Quyết định số 62/2006/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 62/2006/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2006/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2006/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/2006/Q -BTC Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 84/2005/Q -BTC NGÀY 28/11/2005 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V VI C QUY NNH CH THU, N P, QU N LÝ, S D NG PHÍ TH M NNH H SƠ MUA, BÁN TÀU BI N VÀ L PHÍ ĂNG KÝ TÀU BI N, C P B NG CH NG CH LIÊN QUAN N HO T NG TÀU BI N VÀ CÔNG B C NG BI N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c B lu t Hàng h i ngày 14/6/2005; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i (t i Công văn s 5242/BGTVT-TC ngày 31/8/2006); Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. S a i i m a, kho n 2, Bi u m c thu ban hành kèm theo Quy t nh s 84/2005/Q -BTC ngày 28/11/2005 c a B trư ng B Tài chính v vi c quy nh ch thu, n p, qu n lý, s d ng phí thNm nh h sơ mua, bán tàu bi n và l phí ăng ký tàu bi n, c p b ng, ch ng ch liên quan n ho t ng tàu bi n và công b c ng bi n, như sau: “a) ăng ký vào s ăng ký thuy n viên” i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c; TH TRƯ NG - Vi n Ki m sát, Toà án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
  2. - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); Trương Chí Trung - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V CST (CST3).
Đồng bộ tài khoản