Quyết định Số: 61/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
92
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 61/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TP. PLEIKU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2009/QĐ-UBND NGÀY 18/9/2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 61/2009/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH GIA LAI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 61/2009/QĐ-UBND Pleiku, ngày 31 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TP. PLEIKU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2009/QĐ-UBND NGÀY 18/9/2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí năm 2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị quyết số 09/2003/NQ-HĐND ngày 11/12/2003 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2004 (ban hành theo tờ trình số 2218/TT-UBND ngày 04/12/2003 của UBND tỉnh Gia Lai); Căn cứ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND tỉnh ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá IX, kỳ họp thứ 19 về việc điều chỉnh mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Xét đề nghị của Trưởng bộ phận thường trực triển khai pháp lệnh phí và lệ phí tại tờ trình số 4884/TTr-CT ngày 28/12/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi điểm 2, Mục I Biểu mức thu phí chợ tại Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Gia Lai sửa đổi mức thu phí chợ ban hành kèm theo Quyết định số 70/2004/QĐ-UBND ngày 15/6/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định phí chợ như sau: STT Đối tượng thu Mức thu 01 Chợ đêm thành phố Pleiku - Hộ kinh doanh buôn bán ổn định 60.000 đồng/m2/tháng - Hộ kinh doanh buôn bán lớn, sỉ 60.000 đồng/m2/tháng - Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, lẻ 30.000 đồng/m2/tháng
  2. Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Pleiku và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Phạm Thế Dũng
Đồng bộ tài khoản