Quyết định số 62/2002/QĐ-BNN về việc ban hành quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
7
download

Quyết định số 62/2002/QĐ-BNN về việc ban hành quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2002/QĐ-BNN về việc ban hành quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2002/QĐ-BNN về việc ban hành quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 62/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH VÙNG, CƠ S AN TOÀN D CH B NH Đ NG V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 15/ 02 /1993; Ngh nh s 93/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 3 tháng, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng QUY NNH
  2. VÙNG, CƠ S AN TOÀN DNCH B NH NG V T (Ban hành theo Quy t nh s : 62 2002/Q - BNN ngày 11 / 7 /2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng: 1.Vùng an toàn d ch b nh (sau ây vi t t t là VATDB), cơ s chăn nuôi an toàn d ch b nh (sau ây vi t t t là cơ s ATDB) cung c p ng v t, s n phNm ng v t cho tiêu dùng trong nư c ho c xu t khNu g m: a) VATDB, cơ s ATDB m t loài ng v t i v i m t b nh ho c nhi u b nh. b) VATDB, cơ s ATDB nhi u loài ng v t i v i m t b nh ho c nhi u b nh. 2. ng v t, s n phNm ng v t trong Quy nh này theo i u 2 kho n 1,2 c a Pháp l nh Thú y, tr ng v t dư i nư c. 3. T ch c, cá nhân có các ho t ng liên quan n chăn nuôi gia súc, gia c m; s n xu t, kinh doanh th c ăn chăn nuôi, thu c thú y; mua bán, gi t m ng v t; ch bi n, kinh doanh s n phNm ng v t trong VATDB, cơ s ATDB ph i th c hi n theo Quy nh này. i u 2. Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Vùng an toàn d ch b nh” là vùng lãnh th ư c xác nh ó không x y ra ca b nh nào trong th i gian quy nh cho t ng b nh và ho t ng v thú y m b o ki m soát ư c d ch b nh, gi t m , kinh doanh, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t. VATDB g m vùng an toàn và vùng m. Vùng m là vùng ti p giáp v i vùng an toàn. 2. Cơ s ATDB là trong ph m vi cơ s chăn nuôi không x y ra ca b nh nào trong th i gian quy nh cho t ng b nh và ho t ng chăn nuôi, thú y m b o ki m soát ư c d ch b nh, xu t, nh p ng v t, s n phNm ng v t. 3. “ d ch” là m t b nh truy n nhi m ho c ký sinh trùng thu c danh m c do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh x y ra m t xã ho c m t cơ s có ho t ng liên quan n chăn nuôi, gi t m ng v t, ch bi n s n phNm ng v t. 4. “Giám sát d ch b nh” là vi c theo dõi, ki m tra, ánh giá tính ch t, nguyên nhân xu t hi n, phương th c lây lan b nh trong su t quá trình chăn nuôi, v n chuy n, gi t m ng v t, ch bi n kinh doanh s n phNm ng v t và ra các bi n pháp phòng b nh, kh ng ch b nh ho c thanh toán i v i t ng b nh c th . i u 3. Phân công trách nhi m:
  3. 1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương vi c xây d ng VATDB, cơ s ATDB a phương, u tư cho các ho t ng v thú y và các ho t ng khác trong VATDB, cơ s ATDB. 2. C c Thú y ch u trách nhi m hư ng d n xây d ng, thNm nh VATDB, cơ s ATDB, ch o các Chi c c Thú y trong vi c xây d ng và qu n lý các ho t ng i v i VATDB, cơ s ATDB. 3. Chi c c Thú y t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m giúp U ban nhân dân c p huy n và cơ s chăn nuôi trong vi c xây d ng, qu n lý VATDB, cơ s ATDB và th c hi n các n i dung chuyên môn k thu t thu c thNm quy n. Chương 2: I U KI N THÚ Y I V I VÙNG, CƠ S AN TOÀN DNCH B NH i u 4. i u ki n v sinh thú y (VSTY) i v i VATDB, cơ s ATDB xu t kh u ng v t, s n ph m ng v t g m: 1. Không có d ch b nh L m m long móng (LMLM), D ch t l n trong kho ng th i gian t ngày có con v t m, ch t, gi t hu cu i cùng n ngày ư c công nh n là VATDB, cơ s ATDB theo quy nh c a B Nông nghi p và PTNT. 2. Có x y ra b nh khác thu c danh m c ph i công b d ch c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nhưng không phát thành d ch và ng v t m c b nh ư c tiêu hu , x lý k p th i theo quy nh; 3. Th c hi n y các yêu c u v thú y trong b n Quy nh này i v i vi c tiêm phòng, ki m d ch, ki m tra v sinh thú y gi t m , ch bi n, kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t, th c ăn chăn nuôi, khai báo d ch b nh. 4. mb o i u ki n VSTY các cơ s có ho t ng liên quan n thú y quy nh i u 1, kho n 3 c a Quy nh này theo quy nh c a B Nông nghi p và PTNT và hư ng d n c th c a C c Thú y. i u 5. i u ki n VSTY i v i VATDB, cơ s ATDB cung c p ng v t, s n ph m ng v t cho tiêu dùng trong nư c g m: 1. mb o các i u ki n theo quy nh t i i u 4 kho n 2, 3, 4 c a Quy nh này; 2. Không x y ra d ch b nh ang ngh công nh n là vùng an toàn i v i d ch b nh ó trong th i gian ư c quy nh tuỳ theo t ng vùng, tính ch t t ng b nh, t ng loài ng v t tính n ngày ư c công nh n i v i VATDB, cơ s ATDB. i u 6. Quy nh v vi c khai báo d ch b nh: Cơ s chăn nuôi, gi t m ng v t khi th y ng v t m c b nh ho c ch t ph i báo ngay cho cơ quan thú y s t i ho c chính quy n a phương và không ư c bán, gi t m , lưu thông trên th trư ng.
  4. Thú y xã, tr m thú y huy n nh n ư c khai báo ph i ki m tra xác minh ngay, trong trư ng h p nghi m c b nh LMLM, D ch t l n ho c b nh ư c ăng ký ATDB, cơ s ATDB thì ph i báo cáo ngay cho Chi c c Thú y t nh, thành ph , ng th i l y m u g i chNn oán, xét nghi m. i u 7. Quy nh v vi c tiêm phòng: Ch tiêm phòng i v i t ng b nh, t ng loài gia súc và lo i vac xin trong VATDB, cơ s ATDB xu t khNu ng v t, s n phNm ng v t ph i tiêm phòng theo Quy nh s 1243 NN-TY/Q , ngày 24/7/1996 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 8. Quy nh v vi c ki m d ch ng v t: 1. Trong trư ng h p c n ngăn ch n d ch b nh lây lan, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình U ban nhân dân t nh cho phép thành l p các ch t ki m d ch ng v t trên các ư ng giao thông chính trong vùng m. 2. Ki m soát ch t ch vi c v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t, c bi t iv i ng v t, s n phNm ng v t nh p vào VATDB, cơ s ATDB. 3. Ph i có cơ s cách ly ki m d ch. Th i gian theo dõi cách ly ki m d ch tuỳ theo t ng b nh. 4. Ch c p gi y ch ng nh n ki m d ch cho ng v t, s n phNm ng v t ư c l y t VATDB, cơ s ATDB. i u 9. Quy nh v ki m tra v sinh thú y và gi t m ng v t: 1. Th c ăn chăn nuôi ph i m b o ch t lư ng, tiêu chuNn v sinh thú y. 2. Vi c gi t m gia súc kinh doanh ph i th c hi n t i các cơ s gi t m ư c phép c a các cơ quan có thNm quy n. Gia súc gi t m ph i ư c cơ quan thú y ki m soát gi t m . 3. Vi c gi t m gia c m kinh doanh ph i ư c cơ quan thú y ki m soát ch t ch . i u 10. Quy nh v ch n oán, xét nghi m: 1. Khi có ng v t m, ch t nghi ng m c d ch b nh nguy hi m ph i ư c cơ quan thú y ti n hành chNn oán, xét nghi m và có phi u k t qu chNn oán kèm theo báo cáo d ch b nh. 2. Ti n hành kh o sát, ánh giá v huy t thanh h c theo Quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 11. Quy nh v x lý ng v t m c b nh truy n nhi m: 1. Th c hi n vi c gi t hu ng v t m c b nh LMLM ngay khi phát hi n ư c b nh.
  5. 2. Th c hi n vi c gi t m b t bu c ng v t m c b nh D ch t l n. 3. Th c hi n vi c gi t hu , gi t m b t bu c i v i ng v t m c các b nh khác theo hư ng d n, giám sát c a cơ quan thú y phù h p cho t ng b nh theo quy nh c a pháp lu t v thú y. Chương 3: TH T C ĂNG KÝ VÀ CÔNG NH N VÙNG, CƠ S AN TOÀN DNCH B NH i u 12. a phương, cơ s chăn nuôi ăng ký xây d ng VATDB, cơ s ATDB ph i l p h sơ ăng ký g m: 1. ơn ăng ký VATDB, cơ s ATDB (theo m u quy nh c a C c Thú y); 2. T trình v i u ki n VATDB, cơ s ATDB d ki n ư c xây d ng có các n i dung sau: a) L p báo cáo mô t VATDB, cơ s ATDB v a i m, a lý t nhiên, c i m s n xu t chăn nuôi; b) Ho t ng thú y trong VATDB, cơ s ATDB; M i VATDB, cơ s ATDB có m t t trình riêng. i u 13. Nơi ăng ký VATDB, cơ s ATDB và th i h n ti n hành: 1. U ban nhân dân c p huy n, cơ s chăn nuôi ăng ký xây d ng VATDB g i h sơ ăng ký xây d ng VATDB, cơ s ATDB nói i u 12 v Chi c c Thú y t nh, thành ph tr c thu c trung ương; 2. Trong ph m vi 30 ngày k t khi nh n h sơ h p l , Chi c c Thú y cùng U ban nhân dân c p huy n, cơ s chăn nuôi ti n hành l p d án xây d ng VATDB, cơ s ATDB. i u 14. a phương, cơ s chăn nuôi ăng ký công nh n VATDB, cơ s ATDB ph i làm th t c sau: 1. L p h sơ ăng ký g m: a) ơn ngh thNm nh; b) T trình v i u ki n VATDB, cơ s ATDB ã ư c xây d ng. 2. N p h sơ ăng ký v C c Thú y. Trong ph m vi 30 ngày k t khi nh n ư c h sơ h p l . C c Thú y thNm nh i u ki n VATDB, cơ s ATDB và tr l i k t qu . Khi i u ki n thì các cơ quan có
  6. thNm quy n c p gi y ch ng nh n VATDB, cơ s ATDB cho a phương theo quy nh t i i u 17, Quy nh này. Trong trư ng h p thNm nh là chưa i u ki n là VATDB, cơ s ATDB thì a phương, cơ s có th ngh thNm nh l i sau khi ã s a ch a, kh c ph c nh ng n i dung chưa t yêu c u trong l n thNm nh trư c. i u 15. Thành l p oàn th m nh VATDB, cơ s ATDB: 1. C c Thú y có trách nhi m quy t nh thành l p oàn thNm nh. 2.Thành ph n oàn thNm nh do C c trư ng C c Thú y quy t nh g m các cán b thu c các ơn v chuyên môn k thu t thú y có liên quan n n i dung thNm nh. i u 16. Nhi m v c a oàn th m nh: 1. Ki m tra các i u ki n c a VATDB, cơ s ATDB ngh ư c công nh n. 2. ánh giá v tình hình d ch b nh, v n chuy n gia súc trong vùng và xu t, nh p v i các a phương, nư c khác. 3. Xác nh kh năng c a các cơ quan có trách nhi m i v i VATDB, cơ s ATDB. 4. L p báo cáo thNm nh và ki n ngh m t trong các m c sau ây: a) M c A: t y tiêu chuNn v n i dung ki m tra i v i VATDB, cơ s ATDB, ngh công nh n VATDB, cơ s ATDB. b) M c B: t tiêu chuNn chưa y , c n hoàn thành nh ng n i dung theo yêu c u c a oàn thNm nh ngh thNm nh l i. c) M c C: không t tiêu chuNn, c n ti p t c các ho t ng xây d ng VATDB, cơ s ATDB. i u 17. Th m quy n c p gi y công nh n VATDB, cơ s ATDB: C c Thú y c p gi y công nh n huy n, qu n, cơ s chăn nuôi là VATDB, cơ s ATDB theo ngh c a Chi c c Thú y t nh, thành ph tr c thu c trung ương. i u 18. Qu n lý VATDB, cơ s ATDB: 1. Gi y công nh n VATDB, cơ s ATDB có giá tr 02 năm k t ngày c p và ư c thông báo cho các t nh, thành ph trong ph m vi c nư c. Trư c khi h t th i h n 3 tháng ơn v ph i có ơn xin thNm nh l i g i v C c Thú y. N u trong th i gian ư c c p gi y công nh n VATDB, cơ s ATDB không m b o các yêu c u theo quy nh thì cơ quan có thNm quy n thu h i gi y. 2. C c Thú y t ch c thNm nh l i VATDB, cơ s ATDB trong ph m vi 2 tháng k t ngày nh n ơn xin thNm nh, v i các n i dung sau:
  7. a) i u ki n v sinh thú y cơ s chăn nuôi. b) Ki m tra huy t thanh h c các b nh ăng ký an toàn và các b nh truy n lây sang ngư i. c) Ki m tra công tác tiêm phòng, ki m d ch, ki m soát gi t m . i u 19. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v thú y i v i VATDB, cơ s ATDB: 1. C c Thú y ch u trách nhi m: a) Hư ng d n, ch o các Chi c c Thú y trong vi c xây d ng VATDB, cơ s ATDB. b) ThNm nh VATDB, cơ s ATDB. c) Ra quy t nh công nh n VATDB, cơ s ATDB. d) Giám sát, ki m tra, thanh tra các VATDB, cơ s ATDB. 2. Chi c c Thú y t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m: a) Ph i h p v i các cơ quan h u quan a phương, cơ s chăn nuôi xây d ng VATDB, cơ s ATDB. b) ngh C c Thú y công nh n VATDB, cơ s ATDB. c) Giám sát, ki m tra, thanh tra các ho t ng thú y trong VATDB. 3. Các ơn v ư c C c Thú y c thNm nh, chNn oán xét nghi m i v i các VATDB, cơ s ATDB ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng k t lu n c a mình. i u 20. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n chăn nuôi thú y trong VATDB, cơ s ATDB: 1. Các cơ s chăn nuôi, ch bi n th c ăn chăn nuôi, gi t m ng v t, kinh doanh s n phNm ng v t trong VATDB, cơ s ATDB ph i tuân theo m i quy nh c a pháp lu t v thú y i v i VATDB, cơ s ATDB. 2. T ch c, cá nhân các vùng khác có các ho t ng liên quan n VATDB, cơ s ATDB ph i ch p hành các quy nh áp d ng i v i VATDB, cơ s ATDB. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 21. Trách nhi m thi hành:
  8. C c trư ng C c Thú y trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Quy nh này. Trong quá trình th c hi n Quy nh này n u có vư ng m c ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ( C c Thú y) xem xét gi i quy t. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản