Quyết định số 62/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 62/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2002/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục dự án quốc gia gọi vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2002/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/2002/QĐ-TTG Hà N i, ngày 17 tháng 05 năm 2002 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 62/2002/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH DANH M C D ÁN QU C GIA G I V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI TH I KỲ 2001 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Đ u tư nư c ngoài s 18/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Ngh quy t s 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v vi c tăng cư ng thu hút và nâng cao hi u qu đ u tư tr c ti p nư c ngoài th i kỳ 2001 - 2005; Theo đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c qu c gia g i v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài th i kỳ 2001 - 2005. Danh m c này có th đư c b sung tuỳ theo yêu c u c a quá trình phát tri n. Đi u 2. Căn c Danh m c này, các B , ngành, đ a phương liên quan ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư xây d ng các Tóm t t d án, làm cơ s cho vi c v n đ ng đ u tư. B K ho ch và Đ u tư ph i h p v i các B , ngành, đ a phương l p Danh m c v n đ ng hàng năm, trư c m t c n l p g p Danh m c các d án ưu tiên v n đ ng trong năm 2002. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n M nh C m (Đã ký)
 2. DANH M C D ÁN QU C GIA G I V N Đ U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI Th i kỳ 2001-2005 Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 62 ngày 17/ 5/2002 c a Th Tư ng Chính ph TT Mã s Tên d án Đ a đi m Thông s k thu t Hình th c đ u tư Ghi chú I CÔNG NGHI P Công nghi p d u khí 1 VN-02-001 Nhà máy ch bi n s n ph m KCN Hòa Khánh, Đà N ng 17 tri u USD LD ho c 100% v n sau hóa d u NN 2 VN-02-002 Nhà máy s n xu t khí công KCN Hòa Khánh, Đà N ng 10 tri u USD LD ho c 100% v n nghi p NN 3 VN-02-003 Thăm dò, khai thác các m V nh B c B : Lô 104, 107 H p đ ng phân chia m i s n ph m ho c liên Lô 110,113,114 doanh Mi n Trung: t Lô 115 đ n Lô 122;Vùng bi n Nam Côn Sơn: các Lô 04.1, 04.2, 05.1B, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 24; Tây Nam: t Lô 41 đ n Lô 45 4 VN-02-004 Đư ng ng d n khí Lô B-Ô Khu v c th m l c đ a Tây Nam Dài kho ng 289 km ngoài LD ho c HĐHTKD Môn (d n khí t Lô B đ n đ ng bi n và 43 km trong đ t li n; b ng sông C u Long) công su t t i đa 2 t m3/năm, công su t thi t k là 1,5 t m3/năm; 300 tri u USD 5 VN-02-005 Nhà máy l c d u s 2 và hoá Thanh Hóa 6,5 tr.T/năm; LD d u 1,5 t USD
 3. Công nghi p khai khoáng 6 VN-02-006 Khai thác và ch bi n H.Tuy An, Phú Yên 10.000 t n SP /năm; LD Diatomit 10 tri u USD 7 VN-02-007 Ch bi n pigmen, ilmenhit KCN c ng bi n Vũng áng, Kỳ LD Anh, Hà Tĩnh 8 VN-02-008 Khai thác qu ng s t H.Th ch Hà, Hà Tĩnh 10 tri u T/ năm LD 9 VN-02-009 Tinh luy n cát cao c p Su i Hi p (Diên Khánh), 30-50 tri u USD LD XK 100% Khánh Hòa 10 VN-02-010 Khai thác qu ng Mangan và H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang 1.000 t n/ năm M i HTĐT Tr lư ng luy n Ferro Mangan 3,2 tri u t n 11 VN-02-011 Khai thác và ch bi n H.Sơn Dương, Tuyên Quang 300.000 t n b t/ năm LD ho c HĐHTKD Fenspat 12 VN-02-012 Khai thác cát đen và ch Hàm Tân, Bình Thu n 30-40.000 t n / năm LD ho c 100% v n bi n dioxit Titan NN 13 VN-02-013 Khai thác Bauxit, luy n nhôm Lâm Đ ng, Đ c L c 1 tri u t n /năm LD 14 VN-02-014 LD b t k m Vi t Thái B cK n 26.500 T/ năm LD 15 VN-02-015 LD khai thác ch bi n đ t Lai Châu 15.000 T/ năm LD hi m Đông Pao 16 VN-02-016 Khai thác đ t hi m Phong Th , Lai Châu 100.000 T/ năm LD 17 VN-02-017 SX rutin nhân t o, b t màu Mi n Trung LD ôxit titan 18 VN-02-018 Khai thác, ch bi n crômit Thanh Hóa 250.000 T/ năm LD 19 VN-02-019 Khai thác và tinh luy n thi c Quỳ H p, Ngh An 500.000 T/ năm LD
 4. 20 VN-02-020 Khai thác qu ng s t Quý Xa Lào Cai 1,5 tri u T/ năm; LD 30 tri u USD CN hóa ch t - phân bón 21 VN-02-021 Ch bi n phân vi sinh t Tây Ninh 5000 T/ năm LD ho c 100% v n than bùn; SX các SP t cao NN lanh, đ t sét; XD nhà máy x lý rác và SX phân h u cơ t ng h p 22 VN-02-022 Nhà máy s n xu t phân bón Đình Vũ, H i Phòng 330.000 T/ năm DAP 23 VN-02-023 SX xút t mu i H. Ninh Phư c, Ninh Thu n 50.000 t n xút đ c/năm LD ho c 100% v n NN 24 VN-02-024 SX mu i tinh H. Ninh Phư c, Ninh Thu n 40.000 T/ năm LD ho c 100% v n NN 25 VN-02-025 Nhà máy hóa d u Methyl KCN Dung Qu t, Qu ng Ngãi 60.000 t n/ năm; LD ho c 100% v n Tertiary Butyl Ether (MTBE) NN 12 tri u USD 26 VN-02-026 Nhà máy hóa d u Carbon KCN Dung Qu t, Qu ng Ngãi 30.000 t n/ năm; LD ho c 100% v n Black (CB) NN 43 tri u USD 27 VN-02-027 Nhà máy s n xu t cao su KCN Dung Qu t, Qu ng Ngãi 40.000 t n BR/năm; 50.000 t ng h p t n SBR/năm; 190 tri u USD 28 VN-02-028 Nhà máy s n xu t than ho t Phư ng 4, TX Trà Vinh 100 t n SP/năm HĐHTKD tính-l c màu
 5. 29 VN-02-029 S n xu t c n công nghi p H. Sơn Dương, TX Tuyên 1,5 tri u lít/năm LD ho c HĐHTKD Quang 30 VN-02-030 S n xu t PS Mi n Trung ho c Mi n Nam 30.000 T/ năm; 100% v n NN 30 tri u USD 31 VN-02-031 S n xu t ethylen và PE Bà R a - Vũng Tàu 300.000 T/ năm; ethylen: 350.000 T/ năm (s d ng khí Etan t nhà máy x lý khí c a b Nam Côn Sơn, ch y u m H i Th ch 32 VN-02-032 S n xu t ph t pho vàng Lào Cai 30.000 T/năm LD 33 VN-02-033 S n xu t que hàn Hà Tây 20.000 T/năm 34 VN-02-034 S n xu t Acid Photphoric Lào Cai 450.000 T/năm 35 VN-02-035 S n xu t Soda Mi n Trung ho c mi n B c 150.000 T/năm; LD ho c 100% v n NN 50 tri u USD 36 VN-02-036 S n xu t linh ki n, chi ti t Đ ng Nai 1000 T/năm nh a ôtô 37 VN-02-037 S n xu t Formalin đ ch Vũng Tàu - Đ ng Nai 30.000 T/năm t o keo dán g 38 VN-02-038 S n xu t LAB H i Phòng, Qu ng Ngãi 80.000 T/năm; 100% v n NN 100 tri u USD
 6. 39 VN-02-039 Nhà máy s n xu t mu i than Mi n Trung, Mi n B c 30.000 T/ năm 40 VN-02-040 S n xu t xút-clo-EDC Mi n Trung xút: 200 ngàn T/ năm; 100% v n NN clo: 180 ngàn T/ năm 41 VN-02-041 S n xu t Methanol Mi n Nam 660 ngàn T/ năm 42 VN-02-042 S n xu t PTA, BTX Nghi Sơn, Thanh Hoá 300 ngàn T/ năm 43 VN-02-043 S n xu t PE Mi n Trung ho c Mi n Nam 350.000 T/ năm; LD 320 tri u USD 44 VN-02-044 S n xu t Styrene Monomer Mi n Trung 210.000 T/ năm; LD Qu ng Ngãi đ/n KCN 200 tri u USD Dung Qu t 45 VN-02-045 Cracking Nafta Mi n Trung 550.000 T/ năm; LD 800 tri u USD 46 VN-02-046 S n xu t s i PET Mi n Nam 300.000 T/ năm; 100% v n NN 300 tri u USD 47 VN-02-047 S n xu t PA Mi n Nam 30.000 T/ năm 100% v n NN 48 VN-02-048 S n xu t l p ô tô t i và máy Mi n B c ho c Mi n Trung 3 tri u b /năm; 100% v n NN kéo 100 tri u USD
 7. 49 VN-02-049 Nhà máy s n xu t nh a Bà R a - Vũng Tàu 0,2 tr.t n nh a đư ng/năm; LD đư ng Long Sơn 0,9 tri u t n d u FO và DO/năm; 160 tri u USD Công nghi p thép 50 VN-02-050 S n xu t phôi thép Qu ng Ninh ho c H i Phòng 500.000 t n/ năm LD ho c 100% v n NN 120 tri u USD 51 VN-02-051 Nhà máy thép liên h p Mũi Hà Tĩnh 4,5 tri u T/ năm; LD ho c 100% v n Ròn-Hà Tĩnh NN 5300 tri u USD 52 VN-02-052 S n xu t thép đ c bi t H i Phòng 50.000 T/ năm 53 VN-02-053 Nhà máy cán nóng thép t m Bà R a - Vũng Tàu, Đ ng Nai 1 tri u t n/ năm; 350 tri u USD 54 VN-02-054 Nhà máy s t x p (hoàn Bà R a - Vũng Tàu 1,25-1,4 tri u T/ năm; LD ho c 100% v n nguyên th r n) NN công ngh Midrex; 365 tri u USD Công nghi p cơ khí 55 VN-02-055 S n xu t các lo i ph tùng ô Vĩnh Phúc, Qu ng Ninh 20 tri u USD LD ho c 100% v n tô, xe máy NN 56 VN-02-056 SX đ ng cơ xăng đa d ng Hà Tây 300.000 đ ng cơ/năm; LD ho c HĐHTKD 57 VN-02-057 S n xu t, l p ráp thi t b xe, Hà N i ho c Qu ng Nam, Đà Ôtô các lo i 250 xe/năm, máy thi công xây d ng N ng máy thi công 370 chi c/năm
 8. 58 VN-02-058 S n xu t máy công c Đ ng Nai, Hà N i 500-1000 máy/năm chương trình s 59 VN-02-059 S n xu t máy kéo H i Phòng, Vũng Tàu t 50 HP tr lên 60 VN-02-060 SX máy kéo 4 bánh công Hà Tây, Ngh An ho c C n NM t 2000-5000 xe /năm LD ho c HĐHTKD su t Thơ 20-50 mã l c, máy cày nh đa ch c năng 61 VN-02-061 S n xu t đ ng cơ diesel Thái Nguyên, Hà N i, các t nh 100.000 đ ng cơ/năm LD khác. 30-50 mã l c (g m 2,3,4 xi lanh) 62 VN-02-062 S n xu t đ ng cơ diesel Thái Nguyên ho c Ngh An 2000 đ ng cơ/năm LD ho c HĐHTKD 150-400 mã l c 63 VN-02-063 SX, l p ráp đ ng cơ đi n Qu ng Ninh 1000 đ ng cơ/năm; LD ch ng n t 0,75-30KW 10 tri u USD 64 VN-02-064 Máy nông nghi p Hà N i và TP HCM 1000 máy thu có công su t 80-600 mã l c; các lo i máy ch bi n, canh tác, thu ho ch, s y thóc và s y các lo i lương th c 65 VN-02-065 L p ráp máy thi công xây LD ho c 100% v n d ng NN 66 VN-02-066 S n xu t c u ki n phi tiêu KCN Tinh Phong, Qu ng Ngãi 5.500 t n SP/ năm LD ho c 100% v n chu n NN 67 VN-02-067 SX các lo i thi t b , công c KCN Hòa Khánh, Đà N ng 2-5 tri u USD LD ho c 100% v n ph c v s n xu t nông NN nghi p
 9. 68 VN-02-068 Đóng m i và s a ch a Xã Kênh Giang, Thu Nguyên, LD container HP 69 VN-02-069 S n xu t máy th y H i Phòng, Thái Nguyên l p ráp/sx 500 máy th y có công su t: 80-600 mã l c 70 VN-02-070 Ch t o máy móc, thi t b Khu CN (Ninh Th y-Ninh Hòa), LD ho c 100% v n ph c v ngành công nghi p Khánh Hòa NN đóng tàu 71 VN-02-071 Nhà máy đóng tàu và s a Bà R a-Vũng Tàu Đóng tàu 30.000DWT, dàn BOT ho c LD 170 tri u ch a tàu bi n Long Sơn khoan, c n c u n i USD. Chu n b TKT 72 VN-02-072 Nhà máy đóng tàu Dung Qu ng Ngãi Đóng tàu tr ng t i l n BOT ho c LD 430 tri u Qu t 73 VN-02-073 Nhà máy s a ch a tàu bi n Hà Tĩnh S a ch a tàu tr ng t i đ n BOT ho c LD 180 tri u Vũng áng 100.000 DWT USD. Đã đưa vào quy ho ch 74 VN-02-074 Đóng và s a ch a phương h.Nghi Sơn, Tĩnh Gia, t nh 10 tri u USD; LD ti n th y Thanh Hóa 100.000 T/ năm 75 VN-02-075 S a ch a, đóng tàu thu H i Phòng, Qu ng Ninh 10000 DWT tr lên 76 VN-02-076 S n xu t các thi t b nâng h C m CN Quán Tr , Ki n An, HĐHTKD chuyên dùng HP 77 VN-02-077 S n xu t thi t b , ph tùng H i Phòng, Đ ng Nai s n xu t v t li u xây d ng 78 VN-02-078 S n xu t máy bi n th đi n H i Phòng, Qu ng Ninh t 110 KV tr lên truy n t i
 10. 79 VN-02-079 S n xu t c vít và b ph n Hà N i, Tp HCM, Đ ng Nai tiêu chu n 80 VN-02-080 S n xu t vòng bi các lo i Thái Nguyên 100 tri u USD LD 81 VN-02-081 SX thi t b cơ khí ngành d t Thái Nguyên 5 tri u USD LD ho c 100% v n may NN Công nghi p đi n-đi n t 82 VN-02-082 SX m ch in đi n t (nhi u TP H Chí Minh ho c Hà N i 17 tri u USD LD ho c 100% v n l p) NN 83 VN-02-083 S n xu t s cách đi n cao H i Dương t 110 KV tr lên áp 84 VN-02-084 S n xu t v t li u và s n Hà N i, Tp HCM, Đ ng Nai 10.000.000 SP/năm ph m t tính 85 VN-02-085 S n xu t sen xơ, PLC và các Hà N i, Tp HCM, Đ ng Nai, c m thi t b đ ng b đ đo Bình Dương, H i Phòng ki m và đi u khi n t đ ng 86 VN-02-086 S n xu t IC Hà N i, TPHCM, Bình Dương, 800 tri u SP/năm; 110 tri u LD ho c 100% v n Đ ng Nai USD NN 87 VN-02-087 S n xu t thi t b đi u khi n Hà N i, TPHCM, Đ ng Nai 2,5 tri u thi t b /năm và đo lư ng đi n 88 VN-02-088 Đi n đ a nhi t mi n Trung Mi n Trung 50MW 89 VN-02-089 Nhi t đi n than H i Phòng H i Phòng 2x300MW LD 90 VN-02-090 Nhi t đi n than Qu ng Ninh Qu ng Ninh 1x300MW LD
 11. 91 VN-02-091 Th y đi n A Vương 170MW 92 VN-02-092 Th y đi n An Khê-Kanak 155MW 93 VN-02-093 S n xu t các s n ph m đi n KCN Khai Quang ho c Kim 100.000 đơn v SP/ năm 100% v n NN 20 tri u USD t dân d ng (đi u hòa nhi t Hoa, Vĩnh Phúc đ , t l nh ...) Công nghi p ph n m m 94 VN-02-094 Phát tri n ph n m m công Hà N i, H i Phòng, Tp HCM, ngh thông tin Đ ng Nai Công nghi p da giày 95 VN-02-095 SX giày da, giày th thao XK L ng Sơn, Bình Đ nh, Qu ng LD ho c 100% v n Tr , Hà Nam, Đ ng Tháp, Nam NN Đ nh, ... 96 VN-02-096 SX các SP da t da đã thu c các KCN thu c t nh Đ ng Nai 10.000 t n/ năm , v n ĐT LD ho c 100% v n kho ng 10 tri u USD, cung NN c p nguyên li u cho ngành da giày Công nghi p d t may 97 VN-02-097 D t, may XK Phú Yên, Thái Bình, Qu ng LD, 100% v n NN Ninh,B c Liêu, Bình Đ nh, Qu ng Bình, Hà Nam, Đ ng Tháp, C n Thơ, ... 98 VN-02-098 Nhà máy kéo s i, d t v i KCN Ti n Phong, TX Thái 2.200 t n s i ch i k ; 1.000 LD ho c 100% v n Bình t n OE; 10 tri u m v i m c NN (jacket); 10 tri u m v i m c (v i nh ); 10 tri u m v i m c (v i n ng); 40 tri u mét v i
 12. thành ph m/năm 99 VN-02-099 Nhà máy d t s i KCN Thanh Châu, KCN Đ ng 4.000-5.000 t n s i/năm; 7 LD ho c 100% v n Văn, Hà Nam tri u m v i/năm; NN VN-02-100 Nhà máy s n xu t v i gi da KCN Hòa Khánh, Đà N ng 10 tri u USD LD ho c 100% v n 100 (simili) và v i nh a đi mưa NN VN-02-101 S n xu t s i, d t, nhu m KCN Nghi Sơn, Thanh Hóa N/M s i: 5000-10000 T/ năm; LD ho c 100% v n 101 hoàn t t NN N/M d t: 10-40 tr. mét v i/năm 102 VN-02-102 S n xu t ph ki n ngành C m CN Đ i B n, An H i, H i LD ho c 100% v n giày dép và may m c Phòng NN 103 VN-02-103 Nhà máy d t v i t ng h p Nam Đ nh 20 tr.USD 100% v n NN 104 VN-02-104 Nhà máy chu i, nhu m, in TX B o L c, Lâm Đ ng Chu i: 2 tri u mét l a/năm; LD hoa l a tơ t m Nhu m: 1,5 tri u mét/năm; In hoa: 1,5 tri u mét/năm 105 VN-02-105 Nhà máy d t kim v i tơ t m TX B o L c, Lâm Đ ng 1,5 tri u mét/năm LD ho c 100% v n NN 106 VN-02-106 Nhà máy kéo s i SPULSILK TX B o L c, Lâm Đ ng 150 T/ năm LD 107 VN-02-107 S n xu t: s i, d t, nhu m Hà N i, H i Dương, H i N/M s i 2000 - 5000 T/năm; hoàn t t Phòng, Thanh Hoá N/M d t 10-40 tr.m/năm; N/M nhu m 20-40 tr.m/năm 108 VN-02-108 Nhà máy ph li u ngành Đà N ng, Bình Đ nh may
 13. 109 VN-02-109 Các nhà máy s i, d t, KCN d t Bình An 150 tri u USD LD nhu m, d t kim 110 VN-02-110 SX xơ polyester KCN Đình Vũ, H i Phòng 35 tri u USD LD ho c 100% v n NN 111 VN-02-111 Nhà máy in nhu m KCN Linh Trung, TPHCM 20 tri u USD LD ho c 100% v n NN Công nghi p gi y 112 VN-02-112 Nhà máy ch bi n b t gi y Lâm Đ ng 50.000-100.000 T/ năm; LD ho c 100% v n và gi y các lo i Lâm Đ ng NN 100 tri u USD 113 VN-02-113 Nhà máy gi y Bình Phư c Bình Phư c 50.000 T/ năm; LD ho c 100% v n NN 150 tri u USD 114 VN-02-114 Nhà máy gi y Ngh An Ngh An 100.000 T/ năm; LD v i TCty Gi y VN 300 tri u USD CN v t li u xây d ng 115 VN-02-115 Nhà máy s n xu t cao lin TX Lào Cai 50.000 T/ năm; LD 116 VN-02-116 Nhà máy s n xu t ván ép t KCN Long Đ c, Trà Vinh LD ho c 100% v n mùn d a NN 117 VN-02-117 S n xu t các s n ph m t Su i Hi p (Diên Khánh), Khu LD ho c 100% v n XK 50% cát CN, Khánh Hòa NN 118 VN-02-118 SX v t li u nh (kezamit) h.Vĩnh C u, Đ ng Nai 100.000-200.000 T/ năm LD ho c 100% v n ph c v XD NN
 14. 119 VN-02-119 SX s n ph m composit TP Biên Hòa, Đ ng Nai 5.000 T/ năm LD ho c 100% v n NN 120 VN-02-120 SX ng nư c gia c b ng KCN Hòa Khánh, Đà N ng 7.000-10.000 T/ năm LD ho c 100% v n s i th y tinh NN 121 VN-02-121 SX khung c a ch t lư ng Bình Phư c 75.000 m2/năm 100% v n NN cao b ng PVC 122 VN-02-122 S n xu t ván Okan (g B c C n ho c Thái Nguyên 150.000 m3/năm LD nghi n ép) 123 VN-02-123 Nhà máy s n xu t t m cách H i Phòng 120.000 m3/năm LD âm, cách nhi t, làm vách ngăn và t m tr n 124 VN-02-124 Nhà máy s i thu tinh b n Qu ng Nam, Đà N ng, Bà R a 10.000 T/ năm ki m đ làm t m l p - Vũng Tàu Công nghi p nh a VN-02-125 S n xu t màng nh a BOPP Hưng Yên 8.000 T/ năm; LD 125 20 tri u USD 126 VN-02-126 Ch t o thi t b , khuôn m u Hưng Yên 80.000 T/ năm; LD ngành nh a 8 tri u USD Công nghi p khác 127 VN-02-127 Nhà máy s n xu t th y tinh H.Phú Vang, Phong Đi n, 10.000 t n SP/năm; cao c p Th a Thiên-Hu 6 tri u USD 128 VN-02-128 Nhà máy th y tinh cao c p Th tr n Ba Đ n, h.Qu ng 500.000 SP/năm Các hình th c Ba Đ n Tr ch, Qu ng Bình
 15. 129 VN-02-129 S n xu t d ng c th d c KCN Đà N ng 500.000 s n ph m/năm LD ho c 100% v n th thao NN 130 VN-02-130 SX v i s i th y tinh bao bì KCN Phan Thi t, Bình Thu n LD ho c 100% v n NN 131 VN-02-131 Nâng c p nhà máy s H i H i Dương 20 tri u SP/năm; LD Dương VN-02-132 Nhà máy s n xu t bóng đèn H i Phòng 1 tri u SP/năm LD 132 133 VN-02-133 Nhà máy bông s i khoáng Đ ng Nai 5.000 T/năm II NÔNG LÂM NGƯ NGHI P &CH BI N TH C PH M 134 VN-02-134 Tr ng s n và ch bi n b t, Vĩnh Phúc, Kon Tum LD ho c 100% v n tinh b t s n NN ho c HĐHTKD 135 VN-02-135 Ch bi n cà phê Qu ng Tr , Bình Phư c, Lâm LD ho c 100% v n Đ ng, Đ c L c, Gia Lai, NN TPHCM 136 VN-02-136 Tr ng và ch bi n chè xu t Vùng núi phía B c: Lào Cai, LD kh u Yên Bái, L ng Sơn, Tuyên Quang và Lâm Đ ng,... VN-02-137 Ch bi n d a xu t kh u Phú Yên, Cà Mau, Bình Đ nh, LD ho c 100% v n 137 B n Tre, Trà Vinh NN 138 VN-02-138 Ch bi n n m XK H i Dương, Đ ng Tháp LD ho c 100% v n NN
 16. 139 VN-02-139 D án s n xu t gi ng bò TP H Chí Minh s a, bò th t ch t lư ng cao (s d ng công ngh sinh h c cao). 140 VN-02-140 Chăn nuôi bò s a và ch L ng Sơn, An Giang, Đ ng LD ho c 100% v n bi n các SP t bò s a Tháp, Qu ng Nam, Bình NN Thu n, Đ c L c, Lâm Đ ng, Thanh Hóa, Sơn La,... 141 VN-02-141 Chăn nuôi và ch bi n th t bò Ngh An, An Giang, Qu ng LD ch t lư ng cao Tr , Bình Phư c, Qu ng Ninh, Vĩnh Phúc, ... 142 VN-02-142 Chăn nuôi, ch bi n th t l n, Bình Dương, Hà Nam, Đà LD ho c 100% v n gà, v t N ng, Thái Nguyên, Vĩnh NN Phúc, H i Dương, Bình Phư c, L ng Sơn, Ngh An, Hà Tĩnh, An Giang, Đ ng Tháp, B c Ninh, Tây Ninh, C n Thơ, Ti n Giang 143 VN-02-143 Tr ng dâu, nuôi t m, ươm tơ Hà Nam, Nam Đ nh, H i LD ho c 100% v n Phòng, H i Dương, Hưng Yên, NN Thanh Hoá, C n Thơ và các t nh mi n Trung 144 VN-02-144 Tr ng thông và xây d ng L ng Sơn, Qu ng Tr , Kon LD nhà máy ch bi n nh a Tum thông 145 VN-02-145 Nhà máy s n xu t th c ăn Thái Bình, Lào Cai, L ng Sơn, LD ho c 100% v n gia súc Tuyên Quang, Cà Mau, ... NN
 17. 146 VN-02-146 Tr ng r ng (tràm bông vàng) Hoà Bình, Sơn La Tr ng 50.000 ha r ng Công và xây d ng nhà máy s n su t nhà máy 50.000 - xu t gi y, g 100.000 t n gi y/năm 147 VN-02-147 SX sơn, ván ép và phân h u các KCN Đ ng Nai V n ĐT 6,1 tri u USD; 4000 LD ho c HĐHTKD cơ t ngu n v h t đi u t n d u v đi u, 2.000 t n sơn, 30.000m3 ván ép, 1.500 t n phân h u cơ/năm 148 VN-02-148 T o gi ng cây r ng b ng Phú Th S n xu t 10-15 tri u cây công ngh m i gi ng/năm 149 VN-02-149 Tr ng bông 150 VN-02-150 S n xu t g ép t bã mía, Sơn La 10.000 m3/năm; tre n a 5 tri u USD 151 VN-02-151 M r ng và hi n đ i hóa TX L ng Sơn Dây chuy n c/s 1.000 T/ năm LD công ngh s n xu t tinh d u h i 152 VN-02-152 Tr ng và ch bi n g ng XK L ng Sơn 50.000ha; LD ho c 100% v n NN 153 VN-02-153 Tr ng và ch bi n qu Yên Bái, Qu ng Ngãi, Kon LD ho c 100% v n Tum NN ho c HĐHTKD 154 VN-02-154 Nhà máy ch bi n b t g o H. Châu Phú, An Giang 10.000 t n SP/năm LD, 100% v n NN và tinh b t g o ho c HĐHTKD 155 VN-02-155 Tr ng cây sâm Khu V và các h.Đ k Tô, Kon Tum 130ha LD ho c HĐHTKD cây dư c li u khác
 18. 156 VN-02-156 Tr ng lúa ch t lư ng cao và Hà Nam Lúa ch t lư ng cao 10.000- LD ho c 100% v n xây d ng N/M ch bi n 15.000ha; NN lương th c Nhà máy ch bi n lương th c 30.000 t n SP/năm 157 VN-02-157 D án phát tri n vùng lúa Vùng T giác Hà Tiên và vùng 80.000 ha cao s n g n v i ch bi n Tây Sông H u xu t kh u 158 VN-02-158 Phát tri n đàn l n gi ng và Nam Đ nh LD chăn nuôi l n siêu n c XK 159 VN-02-159 Tr ng và ch bi n atisô TP Đà L t, Lâm Đ ng 120-150 ha VN-02-160 Tr ng và s n xu t dư c Lâm Đ ng 350 ha 160 ph m t cây canhkina 161 VN-02-161 Tr ng và ch bi n h t đi u Phú Yên Tr ng 7.000 - 10.000 ha; Ch xu t kh u bi n 5.000-7.000 t n SP/năm 162 VN-02-162 Tr ng và ch bi n rau qu Các t nh xu t kh u 163 VN-02-163 Nuôi tr ng và ch bi n th y Các t nh LD ho c 100% v n s n XK NN III GIAO THÔNG V N T I 164 VN-02-164 Đư ng s t Biên Hòa-Vũng Biên Hòa-Vũng Tàu 80km đư ng m i, đư ng BOT 310 tri u Tàu đôi, kh 1m USD; b/c ti n kh thi đã đư c TTCP phê duy t
 19. 165 VN-02-165 Đư ng s t Tr ng Bom - Hòa Đ ng Nai-TPHCM Chi u dài 49km, kh 1m; BOT 575 tri u Hưng USD; b/c ti n Tr ng Bom-Biên Hòa: đư ng kh thi đã đơn; đư c TTCP Biên Hòa-Hòa Hưng: đư ng phê duy t đôi, trong đó đo n Bình Tri u-Hòa Hưng đi trên cao 166 VN-02-166 Đư ng cao t c TPHCM- TPHCM, Đ ng Nai, Bà R a- 4-6 làn xe, dài103km BOT ho c LD V n ĐT 400 Long Thành-D u Dây và Vũng Tàu tri u USD; Long Thành-Vũng Tàu giai đo n 2: 250 tri u USD; đang th c hi n F/S 167 VN-02-167 Đư ng cao t c TPHCM-M TPHCM-C n Thơ Dài 176km, quy mô 4-6 làn BOT 785 tri u Thu n-C n Thơ xe USD, g/đ 2: 414 tri u USD. Đang th c hi n F/S 168 VN-02-168 Đư ng cao t c N i Bài-H Hà N i -H Long Dài 148km, 4 làn xe BOT 400 tri u Long USD. Đang làm F/S 169 VN-02-169 Đư ng cao t c Đà N ng- Đà N ng, Qu ng Nam, Qu ng 160 km, 4-6 làn xe BOT 340 tri u Qu ng Ngãi Ngãi USD. Chu n b TKT 170 VN-02-170 C ng trung chuy n B n Bà R a-Vũng Tàu C/s b c x p 25-50 tri u t n/ 637 tri u Đình-Sao Mai năm USD. Đã l p xong F/S
 20. 171 VN-02-171 C ng trung chuy n Văn Khánh Hòa C/s b c x p 80-100 tri u t n/ BOT ho c LD 500 tri u Phong năm USD. Đang l p quy ho ch m t b ng 172 VN-02-172 Xây d ng tr c đư ng trên TP H Chí Minh BOT cao d c kênh Nhiêu L c- Th Nghè; tuy n đư ng Hoàng Văn Th -Công trư ng dân ch 173 VN-02-173 Đư ng s t n i đô (Trên cao TP HCM BOT ho c đi ng m, tuy n chính và các nhánh) IV VI N THÔNG 174 VN-02-174 L p ráp, s n xu t thi t b Hà N i, Tp HCM, Đ ng Nai S n xu t, l p ráp thi t b vi n thông vi n thông các lo i V XÂY D NG 175 VN-02-175 Xây d ng khu nhà chung TP Biên Hòa, Đ ng Nai 5,5ha; 86.810m2 sàn; 1257 LD ho c HĐHTKD cư cao t ng đư ng Nguy n căn h Văn Tr i, Biên Hòa, ĐN 176 VN-02-176 Xây d ng nhà và khu đô H i Phòng 230ha; 1800 căn h th m i ngã 5, Cát Bi, H i Phòng 177 VN-02-177 Xây d ng nhà t h p cao P3, TP Vũng Tàu, Bà R a- 0,7ha; 14160m2 sàn; 192 LD ho c HĐHTKD t ng - Trung tâm thương m i Vũng Tàu căn h Vũng Tàu
Đồng bộ tài khoản