Quyết định số 61/QĐ-TNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 61/QĐ-TNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/QĐ-TNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/QĐ-TNN

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM C C QU N LÝ TÀI NGUYÊN c l p - T do - H nh phúc NƯ C --------- ------- S : 61/Q -TNN Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM CÔNG NGH TÀI NGUYÊN NƯ C C C TRƯ NG C C QU N LÝ TÀI NGUYÊN NƯ C Căn c Quy t nh s 1035/Q -BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý tài nguyên nư c; Theo ngh c a Giám c Trung tâm Công ngh tài nguyên nư c và Chánh Văn phòng C c, QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng Trung tâm Công ngh tài nguyên nư c là t ch c s nghi p tr c thu c C c Qu n lý tài nguyên nư c có ch c năng nghiên c u, phát tri n, tri n khai và ng d ng công ngh trong qu n lý, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, b o v ch t lư ng nư c, phòng ch ng suy thoái, ô nhi m c n ki t ngu n nư c và các tác h i khác do nư c gây ra; xu t khNu, nh p khNu tr c ti p công ngh và s n phNm hàng hóa trong lĩnh v c tài nguyên nư c; th c hi n các ho t ng tư v n, d ch v trong lĩnh v c tài nguyên nư c và môi trư ng trên ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t. Trung tâm Công ngh tài nguyên nư c là ơn v s nghi p t b o m chi phí ho t ng, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình C c trư ng k ho ch dài h n, năm (05) năm và h ng năm v ho t ng c a Trung tâm; t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Nghiên c u khoa h c và công ngh , nghiên c u ng d ng, tri n khai, tư v n và chuy n giao công ngh v : a) i u tra, kh o sát, ki m kê, ánh giá nư c m t, nư c dư i t, ch t lư ng nư c, quy ho ch tài nguyên nư c;
  2. b) Qu n lý, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, b o v ch t lư ng nư c, phòng ch ng suy thoái, ô nhi m, c n ki t ngu n nư c và các tác h i khác do nư c gây ra; c) X lý nư c th i, xác nh kh năng ti p nh n nư c th i c a ngu n nư c; d) L p b n tài nguyên nư c, xây d ng mô hình toán, v t lý di n toán dòng ch y, lan truy n v t ch t trong h th ng sông và các t ng ch a nư c; ) Xác nh ngư ng gi i h n khai thác nư c m t, nư c dư i t; xác nh các khu v c d tr nư c, các khu v c c n b o v , các khu v c h n ch khai thác nư c, k ho ch i u hoà, phân b tài nguyên nư c. 3. Nghiên c u cơ s khoa h c và xây d ng tiêu chuNn cơ s , tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia, nh m c kinh t - k thu t trong lĩnh v c tài nguyên nư c theo phân công c a C c trư ng. 4. Th c hi n các chương trình, án, d án, tài nghiên c u khoa h c và công ngh v i u tra, kh o sát, ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c, quy ho ch tài nguyên nư c, qu n lý, khai thác, s d ng, b o v , phát tri n tài nguyên nư c, phòng ch ng tác h i do nư c gây ra và các ho t ng khác trong lĩnh v c tài nguyên nư c theo nhi m v ư c giao, t hàng ho c u th u. T quy t nh bi n pháp t ch c th c hi n b o m ch t lư ng, ti n theo yêu c u. 5.Th c hi n các d án h p tác qu c t trong lĩnh v c tài nguyên nư c và các lĩnh v c khác theo s phân công c a C c trư ng. 6. Tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, các công c kinh t ph c v qu n lý trong lĩnh v c tài nguyên nư c. 7. Tham gia thNm nh các chương trình, d án, án trong lĩnh v c tài nguyên nư c; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c nâng cao nh n th c c ng ng v tài nguyên nư c theo s phân công c a C c trư ng. 8. Tham gia hư ng d n chuyên môn, nghi p v , công tác qu n lý tài nguyên nư c cho các a phương; ki m tra, thanh tra, gi i quy t tranh ch p v ngu n nư c theo s phân công c a C c trư ng. 9. Th c hi n các ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v trong lĩnh v c tài nguyên nư c và môi trư ng và các lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t; liên doanh, liên k t s n xu t v i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c; xu t khNu, nh p khNu tr c ti p công ngh và s n phNm; tham gia u th u th c hi n các h p ng s n xu t, cung ng hàng hoá, d ch v thu c lĩnh v c tài nguyên nư c và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 10. Quy t nh vi c u tư phát tri n t v n vay, v n huy ng t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, t qu phát tri n ho t ng s nghi p c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. 11. Qu n lý tài chính, tài s n thu c Trung tâm; th c hi n trách nhi m c a ơn v d toán c p III theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 12. Th c hi n c i cách hành chính theo chương trình, k ho ch c i cách hành chính c a C c và phân công c a C c trư ng. 13. Qu n lý t ch c, cán b , viên ch c và lao ng thu c Trung tâm theo phân c p c a C c và theo quy nh c a pháp lu t. 14. Th ng kê, báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n nhi m v ư c giao. 15. Th c hi n các nhi m v khác do C c trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o Trung tâm: Trung tâm Công ngh tài nguyên nư c có Giám c và không quá ba (03) Phó Giám c. Giám c ch u trách nhi m trư c C c trư ng v các nhi m v ư c giao và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a Trung tâm; quy nh ch c năng, nhi m v c a các ơn v tr c thu c Trung tâm; xây d ng quy ch làm vi c và i u hành m i ho t ng c a Trung tâm. Các Phó giám c giúp vi c Giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c v các lĩnh v c ư c phân công. 2. B máy giúp vi c Giám c: a) Phòng Hành chính T ng h p; b) Phòng Phát tri n Công ngh ; c) Phòng Chuy n giao Công ngh ; d) Phòng Tư v n D ch v ; ) Phòng Thí nghi m. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 175/Q - TNN ngày 28 tháng 10 năm 2003 c a C c trư ng C c Qu n lý tài nguyên nư c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Công ngh và ánh giá tài nguyên nư c. Giám c Trung tâm Công ngh tài nguyên nư c, Chánh Văn phòng C c và Th trư ng các ơn v tr c thu c C c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các V : TCCB, KH, TC, KHCN, HTQT, PC; - Lãnh o C c; Nguy n Thái Lai - Chi y, Công oàn, oàn TNCSHCM C c; - Lưu: VT, VP.
Đồng bộ tài khoản