Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 62/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH TUY N SINH I H C VÀ CAO NG HÌNH TH C V A LÀM V A H C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b và cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c i h c; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch tuy n sinh i h c và cao ng hình th c v a làm v a h c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 01/2001/Q -BGD& T ngày 29 tháng 01 năm 2001 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c thi tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng i v i hình th c v a h c v a làm (h t i ch c cũ) thu c phương th c giáo d c không chính quy. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c i h c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c các i h c, h c vi n; Hi u trư ng trư ng i h c, cao ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - y ban VHGD-TNTN&N c a Qu c h i; - H i ng Qu c gia Giáo d c ( b/c); - Ban Tuyên giáo TW ( b/c); Bành Ti n Long - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , Ngành có trư ng H, C ( - Các UBND t nh.TP.tr c thu c TW (th c - Như i u 3 (hi n - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B ; - Lưu VT, PC, V GD H.
 2. QUY CH TUY N SINH I H C VÀ CAO NG HÌNH TH C V A LÀM V A H C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 62 /2008/Q -BGD T ngày 25 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v tuy n sinh i h c, cao ng (sau ây vi t t t là H, C ) hình th c v a làm v a h c (sau ây vi t t t là VLVH) bao g m: T ch c, nhi m v , quy n h n c a trư ng trong công tác tuy n sinh; chuNn b cho kỳ thi, coi thi, ch m thi và phúc kh o; xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n; thanh tra, khen thư ng và x lý vi ph m; ch báo cáo và lưu tr . 2. Quy ch này áp d ng i v i các i h c, h c vi n, các trư ng i h c, cao ng (sau ây g i chung là các trư ng) ư c giao nhi m v tuy n sinh H, C hình th c VLVH. i u 2. i u ki n ư c tuy n sinh hình th c VLVH 1. i v i các l p t t i trư ng: a) Nhà trư ng ư c tuy n sinh hình th c VLVH các ngành ã có quy t nh giao nhi m v ào t o chính quy và có ít nh t 2 năm ào t o chính quy các ngành h c ó. b) Chương trình ào t o theo hình th c VLVH ư c thi t k như chương trình ào t o chính quy cùng trình . K ho ch ào t o ư c xây d ng phù h p v i vi c t ch c ào t o theo hình th c VLVH. c) Có i ngũ gi ng viên s lư ng, t chuNn và ng b v cơ c u; có cơ s v t ch t, trang thi t b m b o áp ng yêu c u th c hi n ng th i ào t o chính quy và ào t o theo hình th c VLVH. 2. i v i các l p tt i a phương: Ngoài các quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u 2 Quy ch này, các trư ng ch ư c tuy n sinh hình th c VLVH t i a phương khi m b o ng th i các yêu c u sau: a) Cơ s t l p ph i là các trư ng H, trư ng C , trư ng trung c p chuyên nghi p (sau ây vi t t t là TCCN) ho c trung tâm giáo d c thư ng xuyên c p t nh (sau ây vi t t t là TTGDTX) m b o ư c các yêu c u v cơ s v t ch t, thi t b và cán b qu n lý i v i các ngành ư c ào t o; ch u trách nhi m qu n lý h c viên, giám sát vi c th c hi n k ho ch gi ng d y c a gi ng viên và chuNn b các i u ki n cơ s v t ch t theo yêu c u c a trư ng H, C . b) Trư ng H, C t l p t i a phương ph i ch u trách nhi m t t c các khâu trong quá trình ào t o t thông báo tuy n sinh, t ch c thi tuy n, xét và công nh n thí sinh trúng tuy n, ào t o và c p b ng t t nghi p cho ngư i h c. c) Có văn b n giao nhi m v tl pt i a phương c a B Giáo d c và ào t o (sau ây vi t t t là B GD& T). i u 3. Thi tuy n sinh và tuy n sinh 1. Hàng năm các trư ng có ch tiêu tuy n sinh H, C hình th c VLVH ch t ch c tuy n sinh 4 t vào tháng 3; tháng 4, tháng 10 và tháng 11; m i t thi 04 ngày t ngày 15 n ngày 18; công vi c c a
 3. t ng ngày ư c quy nh t i kho n 3 i u 14 c a Quy ch này. L ch thi t ng môn do B GD& T quy nh. 2. thi tuy n sinh hình th c VLVH các môn văn hóa: Toán, V t lý, Hóa h c, Sinh h c, Ng văn, L ch s , a lý và Ngo i ng l y t C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c (sau ây vi t t t là C c KT&K CLGD). 3. Giám c các i h c, h c vi n, hi u trư ng các trư ng H, C (sau ây g i chung là hi u trư ng) ch u trách nhi m toàn di n trong t t c các khâu c a công tác tuy n sinh hình th c VLVH: t ch c in sao, b o qu n, s d ng thi; biên so n thi các môn năng khi u, ngh thu t; t ch c kỳ thi; ch m thi và phúc kh o; xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n. 4. Trư c kỳ thi 2 tháng, các trư ng báo cáo B GD& T k ho ch tri n khai các t thi tuy n sinh; ch tiêu và ngành ngh d ki n tuy n sinh; s môn thi và tên các môn thi; ngày thi, a i m thi và a i m t l p; ng th i thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng y thông tin v các t thi tuy n sinh. M i s thay i v k ho ch tuy n sinh, môn thi tuy n sinh, ch tiêu, ngành ngh ào t o, ph i báo cáo B GD& T ch m nh t m t tháng trư c khi t ch c tuy n sinh và thông báo công khai thí sinh bi t. i u 4. i u ki n d thi 1. M i công dân không phân bi t dân t c, tôn giáo, tín ngư ng, gi i tính, ngu n g c gia ình, a v xã h i, hoàn c nh kinh t , có các i u ki n dư i ây u ư c d thi tuy n sinh H, C hình th c VLVH: a) ã t t nghi p trung h c ph thông, b túc trung h c ph thông, trung c p chuyên nghi p (sau ây g i chung trong Quy ch này là trung h c ho c tương ương, vi t t t là TH); b) Có s c kho h c t p theo quy nh hi n hành. i v i nh ng ngư i tàn t t, khuy t t t, tuỳ tình tr ng s c kho và yêu c u c a ngành h c, hi u trư ng xem xét, quy t nh cho d thi tuy n sinh. c) t ư c các yêu c u sơ tuy n n u d thi vào các trư ng có quy nh sơ tuy n; d) Trong tu i quy nh i v i các trư ng ho c các ngành có gi i h n tu i do các trư ng quy nh; e) N p y , úng th t c, úng th i h n các gi y t h p l và l phí ăng ký d thi. 2. Nh ng ngư i không các i u ki n k trên và nh ng ngư i thu c di n dư i ây không ư c d thi: a) Không ch p hành Lu t Nghĩa v quân s ; ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ang trong th i kỳ thi hành án hình s ; b) Nh ng ngư i b tư c quy n d thi tuy n sinh ho c b k lu t bu c thôi h c chưa th i h n quy nh tính t ngày ký quy t nh k lu t n ngày d thi. c) Quân nhân ho c công an nhân dân t i ngũ chưa ư c th trư ng cơ quan cho phép i h c. i u 5. Di n trúng tuy n Nh ng thí sinh có các i u ki n d thi, d thi s môn quy nh, t i m trúng tuy n do trư ng quy nh cho t ng i tư ng, theo t ng khu v c và không có môn nào b i m không (0) thì thu c di n trúng tuy n. i u 6. Chính sách ưu tiên trong tuy n sinh
 4. 1. Chính sách ưu tiên theo i tư ng a) Nhóm ưu tiên 1 (ƯT1) g m các i tư ng: - i tư ng 01: công dân Vi t Nam có cha ho c m là ngư i dân t c thi u s . - i tư ng 02: công nhân tr c ti p s n xu t ã làm vi c liên t c 60 tháng tr lên, trong ó có ít nh t 2 năm là chi n sĩ thi ua, ư c c p t nh tr lên công nh n và c p b ng khen. - i tư ng 03: + Ngư i lao ng thu c t t c các thành ph n kinh t ư c t c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, b tr lên công nh n danh hi u th gi i, ngh nhân, ngư i ư c c p b ng ho c huy hi u Lao ng sáng t o c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ho c Trung ương oàn TNCS H Chí Minh; + Ngư i làm vi c 36 tháng tr lên trong ngành y t , sư ph m thi vào úng ngành ã ư c ào t o; các ngành ngh khác 60 tháng tr lên. - i tư ng 04: + Thương binh, b nh binh, ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh; + Quân nhân, công an nhân dân t i ngũ ư c c i h c có th i gian ph c v t 12 tháng tr lên t i khu v c 1; + Quân nhân, công an nhân dân t i ngũ ư c c i h c có th i gian ph c v t 18 tháng tr lên; + Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa v ã xu t ngũ có th i gian ph c v t 18 tháng tr lên; - i tư ng 05: + Con li t sĩ; + Con thương binh ho c con b nh binh m t s c lao ng 81% tr lên; + Con c a ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh m t s c lao ng 81% tr lên; + Con c a Bà m Vi t Nam Anh hùng, con c a Anh hùng l c lư ng vũ trang, con c a Anh hùng lao ng. + Con c a ngư i ho t ng cách m ng trư c t ng kh i nghĩa 19/8/1945. + Con c a ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hoá h c ư c y ban nhân dân c p t nh công nh n b d d ng, d t t, suy gi m kh năng t l c trong sinh ho t, h c t p do h u qu c a ch t c hoá h c. + Công nhân viên ch c có th i gian làm vi c liên t c t 24 tháng tr lên t i khu v c 1. b) Nhóm ưu tiên 2 (UT2) g m các i tư ng: - i tư ng 06: + Thanh niên xung phong t p trung ư c c i h c;
 5. + Quân nhân, công an nhân dân t i ngũ ư c c i h c có th i gian ph c v dư i 18 tháng không khu v c 1; + Công nhân viên ch c có th i gian làm vi c liên t c t 24 tháng tr lên không khu v c 1. - i tư ng 07: + Con thương binh ho c con b nh binh m t s c lao ng dư i 81%; + Con c a ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh m t s c lao ng dư i 81%; Th i h n t i a ư c hư ng ưu tiên i v i quân nhân, công an ph c viên, xu t ngũ, chuy n ngành d thi là 18 tháng k t ngày ký quy t nh xu t ngũ n ngày d thi. Ngư i có nhi u di n ưu tiên theo i tư ng ch ư c hư ng m t di n ưu tiên cao nh t. M c chênh l ch i m trúng tuy n gi a hai nhóm i tư ng ưu tiên k ti p là 1 i m. 2. Chính sách ưu tiên theo khu v c: a) Ưu tiên khu v c ư c xác nh theo nơi làm vi c ho c theo nơi h c và t t nghi p trung h c: - Ngư i có th i gian làm vi c liên t c t 24 tháng tr lên tính n ngày n p h sơ ăng ký d thi t i khu v c nào thì hư ng ưu tiên theo khu v c ó ho c theo nơi h c và t t nghi p trung h c trư c khi i làm vi c, tuỳ theo khu v c nào có m c ưu tiên theo khu v c cao hơn. - Ngư i h c liên t c và t t nghi p trung h c t i khu v c nào thì hư ng ưu tiên theo khu v c ó. N u trong 3 năm h c trung h c có chuy n trư ng thì th i gian h c khu v c nào lâu hơn ư c hư ng ưu tiên theo khu v c ó. N u m i năm h c m t trư ng ho c n a th i gian h c trư ng này, n a th i gian h c trư ng kia thì t t nghi p khu v c nào, hư ng ưu tiên theo khu v c ó. b) Các khu v c tuy n sinh ư c phân chia như sau: - Khu v c 1 (KV1) g m: Các a phương thu c mi n núi, vùng cao, vùng sâu, h i o, trong ó có các xã thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Chính ph . - Khu v c 2 – nông thôn (KV2 - NT) g m: Các xã, th tr n không thu c KV1, KV2, KV3. - Khu v c 2 (KV2) g m: Các thành ph tr c thu c t nh (không tr c thu c Trung ương); các th xã; các huy n ngo i thành c a thành ph tr c thu c Trung ương. - Khu v c 3 (KV3) g m: các qu n n i thành c a thành ph tr c thu c Trung ương. Thí sinh thu c KV3 không thu c di n hư ng ưu tiên khu v c. M c chênh l nh i m trúng tuy n gi a hai khu v c k ti p là 0,5 i m. 3. Các i tư ng ư c xét tuy n th ng vào h c hình th c VLVH:
 6. a) Anh hùng lao ng, anh hùng l c lư ng vũ trang, chi n sĩ thi ua toàn qu c, ã có b ng t t nghi p trung h c ho c tương ương; b) Ngư i ã d thi và trúng tuy n vào các trư ng H, C h chính quy ho c hình th c VLVH, nhưng ngay năm ó có l nh i u ng i nghĩa v quân s ho c i thanh niên xung phong t p trung, nay ã hoàn thành nghĩa v , ư c ph c viên, xu t ngũ, ư c t c p trung oàn trong quân i ho c T ng i Thanh niên xung phong gi i thi u, n u có i u ki n và tiêu chuNn v s c kho , có y các gi y t h p l và chưa quá 5 năm k t ngày d thi H, C thì ư c xem xét nh n vào h c t i trư ng trư c ây ã trúng tuy n ho c trư ng khác n u ư c trư ng ó xét nh n vào h c ngành có cùng nhóm ngành ào t o mà không ph i thi l i; c) V n ng viên ã có b ng t t nghi p trung h c ho c tương ương ư c tuy n th ng vào các trư ng H ho c C Th d c Th thao n u thu c m t trong các di n: Thí sinh trong i tuy n Olympic; là thành viên i tuy n qu c gia ư c B Văn hóa, Th thao và Du l ch xác nh n ã hoàn thành nhi m v tham gia thi u trong các gi i Qu c t chính th c. Th i h n ư c tính hư ng ưu tiên i v i các thành viên i tuy n qu c gia ã tham gia thi u qu c t là không quá 5 năm tính n ngày thi vào các trư ng H, C th d c th thao; d) H c sinh năng khi u ngh thu t ã có b ng t t nghi p trung h c và tương ương ho c h trung c p các trư ng năng khi u ngh thu t t gi i chính th c trong các cu c thi ngh thu t qu c t v ca, múa, nh c ư c tuy n th ng vào h c các ngành tương ng trình H, C c a các trư ng ngh thu t (n u nhà trư ng có ào t o môn ó). Th i h n ư c tính hư ng ưu tiên không quá 5 năm k t ngày t gi i n ngày thi tuy n sinh vào H, C hình th c VLVH. ) Nh ng ngư i ã có b ng t t nghi p H có nguy n v ng h c H ngành h c khác theo hình th c VLVH, ư c xét tuy n th ng vào H theo hình th c VLVH. Nh ng ngư i ã có b ng t t nghi p C có nguy n v ng h c C ngành h c khác theo hình th c VLVH, ư c xét tuy n th ng vào C theo hình th c VLVH. 4. Các i tư ng ư c ưu tiên xét tuy n theo quy nh c a t ng trư ng H, C : a) Thí sinh t gi i trong kỳ thi ch n h c sinh gi i qu c gia l p 12 trung h c, sau khi thi tuy n sinh VLVH có k t qu thi t m c i m t i thi u theo quy nh c a trư ng và không có môn nào b i m không (0), ư c các trư ng i h c, cao ng ưu tiên xét tuy n. b) Thí sinh t huy chương vàng các gi i vô ch h ng nh t qu c gia và thí sinh có quy t nh công nh n là ki n tư ng qu c gia v th d c th thao (sau ây vi t t t là TDTT), ã tham d các môn thi văn hóa c a kỳ thi VLVH, không có môn nào b i m 0, ư c ưu tiên xét tuy n vào i h c TDTT ho c các ngành TDTT tương ng trình i h c theo quy nh c a t ng trư ng. Thí sinh t huy chương b c, huy chương ng c a các gi i vô ch h ng nh t qu c gia và thí sinh có quy t nh công nh n là v n ng viên c p 1 qu c gia v TDTT, ã tham d các môn thi văn hóa c a kỳ thi VLVH, không có môn nào b i m không (0), ư c ưu tiên xét tuy n vào cao ng TDTT ho c các ngành TDTT tương ng trình cao ng theo quy nh c a t ng trư ng. c) Thí sinh năng khi u ngh thu t ã t t nghi p trung h c ho c tương ương ho c t t nghi p h trung c p các trư ng năng khi u ngh thu t, t gi i chính th c trong các cu c thi ngh thu t chuyên nghi p chính th c toàn qu c v ca, múa, nh c, ã tham d các môn thi văn hóa c a kỳ thi VLVH, không có môn nào b i m không (0), ư c trư ng H, C ưu tiên xét tuy n theo quy nh c a t ng trư ng. Th i gian ư c tính hư ng ưu tiên c a nh ng thí sinh t gi i các ngành TDTT, năng khi u ngh thu t là không quá 5 năm tính n ngày thi tuy n sinh vào trư ng H, C hình th c VLVH. i u 7. H sơ và th t c ăng ký d thi 1. H sơ ăng ký d thi ( KDT) bao g m:
 7. a) Phi u ăng ký d thi (Trư ng in và phát hành theo m u c a B GD& T); b) 04 nh chân dung c 4x6 cm trong th i h n 6 tháng tính t ngày ch p n ngày n p h sơ ăng ký d thi; c) B n sao h p l gi y ch ng nh n i tư ng ưu tiên (n u có); d) B n sao h p l b ng t t nghi p trung h c ho c gi y ch ng nh n t t nghi p t m th i trung h c ( i v i nh ng ngư i d thi ngay trong năm t t nghi p) ho c b n sao h p l b ng t t nghi p C ho c H và b ng i m kèm theo; ) 02 phong bì dán s n tem và ghi rõ a ch liên l c c a thí sinh. 2. Th t c ăng ký d thi: a) Thí sinh n p h sơ ăng ký d thi và l phí ăng ký d thi cho trư ng ch m nh t m t tháng trư c ngày thi. b) Sau khi n p h sơ ăng ký d thi, n u có s thay i v gia ình ho c b n thân, thí sinh có trách nhi m thông báo k p th i cho trư ng và trư c ngày thi ph i n p b sung y gi y t . Sau ngày thi các trư ng không nh n các gi y t b sung. c) i v i l p m t i trư ng thí sinh n p 1 b h sơ ăng ký d thi; i v i l p t t i a phương thí sinh n p 2 b h sơ ăng ký d thi (1 b lưu t i trư ng và 1 b lưu t i cơ s t l p). Chương II T CH C, NHI M V VÀ QUY N H N C A TRƯ NG TRONG CÔNG TÁC TUY N SINH i u 8. H i ng Tuy n sinh (H TS) 1. Thành l p H i ng Tuy n sinh: a) Hi u trư ng ra quy t nh thành l p H TS và các ban giúp vi c i u hành và tri n khai công tác tuy n sinh. Nh ng ngư i tr c ti p luy n thi ho c có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch em ru t c a v ho c ch ng) d thi tuy n sinh hình th c VLVH c a trư ng, không ư c tham gia b t kỳ công tác gì liên quan n kỳ thi tuy n sinh. b) Thành ph n c a H TS g m có: ch t ch, phó ch t ch, y viên thư ng tr c và các y viên. - Ch t ch: Hi u trư ng ho c phó hi u trư ng ư c hi u trư ng u quy n. - Phó Ch t ch: Phó hi u trư ng ph trách công tác ào t o ho c phó hi u trư ng ư c hi u trư ng giao. - U viên thư ng tr c: Trư ng ho c Phó trư ng khoa T i ch c, Trư ng ho c Phó trư ng phòng ào t o. - Các u viên: m t s trư ng, phó phòng, trư ng, phó khoa, ch nhi m b môn và cán b công ngh thông tin. - iv il p t t i a phương, b sung 01 u viên là lãnh o c a cơ s giáo d c t i a phương trong H TS ph i h p th c hi n.
 8. 2. Nhi m v và quy n h n c a H TS: a) H TS các trư ng t dư i s ch o th ng nh t c a B GD& T; b) H TS có nhi m v và quy n h n t ch c th c hi n t t các khâu: chuNn b các i u ki n c n thi t cho kỳ thi, ra thi các môn năng khi u, ngh thu t; nh n và in sao các thi l y t C c KT&K CLGD; b o qu n thi, t ch c kỳ thi; coi thi, ch m thi và phúc kh o; xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n; gi i quy t th c m c và khi u n i, t cáo liên quan n kỳ thi tuy n sinh; thu và s d ng l phí KDT, l phí d thi; t ng k t công tác tuy n sinh; quy t nh khen thư ng, k lu t theo quy nh; báo cáo k p th i k t qu công tác tuy n sinh cho B GD& T và cơ quan ch qu n (b , ngành, UBND t nh/thành ph có trư ng). 3. Nhi m v và quy n h n c a Ch t ch H TS: a) Ph bi n, hư ng d n, t ch c th c hi n Quy ch Tuy n sinh hình th c VLVH c a B GD& T; b) Quy t nh và ch u trách nhi m toàn b các công vi c liên quan n công tác tuy n sinh; c) Báo cáo k p th i v i B GD& T và cơ quan ch qu n (b , ngành ho c UBND c p t nh có trư ng) v công tác tuy n sinh c a trư ng; d) Ra quy t nh thành l p b máy giúp vi c cho H TS bao g m: Ban Thư ký, Ban thi, Ban Coi thi, Ban Ch m thi, Ban Phúc kh o. Tuỳ hoàn c nh c th c a t ng trư ng, Ch t ch H TS trư ng có th thành l p Ban cơ s v t ch t ho c ch nh m t nhóm cán b ph trách công tác cơ s v t ch t cho kỳ thi tuy n sinh c a trư ng. Các ban này ch u s ch o tr c ti p c a Ch t ch H TS ; 4. Nhi m v và quy n h n c a Phó Ch t ch H TS: Phó Ch t ch H TS giúp Ch t ch H TS th c hi n các nhi m v ư c Ch t ch H TS phân công và thay th Ch t ch H TS gi i quy t công vi c khi Ch t ch H TS u quy n. i u 9. Ban Thư ký H TS 1. Thành ph n Ban Thư ký H TS g m có: a) Trư ng ban do U viên thư ng tr c H TS kiêm nhi m; b) Các u viên: M t s cán b Phòng ào t o, Khoa T i ch c, các phòng h u quan, cán b công ngh thông tin và gi ng viên; m b o t i thi u m i i m thi có ít nh t 01 y viên. S lư ng thành viên Ban Thư ký H TS ph i th c hi n các nhi m v c a Ban Thư ký. 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban Thư ký H TS: a) Th c hi n các nhi m v do Ch t ch H TS giao; b) Nh n bài thi c a Ban Coi thi, b o qu n, ki m kê bài thi; c) Th c hi n vi c d n túi, ánh s phách bài thi theo quy nh t i i u 19 Quy ch này; d) Bàn giao bài thi c a thí sinh cho Ban Ch m thi và th c hi n các công tác quy nh t i i u 24 và i u 25 c a Quy ch này; ) Qu n lý các gi y t , biên b n liên quan t i bài thi. L p biên b n x lý i m bài thi; e) D ki n phương án i m trúng tuy n, báo cáo H TS quy t nh; g) In và g i gi y tri u t p thí sinh trúng tuy n, trong ó ghi rõ k t qu thi c a thí sinh.
 9. Ban Thư ký H TS ch ư c ti n hành công vi c liên quan n bài thi khi có m t ít nh t t 2 u viên c a Ban tr lên. Thành viên Ban Thư ký khi ã tham gia vi c d n túi, ánh s phách, d c phách bài thi s không ư c tham gia vào thư ký ch m thi, và ngư c l i. 3. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng ban Thư ký H TS: a) L a ch n nh ng cán b , gi ng viên trong trư ng có ý th c t ch c k lu t, có tinh th n trách nhi m cao, trung th c, tác phong làm vi c cNn th n, báo cáo Ch t ch H TS xem xét ra quy t nh c vào Ban Thư ký; b) Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H TS i u hành công tác c a Ban. i u 10. Ban thi 1. Thành ph n Ban thi c a trư ng g m có: a) Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H TS kiêm nhi m. b) Tuỳ theo s lư ng môn thi c a trư ng, Trư ng ban thi ch nh m i môn thi m t Trư ng môn thi. Giúp vi c Ban thi có y viên thư ng tr c Ban thi và m t s cán b làm nhi m v ánh máy, in sao, óng gói thi; c) Các cán b tham gia biên so n và ph n bi n thi. Cán b tham gia biên so n thi là nh ng ngư i gi i v chuyên môn, có kinh nghi m làm thi và ph i ư c thay i sau m i kỳ thi. 2. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng ban thi: a) L a ch n ngư i tham gia làm thi. Xác nh yêu c u biên so n thi; b) T ch c, ch o th c hi n toàn b vi c biên so n thi theo úng các quy trình làm thi do B GD& T ban hành; c) Xét duy t, quy t nh ch n thi chính th c và thi d b , x lý các tình hu ng b t thư ng v thi trong kỳ thi tuy n sinh; d) L p k ho ch và tr c ti p t ch c in, óng gói, b o qu n, phân ph i và s d ng thi cho các i m thi, phòng thi; e) Ch u trách nhi m cá nhân trư c H TS v ch t lư ng thi và quy trình b o m t thi cùng toàn b các khâu liên quan n công tác thi. 3. Nhi m v và quy n h n c a Ban thi: a) Giúp Ch t ch H TS xác nh yêu c u xây d ng thi và ra thi; ch u trách nhi m nh n thi t C c KT&K CLGD; t ch c in sao, óng gói thi; b o qu n, phân ph i, s d ng thi theo các quy nh c a Quy ch Tuy n sinh hình th c VLVH. b) B o qu n các thi và áp án ã s d ng và thi chưa s d ng theo quy nh c a b o m t; c) Ban thi làm vi c theo nguyên t c c l p và tr c ti p gi a Trư ng Ban thi v i t ng Trư ng môn thi; d) Các trư ng không có i u ki n t ra thi i v i nh ng môn năng khi u, ngh thu t, không ư c m i ngư i tham gia biên so n, ph n bi n thi v i tư cách cá nhân mà ph i ký h p ng làm thi v i trư ng khác. H p ng ph i ghi rõ quy n và trách nhi m c a m i bên. M i thành viên tham gia làm
 10. thi c a hai bên u ph i tuân th các quy nh t i i u 10 c a Quy ch này, n u vi ph m s b x lý theo quy nh t i i u 34 c a Quy ch này. 4. Nhi m v và quy n h n c a y viên thư ng tr c Ban thi: a) Nghiên c u n m v ng các quy nh v công tác thi, chuNn b sách giáo khoa và các tài li u tham kh o c n thi t khác giúp Trư ng ban thi i u hành công tác thi; b) L p k ho ch và l ch duy t thi, ghi biên b n xét duy t thi trong các bu i làm vi c gi a Trư ng ban thi v i t ng Trư ng môn thi; c) L p k ho ch và tr c ti p t ch c in, óng gói, b o qu n, phân ph i và s d ng thi cho các i m thi và phòng thi; 5. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng môn thi: a) Nghiên c u n m v ng các quy nh, th c hi n y yêu c u c a vi c ra thi, chuNn b sách giáo khoa và các tài li u tham kh o c n thi t, ch o các cán b ra thi thu c môn thi do mình ph trách, xây d ng c u trúc, biên so n ho c l a ch n thi ã ư c gi i thi u t h p và biên so n thi m i áp ng các yêu c u c a thi tuy n sinh kèm theo áp án và thang i m trình Trư ng ban thi t ch c ph n bi n c l p. Sau khi có ý ki n ph n bi n, t ch c ch o tu ch nh thi, d ki n phương án ch n thi chính th c và thi d b trình Trư ng ban thi phê duy t. b) Trư ng ban thi th c hi n úng các quy trình ra thi ư c quy nh t i m c 2 i u 16 c a Quy ch này. Trư ng môn thi tr c thi cùng v i Trư ng ban thi trong th i gian sao in thi và trong toàn b th i gian thí sinh làm bài môn thi do mình ph trách gi i áp và x lý các v n liên quan n thi (không quy t nh ch n thi chính th c cho kỳ thi). i u 11. Ban Coi thi 1. Thành ph n Ban Coi thi g m có: a) Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó ch t ch H TS kiêm nhi m; b) U viên thư ng tr c do Trư ng ban Thư ký H TS kiêm nhi m; c) Các U viên bao g m m t s trư ng phòng, trư ng khoa, thanh tra giáo d c, ch nhi m b môn, cán b coi thi, cán b giám sát, tr t t viên, cán b y t , công an (nơi c n thi t có th thêm m t s ki m soát viên quân s ), i di n cơ s giáo d c t i a phương, s giáo d c và ào t o n u kỳ thi t ch c t i a phương; d) N u trư ng có nhi u i m thi thì m i i m thi Trư ng ban Coi thi ch nh m t u viên c a Ban ph trách i m thi. 2. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng ban Coi thi: a) L a ch n danh sách thành viên Ban Coi thi, cán b coi thi, cán b giám sát, tr t t viên, cán b y t , công an, ki m soát quân s , nhân viên ph c v t i các i m thi báo cáo Ch t ch H TS ra quy t nh; b) Ch u trách nhi m i u hành toàn b công tác coi thi; c) Quy t nh x lý các tình hu ng x y ra trong các bu i thi. 3. Nhi m v và quy n h n c a Ban Coi thi: i u hành toàn b công tác coi thi t vi c b trí l c lư ng coi thi, b o v phòng thi, t ch c coi thi, thu và bàn giao bài thi, b o m an toàn cho kỳ thi và bài thi c a thí sinh.
 11. 4. Nhi m v và quy n h n c a u viên ph trách i m thi: a) Thay m t Trư ng ban Coi thi i u hành toàn b công tác coi thi t i i m thi ư c giao; b) X lý các tình hu ng x y ra trong các bu i thi. N u tình hu ng ph c t p ph i báo cáo ngay cho Trư ng ban Coi thi gi i quy t; c) Ch n c m t s cán b c a trư ng có năng l c và tinh th n trách nhi m cao làm cán b giám sát phòng thi; d) Trư c m i bu i thi, t ch c b c thăm phân công cán b coi thi, cán b giám sát phòng thi. 5. Cán b coi thi, cán b giám sát phòng thi và các thành viên khác c a Ban Coi thi: a) Là nh ng cán b có tinh th n trách nhi m, trung th c; b) N u kỳ thi thi u cán b coi thi, Ban Coi thi ư c phép m i gi ng viên c a các trư ng khác, giáo viên THPT, TCCN, cán b ang công tác t i các cơ quan ch qu n c p trên c a trư ng làm cán b coi thi nhưng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a trư ng ho c cơ quan qu n lý cán b , giáo viên. M i cán b coi thi và các thành viên khác c a Ban Coi thi, k c cán b , giáo viên c a các trư ng và các cơ quan khác u ph i th c hi n các quy nh t i i u 11 và n u sai ph m u b x lý theo Quy nh t i i u 34 c a Quy ch này. i u 12. Ban Ch m thi 1. Thành ph n Ban Ch m thi bao g m: a) Trư ng ban do Ch t ch ho c phó ch t ch H TS trư ng kiêm nhi m; b) Các u viên g m: Các cán b ph trách ch m thi t ng môn (g i là Trư ng môn ch m thi) và các cán b ch m thi. 2. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng ban Ch m thi: a) L a ch n và c các thành viên Ban Ch m thi trình Ch t ch H TS quy t nh. i v i nh ng môn thi có s lư ng thí sinh không l n, t i thi u ph i có 3 cán b ch m thi; b) i u hành toàn b công tác ch m thi; ch u trách nhi m trư c H TS v ch t lư ng, ti n và quy trình ch m thi; c) m b o úng ti n ch m thi, Trư ng ban Ch m thi ư c phép m i gi ng viên c a các trư ng khác ho c giáo viên trung h c ph thông áp ng ư c các i u ki n quy nh t i i m a, Kho n 5, i u 12 c a Quy ch này và ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a trư ng ang qu n lý cán b , gi ng viên ó. Trư ng h p m i nhà giáo ã v hưu làm cán b ch m thi, ph i ư c s chuNn y c a Ch t ch H TS trư ng t ch c kỳ thi. 3. Nhi m v và quy n h n c a Ban Ch m thi: Th c hi n toàn b công tác ch m thi theo các quy nh c a Quy ch này. 4. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng môn Ch m thi: a) Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H TS trư ng và Trư ng ban Ch m thi v vi c ch m các bài thi thu c môn mình ph trách theo úng quy trình ch m thi; b) L p k ho ch ch m thi, t ch c giao nh n bài thi và phân công cán b ch m thi;
 12. c) Thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng ch m t ng bài thi ngay t l n ch m u, k p th i u n n n, s a ch a các sai sót c a cán b ch m thi. N u phát hi n bài thi có nghi v n vi ph m quy ch , c n báo cáo Trư ng ban Ch m thi bi t t ch c ki m tra các môn thi khác c a thí sinh ó; d) Trư c khi ch m, t ch c cho cán b ch m thi thu c b môn th o lu n, n m v ng áp án, thang i m. Sau khi ch m xong, t ch c h p cán b ch m thi thu c b môn mình ph trách t ng k t, rút kinh nghi m; ) Ki n ngh Trư ng ban Ch m thi thay i ho c ình ch vi c ch m thi i v i nh ng cán b ch m thi thi u trách nhi m, vi ph m quy ch ho c ch m sai sót nhi u. 5. Tiêu chuNn, nhi m v và quy n h n c a cán b ch m thi: a) Là nh ng ngư i có tinh th n trách nhi m cao, trung th c, có trình chuyên môn t t và ang tr c ti p gi ng d y úng môn ư c phân công ch m; Nh ng gi ng viên, giáo viên ang trong th i kỳ t p s và thành viên Ban Thư ký không ư c tham gia ch m thi; b) M i cán b ch m thi, k c cán b c a các trư ng khác tham gia ch m thi ph i th c hi n các quy nh c a Quy ch Tuy n sinh, n u sai ph m u b x lý theo quy nh t i i u 34 c a Quy ch này. i u 13. Ban Phúc kh o 1. Thành ph n c a Ban Phúc kh o bao g m: a) Trư ng ban do hi u trư ng ho c phó hi u trư ng ph trách ào t o m nhi m. Trong cùng m t kỳ thi, không b trí ngư i làm Trư ng ban Ch m thi làm Trư ng ban Phúc kh o; b) Các u viên: M t s cán b gi ng d y ch ch t c a các b môn. Danh sách các u viên và l ch làm vi c c a Ban ph i ư c gi bí m t. Ngư i ã tham gia ch m bài thi nào thì không ư c ch m phúc kh o bài thi ó. 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban Phúc kh o: a) Ki m tra các sai sót cơ h c như: c ng sai i m, ghi nh m i m bài thi c a ngư i này sang ngư i khác; b) Phúc kh o các bài do thí sinh ngh ; c) Ch m bài thi th t l c ã ư c tìm th y; d) Ch m bài m i thi b sung do sai sót c a H TS; ) Trình Ch t ch H TS quy t nh i m bài thi sau khi ã ch m phúc kh o. Chương III CHU N BN CHO KỲ THI, COI THI, CH M THI VÀ PHÚC KH O M c 1. CÔNG TÁC CHU N BN CHO KỲ THI i u 14. Quy nh v kh i thi, môn thi, th i gian thi và phòng thi
 13. 1. Kh i thi và môn thi c a các trư ng, ngành không thu c di n năng khi u: a) Kh i A thi các môn: Toán, V t lý, Hoá h c b) Kh i B thi các môn: Toán, Sinh h c, Hoá h c. c) Kh i C thi các môn: Ng văn, L ch s , a lý. d) Kh i D thi các môn: Ng văn, Toán, Ngo i ng . 2. Kh i thi và môn thi c a các trư ng, ngành năng khi u: a) Kh i N thi các môn: Ng văn, Ki n th c âm nh c, năng khi u âm nh c. b) Kh i H thi các môn: Ng văn, H i ho , B c c. c) Kh i M thi các môn: Ng văn, Toán, c, k di n c m và hát. d) Kh i T thi các môn: Toán, Sinh h c, Năng khi u TDTT. ) Kh i V thi các môn: Toán, V t lý, V m thu t. e) Kh i S thi các môn: Ng văn, 2 môn năng khi u i n nh. g) Kh i R thi các môn: Ng văn, L ch s , Năng khi u báo chí. h) Kh i K thi các môn: Toán, V t lý, K thu t ngh . N u trư ng ngh các môn thi tuy n sinh c a trư ng khác v i các môn ã ư c quy nh trong m i kh i thi c a quy ch này thì ph i báo cáo B GD& T theo quy nh t i kho n 4, i u 3 c a Quy ch này. Th i gian làm bài i v i m i môn thi t lu n là 180 phút và i v i m i môn thi tr c nghi m là 90 phút; th i gian làm bài thi các môn năng khi u, ngh thu t do hi u trư ng các trư ng quy nh và thông báo công khai trư c t thi 3 tháng. Thí sinh ph i thi s môn quy nh. Thí sinh không d thi s môn quy nh, không ư c xét tuy n. 3. Th i gian quy nh cho m i t thi tuy n sinh H, C hình th c VLVH là 4 ngày. Ngày th nh t làm th t c d thi. Ngày th hai và th ba làm bài thi và ngày th tư d tr cho trư ng h p c n thi t. 4. Trư c kỳ thi ch m nh t là m t tu n, H TS ph i t ch c các i m thi và chuNn b s phòng thi c n thi t. M i phòng thi ch b trí t i a 30 thí sinh, ph i có ánh sáng, bàn, gh , ph n, b ng. Kho ng cách gi a hai thí sinh li n k nhau ph i t 1,2m tr lên. V trí phòng thi ph i m b o an toàn, yên tĩnh, tách bi t v i khu nhà và khu làm vi c. M i phòng thi ph i có hai cán b coi thi. i u 15. Yêu c u v n i dung thi 1. thi tuy n sinh H, C ph i t ư c các yêu c u ki m tra nh ng ki n th c cơ b n, kh năng v n d ng và k năng th c hành c a thí sinh trong ph m vi chương trình THPT ho c tương ương. N i dung thi ph i b o m tính khoa h c, chính xác, ch t ch . L i văn, câu ch ph i rõ ràng, không có sai sót. thi ph i t yêu c u phân lo i ư c trình c a thí sinh và phù h p v i th i gian quy nh cho m i môn thi.
 14. 2. Không ra thi ngoài chương trình và vư t chương trình THPT. Không ra vào nh ng ph n ã ư c gi m t i, c t b , ho c ã chuy n sang ph n c thêm (ph n ch nh , các ph n ã ghi trong văn b n quy nh v i u ch nh chương trình). Không ra vào nh ng ph n, nh ng ý còn ang tranh lu n v m t khoa h c ho c có nhi u cách gi i. Không ra quá khó, quá ph c t p mang tính ánh . 3. Bám sát n i dung sách giáo khoa THPT (theo t ng b môn). Có nhi u câu ki m tra bao quát chương trình THPT, ch y u là chương trình l p 12, b o m cân i gi a các ph n trong chương trình, úng các quy nh v i u ch nh n i dung môn h c. Th ng nh t các ký hi u, thu t ng theo quy nh hi n hành. i u 16. a i m và quy trình làm thi 1. a i m làm thi: T ch c vi c biên so n thi tuy n sinh H, C hình th c VLVH t i a i m an toàn, kín áo, bi t l p và ư c b o v nghiêm ng t su t th i gian làm thi, có y i u ki n v thông tin liên l c, phương ti n b o m t, phòng cháy, ch a cháy. Ngư i làm vi c trong khu v c làm thi ph i eo phù hi u riêng và ch ho t ng trong ph m vi cho phép. 2. Quy trình làm thi: i v i các thi dùng chung ư c l y t C c KT&K CLGD, vi c biên so n thi tuy n sinh H, C hình th c VLVH ư c t ch c nghiêm ng t theo quy trình sau ây: a) Trư ng ban thi t ch c quán tri t các yêu c u v n i dung thi, quy trình làm thi, yêu c u b o m t thi cho các Trư ng môn thi và các cán b tham gia biên so n thi; b) Trư ng môn thi ch o các cán b b môn c l p biên so n thi, áp án chi ti t và thang i m. i v i m t s môn khoa h c xã h i, ph i b c thăm ch n ch m t cách ng u nhiên, sau ó các cán b ra thi theo các ch ã ch n; c) Trư ng môn thi làm vi c v i t ng cán b biên so n thi hoàn ch nh thi, áp án và thang i m. Trong thi phát cho thí sinh có ghi i m cho t ng câu; d) T ch c ph n bi n v i 3 ngư i làm bài c l p. Ngư i làm ph n bi n không ti p xúc v i ngư i ra thi, không mang theo b t kỳ tài li u nào, không có áp án và thang i m, tr c ti p gi i chi ti t thi (có b m gi ). Sau ó, xu t ý ki n b ng văn b n v i Trư ng môn thi v n i dung thi, áp án, thang i m, khó, dài c a thi. Sau khi ph n bi n, ngư i ra thi và ngư i ph n bi n, dư i s ch trì c a Trư ng môn thi, ph i h p l i th ng nh t ý ki n (có ghi biên b n) v nh ng i m c n s a ch a, b sung, th ng nh t các phương án t h p không dùng nguyên thi do m t cán b ch trì biên so n; ) Sau khi tu ch nh l n cu i thi, áp án và thang i m, v i s óng góp ý ki n c a các cán b biên so n thi và ph n bi n thi c a t ng môn, Trư ng môn thi ký tên vào b n g c và giao cho Trư ng ban thi; e) Trư ng ban thi t mã hóa các thi d ki n theo ký hi u ch s La Mã và trình B trư ng B GD& T quy t nh thi chính th c và các thi d b . Toàn b thi chính th c, thi d b , áp án và thang i m khi chưa công b , thu c danh m c bí m t Nhà nư c “t i m t” do Trư ng ban thi c t gi theo ch b o m t; g) Trư ng ban thi tr c ti p ch o vi c ánh máy vi tính, in, óng gói b ng 3 l p phong bì t i và b n có kích c t nh n l n, có nhãn niêm phong, b o qu n, phân ph i thi theo quy trình b o m t. 3. i v i trư ng t ra thi các môn năng khi u, ngh thu t a) Bư c 1: Tùy theo tình hình c th c a t ng trư ng, i v i m i môn thi, Trư ng ban thi ch nh m t s gi ng viên có tinh th n trách nhi m cao và trình chuyên môn gi i tham gia gi i thi u thi.
 15. - Ngư i gi i thi u thi ph i căn c vào yêu c u, n i dung thi tuy n sinh, i tư ng và trình thí sinh d thi và nh ng yêu c u c th khác c a Trư ng ban thi biên so n và gi i thi u thi kèm theo áp án, thang i m chi ti t; - Ngư i biên so n thi ph i n p thi cho Trư ng ban thi trong th i h n do Trư ng ban thi quy nh. thi gi i thi u ph i ư c b o m t, không ư c sao chép thi thành nhi u b n, không lưu tr riêng và không em n i dung thi ã gi i thi u gi ng d y, ph o, luy n thi. b) Bư c 2: - Trư c ngày thi môn u tiên, Trư ng ban thi làm vi c tr c ti p và c l p v i t ng Trư ng môn thi v i s có m t c a U viên thư ng tr c Ban thi; - Trên cơ s nh ng thi ã ư c gi i thi u, Trư ng môn thi l a ch n các câu h i t nh ng thi khác nhau t h p thành hai n ba thi m i. Sau ó biên so n áp án và thang i m chi ti t cho t ng thi r i trình Trư ng ban thi xem xét. - Trư ng ban thi có th thay i th t các câu h i, thay câu này b ng câu khác ho c yêu c u Trư ng môn thi biên so n l i. Căn c ý ki n c a Trư ng ban thi, Trư ng môn thi hoàn ch nh l i l n cu i thi d ki n kèm theo áp án và thang i m chi ti t, ký tên vào b n g c và giao cho Trư ng ban thi. c) Bư c 3: - Trư ng ban thi t ch c ph n bi n thi theo quy nh t i i m d kho n 1 i u này. - Trư ng ban thi t mã hoá các thi d ki n theo ký hi u ch s La Mã và t ch c ch n m t trong hai ho c ba thi d ki n làm thi chính th c, các thi còn l i làm thi d b , ng th i quy t nh thang i m cho t ng ph n c a thi chính th c và d b ; - Toàn b các thi do các gi ng viên gi i thi u, thi d ki n do Trư ng môn thi biên so n, thi chính th c và thi d b , các áp án và thang i m cùng t t c các tài li u liên quan khi chưa công b , là tài li u t i m t do chính Trư ng ban thi c t gi theo ch b o m t. d) Bư c 4: Trư ng ban thi ch o vi c ánh máy, in sao thi, óng gói, b o qu n, phân ph i, s d ng thi theo quy nh t i i u 17 c a Quy ch này. i u 17. Quy nh v b o m t thi 1. Quy nh i v i ngư i tham gia làm thi: thi, áp án, thang i m kỳ thi tuy n sinh H, C hình th c VLVH khi chưa công b k c thi ư c s d ng nhưng ang trong th i gian làm bài thi thu c danh m c bí m t Nhà nư c “T i m t”. Quá trình làm thi, chuy n giao thi t i các i m thi ph i tuân th nghiêm ng t các quy nh sau ây: a) Danh sách nh ng ngư i tham gia làm thi ư c gi bí m t n khi k t thúc kỳ thi. Ngư i tham gia làm thi không ư c ti t l vi c mình tham gia làm thi; b) T t c m i ngư i tham gia làm thi t khi ti p xúc v i thi u ph i hoàn toàn cách ly v i môi trư ng bên ngoài, không ư c dùng i n tho i c nh ho c i n tho i di ng hay b t kỳ phương ti n thông tin liên l c nào khác. Trong trư ng h p c n thi t, ch Trư ng ban thi m i ư c liên h v i Ch t ch H TS b ng i n tho i dư i s giám sát c a cán b b o v . Cán b tham gia biên so n, ph n bi n thi và nh ng ngư i ph c v Ban thi t i nơi làm thi ch ư c ra kh i khu v c cách ly sau khi ã thi xong môn cu i cùng c a kỳ thi. Trư ng môn thi và các cán b làm thi ph i thư ng tr c trong su t th i gian in sao thi và trong th i gian thí sinh làm bài thi c a môn thi do mình ph trách gi i áp và x lý các v n liên quan n thi. Riêng Trư ng môn thi ph i tr c trong th i gian ch m thi;
 16. c) Vi c ánh máy, in, óng gói, b o qu n, phân ph i, s d ng thi ư c ti n hành dư i s ch o tr c ti p c a Trư ng ban thi; d) Máy và thi t b t i nơi làm thi và nơi in sao thi, dù b hư h ng hay không dùng n, ch ư c ưa ra ngoài khu v c cách ly khi thi xong môn cu i cùng. 2. ánh máy và in thi: a) Trư ng môn thi tr c ti p ch b n thi trên máy tính và in th ho c giao cho cán b có nghi p v chuyên môn và tinh th n trách nhi m ch b n và in th , sau ó ki m tra l i trư c khi in chính th c; b) thi ph i ư c ánh máy và in th rõ ràng, chính xác, s ch, p, úng quy cách. Các gi y t ánh máy ho c in h ng và b n g c thi không ư c cho vào s t rác mà ph i n p cho Trư ng ban thi qu n lý. Không rác trong th i gian làm thi; c) ánh máy ho c in d t i m t ng thi. Ch ti p t c ánh máy ho c in thi khác sau khi ã ki m tra khu v c ánh máy và in, thu d n và giao cho Trư ng ban thi m i gi y t liên quan n thi v a làm trư c ó; d) Tuy t i không ánh máy ho c in áp án thi trư c khi thi xong môn ó. ) Trư ng môn thi và Trư ng ban thi có trách nhi m ki m tra k b n in th thi r i c 2 ngư i cùng ký duy t trư c khi in; e) Trong quá trình in, Trư ng môn thi ph i ki m tra ch t lư ng b n in. Các b n in th ph i ư c thu l i và b o qu n theo ch tài li u m t. 3) óng gói thi: a) U viên thư ng tr c Ban thi n m v ng s lư ng thí sinh c a t ng kh i thi, a i m thi c a trư ng phân ph i thi, ghi tên a i m thi, phòng thi và s lư ng thi vào t ng phong bì, sau ó giao cho ngư i ph trách óng gói, ho c t mình tr c ti p cho thi vào t ng phong bì; b) Ngư i óng gói thi ph i làm úng quy cách th t c, b o m úng s lư ng thi, úng môn thi ghi phong bì thi, s lư ng thi cho t ng i m thi, t ng phòng thi, không có t tr ng, t h ng; c) Phong bì thi làm b ng gi y kín t i ư c dán ch t, không bong mép, có nhãn và d u niêm phong (n a d u in vào nhãn, n a d u in vào phong bì). d) Sau khi óng gói xong thi t ng môn, U viên thư ng tr c Ban thi ki m tra s lư ng phong bì ã óng gói và bàn giao cho Trư ng ban thi qu n lý, k c các b n in th a, in h ng, m , x u, rách, bNn ã b lo i ra. 4. B o qu n và phân ph i thi: a) thi ph i b o qu n trong hòm, t , hay két s t, có khoá ch c ch n, niêm phong k và có ngư i b o v thư ng xuyên, chìa khoá hòm, t hay két s t do Trư ng ban thi gi ; b) L ch phân ph i thi t ng bu i cho các i m thi do Trư ng ban thi ch o th c hi n theo l ch quy nh c a Hi u trư ng. Khi giao nh n thi ph i có biên b n. Khi ưa thi n các i m thi ph i có công an b o v , n u i m thi xa ph i i b ng ôtô riêng. 5. S d ng thi chính th c và d b :
 17. a) thi chính th c ch ư c m s d ng t i phòng thi úng ngày, gi và môn thi do Ch t ch H TS quy nh th ng nh t cho m i kỳ thi và ư c dùng i chi u, ki m tra thi ã phát cho thí sinh. b) thi d b ch s d ng trong trư ng h p thi chính th c b l , khi có b ng ch ng xác th c và có k t lu n chính th c c a H TS và cơ quan công an a phương theo quy nh t i i u 18 c a Quy ch này. i u 18. X lý các s c b t thư ng c a thi 1. N u th y ký hi u ho c n i dung thi không phù h p v i văn b n hư ng d n b o m t c a trư ng thì báo cáo ngay v i H TS; n u ang in ho c khi in xong thi nào ó m i phát hi n tình hu ng trên thì ng ng vi c in và niêm phong l i, in ti p thi khác theo quy nh. 2. Trư ng h p thi còn có nh ng sai sót (có th t thi g c ho c do sao ch p, in sao) ho c thi b l a) N u phát hi n sai sót trong thi, các cán b coi thi ph i báo cáo ngay v i H TS có phương án x lý thích h p. Tuỳ theo tính ch t và m c sai sót n ng hay nh , tuỳ theo sai sót x y ra m t câu hay nhi u câu c a thi, tuỳ theo th i gian phát hi n s m hay mu n, Ch t ch H TS ph i cân nh c và quy t nh x lý theo m t trong các phương án: - Ch o các i m thi s a ch a k p th i các sai sót, thông báo cho thí sinh bi t nhưng không kéo dài th i gian làm bài. - Ch o vi c s a ch a các sai sót, thông báo cho thí sinh bi t và kéo dài thích áng th i gian làm bài cho thí sinh. - Không s a ch a, c thí sinh làm bài, nhưng ph i x lý khi ch m thi (có th i u ch nh áp án và thang i m cho thích h p). - T ch c thi l i môn ó vào ngay sau bu i thi cu i cùng b ng thi d b . b) Ch có Ch t ch H TS m i có thNm quy n k t lu n v tình hu ng l thi. Khi thi chính th c b l , Ch t ch H TS quy t nh ình ch môn thi b l , thông báo cho thí sinh bi t. Các bu i thi môn khác v n ti p t c bình thư ng theo l ch. Môn b l s ư c thi ngay sau bu i thi cu i cùng. Sau khi thi, B GD& T, H TS s ph i h p v i các ngành ch c năng ki m tra, xác minh, k t lu n nguyên nhân l , ngư i làm l và nh ng ngư i liên quan, ti n hành x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p thiên tai x y ra b t thư ng trong nh ng ngày thi tuy n sinh m t hay m t s a phương, H TS ph i huy ng s h tr c a các l c lư ng trên a bàn dư i s ch o c a c p u và chính quy n các a phương, k c vi c ph i thay i a i m thi. N u x y ra tình hu ng hoàn toàn b t kh kháng thì H TS cho phép lùi m t ho c hai môn thi vào ngày sau bu i thi cu i cùng v i thi d b ; các môn thi còn l i v n thi theo l ch quy nh. i u 19. Các quy nh v s d ng công ngh thông tin và truy n thông trong công tác tuy n sinh Các trư ng ph i c cán b trình làm chuyên trách công ngh thông tin, chuNn b máy vi tính, máy in, l p a ch E mail trong các khâu công tác sau ây: 1. ánh s báo danh và l p danh sách thí sinh d thi
 18. 2. L p danh sách phòng thi căn c tên thí sinh theo v n A, B, C, D theo t ng kh i, ngành. Tuy t i không ư c x p phòng thi theo cách gom h c sinh t ng a phương vào các s th t g n nhau. 3. In gi y báo thi cho t ng thí sinh (có th k t h p dùng làm th d thi). 4. L p các bi u m u th ng kê v s lư ng thí sinh d thi theo kh i ngành, theo t nh và i tư ng. 5. L p bi u m u ch m thi bao g m b n hư ng d n d n túi, b n i chi u s báo danh - phách và biên b n ch m thi. a) B n hư ng d n d n túi là tài li u Ban Thư ký H TS d n các bài thi vào các túi ch m thi. M i môn thi, m i ngành ư c d n túi theo các quy lu t khác nhau và ph i tuân theo nguyên t c sau: - Trong m i môn thi, kh i ngành, quy lu t d n túi ph i do máy tính t ng th c hi n. M i m t túi ch m thi không ư c d n quá 50 bài. Trong m i túi ng bài thi, không d n toàn b s bài c a m t phòng thi. - Sau khi in xong b n hư ng d n d n túi, m i môn thi, m i ngành cho vào m t phong bì ghi rõ tên môn thi bên ngoài và niêm phong b o m t. b) B n i chi u s báo danh - phách là tài li u Ban Thư ký H TS ánh s phách vào bài thi c a thí sinh. - Căn c vào b n hư ng d n d n túi, ti n hành ánh s phách c a t ng môn và t ng ngành theo th t tăng d n qua t ng túi, s phách ph i ánh b t u t m t s ng u nhiên và do máy tính th c hi n t ng. S phách ph i ơn tr trong t ng môn, gi a các môn, các ngành không ư c trùng nhau v quy lu t. - Khi in xong, các b n i chi u s báo danh - phách c a m i môn thi, m i ngành ph i ư c ưa riêng vào t ng phong bì, ghi rõ tên môn thi bên ngoài và niêm phong b o m t. Vi c d n túi, làm phách ph i ư c th c hi n trong khu v c cách ly như khi làm thi. c) Biên b n ch m thi là tài li u cán b ch m thi ghi k t qu ch m thi t ng bài sau khi ã ch m hai vòng c l p. - i m ph i ghi c ph n ch và s , n u có s a ch a, cán b ch m thi ph i ký tên, Ban Ch m thi ki m tra và óng d u. - B n hư ng d n d n túi, b n i chi u s báo danh - phách, biên b n ch m thi và t t c các tài li u, phương ti n lưu gi thông tin có liên quan như ĩa m m, chương trình là nh ng tài li u t i m t do Ch t ch H TS c t gi theo ch b o m t. 7. Sau khi có k t qu ch m thi: a) L p th ng kê i m theo i tư ng, ngành h c và khu v c xây d ng i m trúng tuy n; b) Công b k t qu thi c a thí sinh và danh sách thí sinh trúng tuy n trên m ng Giáo d c (www.edu.net.vnwww.edu.net.vn) và trên các phương ti n thông tin i chúng; c) In gi y báo trúng tuy n cho thí sinh trúng tuy n, trong ó ghi rõ k t qu thi c a thí sinh. 8. Ti n hành ki m tra, i chi u i m ã nh p vào máy, ã in trên gi y báo trúng tuy n, gi y ch ng nh n i m và b ng ghi i m thi v i i m ã ghi biên b n ch m thi. N u có sai sót ph i s a ngay. Ngư i th c hi n khâu ki m tra này ph i ký biên b n xác nh n và ch u trách nhi m v công tác ki m tra.
 19. M c 2. CÔNG TÁC COI THI i u 20. Làm th t c d thi cho thí sinh 1. Trư c ngày thi, Ban Thư ký hoàn thành danh sách thí sinh c a t ng phòng thi dán trư c m i phòng thi. M i phòng thi có m t b n danh sách kèm theo nh c a thí sinh trao cho cán b coi thi i chi u, ki m tra trong các bu i thi. 2. Theo úng l ch thi ã công b , trong ngày u tiên c a kỳ thi, Ban Thư ký phân công cán b ph bi n quy ch thi, hư ng d n thí sinh n phòng thi, thu l phí d thi c a thí sinh, b sung, i u ch nh nh ng sai sót v h , tên, i tư ng, h khNu thư ng trú, môn thi, kh i thi, tên ngành c a thí sinh. Nh ng b sung và i u ch nh này, cán b tuy n sinh c a trư ng ph i ghi xác nh n vào h sơ c a thí sinh và c p nh t ngay vào máy vi tính. i u 21. Trách nhi m c a cán b coi thi và c a các thành viên khác trong Ban Coi thi 1. Cán b coi thi (CBCT): Cán b coi thi không ư c giúp thí sinh làm bài thi dư i b t kỳ hình th c nào; không ư c làm vi c riêng, không ư c hút thu c, u ng bia, rư u, không ư c mang theo i n tho i di ng trong khi coi thi, ph i có m t úng gi và thư ng xuyên t i phòng thi làm các nhi m v theo trình t sau ây: a) Khi có hi u l nh, CBCT th nh t (là gi ng viên c a trư ng) g i tên thí sinh vào phòng thi; CBCT th hai ki m tra các v t d ng thí sinh mang vào phòng thi, hư ng d n thí sinh ng i úng ch quy nh, tuy t i không thí sinh mang vào phòng thi m i tài li u và v t d ng b c m theo quy nh t i i u 22 c a Quy ch này, s d ng th d thi và danh sách có nh i chi u, nh n di n thí sinh; b) Khi có hi u l nh, CBCT th nh t i nh n thi, CBCT th hai nh c nh thí sinh nh ng i u c n thi t v k lu t phòng thi; ký tên vào t t c các t gi y thi khi thí sinh ã ghi y thông tin trên t gi y thi và gi y nháp c a thí sinh; hư ng d n và ki m tra thí sinh g p gi y thi úng quy cách, ghi s báo danh và i n vào các m c c n thi t c a gi y thi trư c khi làm bài; c) Khi có hi u l nh, CBCT th nh t m i hai thí sinh ch ng ki n phong bì thi còn nguyên nhãn d u niêm phong và ký vào biên b n m thi; bóc phong bì ng thi và phát thi cho t ng thí sinh (trư c khi phát thi c n ki m tra s lư ng thi, n u th a, thi u ho c l n khác, c n báo ngay cho U viên ph trách i m thi x lý); d) Khi thí sinh b t u làm bài, CBCT th nh t i chi u nh trong Th d thi v i nh trong danh sách nh n di n thí sinh, ghi rõ h tên và ký vào t t c gi y thi, gi y nháp c a thí sinh. CBCT th hai bao quát chung (không thu Th d thi c a thí sinh). Trong gi làm bài, m t CBCT bao quát t u phòng n cu i phòng, còn ngư i kia bao quát t cu i phòng n u phòng cho n h t gi thi. CBCT không ng g n thí sinh khi h làm bài. Khi thí sinh h i i u gì, CBCT ch ư c tr l i công khai trong ph m vi quy nh; ) Ch cho thí sinh ra kh i phòng thi s m nh t là sau 2/3 th i gian làm bài, sau khi thí sinh ã n p bài làm, thi và gi y nháp. N u có thí sinh b au m b t thư ng ho c có nhu c u chính áng nh t thi t ph i t m th i ra kh i phòng thi thì CBCT ph i báo cho cán b giám sát phòng thi k p th i báo cáo U viên ph trách i m thi gi i quy t; e) N u có thí sinh vi ph m k lu t thì CBCT ph i l p biên b n x lý theo úng quy nh. N u có tình hu ng b t thư ng ph i báo cáo ngay U viên ph trách i m thi ho c Trư ng ban Coi thi gi i quy t; g) Mư i lăm phút trư c khi h t gi làm bài, thông báo th i gian còn l i cho thí sinh bi t; h) Khi có hi u l nh k t thúc bu i thi ph i yêu c u thí sinh ng ng làm bài và thu bài c a t t c thí sinh, k c thí sinh ã b x lý k lu t. CBCT th hai duy trì tr t t và k lu t phòng thi. CBCT th nh t v a g i tên t ng thí sinh lên n p bài, v a nh n bài thi c a thí sinh. Khi nh n bài ph i m s t gi y thi
 20. c a thí sinh ã n p, yêu c u thí sinh t ghi úng s t và ký tên vào b n danh sách theo dõi thí sinh. Khi nào thu xong toàn b bài thi m i cho phép các thí sinh r i phòng thi; i) Các CBCT ki m tra s p x p bài thi theo th t s báo danh. Các biên b n x lý k lu t (n u có) ph i kèm theo bài thi c a thí sinh. CBCT th nh t tr c ti p mang túi bài thi và cùng CBCT th hai n bàn giao bài thi cho U viên Ban Thư ký H TS trư ng ngay sau m i bu i thi. M i túi bài thi ph i ư c ki m tra công khai và i chi u s bài và s t c a t ng bài kèm theo b n theo dõi thí sinh và các biên b n x lý k lu t cùng tang v t (n u có); k) Sau khi bàn giao xong bài thi, t ng túi ng bài thi ư c các U viên Ban Thư ký niêm phong t i ch . M i túi bài thi dán 3 nhãn niêm phong ã có ch ký c a CBCT th nh t vào chính gi a mép dán. Trên m i nhãn ph i óng d u niêm phong vào bên ph i và bên trái c a nhãn (m t n a d u in trên nhãn, m t n a d u in trên túi bài thi). U viên Ban Thư ký và hai CBCT ghi rõ h tên và ký vào biên b n bàn giao. Tuy t i không ư c nh m l n, m t mát bài thi. l) Sau gi thi u tiên c a m i môn thi, CBCT th nh t báo cáo tình hình phòng thi cho U viên ph trách i m thi; m) Các CBCT ph i b o v thi trong khi thi, không l t thi ra ngoài phòng thi. CBCT th nh t n p các thi th a cho U viên ph trách i m thi niêm phong và giao cho Ch t ch H TS. Các CBCT và nh ng ngư i làm nhi m v ph c v kỳ thi không ư c th o lu n, sao chép, gi i , mang ra ngoài ho c gi i thích thi cho thí sinh. 2. Cán b giám sát phòng thi: Cán b giám sát phòng thi thay m t U viên ph trách i m thi thư ng xuyên giám sát vi c th c hi n Quy ch tuy n sinh c a tr t t viên, CBCT và thí sinh; ki m tra và nh c nh CBCT l p biên b n x lý thí sinh vi ph m quy ch ; thu gi các tài li u và phương ti n k thu t do thí sinh mang trái phép vào phòng thi; l p biên b n x lý k lu t i v i CBCT vi ph m quy ch k c trư ng h p CBCT không l p biên b n thí sinh vi ph m quy ch . 3. Tr t t viên, công an (và ki m soát quân s n u có): Ngư i ư c phân công b o v vòng nào có trách nhi m gi gìn tr t t an ninh t i vòng ó, không ư c ho t ng sang các vòng khác. a) Không b t c ngư i nào không có trách nhi m vào khu v c thi và n g n phòng thi. Không b v trí, không ti p khách trong khi làm nhi m v . Không ư c i vào phòng thi; không trao i liên h v i thí sinh. Không có trách nhi m i v i nh ng v n thu c n i dung, t ch c và ch o thi; b) K p th i báo cáo U viên ph trách i m thi v các tình hu ng x y ra trong lúc thi k p th i x lý; c) Riêng cán b , chi n sĩ, công an ư c c n h tr các H TS còn có nhi m v áp t i, b o v an toàn thi và bài thi. 4. Cán b y t : a) Có m t thư ng xuyên trong su t kỳ thi t i a i m do H TS quy nh x lý các trư ng h p thí sinh au m; b) Khi U viên ph trách i m thi thông báo có thí sinh au m b t thư ng trong lúc ang thi, cán b y t ph i n ngay k p th i i u tr ho c cho i b nh vi n c p c u, n u c n thi t; c) Nghiêm c m vi c l i d ng khám ch a b nh t i ch có nh ng hành ng vi ph m quy ch . i u 22. Trách nhi m c a thí sinh trong t thi 1. Thí sinh ph i có m t theo úng th i gian và a i m ghi trong Gi y báo d thi làm th t c d thi: a) Xu t trình gi y ch ng nh n t t nghi p trung h c t m th i ( i v i nh ng thí sinh v a d kỳ thi t t nghi p) ho c b n sao b ng t t nghi p ( i v i thí sinh ã t t nghi p trung h c nh ng năm h c trư c);
Đồng bộ tài khoản