Quyết định số 61/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 61/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm, tỉ lệ 1: 5000 ( phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật ) do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 61/2003/Q -UB Hà N i, ngày 13 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T HUY N T LIÊM, T L 1: 5000 ( PH N QUY HO CH H TH NG H T NG KĨ THU T ) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân và U ban Nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính Ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q - TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th Tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B Xây D ng v vi c ban hành quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1:5000 ( Ph n quy ho ch s d ng t và Quy ho ch giao thông ) ã ư c Ch T ch U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t t i Quy t nh s 14/2000/Q - UB ngày 14/2/2000; Xét ngh c a S Quy ho ch – Ki n trúc Hà N i t i t trình s 247/TTr – QHKT ngày 31 tháng 12 năm 2002, công văn s 15/QHKT – DA ngày 22/4/2003 c a Ban qu n lí d án, S Quy ho ch – Ki n trúc. QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1:5000 ( ph n quy ho ch h th ng h t ng kĩ thu t) do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p v i các n i dung ch y u sau ây: 1. Ph m vi và qui mô l p quy ho ch: Ph m vi quy ho ch bao g m toàn b a gi i hành chính c a huy n T Liêm hi n nay v i t ng di n tích t là 7515,25ha; Dân s (d ki n n năm 2020): 257000 ngư i. Trong ó: - Khu v c ô th : di n tích t là: 4016,65ha, dân s 160000ngư i. - Khu v c ngoài ô th : Di n tích t là 3498,6ha, dân s 97000 ngư i.
 2. 2. M c tiêu: - Ti p t c tri n khai th c hi n i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính Ph phê duy t (quy t nh s 108/1998/Q - TTg ngày 20/6/1998); Thông qua vi c xác l p các h th ng h t ng kĩ thu t ô th (c p nư c, thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng, c p i n và thông tin bưu i n) áp ng yêu c u phát tri n ô th trên a bàn huy n T Liêm theo quy ho ch chi ti t (ph n Quy ho ch s d ng t, quy ho ch giao thông và chuNn b kĩ thu t) ã ư c phê duy t. - Do d ki n các d án xây d ng t u u tư phát tri n h th ng h t ng kĩ thu t ô th . - Làm cơ s pháp lí cho công tác qu n lí, t ch c xây d ng h th ng h t ng kĩ thu t ô th trong a bàn huy n T Liêm. 3. Các ch tiêu tính toán: 3-1. Khu v c ô th : C p nư c: - Nư c c p cho sinh ho t: 200l/ngư i ngày. - Các nhu c u khác tính theo quy ho ch chung. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - Lư ng nư c bNn c n x lí ư c tính toán tương ng theo tiêu chuNn c p nư c. - Rác th i sinh ho t d tính n năm 2020: kho ng 1,2kg/ngư i ngày. C p i n: + Chi u sáng sinh ho t: 700W/ngư i. + Công c ng, cơ quan: 50W/m2 sàn. Thông tin bưu i n: 44 – 50 máy/100 dân. 3-2. Khu v c ngoài ô th . C p nư c: - Nư c c p cho sinh ho t: 100 120l/ngư i ngày. - Các nhu c u khác tính theo quy ho ch chung. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng:
 3. - Lư ng nư c bNn c n x lí ư c tính toán tương ng theo tiêu chuNn c p nư c. - Rác th i sinh ho t d tính n năm 2020: kho ng 0,9kg/ngư i ngày. C p i n: + Chi u sáng sinh ho t: 280W/ngư i. + Công c ng, cơ quan: 80W/m2 sàn. + Ph t i công nghi p: tính theo Quy ho ch phát tri n và c i t o lư i i n Thành Ph Hà N i giai o n 2002 – 2010, có xét n 2020 do Vi n Năng Lư ng l p, ã ư c Th tư ng Chính Ph phê duy t t i Quy t nh s 698/Q - TTg, ngày 23/8/2002. Thông tin bưu i n: 40 - 44 máy/100 dân. 4. N i dung quy ho ch chi ti t các h th ng h t ng kĩ thu t: 4-1- Khu v c ô th : 4.1.1- Quy ho ch c p nư c : D báo nhu c u dùng nư c: T ng lư ng nư c tính toán Qmax = 130.000m3/ngày. Ngu n nư c: ư c c p t h th ng c p nư c chung c a thành ph , tr c ti p trên a bàn là các nhà máy nư c Cáo nh công su t 60.000 m3/ngày, nhà máy nư c Mai D ch công su t 60.000 m3/ngày và nhà máy nư c khai thác ngu n nư c m t sông H ng ho c sông à (s quy t nh theo d án riêng) v i công su t 500.000 m3/ngày, t u 150.000 m3/ngày. M ng lư i ư ng ng. - M ng lư i ư ng ng truy n d n có ư ng kínhD300 1200mm. Ngoài các ư ng ng hi n có s xây d ng thêm m t s tuy n ng m i d c theo ư ng vành ai 3, ư ng Láng – Hoà L c… và các ư ng ph chính khác theo Quy ho ch h th ng c p nư c thành ph Hà N i n năm 2010 ã ư c Th tư ng Chính Ph phê duy t t i Quy t nh s 50/2000/Q - TTg ngày 24/4/2000. - M ng lư i ư ng ng phân ph i chính ư ng kính D90 ¸225mm, có chi u dài kho ng 135,6km, t theo ư ng quy ho ch hình thành m ng lư i phân ph i n t ng khu v c. M ng lư i ng c p nư c phân ph i chính ư c u n i v i ư ng ng truy n d n t i m t s i m thích h p. Trong các khu v c ô th m i, m ng lư i phân ph i ư c xây d ng theo d án c a khu ô th . M ng lư i ư ng ng c p nư c có ư ng kính nh hơn s ư c th c hi n theo d án c th cho t ng khu v c. - H ng c p nư c phòng cháy, ch a cháy: B trí kho ng 1330 h ng c p nư c ch a cháy v i kho ng cách 150¸200m trên ư ng ng truy n d n và phân ph i chính. Ngoài ra còn xây d ng 48 h l y nư c t i các h i u hoà d phòng c p nư c ch a cháy cho khu v c.
 4. 4.1.2. Quy ho ch thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: a. Thoát nư c bNn: Theo quy ho ch chung và quy ho ch t ng th h th ng thoát nư c Th ô Hà N i ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, s xây d ng h th ng thoát nư c bNn riêng. Khu v c huy n T Liêm ư c phân chia thành các vùng thoát nư c và tương ng m i vùng có tr m x lí t p trung. Nư c bNn sau khi qua tr m x lí, ư c làm s ch m b o tiêu chuNn v sinh môi trư ng s thoát ra sông Nhu . Khu v c ô th hoá huy n T Liêm ư c phân chia thành 6 khu v c bao g m: B NG T NG H P CÁC LƯU V C TRONG KHU V C NGHIÊN C U TÊN LƯU PH M VI CHÍNH C A LƯU V C DI N TÍCH (ha) V C Lưu v c 1 Khu công ngh êp Nam Thăng Long 213 Lưu v c 2 Khu ô th Nam Thăng Long 117,02 Lưu v c 3 Khu v c C Nhu 1051,83 Lưu v c 4 Ch y u là khu v c Tây sông Nhu 340,16 Lưu v c 5 ư ng 32 – CN C u Di n, Khu ih c 1544,51 Lưu v c 6 Khu v c xã Trung Văn và ph n còn l i thu c T 118,67 Liêm Các tr m x lí: Trong a bàn huy n d ki n xây d ng 6 tr m x lí chính: - i v i các lưu v c 1 và 2 xây d ng tr m x lí riêng c c b cho t ng lưu v c ư c th c hi n theo d án ã nghiên c u. - i v i lưu v c 3 và 4 nư c th i ư c ưa v tr m x lí C Nhu và tr m x lý phía Tây sông Nhu , t ng công su t c a hai tr m này là 50.000 m3/ngày. Tr m C Nhu còn x lí cho m t ph n lưu v c c a qu n Tây H và qu n C u Gi y. Do t xây d ng tr m n m phía ông sông Nhu b h n ch nên s ư c h tr b ng tr m x lí phía Tây sông Nhu . - i v i lưu v c 5, nư c th i ư c ưa v tr m x lí Phú ô có công su t 67.000 m3/ngày (cho c lưu v c 5 và m t ph n lưu v c c a qu n C u Gi y). Trư ng h p ph n lưu v c 5 phía Tây sông Nhu ư c ô th hoá trư c khi xây d ng tr m x lí Phú ô thì xây d ng tr m x lí Tây M công su t 10.000 m3/ngày, tr m Phú ô v i công su t 57.000 m3/ngày. Quy mô t ai c a tr m x lí Phú ô c n ư c d phòng cho trư ng h p nư c th i c a khu v c qu n Ba ình, m t ph n lưu v c c a qu n ng a ư c ưa v x lí t i tr m Phú ô.
 5. Khu ô th i H c Tây Nam Hà N i ư c gi i quy t theo d án riêng. - i v i lưu v c 6: nư c th i c a lưu v c này (k t h p v i h th ng c a qu n Thanh Xuân) ư c ưa v x lí t i tr m Yên Xã phía Nam ( a bàn huy n Thanh Trì). Các ư ng ng thoát nư c bNn t ch y ti t di n D300¸1100mm có t ng chi u dài kho ng 60km t d c theo ư ng quy ho ch s thu ón và ưa nư c bNn v tr m x lí. h n ch ư ng ng t quá sâu s xây d ng 15 tr m bơm chuy n b c và kho ng 25km ư ng ng áp l c. * Trong m i lưu v c, h th ng thoát nư c bNn ư c gi i quy t theo c i m t ng khu v c: Khu v c xây d ng m i: Xây d ng h th ng c ng riêng nư c th i ư c ưa v các tr m x lí c a thành ph phù h p v i quy ho ch. Các khu v c có d án riêng s th c thi theo d án ư c duy t. Khu v c ã xây d ng và làng xóm trong ph m vi ô th hoá: s d ng h th ng c ng n a chung n a riêng. Nư c th i ư c x lí qua b t ho i, trong giai o n quá ư c thoát t m vào h th ng nư c mưa, sau này khi h th ng thoát nư c bNn riêng c a khu v c ư c xây d ng, s tách ra thoát vào h th ng c ng bao và c ng nư c th i riêng ưa v tr m x lí. Các khu, c m công nghi p: S ư c x lí t i t ng nhà máy, xí nghi p sau ó ưa v tr m x lí t p trung c a khu công nghi p x lí ti p. Sau khi ư c làm s ch b o m tiêu chuNn môi trư ng cho phép m i ư c thoát ra h th ng bên ngoài. b. V sinh môi trư ng: Lư ng rác th i sinh ho t t i khu v c ô th trên a bàn huy n kho ng 192t n/ngày. Vi c thu gom rác s do ơn v chuyên ngành m nhi m. thu n ti n trong thu gom v n chuy n và tái s d ng c n ph i ti n hành phân lo i rác ngay t nơi th i ra. - i v i các nhà cao t ng c n xây d ng h th ng thu gom rác t trên cao xu ng b rác, kinh phí xây d ng ư c tính trong công trình. - i v i các nhà th p t ng gi i quy t rác theo hai phương th c: + t các thùng rác t i các khu v c t tr ng v i bán kính ph c v không quá 100m. + Xe thu gom rác i thugom theo gi c nh, các h dân tr c ti p rác vào xe. - i v i khu v c làng xóm trư c m t v n s d ng xe Ny tay i sâu vào ngõ nh thu gom rác th i, sau này s cơ gi i hoá t ng bư c vi c thu gom theo i u ki n phát tri n ư ng xá trong khu v c. - i v i các trung tâm thương m i d ch v công nhân c n t các thùng rác và xây d ng nhà v sinh công c ng cho khách vãng lai.
 6. - i v i rác th i công nghi p c a các cơ quan xí nghi p…ph i v n chuy n n nơi x lí t p trung theo qui nh. 4.1.3: Qui ho ch c p i n và thông tin bưu i n. a. C p i n: -Tính toán ph t i: theo s li u c a qui ho ch và th ng kê các d án ã nghiên c u d báo t ng ph t i tính toán n năm 2020 cho khu v c phát tri n ô th c a huy n T Liêm kho ng 189,1MW. - Ngu n cung c p i n: ngu n cung c p i n cao th cho huy n T Liêm ư c l y t 2 tr m 220/110KV; Chèm (2x250MVA), Hà ông (2x250MVA) thông qua các tr m trung gian 110KV Chèm, Nghĩa ô, Thanh Xuân hi n có s c i t o nâng công su t và tr m C u Di n, HNT1d ki n xây m i. Công su t c a t ng tr m trung gian này ư c th c hi n theo k ho ch phù h p v i Qui ho ch phát tri n và c i t o lư i i n ã ư c duy t. M t s d án l n như Khu công nghi p Nam Thăng Long, Khu Ngo i giao oàn, Khu ô th m i nam Thăng Long, Khu TDTTqu c gia… có tr m 110KV c p riêng. - M ng phân ph i 22KV: t ng chi u dài 304Km. + Khu v c xây m i: các tuy n trung th xây m i t cáp ng m 22KV m ch kép ho c m ch vòng v n hành h các tr m h th 22/0,4KV ho t ng ư c an toàn. Tr m h th 22/0,4KV dùng ki u tr m kín ( t riêng ho c t trong công trình ), tr m kios, lư i h th i ng m. Các khu v c có d án s ư c th c thi theo d án ư c duy t. + Khu v c ã xây d ng và làng xóm: C i t o thay d n các tuy n dây n i 35, 10(6)KV hi n có sang cáp ng m 22KV. Các tr m bi n áp treo hi n có t m s d ng và thay d n b ng tr m xây, tr m kiôt ho c tr m m t c t tuỳ theo i u ki n t ai và yêu c u c nh quan c a t ng v trí. Lư i h th dây tr n ư c c i t o thành cáp n i v n xo n ho c i ng m. b. Thông tin bưu i n: - Xây d ng các t ng ài: + T ng ài i u khi n: C i t o t ng ài T Liêm t dung lư ng 99000 s , xây m i t ng ài Nghĩa Tân dung lư ng 56000 s và t ng ài Nam Thăng Long dung lư ng 57000 s , c i t o t ng ài Thư ng ình v i dung lư ng 89000 s . + T ng ài v tinh: Xây m i và c i t o 14 t ng ài v tinh có dung lư ng m i t ng ài 3000 - 10000 s . Các t ng ài i u khi n và các t ng ài v tinh ư c liên h v i nhau b ng m ng cáp quang dài 42Km hình thành m ng vòng truy n n có t c cao. - Xây d ng h th ng thông tin bưu i n:
 7. + T t ng ài v tinh 3000 - 10000 s s xây d ng m ng thông tin g m m ng cáp g c n các t cáp c a t ng khu v c. i v i các khu ô th m i, các khu v c ã có d án riêng s th c hi n theo d án ư c duy t. + Căn c vào s thuê bao t ng khu v c s xác nh dung lư ng, v trí t cáp giai o n l p d án u tư. + i v i các khu v c ã xây d ng: H th ng thông tin bưu i n s ư c c i t o phù h p nh m ph c v t t cho các thuê bao và m m quan. + Xây d ng các bưu c c, d ch v bưu i n t i v trí xây d ng t ng ài và các công trình công c ng m b o bán kính h p lí. 4.1.4 Qui ho ch h th ng hào và tuynen kĩ thu t. Trên các tuy n ư ng xây d ng m i, t c p phân khu v c tr lên xây d ng các tuy n hào ho c tuynen kĩ thu t d c và ngang ư ng b trí các tuy n ư ng dây, ư ng ng h t ng kĩ thu t, tránh ào b i sau khi xây d ng ư ng. Các ư ng dây, ư ng ng b trí trong hào, tuynen kĩ thu t bao g m: các ư ng cáp i n, các ư ng cáp bưu i n và thông tin liên l c, các ư ng ng c p nư c phân ph i… i v i các ư ng ph có b r ng t 50 m tr lên có th b trí hào, tuynen kĩ thu t hai bên ư ng. T ng chi u dài các ư ng ph có b trí hào, tuynen kĩ thu t kho ng 164Km. 4.2 Khu v c ngoài ô th 4.2.1- C p nư c: t ng nhu c u c p nư c Qmax kho ng 20.000m3/ngày. i v i khu v c ngoài vùng phát tri n ô th ch y u là các làng xóm v cơ b n ư c gi i quy t theo các chương trình nư c s ch nông thôn s xây d ng các tr m c p nư c c c b t i thôn, xã ho c các phương th c t c p b ng gi ng khoan nh c p nư c cho gia ình ho c m t c m dân cư. Riêng các làng xóm n m k c n nhà máy nư c và bãi gi ng, giáp khu v c ô th có h th ng c p nư c c a thành ph s ư c c p nư c t h th ng chung c a thành ph . 4.2.2 – Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: các làng xóm n m phân tán, xen k v i t nông nghi p cho nên gi i pháp cơ b n là xây d ng b t ho i x lí nư c th i trong t ng nhà, t ng công trình sau ó thoát vào h th ng thoát nư c mưa ho c h th ng thu nông cu khu v c. i v i các làng xóm l n ho c c m làng t p trung, khi có i u ki n s xây d ng tr m x lí c c b . Rác th i ư c thu gom, phân lo i, m t ph n ch bi n làm phân bón ph c v cho s n xu t nông nghi p, còn l i ư c v n chuy n vào bãi rác c a thành ph . 4.2.3- C p i n: t ng nhu c u c p i n năm 2020 kho ng 26,78MW. Vi c xây d ng và c i t o h th ng c p i n tương t như các khu v c ã xây d ng trong ô th , ư c th c hi n theo các chương trình c i t o lư i i n huy n, t ng xã ho c t ng khu v c. M ng cao th và h th ng trung th cơ b n ư c xây d ng theo Qui ho ch phát tri n và c i t o lư i i n Thành ph Hà N i giai o n 2002 – 2010. 5. Qui ho ch xây d ng t u: 5.1. H th ng c p nư c:
 8. - ư ng ng truy n d n: Xây d ng m i kho ng hơn 30Km ư ng ng truy n d n d c ư ng Vành ai 3, ư ng Hoàng Qu c Vi t kéo dài, ư ng Láng – Hoà L c, ư ng vào khu LHTT Qu c gia… có ư ng kính D300 – 1200mm và m ng ng truy n d n b o m truy n phát nư c c a nhà máy nư c s d ng ngu n nư c m t s xây d ng (tuy n ng c th ph thu c phương án nhà máy nư c m t sông H ng ho c sông à). M ng truy n d n ư c xây d ng phù h p v i Qui ho ch h th ng c p nư c Hà N i n năm 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 50/2000/ Q - TTg ngày 24 /4/2000. - Xây d ng kho ng 60Km ư ng ng phân ph i chính D90 ¸225mm trong các khu v c d án phát tri n ô th áp ng nhu c u c p nư c c a các công trình xây d ng, ng th i th c hi n m t bư c c i t o hoàn ch nh m ng lư i c p nư c hi n có cho phù h p v i qui ho ch. Ưu tiên các khu v c xen k p v i các d án phát tri n ô th và khu v c ư c b sung ngu n nư c (do xây d ng nhà máy nư c, ư ng ng truy n d n m i), khu v c có khó khăn v c p nư c. 5.2. H th ng thoát nư c bNn: Trong khu v c xây d ng t u, có nhi u d án phát tri n các khu ô th m i v i qui mô l n nên s xây d ng d ng ngay h th ng thoát nư c bNn riêng phù h p v i qui ho ch lâu dài bao g m 10 tr m bơm chuy n b c (t ng công su t 80.000m3/ngày) và hơn 50Km ư ng ng thoát nư c bNn chính (k c ư ng ng t ch y và ư ng ng áp l c) ưa nư c bNn v tr m x lí, xây d ng s m tr m x lí nư c th i Phú ô, C Nhu . Trong khi các tr m x lí này chưa ư c xây d ng thì gi i quy t quá như sau: + Nư c th i c a công trình ư c x lí qua b t ho i. Nư c sau x lí ư c thoát ra h th ng thoát nư c bNn t i tr m bơm chuy n b c r i ư c thoát t m vào h th ng thoát nư c mưa. + i v i nh ng khu v c ã có d án riêng ư c duy t s th c thi theo d án trên cơ s phù h p v i nh ng nh hư ng c a h th ng thoát nư c bNn chung c a khu v c. 5.3. H th ng c p i n và thông tin bưu i n: 5.3.1 H th ng c p i n: + Ngu n c p: t các tr m trung gian 110 KV, bao g m các tr m ã có: Chèm, Thanh Xuân, Nghĩa ô và các tr m xây d ng m i: C u Di n, HNT1. + M ng lư i xây d ng h th ng cáp ng m 22KV dài 177Km, các tr m bi n áp 22/0,4KV và h th ng cáp ng m h th t i các khu v c xây m i. i v i khu v c ã xây d ng thì t n d ng h th ng hi n có k t h p c i t o, b sung các khu v c còn thi u ngu n và m ng. 5.3.2 Thông tin bưu i n: T ng ài i u khi n: c i t o t ng ài T Liêm (thu c a bàn qu n C u Gi y) t dung lư ng 99000 s và xây m i t ng ài Nam Thăng Long dung lư ng 57000 s .
 9. T ng ài v tinh: xây m i và c i t o 6 t ng ài v tinh có dung lư ng m i t ng ài 3000 – 10000 s . M ng lư i thông tin bưu i n xây d ng hoàn ch nh cho các khu v c xây m i. T i các khu v c ã có d án riêng th c hi n theo d án ư c duy t. 6. T ng h p kh i lư ng xây d ng h t ng kĩ thu t: KH I LƯ NG STT N I DUNG XÂY D NG T ng KL t u I H th ng c p nư c * Nhà máy nư c: 1 nhà máy t 1: 150.000m3/ngày - Xây m i NM m t Nam sông H ng (tính cho phương án NM nư c m t sông H ng) Nâng CS t 30.000 1 nhà máy lên 60.000m3/ngày - Nhà máy nư c Cáo nh (c i t o) * ư ng ng c p nư c (xây m i) ư ng ng truy n d n D300-1200mm 64,1km 33,4km ư ng ng phân ph i D90-225mm 135,6km 61,8km *H ng c p nư c ch a cháy (xây m i) 1330 cái 635 cái *H thu nư c c u ho (xây m i) 48 cái 24 cái II H th ng thoát nư c bNn (xây m i): 24 cái - C ng t ch y D300-1100mm 61,4km 38,6km - C ng áp l c D250 - 450mm 23,7km 16,5 km - Tr m bơm chuy n b c 15 tr m (T ng 10 tr m công su t 150.000 (T ng công su t m3/ngày) 80.000 m3/ngày) - Tr m x lý nư c th i 3 tr m (T ng 2 tr m (T ng công công su t su t 84.000 117.000 m3/ngày) m3/ngày) III C p i n và Thông tin bưu i n *C p i n: - Tr m 110/22Kv (xây m i): 2 tr m 2 tr m 206 MVA (Theo QH lư i i n ư c duy t) 206 MVA
 10. - Tr m 110/22Kv (xây m i): 2 tr m 2 tr m (Theo QH lư i i n ư c duy t) 147 MVA 147 MVA - Tr m c t 22KV (Xây m i) 1 tr m 1 tr m - Dây n i 110Kv (xây m i) 10 km 10 km - Cáp 22 Kv (xây m i) 304 km 177 km *Thông tin bưu i n: - T ng ài i u khi n (xây m i) 1 tr m 1 tr m (57.000 s ) (57.000 s ) - T ng ài v tinh 14 tr m 6 tr m (c i t o, nâng công su t và xây m i) (65.000 s ) (25.000 s ) - Cáp quang. 42 km 28 km IV Hào và tuynen k thu t 164km 108km Ghi chú: Kh i lư ng d tính trong b ng ch y u là các công trình u m i và tr c chính (bao g m các h ng m c xây d ng m i và c i t o các công trình hi n có). Các h ng m c chi ti t, c p th p hơn s ư c xác nh khi nghiên c u các giai o n ti p theo ho c l p d án u tư xây d ng. 7. Các d án c n ưu tiên: ph c v các công trình xây d ng t u, ngoài h th ng h t ng kĩ thu t ư c xây d ng trên a bàn huy n, c n u tư xây d ng m t s công trình u m i, tr c chính (trong ó m t s h ng m c n m ngoài a bàn huy n ) mb os ng b và kh năng ho t ng hi u qu c a c h th ng trên cơ s phù h p v i h th ng chung mà qui ho ch ã xác nh. Các d án này g m: - D án xây d ng và phát tri n h th ng thoát nư c mưa g m: h i u hoà, kênh mương chính và tr m bơm ra sông Nhu c a các lưu v c C Nhu , Phú ô, Trung Văn. - D án xây d ng tr m x lí nư c bNn t p trung t i C Nhu , Phú ô (k c tr m bơm chuy n b c và ư ng ng ưa nư c bNn n tr m x lí). - D án nghiên c u và phát tri n ngu n nư c c p cho thành ph t ngu n nư c m t sông H ng ho c sông à. - Các công trình u m i v c p i n, thông tin bưu i n ngh th c hi n theo úng k ho ch và ti n nêu trog các qui ho ch chuyên ngành ã ư c phê duy t. i u 2:
 11. Giám c s Qui ho ch – Ki n trúc ki m tra, xác nh n h sơ b n v kèm quy t nh này trong vòng 15 ngày k t ngày ký; ph i h p v i U ban nhân dân huy n T Liêm t ch c công b Qui ho ch chi ti t h th ng h t ng kĩ thu t huy n T Liêm, t l 1:5000 ư c phê duy t các t ch c, cơ quan, nhân dân bi t và giám sát th c hi n. Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m qu n lí, ki m tra, giám sát xây d ng theo qui ho ch và x lí các trư ng h p xây d ng sai qui ho ch theo thNm quy n và qui nh cu pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Giám c S : Qui ho ch – Ki n trúc, K ho ch và u tư. Xây d ng, Giao thông Công chính, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, a chính – Nhà t; Giám c công ty i n l c Hà N i, Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND các xã, th tr n huy n T Liêm, th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản