Quyết định số 61/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 61/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch (bổ sung) đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 61/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH (B SUNG) U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1863/KH T-TH ngày 20 tháng 5 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch (b sung) u tư và xây d ng năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c (theo bi u danh m c ính kèm), trong ó: 1- V n ngân sách t p trung (110 d án) : 633,044 t ng ; bao g m : 1.1- u tư và xây d ng các xã-phư ng nghèo (80 d án) : 54,797 t ng ; 1.2- V n cho các d án c p bách (30 d án) : 578,247 t ng. 2- V n ngân sách ư c Th tư ng Chính ph phân b t i Quy t nh s 216/Q -TTg ngày 25 tháng 3 năm 2002 (02 d án) : 15 t ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch b sung u tư và xây d ng năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c, các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà
  2. nư c thành ph , Th trư ng các s -ngành, T ng Công ty có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Ban KT-NS H ND/TP - VPH -UB : Các PVP, Các T , TH - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản