Quyết định số 61/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
11
download

Quyết định số 61/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/QĐ-TTg về việc phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng cầu Cần Thơ trên quốc lộ 1A do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2000 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T U TƯ D ÁN XÂY D NG C U C N THƠ TRÊN QU C L 1A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (T trình s 64/TT/GTVT-KH T ngày 07 tháng 01 năm 1999, s 3431/TT/GTVT-KH T ngày 04 tháng 10 năm 1999 và s 4284/TT/GTVT-KH T ngày 23 tháng 11 năm 1999) và ý ki n c a H i ng th m nh Nhà nư c v các d án u tư (Công văn s 44/T NN ngày 14 tháng 4 năm 1999 và s 105/T NN ngày 30 tháng 12 năm 1999), QUY T NNH: i u 1. u tư D án xây d ng c u C n Thơ trên qu c l 1A v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. V trí xây d ng: c u b c qua sông H u thu c a ph n t nh Vĩnh Long và t nh C n Thơ, cách b n phà hi n t i kho ng 3,2 km v phía h lưu. 2. Ph m vi d án: bao g m c u C n Thơ, ư ng d n hai u c u n i v i qu c l 1A ( i m u tuy n t i v trí kho ng Km 2061 trên qu c l 1A thu c a ph n huy n Bình Minh, t nh Vĩnh Long; i m cu i tuy n t i v trí kho ng Km 2077 trên qu c l 1A thu c a ph n huy n Châu Thành, t nh C n Thơ). Chi u dài toàn b tuy n d án kho ng 15,35 km, g m: - C u C n Thơ (c u chính và c u d n) kho ng 2.720 m. - ư ng d n vào c u kho ng 12,63 km. 3. Quy mô công trình, tiêu chuNn thi t k : a) Tiêu chu n thi t k :
  2. - Quy trình và tiêu chuNn thi t k : ch y u áp d ng theo quy trình, quy ph m Vi t Nam và AASHTO (Hoa Kỳ), có tham kh o c a các nư c tiên ti n khác. - T c thi t k chung cho c c u và ư ng 80 km/h; các o n qua khu dân cư và các nút giao, thi t k v i t c h n ch 60 km/h. - d c d c c u chính, c u d n và ư ng d n : T i a Imax = 4,5%. - T n su t thi t k : P = 1%. - Tĩnh không thông thuy n : 30m x 300m và 39m x 110m. b) Quy mô và gi i pháp k t c u công trình : - Ph n c u C n Thơ : C u vĩnh c u. Kh c u : r ng 24,90 m b trí cho 4 làn xe ôtô x 3,50m = 14m, 2 l b hành x 2,75m = 5,5m, các d i ngăn cách và ki n trúc an toàn r ng 5,4m. + C u chính : dài kho ng 1.090m, s d ng k t c u dây văng, m t c u h n h p d m thép và bê tông c t thép d ng l c, móng gi ng chìm m b ng bê tông c t thép. + C u d n : dài kho ng 1.630m, dùng d m bê tông c t thép d ng l c, móng c c b ng bê tông c t thép. - ư ng d n vào c u : + ư ng d n vào c u : m t c t ngang r ng 24,1m g m 4 làn xe ô tô x 3,5m, 2 làn xe thô sơ, 1 d i ngăn cách gi a, 2 d i an toàn, 2 l tr ng c . Áp d ng k t c u d ng m t ư ng m m b o m t i tr ng thi t k . + Các c u trên ư ng d n : xây d ng v i quy mô v a và nh , kh c u tương ương kh ư ng. K t c u : dùng d m bê tông c t thép d ng l c, m tr b ng bê tông c t thép trên n n c c bê tông c t thép. + Các nút giao ch y u g m : Nút giao v i qu c l 1A phía Vĩnh Long d ng nút giao n a ch Y v i n a nút giao khác m c (có c u vư t qua kênh Trà á, b trí cho phù h p v i vi c n i tuy n ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - C n Thơ sau này). Nút giao khác m c v i qu c l 54 phía Vĩnh Long, ki u hình thoi có c u vư t. Nút giao khác m c v i qu c l 91 và 91B (kéo dài) t i Cái Cui phía C n Thơ, ki u hình thoi có c u vư t (có b trí ư ng nhánh n i v i c u Quang Trung vào trung tâm thành ph C n Thơ; cùng ư ng nhánh n i khu công nghi p Hưng Phú, c ng Cái Cui sau này). Nút giao b ng v i qu c l 1A t i Cái Răng phía C n Thơ, ki u kèn Trumpet mb o nguyên t c tách nh p làn và chi u dài tr n dòng phù h p.
  3. + T i khu dân cư t p trung d c tuy n thi t k ư ng gom và các c u chui, c ng h p dân sinh. + Tr m thu phí : xây d ng 1 tr m thu phí hoàn ch nh v i hình th c thu bán t ng. 4. Nhu c u v n u tư và ngu n v n : - Nhu c u v n u tư kho ng 295 tri u USD, tương ương kho ng 4.100 t ng (tính theo t giá 1USD = 13.900 ng). T ng m c u tư ư c xác nh sau khi có thi t k và t ng d toán ư c duy t. - Ngu n v n : v n vay t Ngân hàng H p tác qu c t Nh t B n (JBIC) và v n i ng t ngân sách nhà nư c Vi t Nam. 5. T ch c th c hi n : - Ch u tư : B Giao thông v n t i. - i di n ch u tư : Ban Qu n lý d án M Thu n - B Giao thông v n t i. - Ti n th c hi n : kh i công năm 2001, hoàn thành năm 2005. 6. Phương th c th c hi n d án : - Tư v n thi t k k thu t và l p h sơ u th u: th c hi n b ng v n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Nh t B n, do phía Nh t B n ch nh. - Tư v n giám sát và nhà th u thi công : u th u c nh tranh qu c t . i u 2. Phân giao nhi m v 1. Giao B trư ng B Giao thông v n t i : - Quy t nh phương án k thu t trong quá trình thi t k k thu t trên cơ s nghiên c u nh ng i m lưu ý c a H i ng thNm nh Nhà nưu c ã nêu t i Văn b n s 44/T NN ngày 14 tháng 4 năm 1999 và Văn b n s 105/T NN ngày 30 tháng 12 năm 1999; th ng nh t v i y ban nhân dân hai t nh C n Thơ và Vĩnh Long v các phương án k thu t c th , nh t là các nút giao, m b o l a ch n phương án h p lý, s d ng v n ti t ki m và nâng cao hi u qu u tư. - Xác nh t ng m c u tư theo thi t k ư c duy t phù h p v i m t b ng giá th c t , các chi phí khác theo quy nh, ch Nhà nư c, thông qua thNm nh theo quy nh hi n hành trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t làm cơ s l p k ho ch u th u. - Ph i h p v i B Qu c phòng xác nh v tĩnh không, bi n pháp x lý v tháp c t c u cùng nh ng v n liên quan n qu c phòng trong khu v c d án, nhưng ph i khNn trương m b o ti n d án.
  4. - Ph i h p v i y ban nhân dân hai t nh Vĩnh Long và C n Thơ và các B , ngành có liên quan ch o công tác n bù gi i phóng m t b ng và tái nh cư. - Ch o tri n khai th c hi n d án úng theo quy nh hi n hành. 2. y ban nhân dân hai t nh Vĩnh Long và C n Thơ ch u trách nhi m th c hi n công tác gi i phóng m t b ng b o m ti n c a d án và t o i u ki n thu n l i tri n khai d án. 3. B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các ngành có liên quan th c hi n theo ch c năng và ph i h p v i B Giao thông v n t i trong quá trình àm phán vay v n và tri n khai th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c, thông l qu c t và úng cam k t v vay, tr n . i u 3. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Long và Ch t ch y ban nhân dân t nh C n Thơ ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản