Q -TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; Xét ngh c a ông v trư ng V Pháp ch ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch hành ng c a y ban Th d c th thao tri n khai Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái K HO CH HÀNH NG C A Y BAN TH D C TH THAO TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N LU T PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 608/2006/Q -UBTDTT ngày 28 tháng 3 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao) I. M C TIÊU VÀ YÊU C U 1. M c tiêu - Ny m nh công tác phòng, ch ng tham nhũng trong ngành th d c th thao; xác nh công tác phòng, ch ng tham nhũng là nhi m v tr ng tâm, thư ng xuyên c a cơ quan y ban Th d c th thao, các ơn v tr c thu c, các t ch c xã h i ngh nghi p v th d c th thao và cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao các c p; - T ng bư c nâng cao ý th c trách nhi m c a ngư i ng u, c a cán b , công ch c, viên ch c trong toàn ngành v phòng, ch ng tham nhũng, góp ph n nâng cao hi u qu qu n lý, s d ng các ngu n l c phát tri n s nghi p th d c th thao. 2. Yêu c u - Tri n khai ph bi n, quán tri t Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Chương trình hành ng c a Chính ph v K ho ch này c a y ban Th d c th thao v th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; - Xây d ng h th ng văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c th d c th thao tri n khai th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; - Th c hi n ngay và có hi u qu m t s nhi m v c th v công tác phòng, ch ng tham nhũng. II. N I DUNG K HO CH 1. Rà soát, h th ng hóa, s a i, b sung và ban hành m i văn b n quy ph m pháp lu t 1.1. Rà soát, h th ng hóa các văn b n quy ph m pháp lu t ngành th d c th thao v qu n lý v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài, chuyên gia th thao, gi i thi u th thao; qu n lý và s d ng trang thi t b t p luy n và thi u th thao; qu n lý và s d ng các ngu n tài tr cho th d c th thao; qu n lý, s d ng và khai thác các công trình th d c th thao… nh m k p th i lo i b nh ng n i dung, quy nh không phù h p v i chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c ng th i xu t, ki n ngh xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t i u ch nh hành vi áp ng yêu c u m i. Giao V pháp ch ch trì, ph i h p v i các V , ơn v có liên quan t ch c th c hi n và báo cáo Lãnh o y ban Th d c th thao k t qu rà soát trong quý II/2006. 1.2. i u ch nh b sung và h th ng hóa quy nh v công khai, minh b ch trong qu n lý và s d ng tài chính, tài s n trong cơ quan y ban Th d c th thao. Giao V K ho ch tài chính ch trì, ph i h p v i các V , ơn v xây d ng trình Lãnh o y ban Th d c th thao trong quý III/2006.
  3. 1.3. Ban hành quy nh v tiêu chuNn o c ngh nghi p c a hu n luy n viên, tr ng tài th thao. Giao V Th thao thành tích cao II ch trì xây d ng, trình Lãnh o y ban Th d c th thao trong quý III/2006. 1.4. Ban hành các nh m c, ch , tiêu chuNn v mua s m, c p phát tài chính, trang thi t b , d ng c t p luy n, thi u th thao; quy nh v qu n lý và s d ng các kho n tài tr , vi n tr , óng góp cho ho t ng th d c th thao. Giao V K ho ch tài chính ch trì ph i h p v i V Th thao thành tích cao I, II, Văn phòng y ban xây d ng trình Lãnh o y ban Th d c th thao trong quý IV/2006. 1.5. Ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t phòng, ch ng tham nhũng; Ngh nh v Kê khai tài s n và các văn b n khác c a Chính ph th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng. Giao Thanh tra y ban th d c th thao ch trì, ph i h p v i các V , ơn v có liên quan tri n khai xây d ng trong năm 2006 và ch o hư ng d n th c hi n. 2. Tuyên truy n, ph bi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và các văn b n quy nh chi ti t thi hành - V Pháp ch có trách nhi m xây d ng k ho ch c th v ph bi n, giáo d c pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng trong toàn ngành th d c th thao. T nay n quý II/2006, V Pháp ch ph i h p v i Công oàn, ng y cơ quan t ch c quán tri t n i dung Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, K ho ch hành ng c a y ban Th d c th thao v phòng, ch ng tham nhũng cho toàn th cán b , công ch c, viên ch c cơ quan y ban Th d c th thao. - Báo Th thao Vi t Nam, T p chí th thao, Trang thông tin i n t y ban Th d c th thao có trách nhi m Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; nêu gương ngư i t t, vi c t t v công tác phòng ch ng, tham nhũng; phát hi n và ki n ngh x lý k p th i các i tư ng có hành vi tham nhũng trong lĩnh v c th d c th thao. - Văn phòng y ban Th d c th thao có trách nhi m thư ng xuyên ôn c các V , ơn v tr c thu c y ban th c hi n t t Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan và Quy ch giám sát c ng ng. 3. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c th d c th thao a) Thanh tra y ban Th d c th thao ch trì, ph i h p v i các t ch c, cá nhân có liên quan: - T p trung thanh tra, ki m tra các lĩnh v c: xây d ng, qu n lý và s d ng các công trình th thao, trang thi t b , d ng c t p luy n và thi u th thao; t ch c, qu n lý các gi i thi u th thao; công tác tuy n ch n, ào t o, t p hu n v n ng viên t i các
  4. Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia và các cơ s ào t o v n ng viên c p t nh, thành, ngành; công tác tuy n sinh, ào t o, b i dư ng c a các Trư ng i h c, Cao ng Th d c th thao; - T ch c gi i quy t d t i m các v vi c khi u n i, t cáo ngay t cơ s ; - Tăng cư ng thanh tra t xu t và thanh tra theo k ho ch; - Tăng cư ng ho t ng c a Ban thanh tra nhân dân y ban Th d c th thao theo quy nh c a Lu t Thanh tra. b) V Pháp ch ch trì, ph i h p v i các V , ơn v có liên quan: - Tăng cư ng ki m tra theo thNm quy n vi c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t nh m k p th i phát hi n, xu t x lý các trư ng h p vi ph m; - Tri n khai có hi u qu Chương trình hành ng c a ngành th d c th thao v tăng cư ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng và ch ng tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao và Ch th s 14/2006/CT-UBTDTT v m t s vi c c p bách ch n ch nh ho t ng bóng á. III. T CH C TH C HI N Căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao có trách nhi m xây d ng k ho ch c th phù h p v i ơn v mình và t ch c tri n khai th c hi n K ho ch này. Th trư ng các V , ơn v ch u trách nhi m trư c pháp lu t và lãnh o y ban không x y ra tham nhũng trong ơn v mình qu n lý, th c hi n công khai tài chính, s d ng tài s n công c a ơn v mình. Tuy t i không ư c thu, chi và s d ng tài s n công trái v i pháp lu t. Th c hi n nghiêm túc vi c kê khai tài s n i v i cán b lãnh o theo quy nh. Thanh tra y ban Th d c th thao có trách nhi m theo dõi, ôn c các ơn v nh lỳ hàng quý báo cáo B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao v tình hình th c hi n K ho ch./.
Đồng bộ tài khoản