Quyết định số 6195A/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 6195A/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6195A/QĐ-UB về viêc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ-quận 11 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6195A/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 6195A/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH NHỰA PHÚ THỌ-QUẬN 11. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Xét Biên bản ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ-quận 11 ; Xét Tờ trình số 8640/TC-TCDN ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ-quận 11 để cổ phần hóa như sau : Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 6.122.904.258 đồng. (Sáu tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, chín trăm lẻ bốn ngàn, hai trăm năm mươi tám đồng), Trong đó : Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 5.475.601.139 đồng. (Năm tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ một ngàn, một trăm ba mươi chín đồng chẵn). Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :
  2. - Tài sản không cần dùng : 981.792.273 đồng. + Nhà xưởng : Nguyên giá = 1.905.155.200 đ, GTCL = 981.792.273 đ + Phương tiện vận tải : Nguyên giá = 7.200.000 đ, GTCL = 0 - Tài sản chờ thanh lý : 0 đồng. Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Nhựa Phú Thọ-quận 11 tiến hành hạch toán điều chỉnh sổ sách theo quy định tại Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002, Thông tư số 40/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài chính và thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa. Điều 4. Giao ủy ban nhân dân quận 11 tiến hành các thủ tục pháp lý để giao các nhà xưởng không cần dùng nêu tại Điều 2 của Quyết định này từ Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ sang Công ty Dịch vụ công ích quận 11 theo hình thức tăng giảm vốn. Điều 5. Giao Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ tổ chức xử lý tài sản không cần dùng là phương tiện vận tải nêu tại Điều 2 của Quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Xí nghiệp Nhựa Phú Thọ có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét và giải quyết. Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 11, Giám đốc Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ và
  3. Giám đốc các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : - Như điều 7 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài chính - Thường trực UBND.TP - TT Ban ĐMQLDN.TP - Sở Tài chính, Cục Thuế TP - Chi cục TCDN thành phố - VPHĐ-UB : PVP/KT Nguyễn Thiện Nhân - Tổ CNN - Lưu (CNN/K)
Đồng bộ tài khoản