Quyết định số 616/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
3
download

Quyết định số 616/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 616/2006/QĐ-UBND về công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2005 - 2010) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 616/2006/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ******** ****** Số: 616/2006/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ I (2005 - 2010) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 155/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép thành lập Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hồ Chí Minh; Theo Biên bản Đại hội thành lập Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hồ Chí Minh ngày 25, 26 tháng 11 năm 2005 và Biên bản họp Ban Chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố; Xét đề nghị phê duyệt kết quả đại hội của Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 12 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 52/TTr –SNV ngày 26 tháng 01 năm 2006; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2005 - 2010) gồm 29 thành viên được Đại hội thành lập Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố ngày 25, 26 tháng 11 năm 2005 nhất trí bầu ra như sau: 1. Ông Trần Văn Mãnh (Hai Văn), Chủ tịch; 2. Bà Đoàn Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực; 3. Ông Huỳnh Xuân Lũy, Phó Chủ tịch; 4. Ông Võ Thanh Phong, Phó Chủ tịch; 5. Ông Mạc Đường, Ủy viên Thường vụ;
  2. 6. Ông Nguyễn Hoàng Phi Anh, Ủy viên Thường vụ; 7. Bà Nguyễn Thị Hiếu, Ủy viên Thường vụ; 8. Ông Dương Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ; 9. Ông Mai Quốc Bình, Ủy viên Thường vụ; 10. Ông Nguyễn Vĩnh Tý, Ủy viên Ban Chấp hành; 11. Ông Võ Cường, Ủy viên Ban Chấp hành; 12. Ông Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành; 13. Ông Trần Thông, Ủy viên Ban Chấp hành; 14. Bà Ngô Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban Chấp hành; 15. Ông Đỗ Xuân Đại, Ủy viên Ban Chấp hành; 16. Ông Trần Minh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành; 17. Bà Võ Thị Trúc Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành; 18. Ông Phan Hữu Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành; 19. Ông Hà Huy Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành; 20. Ông Nguyễn Phi Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành; 21. Ông Lê Minh Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành; 22. Bà Phan Thanh Minh, Ủy viên Ban Chấp hành; 23. Ông Dương Kim Kết, Ủy viên Ban Chấp hành; 24. Ông Nguyễn Văn Hầu, Ủy viên Ban Chấp hành; 25. Ông Trần Phương Tín, Ủy viên Ban Chấp hành; 26. Ông Võ Văn Sắt, Ủy viên Ban Chấp hành; 27. Bà Trần Thị Bảy, Ủy viên Ban Chấp hành; 28. Bà Nguyễn Thị Hồng Hương, Ủy viên Ban Chấp hành;
  3. 29. Ông Nguyễn Đình Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành. Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương và Xã hội, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Sở ngành có liên quan, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hồ chí Minh và các thành viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 2; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực UBND/TP; - Ban Tổ chức Thành ủy; - Ban Dân vận Thành ủy; - Ủy ban MTTQVN/TP; - Sở Nội vụ TP (2b), Sở TC; Nguyễn Thành Tài - Công an TP, NHNN/TP - VPHĐ-UB: PVP/VX, KT; - Tổ VX, CNN; - Lưu (VX/Nh) TV.
Đồng bộ tài khoản