Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa - Thể dục và Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 61/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY T C NG X C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C NGÀNH VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c ngành văn hóa, th thao và du l ch. i u 2. Quy t c ng x này áp d ng i v i toàn th cán b , công ch c, viên ch c, nhân viên, công ch c d b , viên ch c th vi c và lao ng h p ng ang làm vi c trong các cơ quan, ơn v trong ngành văn hóa, th thao và du l ch. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph bi n, ki m tra vi c th c hi n Quy t c ng x này i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n qu n lý./.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng CP; - Ban ch o TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Văn phòng TW ng, Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Chính ph ; Hoàng Tu n Anh - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Vi n Ki m sát t i cao, Tòa án nhân dân t i cao; - C c Ki m tra VBQPPL, B Tư pháp; - Công báo, Website Chính ph ; - Lưu: VT, V TCCB, HH300. QUY T C NG X C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C NGÀNH VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 61/2008/Q -BVHTTDL ngày 31 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) i u 1. ng x trong th c hi n công v 1. Cán b , công ch c, viên ch c ph i tuân th và gương m u th c hi n úng ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, không ng ng h c t p, tu dư ng và rèn luy n nâng cao năng l c, phNm ch t chính tr , o c ngh nghi p, ng x có văn hóa hoàn thành t t nhi m v ư c giao. 2. Trong th c thi công v , cán b , công ch c, viên ch c ph i làm và không ư c làm, theo nh ng quy nh trong B lu t Lao ng, Pháp l nh Cán b công ch c, Lu t phòng, ch ng tham nhũng và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 2. ng x trong th c hi n nhi m v 1. Trong giao ti p và ng x , cán b , công ch c, viên ch c ph i có thái l ch s , tôn tr ng. Ngôn ng giao ti p ph i rõ ràng, m ch l c, không nói t c, nói ti ng lóng, quát n t. 2. Nh ng vi c cán b , công ch c, viên ch c ph i làm: a) Th c hi n úng nguyên t c, thNm quy n, trình t , th t c ư c quy nh trong các văn b n pháp lu t có liên quan; b) Có thái th n tr ng, khách quan, toàn di n khi xem xét, ánh giá s vi c; l ng nghe, tôn tr ng các ý ki n gi i trình h p lý c a i tư ng ti p xúc, hư ng d n cho i tư ng khi ti p xúc hi u và th c hi n úng quy nh c a pháp lu t; c) Giao ti p v i i tư ng làm vi c t i công s trong gi hành chính úng nguyên t c khách quan, minh b ch, rõ ràng.
  3. 3. Nh ng vi c cán b , công ch c, viên ch c không ư c làm: a) L i d ng danh nghĩa nhi m v ư c giao th c hi n hành vi trái pháp lu t; nh n ti n, tài s n, l i ích v t ch t, l i ích tinh th n v l i; sách nhi u, gây khó khăn, phi n hà cho i tư ng ti p xúc; b) Ki n ngh , k t lu n, quy t nh x lý trái pháp lu t; bao che cho ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t, truy ép, g i ý cho i tư ng ti p xúc tr l i ch t v n, trình bày s vi c theo ý mu n ch quan c a mình; c) C n tr , ti t l thông tin, tài li u v n i dung làm vi c khi chưa có k t lu n chính th c. i u 3. ng x trong giao ti p v i công dân khi thi hành công v 1. Trong giao ti p v i công dân, cán b , công ch c, viên ch c ph i nhã nh n, l ng nghe ý ki n, gi i thích rõ ràng, c th v các quy nh liên quan n gi i quy t công vi c. 2. Nh ng vi c cán b , công ch c, viên ch c ph i làm: a) Quán tri t quan i m, ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, th c hi n nhi m v ti p dân, gi i quy t công vi c theo thNm quy n, úng trình t , th t c gi i quy t khi u n i, t cáo ư c quy nh trong Quy ch ti p công dân và các văn b n pháp lu t khác có liên quan; b) Khi thNm tra, xác minh, k t lu n, ki n ngh ph i th n tr ng, khách quan và ch u trách nhi m v ý ki n c a mình; c) N u phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t có th gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân thì ph i báo cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n áp d ng bi n pháp ngăn ch n k p th i. 2. Nh ng vi c cán b , công ch c, viên ch c không ư c làm: a) Thái hách d ch, sách nhi u, trì hoãn, ch m tr , gây khó khăn, phi n hà khi th c hi n nhi m v ; b) Làm sai l ch h sơ, k t qu gi i quy t v vi c; truy ép ho c g i ý cho i tư ng ti p xúc trình bày s vi c theo ý mu n ch quan c a mình; c) C n tr , can thi p trái pháp lu t vào vi c gi i quy t khi u n i, t cáo; ti t l h tên, a ch , bút tích ho c các thông tin v ngư i t cáo. i u 4. ng x trong th c hi n nhi m v phòng ch ng tham nhũng 1. Nh ng vi c cán b , công ch c, viên ch c ph i làm: a) Tuân th các nguyên t c, thNm quy n, trình t , th t c thNm tra, xác minh v ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t;
  4. b) Cung c p thông tin, báo cáo trung th c v công tác phòng, ch ng tham nhũng cho cơ quan, t ch c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nh ng vi c cán b , công ch c, viên ch c không ư c làm: a) Có hành vi làm sai l ch h sơ, thông tin, tài li u, báo cáo sai s th t v phòng, ch ng tham nhũng; b) L i d ng vi c phòng, ch ng tham nhũng gây r i, làm m t oàn k t n i b , xúc ph m nhân phNm, danh d c a cá nhân, uy tín c a cơ quan, t ch c; c) L i d ng vi c xác minh tài s n gây khó khăn, phi n hà, c n tr ho t ng bình thư ng c a ngư i ư c xác minh; ti t l thông tin v tài s n c a ngư i ư c xác minh trái pháp lu t; d) C n tr , can thi p trái pháp lu t vào quá trình gi i quy t các v tham nhũng. i u 5. ng x v i cán b lãnh o và ng nghi p 1. i v i cán b lãnh o, qu n lý: Cán b lãnh o, qu n lý ph i xây d ng, gi gìn s oàn k t, o c và văn hóa công v trong cơ quan, ơn v ; n m b t k p th i tâm lý, tôn tr ng và phát huy dân ch , kinh nghi m, sáng t o c a cán b , công ch c, viên ch c khi th c hi n công v ; b o v danh d chính áng c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng khi có ph n ánh, t cáo không úng s th t. 2. i v i cán b , công ch c, viên ch c: a) Ch p hành quy t nh c a ngư i lãnh o, qu n lý; thư ng xuyên ch ng sáng t o và ch u trách nhi m trư c pháp lu t khi th c hi n nhi m v ư c giao; Khi th c hi n quy t nh c a c p trên, n u có căn c quy t nh ó trái pháp lu t thì ph i có ý ki n ngay v i ngư i ra quy t nh, trư ng h p v n ph i ch p hành quy t nh thì có th báo cáo v i c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh và không ph i ch u trách nhi m v h u qu c a vi c th c hi n quy t nh ó gây ra; b) Không ư c l i d ng vi c góp ý, phê bình làm t n h i n uy tín c a cán b lãnh o, qu n lý và ng nghi p; 3. iv i ng nghi p: ng x có văn hóa, tôn tr ng, b o v danh d , uy tín chính áng c a ng nghi p; ph i h p v i ng nghi p ph i chân thành, có thái trung th c, thân thi n, h p tác, tôn tr ng giúp nhau hoàn thành t t nhi m v ư c giao. i u 6. ng x v i cơ quan, t ch c có liên quan và cơ quan thông tin báo chí Ch ư c phát ngôn, cung c p nh ng thông tin tài li u v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nhũng cho các cơ quan thông tin, báo chí, cơ quan, t ch c có
  5. liên quan khi có k t lu n chính th c c a c p có thNm quy n và s ng ý lãnh o theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. ng x v i t ch c, cá nhân nư c ngoài 1. Th c hi n quy nh c a pháp lu t và c a cơ quan khi quan h v i cơ quan, t ch c nư c ngoài và cá nhân ngư i nư c ngoài. 2. Ch ư c cung c p thông tin, tài li u, phát ngôn nh ng v n liên quan n công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nhũng khi ư c c p có thNm quy n giao. i u 8. ng x nơi công c ng 1. Ch p hành nghiêm túc các quy nh c a pháp lu t và quy t c sinh ho t nơi công c ng. 2. Không ư c l i d ng ch c v , quy n h n t o thanh th khi tham gia các ho t ng xã h i; tham gia ti p tay ho c bao che cho các hành vi vi ph m pháp lu t. 3. K p th i thông báo ngay cho cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n bi t các thông tin v hành vi vi ph m pháp lu t. i u 9. ng x v i nhân dân nơi cư trú 1. Tích c c tham gia tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v phòng ch ng tham nhũng và các văn b n pháp lu t khác. 2. Th c hi n quy ch dân ch cơ s , tham gia sinh ho t nơi cư trú, ch u s giám sát c a t ch c ng, chính quy n, oàn th và nhân dân nơi cư trú. 3. Không can thi p trái pháp lu t vào ho t ng c a các cơ quan, t ch c, cá nhân nơi cư trú; không tham gia xúi gi c, kích ng, bao che các hành vi trái pháp lu t. i u 10. ng x trong gia ình 1. Tích c c tuyên truy n, giáo d c, v n ng ngư i thân trong gia ình ch p hành nghiêm ch nh ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. 2. Không b , m , v ho c ch ng, con, anh, ch em ru t l i d ng danh nghĩa c a b n thân v l i cho gia ình và b n thân. 3. Không ư c t ch c cư i h i, ma chay, m ng th , sinh nh t, tân gia và các vi c khác xa hoa lãng phí, v l i./.
Đồng bộ tài khoản