Quyết định sô 61-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định sô 61-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định sô 61-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cẩm Xuyên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định sô 61-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61-H BT Hà N i, ngày 17 tháng 5 năm 1986 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 61-H BT NGÀY 17-5-1986 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR N C A HUY N C M XUYÊN THU C T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 20-11-1970; Căn c quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. - Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, th tr n c a huy n CNm Xuyên thu c t nh Ngh Tĩnh như sau: - Thành l p th tr n CNm Xuyên (th tr n huy n l huy n CNm Xuyên) trên cơ s 91,5 hécta di n tích t nhiên v i 130 nhân khNu c a xã CNm ti n; 52 hécta di n tích t nhiên v i 130 nhân khNu c a xã CNm Quan và 3.783 nhân khNu là cán b , công nhân viên Nhà nư c; Th tr n CNm Xuyên có t ng di n tích t nhiên 143,5 hécta v i 4. 393 nhân khNu. a gi i th tr n CNm Xuyên phía ông và phía tây giáp xã CNm Ti n và xã CNm Quan; phía nam giáp xã CNm Quan; phía b c giáp xã CNm Ti n. - Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã CNm Ti n còn 463,95 hécta di n tích t nhiên v i 2.577 nhân khNu. a gi i xã CNm Ti n phía ông giáp xã CNm Thăng và CNm Hưng; phía tây và phía b c giáp xã CNm Huy; phía nam giáp xã CNm Quan, xã CNm Hưng và th tr n CNm Xuyên. Xã CNm Quan còn 6.845,31 hécta di n tích t nhiên v i 5.671 nhân khNu.
  2. a gi i xã CNm Quan phía ông giáp xã CNm Hưng; phía tây giáp xã CNm Du ; phía nam giáp xã CNm M ; phía b c giáp xã CNm Quan, xã CNm Huy, xã CNm Ti n và th tr n CNm Xuyên. i u 2. - U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản