Quyết định số 62-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 62-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62-HĐBT về việc phân chia địa giới hành chính một số xã của huyện Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62-H BT Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 1988 QUY T NNH V VI C PHÂN CHIA NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ C A HUY N C M PH T NH QU NG NINH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981 Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Qu ng Ninh và Ban T ch c c a Chính ph . QUY T NNH: i u 1. H p nh t 2 xã V n Yên và xã V n Hoa c a huy n CNm Ph thu c t nh Qu ng Ninh thành m t xã l y tên là xã V n Yên. Xã V n Yên (m i) có 6.785,34 hécta di n tích t nhiên và 1.095 nhân khNu. a gi i xã V n Yên phía ông, phía nam và phía b c giáp bi n ông; phía tây giáp các xã Bình dân, ài Xuyên và H Long. i u 2. U ban Nhân dân t nh Qu ng Ninh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản