Quyết định số 6093/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 6093/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6093/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm soát ô nhiễm trong giao thông đường thủy thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6093/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 6093/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V KI M SOÁT Ô NHI M TRONG GIAO THÔNG Ư NG TH Y THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t b o v môi trư ng ã ư c Qu c h i thông qua ngày 27/12/1993 ; Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t b o v môi trư ng ; Căn c văn b n s 2592/TTg ngày 12/11/1996 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng v vi c ki m soát ô nhi m bi n t các phương ti n giao thông th y ; Xét ngh Giám c S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và Ch t ch y ban Môi trư ng thành ph H Chí Minh ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành quy nh t m th i v vi c ki m soát ô nhi m trong giao thông ư ng th y thành ph H Chí Minh. i u 2.- Giám c S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m, ph i h p v i các s , ngành có liên quan t ch c ph bi n, hư ng d n th c hi n quy nh này. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chánh quy n thành ph , Giám c S Giao thông công chánh, Giám c Công an thành ph , Giám c các C ng t i thành ph H Chí Minh, Th trư ng các S , Ban, Ngành và Ch t ch y ban nhân dân các Qu n Huy n có trách nhi m thi hành quy t nh này.- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Thành Long QUY NNH T M TH I V KI M SOÁT Ô NHI M TRONG GIAO THÔNG Ư NG TH Y THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 6093/Q -UB-KT ngày 26/12/1996 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh).
  2. Chương 1. CÁC QUY NNH CHUNG i u 1.- B n quy nh t m th i v ki m soát ô nhi m môi trư ng trong giao thông ư ng th y trong khu v c thành ph H Chí Minh ư c căn c vào Lu t b o v môi trư ng, i u 23 c a B Lu t Hàng h i Vi t Nam, Công ư c qu c t v ch ng ô nhi m môi trư ng bi n Marpol 73/78, Ngh nh 26/CP v x ph t hành chánh môi trư ng và các văn b n pháp lu t khác liên quan n b o v và ch ng ô nhi m môi trư ng do B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, B Giao thông v n t i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và C c Hàng h i ã ban hành. i u 2.- Trong quy nh này s d ng các nh nghĩa sau : 1- a- Ch t có h i : có nghĩa là b t kỳ ch t nào rơi xu ng môi trư ng nư c có kh năng t o ra nguy hi m cho s c kh e con ngư i, gây thi t h i cho tài nguyên thiên nhiên, cho th c v t và ng v t th y sinh, làm nguy h i hay c n tr các hình th c s d ng chính áng v vùng nư c. Ch t có h i bao g m : d u, c n bã d u, nư c ch a d u, các ch t l ng c h i, các ch t r n c h i, các ch t khí c h i, nư c th i không ư c x lý. b- Rác : là d ng các ch t th i trong th c ăn, sinh ho t ho c khai thác ư c t o thành trong quá trình ho t ng bình thư ng c a tàu và ư c th i ra ngoài liên t c ho c nh kỳ. 2- a- S th i : có nghĩa là b t c s ưa các ch t có h i, rác t tàu thuy n và các ơn v ven b xu ng vùng nư c và khu v c c ng, không k nguyên nhân và bao g m c s rò r , , tràn, th m, bơm, thoát. b- S th i không bao g m vi c th i nh ng ch t do vi c ti n hành nh ng nghiên c u khoa h c chính áng v i m c ích ch ng ô nhi m ho c ki m tra vi c gây ô nhi m môi trư ng và ư c s ch p thu n c a các cơ quan chính quy n liên i. 3- Phương ti n th y : có nghĩa là b t c lo i tàu thuy n nào ho t ng trong vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh, k c tàu cánh ng m, tàu ch y trên m không khí, phương ti n n i cũng như các dàn khoan c nh. 4- a- ơn v : là t t c các ơn v s n xu t hay kinh doanh có ho t ng liên quan tr c ti p ho c gián ti p n s ho t ng c a các phương ti n th y (ho t ng giao thông th y) trong vùng nư c ho c vùng c ng c a thành ph H Chí Minh, bao g m các c ng bi n, c ng, b n sông, xư ng s a ch a tàu, óng tàu, các n i, công trình n i khác và các ơn v d ch v hàng h i, vv... b- Cá nhân : là nh ng ngư i có ho t ng liên quan tr c ti p ho c gián ti p n các ho t ng giao thông ư ng th y trong vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh g m thuy n viên, ngư i làm công hư ng lương, khách du l ch, v.v... 5- a- Vùng nư c thành ph H Chí Minh : là t t c các sông, các c a sông, r ch, kênh và h thu c ranh gi i a chính c a thành ph H Chí Minh. b- Vùng c ng thành ph H Chí Minh : là vùng nư c ư c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ho ch nh ngày 6/4/1993 và ư c B Giao thông v n t i công b ngày 02/7/1993 bao g m lu ng tàu bi n sông Sàigòn - Nhà Bè - Lòng Tàu - Ngã B y - Soài R p ư c gi i h n t tim c u Sàigòn t i ph n ti p giáp v i vùng nư c Vũng Tàu và lu ng tàu bi n sông ng Nai qua c ng ng Nai t i tim c u
  3. ng Nai vùng nư c c ng sông tr ng i m c a thành ph H Chí Minh ư c xác nh t i Quy t nh 2549/Q -UB ngày 26/10/1992 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh bao g m : kinh T , kinh ôi, r ch B n Nghé, kinh Tàu H , kinh Lò G m và các kinh Ngang s 1, 2, 3. Trong quy nh này vùng nư c c ng thành ph H Chí Minh ư c g i t t là vùng c ng thành ph H Chí Minh. 6- Cơ quan qu n lý c ng : cơ quan qu n lý Nhà nư c v các ho t ng giao thông v n t i th y c a C ng, g m C ng v Sàigòn và các Ban qu n lý c ng sông. 7- Chính quy n : có nghĩa là các cơ quan qu n lý Nhà nư c ang ho t ng ch o b o v , ki m soát và ch ng ô nhi m môi trư ng. 8- Công ư c Marpol 73/78 : Công ư c qu c t v ch ng ô nhi m môi trư ng bi n 1973 và Ngh nh thư 1978 (International Convention for Provention of marine Environment Pollution 1973 and Protocol 1978) cũng như t t c các ph l c c a Công ư c này. 9- V vi ph m : có nghĩa là m t s ki n kéo theo ho c có th kéo theo vi c th i các ch t có h i ho c nư c th i không x lý ho c rác xu ng các vùng nư c. Chương 2. QUY NNH V CƠ QUAN CHÍNH QUY N TH C HI N KI M TRA, GIÁM SÁT VÀ CÁC I TƯ NG CHNU S KI M TRA VÀ GIÁM SÁT i u 3.- 1- Quy nh này áp d ng cho : a- Các ơn v s n xu t ho c kinh doanh. b- Các cá nhân. c- Các phương ti n th y Vi t Nam và nư c ngoài, g m : - Các lo i tàu bi n. - Các lo i tàu sông. - Các lo i tàu phà sông bi n. - Phà ch khách và tàu du l ch, k c phương ti n n i dùng cho du l ch, khách s n và d ch v hàng hóa. - Các ghe g , xà lan. - Các phương ti n th y làm công tác ph c v hàng h i (hoa tiêu, d t lái, c u h , b o m hàng h i, tr c v t, n o vét lu ng l ch...). 2- i u 3 cũng ư c áp d ng cho các i tư ng không ư c nêu trong m c 1 c a i u này có ho t ng liên quan tr c ti p trên vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh. i u 4.- Bên c nh vi c tuân th quy nh này, t t c các lo i tàu bi n c a Vi t Nam và nư c ngoài, g m tàu d u có dung tích 150 t n tr lên và tàu không ph i tàu d u có t ng dung tích trên 400 t n, còn ph i ch u s ki m tra v vi c phòng ch ng ô nhi m vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh theo Công ư c Marpol 73/78.
  4. i u 5.- S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành ph H Chí Minh (cơ quan Thư ng tr c y ban Môi trư ng thành ph ) là cơ quan giúp y ban nhân dân thành ph ch o, ki m tra và giám sát vi c th c hi n b n Quy nh này c a t t c các i tư ng ư c nêu trong i u 3. Chương 3. QUY NNH V TRANG THI T BN PHÒNG CH NG Ô NHI M DO HO T NG Ư NG TH Y GÂY RA i u 6.- T t c các lo i tàu d u có dung tích 150 t n tr lên và các tàu bi n không ph i tàu d u có t ng dung tích trên 400 t n ph i có trang thi t b phòng ch ng ô nhi m môi trư ng do ho t ng giao thông v n t i ư ng th y gây ra như Công ư c Marpol 73/78 quy nh. i u 7.- Các tàu d u có dung tích 150 t n tr lên và tàu bi n không ph i tàu d u có t ng dung tích trên 400 t n c a Vi t Nam và nư c ngoài không có gi y ch ng nh n qu c t v ch ng ô nhi m môi trư ng bi n (IOPP) theo Công ư c Marpol 73/78 thì ch tàu ph i l p t y các thi t b theo quy nh c a Công ư c này và ph i ư c cơ quan ăng ki m Vi t Nam ho c tương ương ki m tra c p gi y ch ng nh n IOPP t m th i trư c khi vào vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh. i u 8.- T t c các i tư ng ư c quy nh trong i u 3 m c a ph i trang b trong khu v c ho t ng c a mình các thi t b dư i ây : a- Các h m ch a ch t th i có h i s c ch a cho nhu c u c a ơn v và cho các i tư ng khác có ho t ng g n v i khu v c c a ơn v qu n lý. b- Các thi t b ch a rác s c ch a rác cho nhu c u c a ơn v và cho các i tư ng khác có ho t ng g n v i khu v c do ơn v qu n lý. c- Các thi t b ch a và v n chuy n ch t th i có h i và rác l y t các phương ti n th y ho t ng trong khu v c qu n lý c a ơn v . d- Các ơn v có th trang b các thi t b x lý ch t th i có h i và rác nhưng khi s d ng các thi t b này cho vi c x lý ô nhi m trong ho t ng giao thông ư ng th y ph i ư c ch p thu n c a S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. i u 9.- T t c các ơn v g m các c ng d u, kho d u, nhà máy l c d u, tr m bán xăng d u trên sông kinh, c ng ga, n i, xư ng s a ch a tàu, óng tàu ph i trang b các thi t b phòng ch ng s c d u tràn ch ng ô nhi m môi trư ng do d u tràn ra t ngu n trên b ho c t các tàu d u ho c các tàu không ph i tàu d u ho t ng trong ph m vi qu n lý c a ơn v . i u 10.- T t c các phương ti n th y khi ho t ng trong vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh ph i có h m, khoang, thùng ch a s c ch a d u th i, c n d u, các ch t th i c h i khác và rác do ho t ng c a mình th i ra. Chương 4. QUY NNH V CH NG Ô NHI M VÙNG NƯ C VÀ VÙNG C NG C A THÀNH PH H CHÍ MINH DO D U T CÁC HO T NG GIAO THÔNG Ư NG TH Y i u 11.- T t c các phương ti n th y khi ho t ng trong vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh có nhu c u th i d u, c n d u ra ngoài u ph i thông qua các phương ti n ti p nh n t trên b . Các cơ s ti p nh n trên b ph i có i u ki n trang b ti p nh n và ph i có gi y phép c a S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành ph H Chí Minh c p.
  5. i u 12.- C m t t c các i tư ng ư c nêu trong i u 3 th i d u, c n d u, nư c l n d u vào vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh. i u 13.- T t c các phương ti n th y ph i ch a d u th i ho c h n h p d u nư c trong tàu v i các thi t b t n tr ch t th i như ã nói i u 10. i u 14.- C m ch a nư c d n tàu trong các khoang, h m dùng ch d u hàng hóa ho c trong các khoang, h m ch a nhiên li u c a tàu. i u 15.- 1- Hàm lư ng d u trong nư c d n tàu th i ra vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh không ư c vư t quá 0,3 ppm như TCVN 5942-1995 quy nh. Tuy t i không ư c pha loãng làm hàm lư ng d u xu ng th p hơn 0,3 ppm trư c khi th i nư c d n tàu. 2- Hàm lư ng các ch t gây ô nhi m không ph i là d u m c a nư c d n tàu ư c th i ra vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh không ư c vư t quá các tiêu chuNn ư c quy nh b i Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 5942-1995. 3- Nư c d n tàu th i ra vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh không ư c mang các m m b nh d ch như i u l ki m d ch Vi t Nam quy nh và các loài t o c. Chương 5. QUY NNH V CH NG Ô NHI M VÙNG NƯ C VÀ ÙNG C NG THÀNH PH H CHÍ MINH DO CH T C H I KHÔNG PH I D U T CÁC HO T NG GIAO THÔNG Ư NG TH Y GÂY RA i u 16.- T t c các phương ti n th y khi ho t ng trong vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh có nhu c u th i các ch t l ng ho c r n c h i không ph i d u ra ngoài u ph i thông qua các phương ti n ti p nh n t trên b . Các cơ s ti p nh n trên b ph i có i u ki n trang b ti p nh n và ph i có gi y phép c a S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành ph H Chí Minh c p. i u 17.- C m t t c các i tư ng ư c nêu trong i u 3 th i các ch t l ng c h i và ch t r n c h i xu ng vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh. i u 18.- Trong trư ng h p các phương ti n th y chuyên ch các ch t l ng và r n vào vùng nư c hay vùng c ng thành ph H Chí Minh nhưng ch phương ti n không bi t ư c ch ng lo i và tính c h i c a nó thì ch phương ti n, ho c thuy n trư ng ph i báo S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành ph H Chí Minh và cơ quan qu n lý c ng bi t ti n hành xác nh. i u 19.- Các phương ti n th y có ch các lo i hàng hóa c h i (hàng r i ho c trong bao gói, container, xi tec...) trư c khi vào làm th t c nh p c ng ph i thông báo cho cơ quan qu n lý c ng v s hi n di n c a các lo i hàng hóa này trên tàu. i u 20.- Khi tàu vào c ng, ph i ch u s ki m tra v s hi n di n, s , kh i lư ng, s s p x p c a các lo i hàng hóa c h i trên tàu. i u 21.- Trong quá trình neo u và trư c khi r i c ng ph i ch u s giám sát v s nguyên v n, không làm rò r th t thoát, tràn, th m các hàng hóa c h i... ra vùng nư c c ng. i u 22.- N u các tàu ti n hành vi c nh n, d các ch t nguy hi m, c h i t i c ng thì ph i ch u s ki m tra, giám sát tránh vi c làm rơi vãi, th t thoát, rò r ra ngoài. Chương 6.
  6. QUY NNH V CH NG Ô NHI M VÙNG NƯ C VÀ ÙNG C NG THÀNH PH H CHÍ MINH DO RÁC, Ư C TH I, CH T PHÓNG X T CÁC HO T NG GIAO THÔNG Ư NG TH Y GÂY RA i u 23.- T t c các phương ti n th y khi ho t ng trong vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh có nhu c u th i nư c th i gây ô nhi m và rác ra ngoài u ph i thông qua các phương ti n ti p nh n trên b . Các cơ s ti p nh n trên b ph i có i u ki n trang b ti p nh n và ph i có gi y phép c a S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành ph H Chí Minh c p. i u 24. C m t t c các i tư ng ư c nêu trong i u 3 th i rác và nư c th i gây ô nhi m vào vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh. i u 25.- Trong quá trình neo u n u các tàu có yêu c u làm v sinh, c , r a tàu, nh t là i v i nh ng tàu v n chuy n các ch t c h i ch xô (d ng r i), thì tàu ph i ch a l i nư c th i do quá trình v sinh trong các h m két ch a nư c th i c a tàu, không ư c th i lo i nư c này xu ng vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh. i u 26.- C m t t c các phương ti n th y ch ch t phóng x vào vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh n u không ư c s ch p thu n c a Chính ph Vi t Nam. Chương 7. QUY NNH V TRÁCH NHI M C A CÁC I TƯ NG GÂY Ô NHI M i u 27.- ơn v , cá nhân và các phương ti n th y gây ô nhi m môi trư ng vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh trong b t c trư ng h p nào u b bu c ph i : 1- Làm s ch tr ng i môi trư ng nơi ã gây ra ô nhi m. 2- n bù nh ng thi t h i ã gây ra cho môi trư ng và thi t h i kinh t cho ngư i b h i tương x ng v i nh ng tác h i gây nên. 3- Tr ti n d ch v cho cá nhân, ơn v ã b công i u tra ánh giá m c ô nhi m, thi t h i và làm s ch môi trư ng. i u 28.- Cá nhân, ơn v và các phương ti n th y gây ô nhi m môi trư ng vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh ngoài vi c th c hi n i u 28, tùy theo m c gây h i s còn b x ph t hành chính ho c có th b truy t trư c pháp lu t. i u 29.- Trong trư ng h p x y ra s c tràn d u ho c các ch t c h i vào vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh, thuy n trư ng ho c ch tàu ph i k p th i có các bi n pháp thích ng ngăn ng a s lan r ng c a d u hay các ch t c h i. i u 30.- T t c m i ngư i u ph i có nghĩa v thông báo ngay l p t c v các v vi ph m gây ô nhi m vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh dư i m i hình th c và phương ti n thông tin cho S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành ph H Chí Minh, C ng v Sàigòn, cơ quan qu n lý các c ng, các cơ quan qu n lý ư ng th y n i a, c nh sát ư ng th y ho c cơ quan chính quy n a phương g n nh t bi t. i u 31.- M i thông báo k p th i s ư c khen thư ng. Nh ng ơn v , cá nhân t giác khai báo k p th i cũng ư c gi m nh hình th c x ph t. Nh ng ơn v , cá nhân c ý không khai báo k p th i s b x ph t hành chính ho c có th b truy t theo pháp lu t hi n hành. i u 32.- Các tàu bi n và tàu d u c a Vi t Nam và nư c ngoài không có biên lai ti p nh n d u c n, rác c a c ng ghé cu i cùng trư c khi vào vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh ch ng minh
  7. cho vi c ã rác th o d u c n nư c ch a d u vào nơi quy nh theo Công ư c Marpol 73/78, thì tàu s b coi là ã có d u hi u vi ph m các quy nh c a Công ư c này và b nghi ng là ã th i chúng xu ng lãnh h i Vi t Nam, ch tàu có th b c nh cáo ho c b ph t ti n ho c không cho vào vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh. i u 33.- Không có nh t ký s d ng d u, ho c không ghi nh t ký ho c ghi thi u trung th c, ghi sót v các y u t th i gian, a i m, s lư ng d u s d ng và v n chuy n, giao nh n d u, x d u c n... u b coi như tàu ã làm trái các quy nh c a Công ư c Marpol 73/78 và ã b t h p pháp d u ra ven b bi n qu c t và Vi t Nam không úng nơi quy nh, s b ph t ti n ho c không cho vào vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh. Chương 8. I U KHO N THI HÀNH i u 34.- S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ph i h p ch t ch v i C ng v Sàigòn, các Ban qu n lý các c ng, sông và các cơ quan ch c năng t ch c tri n khai th c hi n b n quy nh này. Hàng quý ph i t ng h p tình hình công tác b o v , ki m soát và phòng ch ng ô nhi m môi trư ng báo cáo y ban nhân dân thành ph , B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và C c Hàng h i Vi t Nam. i u 35.- S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành ph H Chí Minh, C ng v Sàigòn, các Ban qu n lý các c ng sông, các cơ quan qu n lý ư ng th y n i a và c nh sát ư ng th y là cơ quan thư ng tr c b o v , ki m soát và phòng ch ng ô nhi m môi trư ng giao thông th y trong vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh. i u 36.- S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i C ng v Sàigòn, Ban qu n lý các c ng sông và các cơ quan ch c năng xây d ng k ho ch phòng ch ng và ng c u s c môi trư ng giao thông th y. Trong trư ng h p s c môi trư ng có nguy cơ gây h u qu nghiêm tr ng n vùng nư c và vùng c ng thành ph H Chí Minh, S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành ph H Chí Minh và C ng v Sàigòn ph i k p th i báo cáo cho y ban nhân dân thành ph , B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và C c Hàng h i nhanh chóng huy ng và tăng cư ng m i l c lư ng ng c u, x lý k p th i. i u 37.- Các ơn v , cá nhân và tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài khi có ho t ng tr c ti p ho c gián ti p liên quan n vùng nư c và vùng c ng c a thành ph H Chí Minh ph i nghiêm ch nh thi hành b n quy nh này. M i vi ph m b n quy nh này s b x lý theo lu t pháp hi n hành c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản