Quýêt định số 61/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quýêt định số 61/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quýêt định số 61/2001/QĐ-UB về việc tổ chức lại Ban QLDA quận Cầu Giấy do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quýêt định số 61/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 61/2001/Q -UB Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2001 QUY T NNH "V VI C T CH C L I BAN QLDA QU N C U GI Y U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân. Căn c Quy t nh s 105/1999/Q TTG ngày 02 tháng 12 năm 1999 c a UBND Thành ph v vi c t ch c l i các Ban QLDA theo tinh th n Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph ban hành quy ch u tư và xây d ng. Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph và Ch t ch UBND qu n C u Gi y. QUY T NNH i u 1: T ch c l i Ban QLDA qu n C u Gi y như sau: - Ban QLDA qu n C u Gi y là ơn v s nghi p kinh t thu c UBND qu n, có tư cách pháp nhân ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n theo quy nh hi n hành. 1. Ch c năng nhi m v c a Ban: T ch c th c hi n d án u tư và xây d ng theo Ngh nh 52/CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph bao g m: - Th c hi n các d án u tư và xây d ng b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c c a UBND Thành ph và UBND qu n C u Gi y. - Th c hi n các d án u tư và xây d ng b ng ngu n v n huy ng c a các thành ph n kinh t và các d án có s h tr c a ngu n v n ngân sách. - Giúp UBND qu n tham gia thư ng tr c H i ng gi i phóng m t b ng c a các d án ư c c p có thNm quy n giao trên a bàn Qu n C u Gi y. - Ph i h p v i các Ban qu n lý d án c a Trung ương và Thành ph th c hi n các d án c a Trung ương và Thành ph khi c p có thNm quy n giao trên a bàn qu n C u Gi y. 2. T ch c b máy và nh biên c a Ban:
  2. - Ban có Giám c, m t phó Giám c, K toán và các b ph n chuyên môn nghi p v . - nh biên công ch c, viên ch c t i a là 08 (tám) ngư i; khi có nhu c u phát sinh thì s d ng lao ng h p ng, hư ng lương t ngu n kinh phí c a d án. i u 2: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan và Giám c Ban QLDA qu n C u Gi y thi hành quy t nh này k t ngày ký./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản