Quyết định số 613/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 613/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 613/2000/QĐ-BGTVT về việc quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuỷ qua các cầu trên đường thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 613/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 613/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 3 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 613/2000/Q -BGTVT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C QUY NNH M B O TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG THU QUA CÁC C U TRÊN Ư NG THU N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; Căn c Ngh nh s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a và Ngh nh 77/1998/N -CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh nh 40/CP; Căn c Ngh nh 171/1999/N -CP ngày 7 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v công trình giao thông i v i Công trình giao thông ư ng sông. Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh m b o tr t t , an toàn giao thông thu qua các c u trên ư ng thu n i a". i u 2. Giao cho C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, T ng Giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam: 1. Trong ph m vi trách nhi m c a mình hư ng d n thi hành và t ch c th c hi n b n quy nh này. 2. T ch c tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng m i t ch c, cá nhân có liên quan hi u và thi hành b n Quy nh này. 3. Ch o l c lư ng thanh tra giao thông ph i h p v i l c lư ng C nh sát giao thông và chính quy n a phương tăng cư ng ki m tra và x lý nghiêm nh ng trư ng h p vi ph m. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam; C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam; T ng giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam; Giám c các S Giao thông V n t i, S Giao thông Công chính; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Quang Tuy n ( ã ký) QUY NNH M B O TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG THU QUA CÁC C U TRÊN Ư NG THU N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 613/2000/Q -BGTVT ngày 16 tháng 3 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông V n t i) i u 1. Cơ quan qu n lý c u trên ư ng thu n i a có trách nhi m: 1. t các báo hi u ánh d u khoang thông thuy n theo Quy t c báo hi u ư ng thu n i a Vi t Nam quy nh t i Quy t nh s 1538/Q -KHKT, ngày 3 tháng 8 năm 1992 c a B trư ng B Giao thông V n t i và Bưu i n (nay là B Giao thông v n t i) và Quy t nh s 1431/1999/Q -BGTVT, ngày 15 tháng 6 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông V n t i; 2. t c t thu chí ngư c t i tr c u (c t thu trí ngư c có i m m c s 0 là v trí th p nh t c a áy d m, s ch tĩnh không c u là v trí m t nư c); 3. T i nh ng c u có tĩnh không ho c chi u r ng khoang thông thuy n không m b o theo tiêu chuNn c u quy nh t i TCVN 5664-1992 v phân c p k thu t ư ng thu n i a, ph i có bi n pháp m b o an toàn giao thông và thông báo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý ư ng thu cùng th ng nh t bi n pháp hư ng d n phương ti n thu qua khoang thông thuy n ư c an toàn. i u 2. Khi ti n hành kh o sát, b o dư ng, s a ch a, thi công... (g i chung là thi công) các c u, ơn v thi công có trách nhi m: 1. Không ư c làm nh hư ng n vi c lưu thông trên ư ng thu trong su t quá trình thi công; 2. Nh ng c u ư c xây d ng thêm h th ng ch ng va b o v tr c u thì h th ng ch ng va không ư c nh hư ng t i an toàn c a các phương ti n thu lưu thông qua c u; 3. Khi b t bu c ph i h n ch ho c t m th i c m vi c i l i trên ư ng thu thì trư c ó ph i ư c phép c a cơ quan qu n lý ư ng thu t c p o n tr lên và ph i thông báo trên phương ti n thông tin i chúng trư c ít nh t 10 (mư i) ngày;
  3. 4. Ph i thanh th i t t c nh ng chư ng ng i v t dư i lòng sông trong ph m vi b o v c u sau khi thi công. i u 3. Cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có trách nhi m: 1. t báo hi u hư ng d n lu ng cho phương ti n vào khu v c c u theo phương án ư c duy t; 2. Trư ng h p ph i thay i khoang thông thuy n, ph i thông báo v i cơ quan qu n lý c u di chuy n èn và báo hi u khoang thông thuy n. i u 4. Trư c khi cho phương ti n kh i hành, thuy n trư ng có trách nhi m tìm hi u k c i m các c u mà phương ti n s ph i qua trên ư ng hành trình như: - V trí khoang thông thuy n; - Tĩnh không c u; - Chi u r ng khoang thông thuy n; - Tình hình lu ng l ch, dòng nư c ch y..., có phương án ch ng x lý, mb o an toàn qua nh ng ch khó khăn nguy hi m. i u 5. Trư c khi i u khi n phương ti n qua công trình, thuy n trư ng ph i: 1. L p k ho ch hành trình bao g m: Phương án l p ghép i hình, phân công công vi c c th cho t ng thuy n viên, quy nh các thao tác nghi p v c a t ng thuy n viên... khi ưa phương ti n qua công trình; 2. Tr c ti p ki m tra các trang thi t b an toàn như h th ng lái, neo, sào ch ng, qu m... c bi t chú ý khi qua các công trình thu c khu v c ch u nh hư ng thu tri u; 3. Ki m tra và b trí thuy n viên tr c t i các v trí c n thi t, chuNn b các trang, thi t b ch ng va theo phương án ã l p; 4. Th n tr ng khi i xuôi nư c qua c u, c bi t i v i các c u g n nơi giao c t tuy n lu ng. Ch khi xét th y lu ng l ch, thu văn, th i ti t, các thông s k thu t c a c u và c a phương ti n m b o y i u ki n an toàn m i ư c i u khi n phương ti n qua c u. N u còn nghi ng , thuy n trư ng cho d ng phương ti n tìm hi u, xin ch d n c a o n, Tr m Qu n lý ư ng sông. i u 6. Trong th i gian phương ti n qua c u, thuy n trư ng ph i: 1. Cho phương ti n i úng khoang thông thuy n có báo hi u theo "Quy t c Báo hi u ư ng thu n i a Vi t Nam". i v i nh ng c u có phao d n lu ng vào khoang thông thuy n, thuy n trư ng ph i i u khi n phương ti n i theo lu ng gi i h n c a hai hàng phao;
  4. 2. Tr c ti p i u khi n và ch huy phương ti n khi i qua khoang thông thuy n x lý k p th i m i tình hu ng có th xNy ra; 3. Gi m c ch y tàu t i m c c n thi t, m b o ch ng trong i u khi n phương ti n. i u 7. Ban êm thuy n trư ng ch ư c phép cho phương ti n qua c u khi khoang thông thuy n có èn báo hi u theo quy nh. i u 8. 1. V mùa lũ, t i th i i m dư i chân c u dòng nư c ch y xi t, xét th y không an toàn, thuy n trư ng ph i cho phương ti n d ng l i. Trong th i gian ch qua c u, sà lan ph i ư c neo bu c ch c ch n t i v trí an toàn và ph i b trí ngư i tr c phương ti n, phòng trư ng h p sà lan b trôi, va vào tr c u. N u có nhi u oàn cùng qua c u, các thuy n trư ng c n ph i h p h tr l n nhau, l n lư t ưa t ng phương ti n qua c u. 2. T i các c u có tr m i u ti t c a cơ quan qu n lý ư ng thu , thuy n trư ng ph i tuy t i tuân th s hư ng d n c a tr m. i u 9. Nghiêm c m thuy n trư ng: 1. Bu c phương ti n vào thành c u; 2. Cho phương ti n i song hàng ho c tránh, vư t nhau khi qua c u; 3. i u khi n phương ti n qua c u khi thi u thuy n viên theo quy nh; 4. Neo u phương ti n trong ph m vi b o v c u. i u 10. Ch phương ti n ph i ch u trách nhi m v vi c i u ng phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n không m b o theo tiêu chuNn quy nh hi n hành. i u 11. Cơ quan qu n lý c u, cơ quan qu n lý ư ng thu n i a, ch phương ti n thu , thuy n trư ng phương ti n... vi ph m các quy nh t i Quy t nh này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản