Quyết định số 62/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 62/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Quy định về thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sử dụng để hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH “QUY Đ NH V TH , GI Y PHÉP KI M SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG S D NG Đ HO T Đ NG T I CÁC KHU V C H N CH C A C NG HÀNG KHÔNG DÂN D NG” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh đ nh s 11/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ban hành Quy ch b o đ m an ninh hàng không dân d ng; Căn c Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2004/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 3 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không s d ng đ ho t đ ng t i các khu v c h n ch c a c ng hàng không dân d ng. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 7 năm 2006. H y b Quy đ nh v th ki m soát an ninh trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2868/QĐ-CHK ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. Đi u 3. Các th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không đã đư c c p theo Quy đ nh v th ki m soát an ninh trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2868/QĐ-CHK ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng này có giá tr s d ng đ n h t ngày 30 tháng 6 năm 2006. Đi u 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đào Đình Bình
 2. QUY Đ NH V TH , GI Y PHÉP KI M SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG S D NG Đ HO T Đ NG T I CÁC KHU V C H N CH C A C NG HÀNG KHÔNG DÂN D NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 62/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này đi u ch nh các v n đ th ki m soát an ninh hàng không c p cho ngư i, các cơ quan đ i di n ngo i giao và gi y phép ki m soát an ninh hàng không c p cho phương ti n (sau đây g i chung là th , gi y phép) s d ng đ ho t đ ng t i các khu v c h n ch trong ph m vi hàng trào vành đai c a c ng hàng không dân d ng (sau đây g i chung là khu v c h n ch c a c ng hàng không); th m quy n, đi u ki n, th t c c p th , gi y phép; s d ng th , gi y phép; ki m tra, thanh tra, giám sát, qu n lý vi c c p, s d ng th , gi y phép. 2. Quy đ nh này áp d ng đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài có liên quan trong vi c qu n lý, c p cvà s d ng th , gi y phép đ ho t đ ng t i các khu v c h n ch c a c ng hàng không. Đi u 2. Nguyên t c s d ng th , gi y phép t i các khu v c h n ch c a c ng hàng không dân d ng 1. Ch nh ng ngư i, cơ quan đ i di n ngo i giao, phương ti n đư c c p th , gi y phép m i đư c ho t đ ng t i khu v c h n ch c a c ng hàng không theo khu v c ghi trên th , gi y phép. 2. Trong trư ng h p kh n nguy c u n n hàng không, ngư i và phương ti n c a các cơ quan, đơn v liên quan tham gia th c hi n nhi m v kh n nguy c u n n đư c phép ho t đ ng t i các khu v c h n ch c a c ng hàng không mà không c n th , gi y phép. Th tư ng các cơ quan, đơn v ch qu n c a ngư i và phương ti n tham gia th c hi n nhi m v kh n nguy c u n n có trách nhi m ph i h p v i l c lư ng an ninh c a c ng hàng không, b o v c a cơ quan, doanh nghi p có tr s t i các khu v c h n ch c a c ng hàng không đ ki m soát ho t đ ng c a nh ng ngư i và phương ti n này. Đi u 3. Các lo i th , gi y phép 1. Th ki m soát an ninh hàng không g m các lo i sau đây: a) Th có giá tr s d ng nhi u l n cho m t ho c nhi u c ng hàng không; b) Th có giá tr s d ng m t l n cho m t c ng hàng không. 2. Gi y phép ki m soát an ninh hàng không bao g m các lo i sau đây: a) Gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n cho m t ho c nhi u c ng hàng không; b) Gi y phép có giá tr s d ng m t l n cho m t c ng hàng không. Đi u 4. M u th , gi y phép M u th , gi y phép do C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam ban hành. Đi u 5. N i dung th , gi y phép 1. Th có giá tr s d ng nhi u l n c p cho ngư i ph i có các thông tin sau đây:
 3. a) S th ; b) Th i h n s d ng c a th ; c) H tên c a ngư i đư c c p th ; d) Ch c danh c a ngư i đư c c p th ; đ) Tên cơ quan, đơn v c a ngư i đư c c p th ; e) nh c a ngư i đư c c p th ; g) Khu v c h n ch đư c phép ho t đ ng; h) Nh ng thông tin c n thi t cho ngư i s d ng. 2. Th có giá tr s d ng nhi u l n c p cho cơ quan đ i di n ngo i giao ph i có các thông tin sau đây: a) S th ; b) Th i h n s d ng c a th ; c) Tên cơ quan đ i di n ngo i giao đư c c p th ; d) Khu v c h n ch đư c phép ho t đ ng; đ) Nh ng thông tin c n thi t cho ngư i s d ng ghi t i m t trư c và sau th . 3. Th có giá tr s d ng m t l n ph i có các thông tin sau đây: a) S th ; b) Th i h n s d ng c a th ; c) Khu v c h n ch đư c phép ho t đ ng; d) Nh ng thông tin c n thi t cho ngư i s d ng. 4. Gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n ph i có các thông tin sau đây: a) S gi y phép; b) Th i h n s d ng c a gi y phép; c) Lo i phương ti n; d) Bi n ki m soát phương ti n; đ) Khu v c h n ch đư c phép ho t đ ng; e) C ng vào, c ng ra; g) Tên cơ quan, đơn v ch qu n phương ti n.
 4. 5. Gi y phép có giá tr s d ng m t l n ph i có các thôg tin sau đây: a) S gi y phép; b) Th i h n s d ng c a gi y phép; c) Khu v c h n ch đư c phép ho t đ ng. Đi u 6. Ph m vi, th i h n s d ng c a th , gi y phép 1. Ph m vi s d ng c a th , gi y phép t i m t ho c nhi u c ng hàng không dân d ng đư c quy đ nh theo ký hi u b ng ch cái v trí đ u s th , gi y phép. Quy ư c v ph m vi s d ng c a m i lo i th , gi y phép như sau: a) Ch A có giá tr s d ng t i t t c các c ng hàng không; b) Ch B có giá tr s d ng t i các c ng hàng không thu c C m c ng hàng không khu v c mi n B c; c) Ch T có giá tr s d ng t i các c ng hàng không thu c C m c ng hàng không khu v c mi n Trung; d) Ch N có giá tr s d ng t i các c ng hàng không thu c C m c ng hàng không khu v c mi n Nam; đ) Ch QT có giá tr s d ng t i các c ng hàng không qu c t ; e) Ch NĐ có giá tr s d ng t i các c ng hàng không n i đ a; g) Mã hi u ba ch cái c a m t c ng hàng không có giá tr s d ng t i c ng hàng không đó. 2. Th có giá tr s d ng nhi u l n c p cho ngư i trong ngành hàng không dân d ng có th i h n s d ng t i đa là 02 năm; cho ngư i ngoài ngành hàng không dân d ng có th i h n s d ng t i đa là 01 năm. Gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n có th i h n t i đa là 01 năm 3. C c Hàng không Vi t Nam quy đ nh mã hi u ba ch cái c a các c ng hàng không ghi trên th , gi y phép. Đi u 7. Các khu v c h n ch đư c c p th , gi y phép 1. Khu v c h n ch t i c ng hàng không bao g m: a) Khu v c cách ly: t đi m ki m tra soi chi u hành khách ho c đi m làm th t c xu t c nh đ n c a ra t u bay; b) Khu v c t c a t u bay đ n khu băng chuy n hành lý c a nhà ga đ n; c) Khu v c nh n tr hành lý: t băng chuy n hành lý đ n c a ki m soát hành lý c a nhà ga đ n; d) Khu v c nhà khách A; đ) Khu bay, bao g m khu v c sân đ , đư ng h c t cánh, đư ng lăn và d i b o hi m; e) Đài ki m soát không lưu;
 5. g) T u bay; h) Khu v c s a ch a t u bay, kho hàng hóa, su t ăn, xăng d u. 2. C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam quy đ nh ký hi u cho t ng khu v c h n ch ghi trên th , gi y phép. 3. Gi i h n c th các khu v c h n ch c a m i c ng hàng không do T ng giám đ c C m c ng hàng không khu v c quy đ nh. Đi u 8. Th m quy n c p th , gi y phép 1. C c Hàng không Vi t Nam có th m quy n: a) C p th có giá tr s d ng nhi u l n t i các c ng hàng không nêu t i đi m a, đ, e kho n 1 Đi u 6 c a Quy đ nh này cho ngư i Vi t Nam; b) C p th có giá tr s d ng nhi u l n t i các c ng hàng không nêu t i đi m đ, g kho n 1 Đi u 6 c a Quy đ nh này cho ngư i nư c ngoài có thân ph n ngo i giao, cơ quan đ i di n ngo i giao; c) C p th có giá tr s d ng nhi u l n t i các c ng hàng không nêu t i đi m đ kho n 1 Đi u 6 c a Quy đ nhy này cho ngư i nư c ngoài không thu c đ i tư ng quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u này. 2. Các C m c ng hàng không khu v c có th m quy n: a) C p th có giá tr s d ng nhi u l n t i m t ho c nhi u c ng hàng không thu c ph m vi qu n lý c a mình nêu t i đi m b, c, d, g kho n 1 Đi u 6 c a Quy đ nh này cho ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài, cơ quan đ i di n ngo i giao có tr s đóng trên đ a bàn; b) C p th có giá tr s d ng m t l n t i c ng hàng không thu c ph m vi qu n lý c a mình nêu t i đi m g kho n 1 Đi u 6 c a Quy đ nh này; c) C p gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n ho c m t l n t i c ng hàng không thu c ph m vi qu n lý c a mình nêu t i đi m b, c, d, g kho n 1 Đi u 6 c a Quy đ nh này. 3. Trong trư ng h p m t lo i th thu c th m quy n c p c a hai cơ quan thì cơ quan nào nh n h sơ trư c s có th m quy n c p th . Đi u 9. Đi u ki n c p th , gi y phép 1. Ngư i, cơ quan đ i di n ngo i giao đư c c p th có giá tr s d ng nhi u l n ph i đáp ng các đi u ki n sau đây: a) Có nhi m v ho t đ ng t i khu v c h n ch c a c ng hàng không; b) Không có ti n án, ti n s ho c đang thi hành án v nh ng lo i t i ph m nguy hi m cho vi c b o đ m an ninh hàng không, không thu c đ i tư ng đang b truy t , truy nã ho c có nghi v n liên quan t i t i ph m; c) Đ i v i khu v c h n ch nêu t i đi m e kho n 1 Đi u 7 c a Quy đ nh này: ngoài quy đ nh nêu t i đi m a, b kho n 1 Đi u này, ph i có nhi m v thanh tra, ki m tra công tác b o đ m an ninh, an toàn hàng không và nh ng đ i tư ng theo đ ngh c a Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam;
 6. d) Đ i v i khu v c h n ch nêu t i đi m g kho n 1 Đi u 7 c a Quy đ nh này: ngoài quy đ nh nêu t i đi m a, b kho n 1 Đi u này, ph i có nhi m v thanh tra, ki m tra công tác b o đ m an ninh, an toàn hàng không và nh ng đ i tư ng theo đ ngh c a các hãng hàng không Vi t Nam, nư c ngoài. 2. Phương ti n đư c c p gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n ph i đáp ng các đi u ki n sau đây: a) Có nhi m v ho t đ ng t i khu v c h n ch c a c ng hàng không dân d ng đ ph c v cho ho t đ ng bay, chuyên cơ. Các trư ng h p khác ph i đư c C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam cho phép; b) B o đ m các yêu c u v an toàn, k thu t và b o v môi trư ng. 3. Ngư i, cơ quan đ i di n ngo i giao đư c c p th có giá tr s d ng m t l n ph i đáp ng đi u ki n nêu t i đi m a kho n 1 Đi u này. Trư ng h p đ ngh c p th có giá tr s d ng m t l n đ ho t đ ng t i khu v c h n ch nêu t i đi m e kho n 1 Đi u 7 c a Quy đ nh này, ph i có s ch p thu n c a Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam. Trư ng h p đ ngh c p th có giá tr s d ng m t l n đ ho t đ ng t i khu v c h n ch nêu t i đi m g kho n 1 Đi u 7 c a Quy đ nh này, ph i có s ch p thu n c a các hãng hàng không. Đi u 10. Đ i, c p l i th , gi y phép 1. Th , gi y phép còn h n s d ng ph i đ i trong các trư ng h p sau đây: a) Th , gi y phép b h ng; b) Ngư i, phương ti n đư c c p th , gi y phép thay đ i v trí công tác, khu v c làm nhi m v ho c thay đ i cơ quan, t ch c ch qu n. 2. Th , gi y pháp ph i n p l i trong các trư ng h p sau đây: a) Cơ quan, t ch c ch qu n c a ngư i, phương ti n đư c c p th , gi y phép không còn đ đi u ki n đ đư c c p th , gi y phép do thay đ i ch c năng, nhi m v ; b) Th , gi y phép h t h n s d ng ho c đ i th . 3. Th , gi y phép ph i làm th t c c p l i trong trư ng h p b m t. khi b m t th , gi y phép, cá nhân s d ng ph i có đơn trình báo; cơ quan, t ch c ch qu n c a ngư i, phương ti n b m t th , gi y phép ph i thông báo ngay b ng văn b n cho cơ quan c p th , gi y phép trong th i gian s m nh t. 4. Th , gi y phép h t h n s d ng mà ngư i, phương ti n ho c cơ quan đ i di n ngo i giao có nhu c u ti p t c đư c c p th , gi y phép thì ph i n p h sơ và ti n hành các th t c như c p th l n đ u. Đi u 11. H sơ c p th , gi y phép 1. H sơ đ ngh c p th có giá tr s d ng nhi u l n c p cho ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài không có thân ph n ngo i giao bao g m: a) Công văn đ ngh do th trư ng cơ quan, t ch c c a ngư i đ ngh c p th ký tên đóng d u;
 7. b) T khai c a ngư i đ ngh c p th theo m u do C c Hàng không Vi t Nam ban hành có dán 01 nh màu 4 x 6 cm và đóng d u giáp lai lên nh, do th trư ng cơ quan, t ch c đó xác nh n, ký tên đóng d u; đ i v i ngư i nư c ngoài ph i n p kèm b n sao h chi u; c) B n sao quy t đ nh thành l p và ch c năng, nhi m v c a cơ quan, t ch c do ngư i có th m quy n ký đ i v i cơ quan, t ch c nhà nư c ngoài ngành hàng không dân d ng; b n sao quy t đ nh thành l p có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan có th m quy n đ i v i cơ quan, t ch c khác; d) Tài li u ch ng minh ngư i đ ngh c p th không vi ph m quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 9 c a Quy đ nh này b ng m t trong các văn b n sau đây: - Đ i v i ngư i Vi t Nam làm trong cơ quan, t ch c, doanh nghi p nhà nư c; gi y xác nh n c a Th trư ng cơ quan, t ch c, doanh nghi p; - Đ i v i ngư i Vi t Nam không thu c di n nói trên: gi y xác nh n c a cơ quan công an c p phư ng, xã; - Đ i v i ngư i nư c ngoài: gi y xác nh n c a Th trư ng cơ quan, t ch c nơi ngư i nư c ngoài đang làm vi c ho c Th trư ng cơ quan, t ch c làm th t c cho ngư i nư c ngoài nh p c nh vào Vi t Nam; đ) Đ i v i nh ng trư ng h p quy đ nh t i đoi m c kho n 1 Đi u 9 c a Quy đ nh này, ph i có danh sách do Trung tâm qu n lý bay dân d ng đ ngh ; e) Đ i v i nh ng trư ng h p quy đ nh t i đi m d kho n 1 Đi u 9 c a Quy đ nh này, phãi có danh sách do hãng hàng không Vi t Nam, nư c ngoài đ ngh . 2. H sơ đ ngh c p th có giá tr s d ng nhi u l n cho các cơ quan đ i di n ngo i giao, ngư i nư c ngoài có thân ph n ngo i giao bao g m: a) Công văn đ ngh c a cơ quan đ i di n ngo i giao; b) Gi y gi i thi u c a V L tân B Ngo i giao ho c S ngo i v đ i i ngư i nư c ngoài có thân ph n ngo i giao; c) T khai c a ngư i đ ngh c p th theo m u do C c Hàng không Vi t Nam ban hành đ i v i ngư i nư c ngoài có thân ph n ngo i giao. 3. H sơ đ ngh c p th có giá tr s d ng m t l n bao g m: a) Công văn đ ngh c a cơ quan, t ch c ch qu n c a ngư i đ ngh c p th do th trư ng cơ quan, t ch c đó ký tên đóng d u; b) Ch ng minh thư nhân dân, Ch ng minh thuu ngo i giao do B Ngo i giao c p, H chi u ho c th nh n d ng c a các hãng hàng không Vi t Nam, nư c ngoài; c) Văn b n ch p thu n c a Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam trong trư ng h p đ ngh c p th đ ho t đ ng t i khu v c h n ch nêu t i đi m e kho n 1 Đi u 7 c a Quy đ nh này. 4. H sơ đ ngh c p gi y phép có giá tr s d ng m t l n trong trư ng h p đón, ti n đoàn ngo i giao v i nghi th c đón ti n c p nhà nư c bao g m: a) Công văn đ ngh c a V L tân B Ngo i giao ho c S ngo i v ;
 8. b) Danh sách phương ti n đ ngh c p gi y phép theo m u do C c Hàng không Vi t Nam ban hành. 5. H sơ đ ngh c p gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n bao g m: a) Công văn đ ngh c a cơ quan, t ch c s h u ho c qu n lý phương ti n do th trư ng cơ quan, t ch c đó ký tên đóng d u; b) Danh sách phương ti n đ ngh c p gi y phép theo m u do C c Hàng không Vi t Nam ban hành do th trư ng cơ quan, t ch c đó xác nh n, ký tên đóng d u; c) B n sao có công ch ng ho c ch ng th c Gi y ch ng nh n an toàn, k thu t và b o v môi trư ng theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 9 c a Quy đ nh này. Đi u 12. H sơ c p đ i, c p l i th , gi y phép 1. H sơ đ ngh c p đ i th , gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n bao g m: a) Công văn đ ngh c a cơ quan, t ch c ch qu n c a ngư i đ ngh c p đ i th ho c cơ quan đ i di n ngo i giao do th trư ng cơ quan, t ch c đó ký tên đóng d u nêu rõ lý do đ i th ; b) Công văn đ ngh c a cơ quan, t ch c s h u ho c qu n lý phương ti n do th trư ng cơ quan, t ch c đó ký tên đóng d u nêu rõ lý do đ i gi y phép; c) Th , gi y phép đã c p trư c đó đang còn hi u l c. 2. H sơ đ ngh c p l i th , gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n bao g m: a) Đơn trình báo m t th , gi y phép có xác nh n, ký tên đóng d u c a th trư ng cơ quan, t ch c ch qu n c a ngư i đ ngh c p, cơ quan, t ch c s h u ho c qu n lý phương ti n đư c c p; b) Công văn đ ngh c a cơ quan, t ch c ch qu n c a ngư i đ ngh c p l i th do th trư ng cơ quan, t ch c đó ký tên đóng d u; c) Công văn đ ngh c a cơ quan, t ch c s h u ho c qu n lý phương ti n do th trư ng cơ quan, t ch c đó ký tên đóng d u. Đi u 13. Th t c c p, c p đ i, c p l i th , gi y phép 1. Th , gi y phép ch đư c c p, c p đ i, c p l i khi cơ quan có th m quy n c p th , gi y phép đã nh n đ h sơ h p l theo quy đ nh t i Đi u 11 và Đi u 12 c a Quy đ hnh này và ngư i đ ngh c p, c p đ i, c p l i th , gi y phép đã n p l phí theo quy đ nh c aq pháp Lu t. Vi c mi n n p l phí th c hi n theo các quy đ nh c a pháp lu t liên quan. 2. Ngư i, cơ quan đ i di n ngo i giao đ ngh c p th , gi y phép ph i g i h sơ đ ngh đ n đúng cơ quan có th m quy n c p th , gi y phép nêu t i Đi u 8 c a Quy đ nh này. N u h sơ đ ngh c p th , gi y phép không đ y đ , không h p l ho c không thu c th m quy n gi i quy t thì cơ quan nh n đư c h sơ ph i thông báo cho ngư i đ ngh c p th , gi y phép trong vòng 03 ngày làm vi c k t ngày ti p nh n h sơ. 3. Cơ quan có th m quy n c p th , gi y phép ti p nh n h sơ đ ngh c p, c p đ i, c p l i th , gi y phép thu c th m quy n c a mình có trách nhi m th m tra, đánh giá h sơ, xác đ nh c ng hàng không dân d ng, khu v c h n ch c a c ng hàng không dân d ng, th i h n đ c p th , gi y phép.
 9. 4. Trong trư ng h p c p l i th , gi y phép, cơ quan có th m quy n c p ph i thông báo b ng văn b n t i các cơ quan, đơn v liên quan nơi th , gi y phép có giá tr s d ng nêu t i kho n 1 Đi u 6 c a Quy đ nh này. 5. Các C m c ng hàng không khu v c có th m quy n c p th , gi y phép cho ngư i nư c ngoài và cơ quan đ i di n ngo i giao ph i thông báo b ng văn b n đ n C c Hàng không Vi t Nam trư c khi c p th , gi y phép. Trong trư ng h p c n thi t, các cơ quan có th m quy n c p th , gi y phép đ ngh cơ quan Công an th m tra xác minh nhân thân c a ngư i nư c ngoài không có thân ph n ngo i giao trư c khi c p th , gi y phép. Đi u 14. Th i h n c p th , gi y phép 1. Th , gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n đư c c p trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l ho c t ngày nh n đư c k t qu xác minh b sung c a các cơ quan công an liên quan đ i v i ngư i nư c ngoài không có thân ph n ngo i giao. Th và gi y phép có giá tr s d ng m t l n đư c c p trong vòng 60 phút k t khi nh n đ h sơ h pl . 2. Th , gi y phép c p đ i nêu t i kho n 1 Đi u 10 c a Quy đ nh này s đư c c p trong vòng 24 gi k t lúc nh n đ h sơ h p l . 3. Th , gi y phép đ ngh c p l i s đư c c p trong vòng 10 ngày làm vi c k ngày cơ quan có th m quy n c p th , gi y phép nh n đ h sơ h p l . 4. Trư ng h p không c p th , gi y phép quy đ nh t i kho n 1, 2 và 3 Đi u này, cơ quan ti pnh n h sơ ph i thông báo lý do cho ngư i ho c cơ quan đ ngh c p th , gi y phép. Đi u 15. S d ng th , gi y phép 1. Th ph i đeo v trí phía trư c ng c áo ngoài. Gi y phép dán phía trư c, bên trong kính bu ng lái c a phương ti n ho c treo v trí d nhìn th y n u không có kính bu ng lái. 2. Khi ho t đ ng t i các khu v c h n ch , ngư i đư c c p th ho c ngư i đi u khi n phương ti n đư c c p gi y phép có trách nhi m: a) Tuân th các quy đ nh v an ninh, an toàn; b) Ch u s ki m soát c a l c lư ng an ninh hàng không, b o v cơ quan, doanh nghi p; c) S d ng th , gi y phép đ ho t đ ng đúng nhi m v , đúng ngư i, đúng phương ti n, đúng khu v c và th i gian đư c phép; d) B o qu n, gi gìn th và gi y phép. 3. Thành viên t bay đư c s d ng th do hãng hàng không c p đ vào khu v c cách ly và lên t u bay n u có tên trong danh sách c a chuy n bay, th c hi n nhi m v bay. Đi u 16. Hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c s d ng th , gi y phép 1. Ngoài trư ng h p nêu t i kho n 2 Đi u này, l c lư ng an ninh hàng không c a c ng hàng không ch u trách nhi m: a) Ki m tra, giám sát ngư i, phương ti n s d ng th , gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n;
 10. b) Hư ng d n, giám sát ngư i, phương ti n s d ng th , gi y phép có giá tr s d ng m t l n ho t đ ng t i các khu v c h n ch (tr trư ng h p ph c v chuyên cơ và gi i quy t tai n n, s c t u bay); c) Phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p vi ph m. 2. L c lư ng b o v c a cơ quan, doanh nghi p có tr s t i các khu v c h n ch c a c ng hàng không ch u trách nhi m: a) Ki m tra, giám sát ngư i, phương ti n s d ng th , gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n ho t đ ng trong ph m vi tr s c a mình; b) Hư ng d n, giám sát ngư i, phương ti n s d ng th , gi y phép có giá tr s d ng m t l n ho t đ ng trong ph m vi tr s c a mình; c) Phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p vi ph m. 3. T i các đi m ki m soát an ninh c a các c ng hàng không, c ng b o v c a các cơ quan, doanh nghi p có tr s t i các khu v c h n ch c a c ng hàng không ph i niêm y t các văn b n sau đây: a) Quy đ nh v th , gi y phép; b) Các m u th , gi y phép còn hi u l c; c) Danh sách th , gi y phép b m t, thu h i ho c h y b . Đi u 17. Qu n lý vi c c p, s d ng th , gi y phép 1. C c Hàng không Vi t Nam qu n lý th ng nh t m u th , gi y phép; quy đ nh công tác qu n lý, báo cáo, th ng kê vi c c p, c p đ i, c p l i, thu h i, h y b , s d ng th , gi y phép; qu n lý vi c c p th có giá tr s d ng nhi u l n do các C m c ng hàng không khu v c c p cho ngư i nư c ngoài và cơ quan đ i di n ngo i giao nêu t i đi m a kho n 2 Đi u 8 c a Quy đ nh này. 2. Cơ quan, t ch c ch qu n c a ngư i, phương ti n đư c c p th , gi y phép ph i qu n lý vi c s d ng th , gi y phép và báo cáo vi c s d ng th , gi y phép khi cơ quan có th m quy n c p th , gi y phép yêu c u. 3. Khi thu h i, h y b th , gi y phép, cơ quan có th m quy n c p ph i thông báo bàng văn b n t i các cơ quan, đơn v liên quan nơi th , gi y phép có giá tr s d ng nêu t i kho n 1 Đi u 6 c a Quy đ nh này. 4. Cơ quan có th m quy n c p th , gi y phép ph i lưu tr h sơ đ ngh c p th , gi y phép theo th i h n c a th , gi y phép đã c p. Đi u 18. Thanh tra, ki m tra vi c c p, s d ng th , gi y phép 1. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m thanh tra, ki m tra đ nh kỳ ho c đ t xu t các cơ quan, t ch c, cá nhân v vi c c p, qu n lý, s d ng th , gi y phép; ch n ch nh và x lý k p th i theo th m quy n các hành vi vi ph m. vi c thanh tra ph i đư c th c hi n theo các quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra. 2. Các C m c ng hàng không khu v c có trách nhi m ki m tra đ nh kỳ ho c đ t xu t các cơ quan, t ch c, cá nhân v vi c qu n lý, s d ng th , gi y phép; ch n ch nh và x lý k p th i theo th m quy n các hành vi vi ph m.
 11. Đi u 19. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy đ nh v vi c c p, qu n lý và s d ng th , gi y phép thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m có th b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan có th m quy n c p th , gi y phép có quy n t ch i c p ho c thu h i, h y b th , gi y phép trong các trư ng h p sau đây: a) Cho mư n th , gi y phép; b) S d ng th , gi y phép không đúng m c đích; không đúng khu v c, th i gian đư c phép; c) S d ng th , gi y phép b m , rách không nhìn rõ các n i dung trên th , gi y phép; d) Vi ph m các quy đ nh v an ninh, an toàn khi ho t đ ng t i các khu v c h n ch ; đ) Làm m t th , gi y phép nhưng không thông báo k p th i khi b m t th , gi y phép; e) Khai ho c xác nh n sai s th t trong h sơ xin c p th , gi y phép; làm gi , t y xóa th , gi y phép; g) Không n p l i th , gi y phép cho cơ quan c p khi có nh ng thay đ i v trí công tác, chuy n đ i cơ quan, đơn v ; h) Không th c hi n đúng vi c báo cáo, th ng kê, qu n lý th , gi y phép. Đi u 20. T ch c th c hi n C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m t ch c th c hi n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy đ nh này và đ nh kỳ hàng năm áo cáo B Giao thông v n t i. Đi u 21. S a đ i, b sung C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m trình B trư ng B Giao thông v n t i s a đ i, b sung Quy đ nh này khi c n thi t./.
Đồng bộ tài khoản