Quyết định số 61/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 61/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng b s 26/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n Ngành: “PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B - SAI S CHO PHÉP VÀ QUY Đ NH LÀM TRÒN S Đ I V I KÍCH THƯ C, KH I LƯ NG C A XE CƠ GI I” S đăng ký: 22 TCN 275 – 05. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i/ Giao thông công chính và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Doãn Th L i nói đ u Tiêu chu n 22 TCN 275 - 05 đư c biên so n trên cơ s soát xét tiêu chu n 22 TCN 275 - 01. Cơ quan đ ngh và biên so n: C c Đăng ki m Vi t Nam
  2. Cơ quan trình duy t: V Khoa h c Công ngh - B Giao thông v n t i Cơ quan xét duy t và ban hành: B Giao thông v n t i
  3. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B - SAI S CHO PHÉP VÀ QUY 22 CN 275 - 05 B GIAO THÔNG Đ NH LÀM TRÒN S Đ I V I KÍCH THƯ C, KH I LU NG C A XE CƠ GI I V NT I (Ban hành theo quy t đ nh s : 61/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng 1.1. Tiêu chu n này quy đ nh sai s cho phép và làm tròn s đ i v i kích thư c, kh i lư ng c a xe cơ gi i (sau đây g i là xe); 1.2. Tiêu chu n này áp d ng b t bu c cho vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và ki u xe s n xu t, l p ráp đư c đ nh nghĩa t i TCVN 6211 : 2003 2. Tiêu chu n trích d n TCVN 6211 : 2003 (ISO 3833 : 1977) Phương ti n giao thông đư ng b - Ki u - Thu t ng và đ nh nghĩa TCVN 6528 : 1999 (ISO 621 : 1978) Phương ti n giao thông đư ng b - Kích thư c phương ti n có đ ng cơ và phương ti n đư c kéo - Thu t ng và đ nh nghĩa. TCVN 6529 : 1999 (ISO 1176 : 1990) Phương ti n giao thông đư ng b - Kh i lư ng - Thu t ng đ nh nghĩa và mã hi u. TCVN 7338 : 2003 (ISO 6725 - 1981) Phương ti n giao thông đư ng b - Kích thư c mô tô, xe máy hai bánh - Thu t ng và đ nh nghĩa. TCVN 7339 : 2003 (ISO 1931 - 1993) Phương ti n giao thông đư ng b - Kích thư c mô tô, xe máy ba bánh - Thu t ng và đ nh nghĩa. TCVN 7340 : 2003 (ISO 7656 : 1993) Phương ti n giao thông đư ng b - Mã kích thư c ô tô ch hàng. TCVN 7359 : 2003 (ISO 04131 - 1979) Phương ti n giao thông đư ng b - Mã kích thư c ô tô con. TCVN 7362 : 2003 (ISO 6726 - 1988) Mô tô, xe máy hai bánh - Kh i lư ng - thu t ng và đ nh nghĩa. TCVN 7363 : 2003 (ISO 1932 - 1990) Mô tô, xe máy ba bánh - Kh i lư ng - thu t ng và đ nh nghĩa. 3. Quy đ nh v kích thư c và đơn v đo 3.1. Kích thư c 3.1.1. Ôtô
  4. 3.1.1.1. Các kích thư c cơ b n: 3.1.1.1.1. Kích thư c theo chi u dài: chi u dài toàn b , chi u dài cơ s , chi u dài đ u xe, chi u dài đuôi xe. 3.1.1.1.2. Kích thư c theo chi u r ng: chi u r ng toàn b , v t bánh xe trư c, v t bánh xe sau. 3.1.1.1.3. Kích thư c theo chi u cao: chi u cao toàn b . Các kích thư c nêu trên c a ôtô đư c đ nh nghĩa t i tiêu chu n TCVN 6528 : 1999; 3.1.1.2. Các kích thư c khác: Nêu trong B ng 2. 3.1.2. Mô tô, xe máy hai bánh 3.1.2.1. Các kích thư c cơ b n: 3.1.2.1.1. Kích thư c theo chi u dài: chi u dài toàn b , kho ng cách tr c, chi u dài đ u xe, chi u dài đuôi xe. 3.1.2.1.2. Kích thư c theo chi u r ng: chi u r ng toàn b . 3.1.2.1.3. Kích thư c theo chi u cao: chi u cao toàn b . Các kích thư c nêu trên c a mô tô, xe máy hai bánh đư c đ nh nghĩa t i tiêu chu n TCVN 7338 : 2003; Các kích thư c khác: Nêu trong B ng 2. 3.1.3. Mô tô, xe máy ba bánh 3.1.3.1. Các kích thư c cơ b n: 3.1.3.1.1. Kích thu c theo chi u dài: chi u dài toàn b , chi u dài cơ s , chi u dài đ u xe, chi u dài đuôi xe. 3.1.3.1.2. Kích thư c theo chi u r ng: chi u r ng toàn b , v t bánh xe. 3.1.3.1.3. Kích thư c theo chi u cao: chi u cao toàn b . Các kích thư c nêu trên c a mô tô, xe máy ba bánh đư c đ nh nghĩa t i tiêu chu n TCVN 7339 : 2003; 3.1.3.2. Các kích thư c khác: Nêu trong B ng 2 3.2. Đơn v đo: mm 4. Quy đ nh v kh i lư ng và đơn v đo 4.1. Kh i lư ng: Kh i lư ng b n thân, kh i lư ng toàn b , kh i lư ng phân b lên các tr c đư c đ nh nghĩa t i TCVN 6529 : 1999 đ i v i ôtô, t i TCVN 7362 : 2003 đ i v i mô tô, xe máy hai bánh và t i TCVN 7363 : 2003 đ i v i mô tô, xe máy ba bánh. 4.2. Đơn v đo: kg
  5. 5. Quy đ nh sai s và sai s cho phép v kích thư c và kh i lư ng 5.1. Sai s Sai s là đ sai khác gi a tr s th c đo trên xe v i tr s tương ng nêu trong h sơ k thu t c a xe. 5.2. Sai s cho phép c a kích thư c và kh i lư ng Sai s cho phép đ i v i kích thư c cơ b n theo B ng 1, sai s cho phép do kích thư c khác theo B ng 2 và sai s cho phép đ i v i kh i lư ng theo B ng 3. B ng 1. Sai s cho phép đ i v i kích thư c cơ b n (đơn v mm) Lo i kích thư c Theo chi u dài Theo chi u r ng Theo chi u cao Lo i xe Mô tô, xe máy ± 30 ± 20 ± 30 Ôtô chuyên dùng ± 50 ± 30 ± 60 Các l i ôtô còn l i ± 40 ± 30 ± 40 Ghi chú: - Sai s nêu trong m c này đư c áp d ng cho c các kích thư c gi i h n và kh i lư ng gi i h n c a xe đã đư c ghi trong các tiêu chu n ho c quy đ nh khác (ví d : Đ i v i ôtô, kích thư c gi i h n chi u r ng quy đ nh là 2500 mm, h sơ k thu t là 2495 mm khi đo là 2520 mm thì v n th a mãn quy đ nh). - Các giá tr sai s cho phép nêu trong m c này là sai s cho phép l n nh t, n u trong h sơ k thu t c a xe có yêu c u đ chính xác cao hơn thì ph i l y theo đ chính xác cao hơn đó. B ng 2. Sai s cho phép đ i v i kích thư c khác Lo i kích thư c Sai s cho phép L p đ t đèn chi u sáng và tín hi u c a môtô, xe máy ± 10 mm L p đ t đèn chi u sáng và tín hi u c a ôtô ± 20 mm Kích thư c h u ích nh nh t c a c a hành khách ôtô khách ± 20 mm Chi u cao c a b c lên xu ng th nh t ôtô khách ± 20 mm Chi u r ng, chi u sâu đ m gh ng i, chi u cao t m t sàn t i m t đ m ± 10 mm ng i Kho ng tr ng gi a hai hàng gh ± 20 mm Chi u r ng, chi u cao l i đi d c c a ôtô khách ± 20 mm (1) L i thoát kh n c p ± 20 mm Sai s cho phép đ i v i kích thư c còn l i ± 5% (1) Ghi chú: Không đư c phép nh hơn kích thư c gi i h n đã đư c ghi trong các tiêu chu n ho c quy đ nh khác.
  6. B ng 3. Sai s cho phép đ i v i kh i lư ng Lo i xe Sai s cho phép Mô tô, xe máy hai bánh có dung tích xi lanh đ ng cơ dư i ± 8 kg 3 125 cm Các lo i mô tô, xe máy còn l i ± 10% (nhưng không quá 15 kg) Ôtô con ± 5% (nhưng không quá 60 kg) Ôtô chuyên dùng ± 10% (nhưng không quá 400 kg) Các lo i xe còn l i ± 10% (nhưng không quá 300 kg) 6. Quy đ nh v làm tròn s Khi làm tròn s th c hi n theo quy đ nh dư i đây: 6.1. Kích thư c 6.1.1. Kích thư c theo chi u dài: - Lo i b các giá tr nh hơn 5 ch s th nh t sau d u ph y. Ví d : S đo 665,4 mm” đư c làm tròn thành “665 mm”. - Các giá tr l n hơn ho c b ng 5 ch s th nh t sau d u ph y đư c lo i b và c ng thêm 1 vào s hàng đơn v Ví d : S đo “699,6 mm” đư c làm tròn thành “700 mm”. 3 6.1.2. Th tích làm vi c c a đ ng cơ: đơn v cm 3 Đ i v i xe có th tích làm vi c c a đ ng cơ nh hơn 175 cm ; - Lo i b các giá tr nh hơn 5 ch s th hai sau d u ph y. 3 3 Ví d : S đo “97,54 cm ” đư c làm tròn thành “97,5cm ” - Các giá tr l n hơn ho c b ng 5 ch s th hai sau d u ph y đư c lo i b và c ng thêm 1 vào ch s th nh t sau d y ph y. 3 3 Ví d : S đo “97,56 cm ” đư c làm tròn thành “97,6 cm ” 3 Đ i v i xe có th tích làm vi c c a đ ng cơ không nh hơn 175 cm ; - Lo i b các giá tr nh hơn 5 ch s th nh t sau d u ph y. 3 3 Ví d : S “1997,4 cm ” đư c làm tròn thành “1997 cm ” - Các giá tr l n hơn ho c b ng 5 ch s th nh t sau d u ph y đư c lo i b và c ng thêm 1 vào hàng đơn v . 3 3 Ví d : S đo “1997,6 cm ” đư c làm tròn thành “1998 cm ”
  7. 6.2. Kh i lư ng 6.2.1. Xe có kh i lư ng b n thân không l n hơn 400 kg; - Lo i b các giá tr nh hơn 5 ch s th nh t sau d u ph y. Ví d : S đo “102,4 kg” đư c làm tròn thành “102 kg”. - Các giá tr l n hơn ho c b ng 5 ch s th nh t sau d u ph y đư c lo i b và c ng thêm 1 vào s hàng đơn v . Ví d : S đo “43,6 kg” đư c làm tròn thành “44 kg”. 6.2.2. Xe có kh i lư ng b n thân l n hơn 400 kg; - Lo i b các giá tr nh hơn 5 hàng đơn v . Ví d : S đo “894 kg” đư c làm tròn thành “890 kg”. - Các giá tr l n hơn ho c b ng 5 hàng đơn v đư c làm tròn b ng 0 và c ng thêm 1 vào s hàng ch c. Ví d : S đo “765 kg” đư c làm tròn thành “760 kg”.
Đồng bộ tài khoản