Quyết định số 62/1998/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
5
download

Quyết định số 62/1998/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/1998/QĐ-BGD&ĐT về việc bổ sung điểm 2, Điều 1 của Quyết định số 2138/GD&ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/1998/QĐ-BGD&ĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62/1998/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 62/1998/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM 2, ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2138/GD&ĐT NGÀY 28/6/1997 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Quyết định số 224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo trên đại học ở trong nước; Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Sau đại học; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 Điều 1 của Quyết định số 2138/GD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 1997 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy chế đào tạo và bồi dưỡng sau đại học như sau: Kỳ thi tuyển sinh sau đại học hàng năm sẽ tổ chức tại các cơ sở đào tạo sau đại học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi. Thí sinh muốn học tập ở cơ sở nào thì đăng ký dự thi ở cơ sở đó. Các cơ sở được giao nhiệm vụ tổ chức thi có trách nhiệm tiếp nhận thí sinh của các cơ sở khác gửi tới dự thi. Những cơ sở không được giao nhiệm vụ tổ chức thi sẽ đăng ký cho các thí sinh của cơ sở mình dự thi các môn cơ bản, cơ sở, ngoại ngữ ở các Hội đồng thi có chuyên ngành đào tạo phù hợp. Tất cả các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ tổ chức thi môn chuyên ngành và bảo vệ đề cương cho các thí sinh dự thi nghiên cứu sinh tại cơ sở mình.
  2. Hội đồng thi do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định. Hội đồng thi có các tiểu ban chuyên môn giúp việc tổ chức thi, tuyển chọn hồ sơ, xác định những người trúng tuyển. Cơ sở đào tạo báo cáo danh sách Hội đồng thi, kết quả thi tuyển lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét trúng tuyển. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Ông Vụ trưởng Vụ Sau đại học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các điều bổ sung, sửa đổi. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Vụ trưởng các Vụ có liên quan và Thủ trưởng các cơ sở đào tạo sau đại học có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Minh Hiển (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản