Quyết định số 612/TTG về việc một số các doanh nghiệp độc lập trong ngành hàng hải vào làm thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 612/TTG về việc một số các doanh nghiệp độc lập trong ngành hàng hải vào làm thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 612/TTG về việc một số các doanh nghiệp độc lập trong ngành hàng hải vào làm thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 612/TTG về việc một số các doanh nghiệp độc lập trong ngành hàng hải vào làm thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 612/TTG Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 1996 QUY T NNH V VI C CHUY N M T S CÁC DOANH NGHI P C L P TRONG NGÀNHHÀNG H I VÀO LÀM THÀNH VIÊN C A T NG CÔNG TY HÀNG H I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995, Căn c Ngh nh s 39/CP ngày 27 tháng 6 năm 1995 c a Chính ph , banhành i u l m u v t ch c và ho t ng c a T ng công ty nhà nư c, Theo ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty hàng h i Vi t Nam, xét i u ki n c th và theo nguy n v ng c a C ng Qu ng Ninh, QUY T NNH: i u 1.- B sung C ng Qu ng Ninh vào làm thành viên c a T ngcông ty hàng h i Vi t Nam. i u 2.- B Giao thông v n t i, C c Hàng h i Vi t Nam, T ngcông ty Hàng h i Vi t Nam, C ng Qu ng Ninh và các cơ quan nhà nư c khác có liênquan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản