Quyết định số 61-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 61-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61-CP về việc điều chỉnh một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61-CP Hà N i, ngày 26 tháng 2 năm 1980 QUY T NNH S 61 - CP C A H I NG CHÍNH PH NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 1980 V VI C I U CH NH NA GI I M T S XÃ THU C T NH HOÀNG LIÊN SƠN H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Hoàng Liên Sơn, QUY T NNH i u 1 - Nay phê chuNn vi c i u ch nh a gi i m t s xã c a các huy n B o Th ng, Mư ng Khương và th xã Lào Cai thu c t nh Hoàng Liên Sơn như sau: - C t các xã B n Phi t, B n C m c a huy n Mư ng Khương và xã V n Hoà, ti u khu Lào Cai c a th xã Lào Cai sáp nh p vào huy n B o Th ng. - Huy n B o Th ng sau khi ư c i u ch nh a gi i, bao g m các xã Gia Phú, Xuân Giao, Xuân Quang, Thái Niên, Phong Niên, Trì Quang, H p Thành, T Ph i, Sơn Hà, Sơn H i, Tàng Loóng, Phú Nhu n, Ph Lu, V n Hoà, B n C m, B n Phi t, th tr n nông trư ng Phong H i, th tr n ph Lu và ti u khu Lào Cai. i u 2 - U ban nhân dân t nh Hoàng Liên Sơn ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Tuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản