Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.096
lượt xem
120
download

Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU, SỔ SÁCH QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề để áp dụng thống nhất đối với các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học, doanh nghiệp, cơ sở khác có hoạt động dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) trong phạm vi cả nước, bao gồm: 1. Biểu mẫu dùng chung trong các cơ sở dạy nghề: a) Tiến độ đào tạo Mẫu số 1 b) Kế hoạch giáo viên M ẫu s ố 2 c) Sổ lên lớp Mẫu số 3 d) Sổ tay giáo viên M ẫu s ố 4 đ) Sổ giáo án lý thuyết Mẫu số 5 e) Sổ giáo án thực hành Mẫu số 6 g) Sổ giáo án tích hợp Mẫu số 7 2. Biểu mẫu dùng cho đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề a) Kế hoạch đào tạo Mẫu số 8 b) Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Mẫu số 9 c) Sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp nghề từ sổ gốc Mẫu số 10 d) Sổ quản lý học sinh trình độ sơ cấp nghề Mẫu số 11 3. Biểu mẫu dùng cho đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề. a) Kế hoạch đào tạo Mẫu số 12 b) Sổ cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề Mẫu số 13 c) Sổ cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề Mẫu số 14 d) Sổ quản lý học sinh trình độ trung cấp nghề Mẫu số 15
  2. đ) Sổ quản lý sinh viên trình độ cao đẳng nghề Mẫu số 16 e) Sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề từ sổ gốc Mẫu số 17 g) Sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề từ sổ gốc Mẫu số 18 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 830/1999/QĐ- BLĐTBXH ngày 20 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong các cơ sở dạy nghề. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương các Tổ chức chính trị – xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; Người đứng đầu cơ sở dạy nghề và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; Đàm Hữu Đắc - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Cơ quan TW của các đoàn thể; - HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL ( Bộ Tư pháp); - Công báo ; - Website Chính phủ; - Lưu VT, TCDN (20 b). FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Bieu mau
Đồng bộ tài khoản