Quyết định số 61-LT/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 61-LT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61-LT/QĐ về việc ban hành ba tiêu chuẩn ngành của bột do Tổng cục lương thực ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61-LT/QĐ

  1. T NG C C LƯƠNG TH C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 61-LT/Q Hà N i, ngày 05 tháng 05 năm 1967 QUY T NNH BAN HÀNH BA TIÊU CHU N NGÀNH C A B T T NG C C TRƯ NG T NG C C LƯƠNG TH C Căn c ngh nh s 123-CP ngày 24-08-1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l t m th i v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Căn c ngh nh s 167-CP ngày 18-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c lương th c; Theo ngh c a ông trư ng phòng khoa h c k thu t tr c thu c T ng c c, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành ba tiêu chuNn ngành ghi trong b n danh m c kèm theo, bao g m: - B t, Phương pháp th - B t mì 80%. Yêu c u k thu t. - B t mì 75%. Yêu c u k thu t. i u 2. Các ông Chánh văn phòng, C c trư ng, V trư ng, Trư ng ban thanh tra và trư ng các phòng tr c thu c T ng c c ch u trách nhi m thi hành và trong ph m vi quy n h n c a mình có nhi m v hư ng d n các ơn v trong ngành thi hành quy t nh này cho t t. i u 3. Các ông Giám c s , Trư ng ty lương th c, Giám c các xí nghi p xay xát lúa mì và ch bi n b t mì ch u trách nhi m t ch c th c hi n nghiêm ch nh các i u quy nh trong các văn b n ban hành theo quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 06 năm 1967. T NG C C TRƯ NG T NG C C LƯƠNG TH C
  2. Tr n Văn Hi n DANH M C TIÊU CHU N NGÀNH (Ban hành kèm theo quy t nh s 61-LT/Q ngày 05-05-1967 c a T ng c c Lương th c) S hi u Tên g i c a tiêu Hình th c ban Ngày có Ph m vi áp chuNn hành hi u l c d ng 56 TCN B t, Phương pháp th Chính th c áp 01-06-1967 Trong 1.67 d ng ngành 56 TCN B t mì 80% Chính th c áp 01-06-1967 Trong 2.67 d ng ngành Yêu c u k thu t 56 TCN B t mì 75% Chính th c áp 01-06-1967 Trong 3.67 d ng ngành Yêu c u k thu t T NG C C TRƯ NG T NG C C LƯƠNG TH C Tr n Văn Hi n
Đồng bộ tài khoản